Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

VELAXIN 75 MG 2X14X75MG Tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 96257

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 96257
Kód EAN: 5995327126494
Kód SÚKL: 120369
Co je přípravek Velaxin a k čemu se používá Velaxin je léčivý přípravek, který působí na centrální nervovou soustavu a používá se k léčbě příznaků deprese a po zlepšení stavu k prevenci relapsu a výskytu nové depresivní epizody. Velaxin je také určen k léčbě sociální fobie a generalizované úzkostné poruchy.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 9) 

sp.zn. sukls69565/2015 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

Velaxin 37,5 mg, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

Velaxin 75 mg, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

Velaxin 150 mg, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

 

venlafaxinum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 

Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Velaxin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Velaxin užívat 

3. 

Jak se Velaxin užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Velaxin uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Velaxin a k čemu se používá 

 
Velaxin je antidepresivum, které patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory zpětného vychytávání 
serotoninu  a  noradrenalinu  (SNRI).  Tato  skupina  léčiv  se  používá  k léčbě  deprese  a  dalších 
onemocnění, jako např. úzkostné poruchy. Má se za to, že lidé, kteří jsou depresivní a/nebo úzkostní, 
mají nižší hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku. Není zcela známo, jak antidepresiva fungují, 
ale mohou pomáhat tím, že zvyšují hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku. 
Velaxin je určen k léčbě deprese u dospělých. Velaxin je také určen k léčbě dospělých s následujícími 
úzkostnými  poruchami:  generalizovaná  úzkostná  porucha,  sociální  úzkostná  porucha  (strach  nebo 
vyhýbání se sociálním situacím) a panická porucha (panické ataky). Léčba deprese nebo úzkostných 
poruch je důležitá k tomu, aby Vám bylo lépe. Pokud tyto poruchy nejsou léčeny, Vaše potíže mohou 
přetrvávat a být závažnější a hůře léčitelné. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Velaxin užívat 

 
Neužívejte VELAXIN 

 

jestliže  jste  alergický(á)  na  venlafaxin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

 

užíváte-li  nebo  jste  v posledních  14 dnech  užíval(a)  léky  nazývané  ireverzibilní  inhibitory 
monoaminooxidázy  (MAOI),  které  se  užívají  k léčbě  deprese  nebo  Parkinsonovy  choroby. 
Užívání  ireverzibilních  MAOI  s jinými  léky  včetně  přípravku  Velaxin  může  vyvolat  závažné 
nebo  dokonce  život  ohrožující  nežádoucí  účinky.  Rovněž  musíte  vyčkat  nejméně  7 dní  po 
ukončení  užívání  přípravku  Velaxin,  než  začnete  užívat  nějaký  ireverzibilní  MAOI  (viz  také 
bod „Serotoninový syndrom“ a „Upozornění a opatření“). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Velaxin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem,  

 

užíváte-li  další  léky,  které  při  současném  užívání  s přípravkem  Velaxin  mohou  zvýšit  riziko 

Strana 2 (celkem 9) 

rozvoje  serotoninového  syndromu  nebo  reakcí  podobných  neuroleptickému  malignímu 
syndromu (NMS), (viz bod „Další léčivé přípravky a Velaxin“) 

 

máte-li oční problémy, jako např. určitý druh glaukomu (zvýšený nitrooční tlak) 

 

máte-li v anamnéze (máte nyní nebo jste měli v minulosti) vysoký krevní tlak 

 

máte-li v anamnéze srdeční onemocnění 

 

jestliže Vám bylo sděleno, že máte nepravidelný srdeční rytmus. 

 

máte-li v anamnéze záchvaty (křeče) 

 

máte-li v anamnéze nízkou hladinu sodíku v krvi (hyponatrémie) 

 

máte-li sklon ke vzniku podlitin nebo k častému krvácení (porucha krvácení v anamnéze) nebo 
pokud  užíváte  další  léky,  které  mohou  zvýšit  riziko  krvácení,  např.  warfarin  (používán 
k prevenci tvorby krevních sraženin).  

 

zvyšuje-li se Vám hladina cholesterolu 

 

pokud  jste  (nebo  někdo  jiný  z Vaší  rodiny)  někdy  měl(a)  mánii  nebo  bipolární  poruchu 
(nadměrný pocit vzrušení nebo euforie) 

 

máte-li v anamnéze agresivní chování 

 

máte-li cukrovku. 

 
Během prvních pár týdnů léčby může Velaxin vyvolat pocit neklidu nebo neschopnosti sedět nebo stát 
na místě. Pokud se Vám to přihodí, měl/a byste informovat lékaře. 
Pokud se Vás týká kterýkoli z těchto stavů, sdělte to prosím svému lékaři předtím, než začnete užívat 
Velaxin. 
 
Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy 
Jestliže máte depresi a/nebo máte úzkostnou poruchu, můžete mít někdy myšlenky na sebepoškození 
nebo  na  sebevraždu.  Tyto  se  mohou  zhoršit,  jestliže  začínáte  užívat  antidepresiva  poprvé,  jelikož 
nástup účinku všech těchto léků trvá obvykle dva týdny, někdy i déle. 
Je pravděpodobnější, že tyto myšlenky budete mít: 

 

jestliže jste již v minulosti měl(a) myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození 

 

jestliže  jste  mladý(á)  dospělý(á).  Informace  z klinických  studií  ukazují  zvýšené  riziko 
sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickým onemocněním, kteří byli 
léčeni antidepresivy. 

Pokud budete mít kdykoli myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu,  ihned vyhledejte svého 
lékaře nebo jděte přímo do nemocnice.
 
Možná Vám pomůže, když se svěříte někomu z Vašich příbuzných nebo blízkých přátel, že trpíte 
depresí nebo že máte úzkostnou poruchu, a požádáte je o přečtení této příbalové informace. Můžete je 
požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo pokud 
budou mít obavy ze změn Vašeho chování. 
 
Sucho v ústech 
Suchem  v ústech  trpí  10 %  pacientů  léčených  venlafaxinem.  To  může  zvýšit  riziko  vzniku  zubního 
kazu. Proto byste měl(a) věnovat zvláštní pozornost hygieně dutiny ústní. 
 
Cukrovka 
Velaxin  může  ovlivnit  hladinu  glukosy  (cukru)  v krvi  a  je  proto  možné,  že  bude  potřeba  upravit 
dávkování Vašich léků určených k léčbě cukrovky. 
 
Děti a dospívající (do 18 let) 
Velaxin by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měl(a) byste také vědět, že u pacientů do 
18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, 
jako jsou pokusy o sebevraždu a sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, 
vzdorovité chování a hněv). Lékař přesto může Velaxin pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, 
že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Velaxin pacientovi do 18 let a chcete se o tom 
poradit, požádejte o to prosím svého lékaře. Měl(a) byste také informovat lékaře, pokud se u pacienta 
do  18 let,  léčeného  přípravkem  Velaxin,  objeví  nebo  zhorší  výše  uvedené  příznaky.  Rovněž 
dlouhodobá  bezpečnost  s ohledem  na  další  růst,  dospívání,  a  rozvoj  poznání  a  chování  při  léčení 
přípravkem Velaxin nebyla dosud v této věkové skupině prokázána. 

Strana 3 (celkem 9) 

 
Další léčivé přípravky a Velaxin 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívali, 
nebo které možná budete užívat. 
Lékař by měl rozhodnout, zda můžete užívat Velaxin současně s dalšími léky. 
 
Nezačínejte  užívat  ani  neukončujte  užívání  jakéhokoli  léku,  včetně  těch,  které  jste  si  koupili  bez 
lékařského předpisu, přírodních a rostlinných přípravků, aniž byste se předtím poradili s lékařem nebo 
lékárníkem. 
 

 

Inhibitory monoaminooxidázy, které se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby, se 
nesmí během léčby přípravkem Velaxin užívat. Pokud jste během posledních 14 dnů užíval(a) 
tyto  léky,  sdělte  tuto  skutečnost  Vašemu  lékaři,  (MAOI:  viz  bod  „Čemu  musíte  věnovat 
pozornost, než začnete Velaxin užívat“)

 

Serotoninový  syndrom:  Při  léčbě  venlafaxinem  může  dojít  k potenciálně  život  ohrožujícímu 
stavu  nazývanému  serotoninový  syndrom  nebo  k reakcím  podobným  neuroleptickému 
malignímu  syndromu  (viz  „Možné  nežádoucí  účinky“),  zvláště  pak  při  užívání  současně 
s jinými léky.  

 

Příkladem těchto léků jsou: 

 

triptany (používané k léčení migrény) 

 

jiné  léky  používané  k léčbě  deprese,  např.  SNRI,  SSRI,  tricyklická  antidepresiva,  nebo 
léky s obsahem lithia 

 

léky obsahující linezolid, antibiotikum (používané k léčení infekcí) 

 

léky obsahující moklobemid, reverzibilní MAOI (používaný k léčení deprese) 

 

léky obsahující sibutramin (používaný ke snížení tělesné hmotnosti) 

 

léky  obsahující  tramadol,  fentanyl,  tapentadol,  pethidin  nebo  pentazocin  (používané 
k léčení silné bolesti) 

 

léky obsahující dextromethorfan (používané k léčení kašle)  

 

léky obsahující methadon (používané k léčení závislosti na lécích/drogách a silné bolesti)  

 

léky  obsahující  methylenovou  modř  (používanou  k léčbě  vysoké  hladiny 
methemoglobinu v krvi) 

 

léky  obsahující  rostlinu  třezalku  tečkovanou  (Hypericum  perforatum,  přírodní  rostlinný 
přípravek, používaný k léčení mírných depresí) 

 

léky obsahující tryptofan (používaný při poruchách spánku a depresi) 

 

antipsychotika (používána k léčbě nemoci se symptomy jako: slyšení, vidění či vnímání 
věcí,  které  nejsou  skutečné,  mylná  přesvědčení,  neobvyklá  podezíravost,  nejasné 
uvažování a stažení se do sebe) 

 
Známky  a  příznaky  serotoninového  syndromu  mohou  zahrnovat  kombinaci  následujících  stavů: 
neklid, halucinace, ztrátu koordinace, zrychlení srdečního tepu, zvýšení tělesné teploty, náhlé změny 
krevního tlaku, zesílené reflexy, průjem, bezvědomí, nevolnost, zvracení.  
 
Serotoninový  syndrom  může  ve  své  nejzávažnější formě  připomínat  neuroleptický  maligní  syndrom 
(NMS).  Známky  a  příznaky  NMS  mohou  zahrnovat  kombinaci  horečky,  rychlého  srdečního  tepu, 
pocení,  rozsáhlé  svalové  ztuhlosti,  zmatenosti,  zvýšené  hladiny  svalových  enzymů  (zjištěné  pomocí 
krevního testu).  
 
Pokud  se  domníváte,  že  máte  serotoninový  syndrom,  okamžitě  sdělte  tuto  skutečnost  svému 
lékaři nebo se dostavte na pohotovost nejbližší nemocnice. 
 
 
Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky, které by mohly ovlivnit srdeční rytmus.  
 
Příklady těchto léků jsou:  

 

antiarytmika  jako  je  chinidin,  amiodaron,  sotalol  nebo  dofetilid  (používané  k léčbě  poruch 
srdečního rytmu)  

Strana 4 (celkem 9) 

 

antipsychotika jako je thioridazin (viz rovněž serotoninový syndrom výše)  

 

antibiotika jako je erythromycin nebo moxifloxacin (používané k léčbě bakteriální infekce)  

 

antihistaminika (používaná k léčbě alergie)  

 
Následující léky mohou také ovlivňovat účinek přípravku Velaxin a měly by být užívány s opatrností. 
Je obzvláště důležité informovat lékaře a lékárníka, jestliže užíváte léky obsahující: 

 

Ketokonazol (lék proti plísním) 

 

Haloperidol nebo risperidon (k léčení psychiatrických stavů) 

 

Metoprolol (betablokátor k léčení vysokého krevního tlaku a srdečních potíží) 

 
Velaxin
 s jídlem a alkoholem 
Velaxin se má užívat s jídlem (viz bod 3 „jak se Velaxin užívá“). 
Po dobu užívání přípravku Velaxin byste neměl(a) pít alkohol. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat.  Měla  byste  užívat 
Velaxin až poté, co lékař zvážil potenciální přínosy a rizika pro Vaše nenarozené dítě. 
 
Pokud  užíváte  Velaxin  v průběhu  těhotenství,  informujte  o  tom  svého  lékaře  a/nebo  porodní 
asistentku,  neboť  Vaše  dítě  by  mohlo  mít  po  narození  příznaky  z vysazení.  Tyto  příznaky  obvykle 
začínají v průběhu prvních 24 hodin po narození dítěte. Příznaky mohou zahrnovat neprospívání nebo 
problémy  s dýcháním.  Pokud  by  Vaše  dítě  mělo  po  narození  tyto  příznaky  a  měla  byste  obavy, 
kontaktujte svého lékaře nebo porodní asistentku. 
 
Ujistěte  se,  že  porodní  asistentka  a/nebo  lékař  ví,  že  užíváte  Velaxin  s prodlouženým  uvolňováním. 
Podobné léky (SSRI), pokud jsou užívány během těhotenství, mohou zvýšit riziko závažné situace u 
dětí, tzv. perzistentní plicní hypertenze novorozenců (PPHN), která způsobuje, že dítě rychleji dýchá a 
má namodralou barvu. Tyto příznaky obvykle začínají v průběhu prvních 24 hodin po narození dítěte. 
Pokud se příznaky u Vašeho dítěte objeví, kontaktujte okamžitě porodní asistentku a/nebo lékaře. 
 
Velaxin  přechází  do  mateřského  mléka.  Existuje  riziko,  že  bude  účinkovat  na  dítě.  Může  způsobit 
pláč, podrážděnost a abnormální spánkové vzorce. Po ukončení kojení byly rovněž hlášeny  příznaky 
shodné s těmi po vysazení venlafaxinu. Proto byste se měla poradit s lékařem, který pak rozhodne, zda 
byste měla přestat kojit nebo přestat užívat přípravek Velaxin. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, dokud si neověříte, jak Vás Velaxin ovlivňuje. 
 
 
3. 

Jak se Velaxin užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
s lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená  počáteční  dávka  k léčbě  deprese,  generalizované  úzkostné  poruchy  a  sociální  úzkostné 
poruchy je  75 mg  denně.  Dávka  může  být  lékařem  postupně  zvyšována,  pokud  je  to  potřeba,  až  na 
maximální  dávku  375 mg  denně  při  léčbě  deprese.  Pokud  jste  léčen(a)  pro  panickou  poruchu,  Váš 
lékař  zahájí  léčbu  nižší  dávkou  (37,5 mg)  a  poté  ji  bude  postupně  navyšovat.  Maximální  dávka  u 
generalizované úzkostné poruchy, sociální úzkostné poruchy a panické poruchy je 225 mg/den. 
 
Užívejte Velaxin každý den přibližně ve stejnou denní dobu, buď ráno, nebo večer. Tobolky se musí 
polykat celé, zapíjet tekutinou a nesmí se otevírat, drtit, žvýkat ani rozpouštět. 
Velaxin se má užívat s jídlem. 
 
Máte-li jaterní nebo ledvinové onemocnění, informujte, prosím, lékaře, neboť je možné, že bude třeba 
Vaši dávku přípravku Velaxin upravit. 

Strana 5 (celkem 9) 

 
Nepřestávejte užívat Velaxin bez předchozí porady s lékařem (viz bod „Jestliže jste přestal(a) užívat 
Velaxin“). 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Velaxin, než jste měl(a) 
Jestliže  jste  užil(a)  větší  množství  přípravku  Velaxin,  než  máte  předepsáno,  neprodleně  kontaktujte 
svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Příznaky  možného  předávkování  mohou  zahrnovat  zrychlení  srdečního  tepu,  změny  v bdělosti 
(v rozmezí od ospalosti až po kóma), rozmazané vidění, křeče nebo záchvaty a zvracení. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Velaxin 
Jestliže zapomenete užít dávku, užijte ji co nejdříve poté, co si to uvědomíte. Pokud však je již čas 
k užití  následující  dávky,  vynechejte  zapomenutou  dávku.  Neužívejte  větší  množství  přípravku 
Velaxin, než máte na každý den předepsáno. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Velaxin 
Nepřestávejte lék užívat ani si sami bez vědomí lékaře nesnižujte dávku, a to ani tehdy, cítíte-li se už 
lépe.  Pokud  si  Váš  lékař  myslí,  že  už  nemusíte  dále  užívat  Velaxin,  poradí  Vám  postupně  snižovat 
dávku  předtím,  než  léčbu  úplně  ukončíte.  Po  ukončení  užívání  přípravku  Velaxin  se  mohou 
vyskytnout nežádoucí účinky, zvláště je-li léčba ukončena náhle nebo když jsou dávky sníženy příliš 
rychle. Někteří pacienti mohou pocítit nežádoucí účinky jako je únava, závratě, pocit „točení hlavy“, 
bolest hlavy, nespavost, noční můry, sucho v ústech, ztráta chuti k jídlu, nevolnost, průjem, nervozita, 
vzrušení,  zmatenost,  zvonění  v uších,  vertigo,  mravenčení  nebo  vzácně  vjemy  elektrického  šoku, 
slabost, pocení, křeče, nebo příznaky chřipky. 
 
Lékař Vám poradí, jak by měla být léčba přípravkem Velaxin postupně ukončena. Pocítíte-li některé 
z těchto příznaků, nebo jiné příznaky, které vás budou trápit, požádejte lékaře o další rady. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Neznepokojujte  se,  pokud  v období  užívání  přípravku  Velaxin  spatříte  ve  stolici  malé  bílé  granule 
nebo  kuličky.  Uvnitř  tobolek  Velaxin  jsou  sféroidy  nebo  malé,  bílé  kuličky  s obsahem  léčivé  látky 
venlafaxin. Tyto sféroidy se uvolňují z tobolek do trávicího traktu. Po celou dobu průchodu sféroidů 
trávicím traktem se z nich pomalu uvolňuje venlafaxin. Obal sféroidu je nerozpustný a je vylučován 
stolicí. I když můžete ve stolici sféroidy spatřit, Vaše dávka venlafaxinu byla vstřebána. 
 
Pokud se dostaví některý z následujících účinků, neužívejte dále Velaxin. Neprodleně informujte 
svého lékaře nebo se dostavte na pohotovost nejbližší nemocnice: 

 

Tíha na hrudi, sípání, obtížné polykání nebo dýchání. 

 

Otok obličeje, hrdla, rukou nebo nohou. 

 

Pocit nervozity nebo úzkosti, závratě, bušení srdce, náhlé zrudnutí kůže a/nebo pocit horka. 

 

Závažná  vyrážka,  svědění  nebo  kopřivka  (vyvýšené  červené  nebo  bílé  skvrny  na  kůži,  které 
často svědí). 

 

Známky a příznaky serotoninového syndromu, které mohou zahrnovat neklid, halucinace, ztrátu 
koordinace,  zrychlení  srdečního  tepu,  zvýšení  tělesné  teploty,  náhlé  změny  krevního  tlaku, 
zesílené reflexy, průjem, bezvědomí, nevolnost, zvracení. 
Serotoninový  syndrom  ve  své  nejzávažnější  formě  může  připomínat  neuroleptický  maligní 
syndrom  (NMS).  Známky  a  příznaky  NMS  mohou  zahrnovat  kombinaci  horečky,  rychlého 
srdečního  tepu,  pocení,  rozsáhlé  svalové  ztuhlosti,  zmatenosti,  zvýšené  hladiny  svalových 

Strana 6 (celkem 9) 

enzymů (zjištěné pomocí krevního testu). 

 
Další nežádoucí účinky, o kterých byste měl(a) informovat svého lékaře, jsou: 

 

Kašel, sípání, dušnost a vysoká teplota.  

 

Černá (dehtovitá) stolice nebo krev ve stolici.  

 

Zežloutnutí  kůže  nebo  očí,  svědění  nebo  tmavá  moč,  což  mohou  být  známky  zánětu  jater 
(hepatitida). 

 

Srdeční poruchy, jako zrychlený nebo nepravidelný tep, zvýšený krevní tlak. 

 

Oční poruchy, jako rozmazané vidění nebo rozšířené zornice. 

 

Nervové poruchy, jako závratě, píchání a mravenčení, pohybové poruchy, křeče nebo záchvaty. 

 

Psychiatrické poruchy, jako hyperaktivita a euforie (pocit neobvyklého vzrušení). 

 

Účinky vysazení léku (viz „Jak se Velaxin užívá“ a „Jestliže jste přestali užívat Velaxin“). 

 

Prodloužené  krvácení  –  pokud  se  říznete,  nebo  zraníte,  může  trvat  déle  než  obvykle,  než 
přestanete krvácet. 

 
Úplný seznam nežádoucích účinků 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)  

 

Závrať, bolest hlavy  

 

Nevolnost, sucho v ústech,  

 

Pocení (včetně nočního pocení)  

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)  

 

Snížení chuti k jídlu  

 

Zmatenost,  pocit  odloučení  (odpojení)  od  sebe  samotného  (neskutečnost  sebe  sama), 
neschopnost dosáhnout orgasmu, snížený pohlavní pud, nervozita, nespavost, neobvyklé sny  

 

Ospalost, třes, brnění a mravenčení, zvýšené svalové napětí  

 

Poruchy  zraku  zahrnující  rozmazané  vidění,  rozšíření  zorniček,  neschopnost  oka  automaticky 
zaostřit ze vzdálených na blízké předměty  

 

Zvonění v uších  

 

Bušení srdce  

 

Zvýšení krevního tlaku, návaly horka  

 

Zívání  

 

Zvracení, zácpa, průjem  

 

Zvýšená frekvence močení, obtížné močení  

 

Poruchy menstruace jako zvýšené krvácení nebo zvýšená nepravidelnost krvácení, abnormální 
výron semene/orgasmus (u mužů), porucha erekce (impotence)  

 

Slabost, únava, zimnice  

 

Zvýšení hladiny cholesterolu  

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)  

 

Halucinace,  pocit  odloučení  (odpojení)  od  reality  (neskutečnost  okolí),  pohybový  neklid, 
neobvyklý orgasmus (u žen), nedostatek citu nebo emocí, pocit nadměrného vzrušení, skřípání 
zuby  

 

Pocit  neklidu  nebo  neschopnost  v klidu  stát  nebo  sedět,  mdloby,  nedobrovolné pohyby  svalů, 
porušená koordinace a rovnováha, změny chuti  

 

Zrychlení srdečního rytmu, závrať (zvláště když vstanete moc rychle)  

 

Dušnost  

 

Zvracení krve, černá dehtovitá stolice nebo krev ve stolici, které mohou být příznaky vnitřního 
krvácení  

 

Kožní  otoky,  především  otok  tváře,  úst,  jazyka,  oblasti  hrdla  nebo  rukou  a  nohou  a/nebo  se 
může vyskytnout svědivá kožní vyrážka (kopřivka), citlivost na sluneční záření, tvorba modřin, 
vyrážka, výrazné vypadávání vlasů  

 

Neschopnost močit  

 

Zvýšení hmotnosti, snížení hmotnosti  

Strana 7 (celkem 9) 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob)  

 

Křeče nebo záchvaty  

 

Neschopnost kontrolovat močení  

 

Nadměrná aktivita, překotné myšlenky a snížená potřeba spánku (mánie)  

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

 

Snížený počet krevních destiček v krvi vedoucí ke zvýšenému riziku vzniku podlitin a krvácení; 
poruchy krve, které mohou vést ke zvýšenému riziku infekce  

 

Otok obličeje nebo jazyka, dušnost, nebo obtížné dýchání, často s kožní vyrážkou (což může být 
závažná alergická reakce)  

 

Nadměrný  příjem  vody  (tzv.  syndrom  nepřiměřeného  vylučování  antidiuretického  hormonu  - 
SIADH) 

 

Snížená hladina sodíku v krvi  

 

Myšlenky na sebevraždu nebo sebevražedné chování: během léčby venlafaxinem nebo krátce po 
jejím ukončení byly hlášeny případy myšlenek na sebevraždu nebo sebevražedné chování (viz 
bod 2: Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Velaxin užívat)  

 

Dezorientace a zmatenost často spojená s halucinacemi (delirium), agrese  

 

Vysoká  teplota  se  ztuhlými  svaly,  zmatenost  nebo  pohybový  neklid  a  pocení,  nebo  záškuby 
svalů,  které  nelze  ovládat,  což  mohou  být  příznaky  závažných  stavů,  známých  jako 
neuroleptický maligní syndrom; pocit euforie, ospalost, trvalé rychlé pohyby očí, nemotornost, 
neklid,  pocit  opilosti,  pocení  nebo  svalová  ztuhlost,  což  jsou  příznaky  serotoninového 
syndromu; ztuhlost, stahy a nedobrovolné pohyby svalů  

 

Závažné bolesti očí a zhoršené nebo rozmazané vidění  

 

Vertigo (točení hlavy)  

 

Snížení krevního tlaku, nenormální, rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, který může vést ke 
mdlobám, nevysvětlitelné krvácení, např. krvácení dásní, krev v moči nebo při zvracení, tvorba 
nevysvětlitelných modřin nebo prasknutí krevních cév/žil  

 

Kašel,  sípání,  dušnost  a  vysoká  teplota,  což jsou  příznaky  zánětu  plic  spojeného  se  zvýšením 
počtu bílých krvinek (plicní eozinofilie)  

 

Silné  bolesti  břicha  nebo  zad  (které  mohou  indikovat  závažné  problémy  střev,  jater  nebo 
slinivky břišní)  

 

Svědění,  zežloutnutí  kůže  nebo  očí,  tmavá  moč,  nebo  příznaky  podobné  chřipce,  což  jsou 
příznaky zánětu jater; mírné změny hladin jaterních enzymů v krvi  

 

Kožní vyrážka, která může vést k těžkým puchýřům a olupování kůže, svědění; mírná vyrážka  

 

Nevysvětlitelná bolest svalů, citlivost na dotek nebo slabost (rhabdomyolýza)  

 

Abnormální tvorba mateřského mléka  

 
Velaxin  někdy  vyvolává  nežádoucí  účinky,  kterých  si  nemusíte  být  vědomi,  jako  zvýšení  krevního 
tlaku  nebo  abnormální  srdeční  rytmus;  mírné  změny  hladin  jaterních  enzymů,  sodíku  nebo 
cholesterolu  v krvi.  Vzácněji  může  Velaxin  snižovat  počet  krevních  destiček,  což  může  vést  ke 
zvýšenému riziku podlitin nebo krvácení. Váš lékař proto může příležitostně provést vyšetření krve, 
zvláště pokud užíváte Velaxin dlouhodobě. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: http://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 

Strana 8 (celkem 9) 

 
5. 

Jak Velaxin uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek,  pokud  zjistíte  viditelné  známky  zhoršení  jeho  stavu  (např.  změnu 
barvy). 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Velaxin obsahuje 
 
Léčivou látkou je venlafaxinum (ve formě venlafaxini hydrochloridum). 
Velaxin 37,5 mg  
Jedna  tvrdá  tobolka  s prodlouženým  uvolňováním  obsahuje  venlafaxinum  37,5 mg  (odpovídá 
venlafaxini hydrochloridum 42,42 mg). 
Velaxin 75 mg  
Jedna  tvrdá  tobolka  s prodlouženým  uvolňováním  obsahuje  venlafaxinum  75 mg  (odpovídá 
venlafaxini hydrochloridum 84,84 mg). 
Velaxin 150 mg  
Jedna  tvrdá  tobolka  s prodlouženým  uvolňováním  obsahuje  venlafaxinum  150 mg  (odpovídá 
venlafaxini hydrochloridum 169,68 mg). 
 
Pomocnými látkami jsou: 
Velaxin 37,5 mg, tobolky s prodlouženým uvolňováním 
mikrokrystalická  celulosa,  chlorid  sodný,  ethylcelulosa,  mikronizovaný  mastek,  dimetikon,  chlorid 
draselný,  kopovidon,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  xanthanová  klovatina,  žlutý  oxid  železitý 
(E172) 
Obal tobolky: tvrdá želatinová tobolka CONI-SNAP-3 
želatina, žlutý oxid železitý (E172), indigokarmín (E132), sodná sůl erythrosinu (E127), oxid titaničitý 
(E171). 
Velaxin 75 mg, tobolky s prodlouženým uvolňováním 
mikrokrystalická  celulosa,  chlorid  sodný,  ethylcelulosa,  mikronizovaný  mastek,  dimetikon,  chlorid 
draselný,  kopovidon,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  xanthanová  klovatina,  žlutý  oxid  železitý 
(E172) 
Obal tobolky: tvrdá želatinová tobolka CONI-SNAP-2 
želatina, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171). 
Velaxin 150 mg, tobolky s prodlouženým uvolňováním

 

mikrokrystalická  celulosa,  chlorid  sodný,  ethylcelulosa,  mikronizovaný  mastek,  dimetikon,  chlorid 
draselný,  kopovidon,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  xanthanová  klovatina,  žlutý  oxid  železitý 
(E172) 
Obal tobolky: tvrdá želatinová tobolka CONI-SNAP-0EL 
želatina, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171). 
 
Jak přípravek Velaxin vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Vzhled: 

Strana 9 (celkem 9) 

Velaxin 37,5 mg, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 
Tvrdé  želatinové  tobolky  s neprůhledným  oranžovým  víčkem  a  čirým,  bezbarvým  tělem,  obsahující 
okrově žluté potahované a bílé nepotahované pelety. 
Velaxin 75 mg, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 
Tvrdé  želatinové  tobolky  s neprůhledným  červeným  víčkem  a  čirým,  bezbarvým  tělem,  obsahující 
okrově žluté potahované a bílé nepotahované pelety. 
Velaxin 150 mg, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

 

Tvrdé  želatinové  tobolky  s neprůhledným  červeným  víčkem  a  čirým,  bezbarvým  tělem,  obsahující 
okrově žluté potahované a bílé nepotahované pelety. 
 
Balení: 
28, 30 nebo 56 tobolek v PVC/PVdC//Al blistru a krabičce.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
EGIS PHARMACEUTICALS PLC 
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. 
MAĎARSKO 
 
Výrobce 
EGIS PHARMACEUTICALS PLC 
1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120. 
MAĎARSKO 

EGIS PHARMACEUTICALS PLC 
9900 Körmend, Mátyás király u. 65. 
MAĎARSKO 
 
Tento léčivý přípravek je registrován v členských zemích EHP pod následujícími názvy: 
Bulharsko:    

 

 

Велаксин 37,5 mg капсули с удължено освобождаване, твърди 

 

 

 

 

 

Велаксин 75 mg капсули с удължено освобождаване, твърди 

 

 

 

 

 

Велаксин 150 mg капсули с удължено освобождаване, твърди 

Česká republika:    

 

Velaxin 37,5 mg, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

 

 

 

 

 

Velaxin 75 mg, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

 

 

 

 

 

Velaxin 150 mg, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

Maďarsko:    

 

 

Velaxin 37,5 mg retard kemény kapszula 

 

 

 

 

 

Velaxin 75 mg retard kemény kapszula 

 

 

 

 

 

Velaxin 150 mg retard kemény kapszula 

Lotyšsko:    

 

 

Velaxin 37,5 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas 

 

 

 

 

 

Velaxin 75 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas 

 

 

 

 

 

Velaxin 150 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas 

Litva:  

 

 

 

Velaxin 37,5 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės 

 

 

 

 

 

Velaxin 75 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės 

 

 

 

 

 

Velaxin 150 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės 

Rumunsko:   

 

 

VELAXIN 37,5 mg capsule cu eliberare prelungită 

 

 

 

 

 

VELAXIN 75 mg capsule cu eliberare prelungită 

 

 

 

 

 

VELAXIN 150 mg capsule cu eliberare prelungită 

Slovenská republika:  

 

Velaxin 37,5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním 

 

 

 

 

 

Velaxin 75 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním 

 

 

 

 

 

Velaxin 150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 5.6.2015 

Recenze

Recenze produktu VELAXIN 75 MG 2X14X75MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu VELAXIN 75 MG 2X14X75MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám