Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

VELAXIN 50 MG 30X50MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 42943

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 42943
Kód EAN: 5995327120218
Kód SÚKL: 23814
Co je Velaxin a k čemu se používá. Velaxin je lék, který působí na centrální nervovou soustavu a používá se k léčbě příznaků deprese a po zlepšení stavu k prevenci relapsu (opětovnému objevení) a výskytu nové depresivní epizody.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 9) 

sp.zn. sukls69567/2015 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Velaxin 37,5 mg 

Velaxin 50 mg 
Velaxin 75 mg 

tablety 

 

venlafaxinum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je Velaxin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Velaxin užívat 

3. 

Jak se Velaxin užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Velaxin uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je Velaxin a k čemu se používá 

 
Velaxin je antidepresivum, které patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory zpětného vychytávání 
serotoninu a noradrenalinu (SNRI). Tato skupina léčiv se používá k léčbě deprese a dalších 
onemocnění, jako např. úzkostné poruchy. Má se za to, že lidé, kteří jsou depresivní a/nebo úzkostní, 
mají nižší hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku. Není zcela známo, jak antidepresiva fungují, 
ale mohou pomáhat tím, že zvyšují hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku. 
 
Velaxin je určen k léčbě deprese u dospělých. Léčba deprese nebo úzkostných poruch je důležitá 
k tomu, aby Vám bylo lépe. Pokud tyto poruchy nejsou léčeny, Vaše potíže mohou přetrvávat a být 
závažnější a hůře léčitelné. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Velaxin užívat 

 
Neužívejte Velaxin 

 

jestliže jste alergický(á) na venlafaxin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

 

užíváte-li nebo jste v posledních 14 dnech užíval(a) léky nazývané ireverzibilní inhibitory 
monoaminooxidázy (IMAO), které se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby. 
Užívání ireverzibilních IMAO s jinými léky včetně přípravku Velaxin může vyvolat závažné 
nebo dokonce život ohrožující nežádoucí účinky. Rovněž musíte vyčkat nejméně 7 dní po 
ukončení užívání přípravku Velaxin, než začnete užívat nějaký ireverzibilní IMAO (viz také 
„Serotoninový syndrom“ a „Další léčivé přípravky a přípravek Velaxin“). 

 
Upozornění a opatření
 
Před užitím přípravku Velaxin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Strana 2 (celkem 9) 

 

užíváte-li další léky, které při současném užívání s přípravkem Velaxin mohou zvýšit riziko 
rozvoje serotoninového syndromu nebo reakcí podobných neuroleptickému malignímu 
syndromu (NMS), (viz bod „Další léčivé přípravky a Velaxin“). 

 

máte-li oční problémy, jako např. určitý druh glaukomu (zvýšený nitrooční tlak). 

 

pokud jste někdy měl(a) vysoký krevní tlak. 

 

pokud jste někdy měl(a) srdeční onemocnění. 

 

jestliže Vám bylo sděleno, že máte nepravidelný srdeční rytmus. 

 

pokud jste někdy měl(a) záchvaty (křeče). 

 

pokud jste někdy měl(a) nízkou hladinu sodíku v krvi (hyponatrémie). 

 

máte-li sklon ke vzniku podlitin nebo k častému krvácení (porucha krvácení někdy v minulosti) 
nebo pokud užíváte další léky, které mohou zvýšit riziko krvácení, např. warfarin (používaný 
k prevenci tvorby krevních sraženin). 

 

zvyšuje-li se Vám hladina cholesterolu. 

 

pokud jste (nebo někdo jiný z Vaší rodiny) někdy měl(a) mánii nebo bipolární poruchu 
(nadměrný pocit vzrušení nebo euforie). 

 

pokud u Vás bylo zaznamenáno agresivní chování. 

 

máte-li cukrovku. 

 
Během prvních pár týdnů léčby může Velaxin vyvolat pocit neklidu nebo neschopnosti sedět nebo stát 
na místě. Pokud se Vám to přihodí, měl(a) byste informovat lékaře. 
 
Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy 
Jestliže máte depresi a/nebo máte úzkostnou poruchu, můžete mít někdy myšlenky na sebepoškození 
nebo na sebevraždu. Tyto se mohou zhoršit, jestliže začínáte užívat antidepresiva poprvé, jelikož 
nástup účinku všech těchto léků trvá obvykle dva týdny, někdy i déle. 
Je pravděpodobnější, že tyto myšlenky budete mít: 

 

jestliže jste již někdy v minulosti měl(a) myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození. 

 

jestliže jste mladý(á) dospělý(á). Informace z klinických studií ukazují zvýšené riziko 
sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickým onemocněním, kteří byli 
léčeni antidepresivy. 

Pokud budete mít kdykoli myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, ihned vyhledejte svého 
lékaře nebo jděte přímo do nemocnice. 
Možná Vám pomůže, když se svěříte někomu z Vašich příbuzných nebo blízkých přátel, že trpíte 
depresí nebo že máte úzkostnou poruchu, a dáte jim přečíst tuto příbalovou informaci.
 Můžete je 
požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo pokud 
budou mít obavy ze změn Vašeho chování. 
 
Sucho v ústech 
Suchem v ústech trpí 10 % pacientů léčených venlafaxinem. To může zvýšit riziko vzniku zubního 
kazu. Proto byste měl(a) věnovat zvláštní pozornost hygieně dutiny ústní. 
 
Cukrovka 
Velaxin  může  ovlivnit  hladinu  glukosy  (cukru)  v krvi  a  je  proto  možné,  že  bude  potřeba  upravit 
dávkování Vašich léků určených k léčbě cukrovky. 
 
Děti a dospívající (do 18 let) 
Velaxin by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měl(a) byste také vědět, že u pacientů do 
18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, 
jako jsou pokusy o sebevraždu a sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, 
vzdorovité chování a hněv). Lékař přesto může Velaxin pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, 
že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Velaxin pacientovi do 18 let a chcete se o tom 
poradit, požádejte o to prosím svého lékaře. Měl(a) byste také informovat lékaře, pokud se u pacienta 
do 18 let, léčeného přípravkem Velaxin, objeví nebo zhorší výše uvedené příznaky. Rovněž 
dlouhodobá bezpečnost s ohledem na další růst, dospívání, a rozvoj poznání a chování při léčení 
přípravkem Velaxin nebyla dosud v této věkové skupině prokázána. 
 

Strana 3 (celkem 9) 

Další léčivé přípravky a přípravek Velaxin 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Lékař by měl rozhodnout, zda můžete užívat Velaxin současně s dalšími léky. 
 
Nezačínejte užívat ani neukončujte užívání jakéhokoli léku, včetně těch, které jste si koupili bez 
lékařského předpisu, přírodních a rostlinných přípravků, aniž byste se předtím poradili s lékařem nebo 
lékárníkem. 

 

Inhibitory monoaminooxidázy, které se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby, se 
nesmí během léčby přípravkem Velaxin užívat. Pokud jste během posledních 14 dnů užíval(a) 
tyto léky, sdělte tuto skutečnost Vašemu lékaři, (IMAO: viz bod „Čemu musíte věnovat 
pozornost, než začnete Velaxin užívat“)

 

Serotoninový syndrom: Při léčbě venlafaxinem může dojít k potenciálně život ohrožujícímu 
stavu nazývanému serotoninový syndrom nebo k reakcím podobným neuroleptickému 
malignímu syndromu (viz „Možné nežádoucí účinky“), zvláště pak při užívání současně 
s jinými léky.  
 
Příkladem těchto léků jsou: 

 

triptany (používané k léčení migrény) 

 

jiné léky používané k léčbě deprese, např. SNRI, SSRI, tricyklická antidepresiva, nebo 
léky s obsahem lithia 

 

léky obsahující linezolid, antibiotikum (používané k léčení infekcí) 

 

léky obsahující moklobemid, reverzibilní IMAO (používaný k léčení deprese) 

 

léky obsahující sibutramin (používaný ke snížení tělesné hmotnosti) 

 

léky obsahující tramadol, fentanyl, tapentadol, pethidin nebo pentazocin (používané 
k léčení silné bolesti) 

 

léky obsahující dextromethorfan (používané k léčení kašle)  

 

léky obsahující methadon (používané k léčení závislosti na lécích/drogách a silné bolesti)  

 

léky obsahující methylenovou modř (používanou k léčbě vysoké hladiny 
methemoglobinu v krvi) 

 

léky obsahující rostlinu třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum, přírodní rostlinný 
přípravek, používaný k léčení mírných depresí) 

 

léky obsahující tryptofan (používaný při poruchách spánku a depresi) 

 

antipsychotika (používána k léčbě nemoci se symptomy jako: slyšení, vidění či vnímání 
věcí, které nejsou skutečné, mylná přesvědčení, neobvyklá podezíravost, nejasné 
uvažování a stažení se do sebe) 

 
Známky a příznaky serotoninového syndromu mohou zahrnovat kombinaci následujících stavů: 
neklid, halucinace, ztráta koordinace, zrychlení srdečního tepu, zvýšení tělesné teploty, náhlé změny 
krevního tlaku, zesílené reflexy, průjem, bezvědomí, nevolnost, zvracení.  
 
Serotoninový  syndrom  může  ve  své  nejzávažnější formě  připomínat  neuroleptický  maligní  syndrom 
(NMS).  Známky  a  příznaky  NMS  mohou  zahrnovat  kombinaci  horečky,  rychlého  srdečního  tepu, 
pocení,  rozsáhlé  svalové  ztuhlosti,  zmatenosti,  zvýšené  hladiny  svalových  enzymů  (zjištěné  pomocí 
krevního testu).  
 
Pokud  se  domníváte,  že  máte  serotoninový  syndrom,  okamžitě  sdělte  tuto  skutečnost  svému 
lékaři nebo se dostavte na pohotovost nejbližší nemocnice. 
 
 
Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky, které by mohly ovlivnit srdeční rytmus.  
 
Příklady těchto léků jsou:  

 

antiarytmika  jako  je  chinidin,  amiodaron,  sotalol  nebo  dofetilid  (používané  k léčbě  poruch 
srdečního rytmu)  

 

antipsychotika jako je thioridazin (viz rovněž serotoninový syndrom výše)  

Strana 4 (celkem 9) 

 

antibiotika jako je erythromycin nebo moxifloxacin (používané k léčbě bakteriální infekce)  

 

antihistaminika (používaná k léčbě alergie)  

 
Následující léky mohou také ovlivňovat účinek přípravku Velaxin a měly by být užívány s opatrností. 
Je obzvláště důležité informovat lékaře a lékárníka, jestliže užíváte léky obsahující: 

 

Ketokonazol (lék proti plísním) 

 

Haloperidol nebo risperidon (k léčení psychiatrických stavů) 

 

Metoprolol (betablokátor k léčení vysokého krevního tlaku a srdečních potíží) 

 
Velaxin s jídlem a alkoholem 
Velaxin se má užívat s jídlem (viz bod 3 „Jak se Velaxin užívá“). 
Po dobu užívání přípravku Velaxin byste neměl(a) pít alkohol. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Měla byste užívat 
Velaxin až poté, co lékař zvážil možné přínosy a rizika pro Vaše nenarozené dítě. 
 
Pokud užíváte Velaxin v průběhu těhotenství, informujte o tom svého lékaře a/nebo porodní 
asistentku, neboť Vaše dítě by mohlo mít po narození příznaky z vysazení. Tyto příznaky obvykle 
začínají v průběhu prvních 24 hodin po narození dítěte. Příznaky mohou zahrnovat neprospívání nebo 
problémy s dýcháním. Pokud by Vaše dítě mělo po narození tyto příznaky a měla byste obavy, 
kontaktujte svého lékaře a/nebo porodní asistentku. 
 
Ujistěte se, že porodní asistentka a/nebo lékař ví, že užíváte Velaxin. Podobné léky (SSRI), pokud jsou 
užívány během těhotenství, mohou zvýšit riziko závažné situace u dětí, tzv. perzistentní plicní 
hypertenze novorozených dětí (PPHN), která způsobuje, že dítě rychleji dýchá a má namodralou 
barvu. Tyto příznaky obvykle začínají v průběhu prvních 24 hodin po narození dítěte. Pokud se 
příznaky u Vašeho dítěte objeví, kontaktujte okamžitě porodní asistentku a/nebo lékaře. 
 
Venlafaxin se vylučuje do mateřského mléka. Existuje riziko, že bude účinkovat na dítě. Může 
způsobit pláč, podrážděnost a abnormální spánkové vzorce. Po ukončení kojení byly rovněž hlášeny 
příznaky shodné s těmi po vysazení venlafaxinu. Proto byste se měla poradit s lékařem, který pak 
rozhodne, zda byste měla přestat kojit nebo přestat užívat přípravek Velaxin. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, dokud si neověříte, jak Vás Velaxin ovlivňuje. 
 
Velaxin obsahuje laktosu 
Jedna tableta přípravku Velaxin 37,5 mg obsahuje 84,93 mg monohydrátu laktosy, tableta přípravku 
Velaxin 50 mg obsahuje 113,24 mg monohydrátu laktosy a tableta přípravku Velaxin 75 mg obsahuje 
169,86 mg monohydrátu laktosy. 
Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře dříve, 
než začnete tento přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se Velaxin užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
s lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená počáteční dávka je 75 mg denně, rozdělená do dvou nebo tří jednotlivých dávek. Dávka 
může být lékařem postupně zvýšena, pokud je to nutné, až na maximální dávku 375 mg denně při 
léčbě deprese.  
 
Užívejte Velaxin každý den přibližně ve stejnou denní dobu, ráno a večer. 
 

Strana 5 (celkem 9) 

Velaxin se má užívat s jídlem. 
 
Máte-li jaterní nebo ledvinové onemocnění, informujte, prosím, lékaře, neboť je možné, že bude třeba 
Vaši dávku přípravku Velaxin upravit. 
 
Nepřestávejte užívat Velaxin bez předchozí porady s lékařem (viz bod „Jestliže jste přestal(a) užívat 
Velaxin“). 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Velaxin, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku Velaxin, než máte předepsáno, neprodleně kontaktujte 
svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Příznaky možného předávkování mohou zahrnovat zrychlení srdečního tepu, změny v bdělosti 
(v rozmezí od ospalosti až po bezvědomí), rozmazané vidění, křeče nebo záchvaty a zvracení. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Velaxin 
Jestliže zapomenete užít dávku, užijte ji co nejdříve poté, co si to uvědomíte. Pokud však je již čas 
k užití následující dávky, vynechejte zapomenutou dávku. Neužívejte větší množství přípravku 
Velaxin, než máte na každý den předepsáno. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat
 Velaxin 
Nepřestávejte lék užívat ani si sami bez vědomí lékaře nesnižujte dávku, a to ani tehdy, cítíte-li se už 
lépe. Pokud si Váš lékař myslí, že už nemusíte dále užívat Velaxin, poradí Vám postupně snižovat 
dávku předtím, než léčbu úplně ukončíte. Po ukončení užívání přípravku Velaxin se mohou 
vyskytnout nežádoucí účinky, zvláště je-li léčba ukončena náhle nebo když jsou dávky sníženy příliš 
rychle. Někteří pacienti mohou pocítit nežádoucí účinky jako je únava, závratě, pocit „točení hlavy“, 
bolest hlavy, nespavost, noční můry, sucho v ústech, ztráta chuti k jídlu, nevolnost, průjem, nervozita, 
neklid, zmatenost, zvonění v uších, vertigo, mravenčení nebo vzácně vjemy elektrického šoku, slabost, 
pocení, křeče, nebo příznaky chřipky. 
 
Lékař Vám poradí, jak by měla být léčba přípravkem Velaxin postupně ukončena. Pocítíte-li některé 
z těchto příznaků, nebo jiné příznaky, které vás budou trápit, požádejte lékaře o další rady. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud se dostaví některý z následujících účinků, neužívejte dále Velaxin. Neprodleně informujte 
svého lékaře nebo se dostavte na pohotovost nejbližší nemocnice: 

 

Tíha na hrudi, sípání, obtížné polykání nebo dýchání. 

 

Otok obličeje, hrdla, rukou nebo nohou. 

 

Pocit nervozity nebo úzkosti, závratě, bušení srdce, náhlé zrudnutí kůže a/nebo pocit horka. 

 

Závažná vyrážka, svědění nebo kopřivka (vyvýšené červené nebo bílé skvrny na kůži, které 
často svědí). 

 

Známky a příznaky serotoninového syndromu, které mohou zahrnovat neklid, halucinace, ztrátu 
koordinace,  zrychlení  srdečního  tepu,  zvýšení  tělesné  teploty,  náhlé  změny  krevního  tlaku, 
zesílené reflexy, průjem, bezvědomí, nevolnost, zvracení. 
Serotoninový  syndrom  ve  své  nejzávažnější  formě  může  připomínat  neuroleptický  maligní 
syndrom  (NMS).  Známky  a  příznaky  NMS  mohou  zahrnovat  kombinaci  horečky,  rychlého 
srdečního  tepu,  pocení,  rozsáhlé  svalové  ztuhlosti,  zmatenosti,  zvýšené  hladiny  svalových 
enzymů (zjištěné pomocí krevního testu). 

 

Strana 6 (celkem 9) 

Další nežádoucí účinky, o kterých byste měl(a) informovat svého lékaře, jsou: 

 

Kašel, sípání, dušnost a vysoká teplota.  

 

Černá (dehtovitá) stolice nebo krev ve stolici.  

 

Zežloutnutí kůže nebo očí, svědění nebo tmavá moč, což mohou být známky zánětu jater 
(hepatitida). 

 

Srdeční poruchy, jako zrychlený nebo nepravidelný tep, zvýšený krevní tlak. 

 

Oční poruchy, jako rozmazané vidění nebo rozšířené zornice. 

 

Nervové poruchy, jako závratě, píchání a mravenčení, pohybové poruchy, křeče nebo záchvaty. 

 

Psychiatrické poruchy, jako hyperaktivita a euforie (pocit neobvyklého vzrušení). 

 

Účinky vysazení léku (viz „Jak se Velaxin užívá“ a „Jestliže jste přestali užívat Velaxin“). 

 

Prodloužené  krvácení  –  pokud  se  říznete,  nebo  zraníte,  může  trvat  déle  než  obvykle,  než 
přestanete krvácet. 

 
Úplný seznam nežádoucích účinků 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)  

 

Závrať, bolest hlavy  

 

Nevolnost, sucho v ústech,  

 

Pocení (včetně nočního pocení)  

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)  

 

Snížení chuti k jídlu  

 

Zmatenost,  pocit  odloučení  (odpojení)  od  sebe  samotného  (neskutečnost  sebe  sama), 
neschopnost dosáhnout orgasmu, snížený pohlavní pud, nervozita, nespavost, neobvyklé sny  

 

Ospalost, třes, brnění a mravenčení, zvýšené svalové napětí  

 

Poruchy  zraku  zahrnující  rozmazané  vidění,  rozšíření  zorniček,  neschopnost  oka  automaticky 
zaostřit ze vzdálených na blízké předměty  

 

Zvonění v uších  

 

Bušení srdce  

 

Zvýšení krevního tlaku, návaly horka  

 

Zívání  

 

Zvracení, zácpa, průjem  

 

Zvýšená frekvence močení, obtížné močení  

 

Poruchy menstruace jako zvýšené krvácení nebo zvýšená nepravidelnost krvácení, abnormální 
výron semene/orgasmus (u mužů), porucha erekce (impotence)  

 

Slabost, únava, zimnice  

 

Zvýšení hladiny cholesterolu  

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)  

 

Halucinace,  pocit  odloučení  (odpojení)  od  reality  (neskutečnost  okolí),  pohybový  neklid, 
neobvyklý orgasmus (u žen), nedostatek citu nebo emocí, pocit nadměrného vzrušení, skřípání 
zuby  

 

Pocit  neklidu  nebo  neschopnost  v klidu  stát  nebo  sedět,  mdloby,  nedobrovolné pohyby  svalů, 
porušená koordinace a rovnováha, změny chuti  

 

Zrychlení srdečního rytmu, závrať (zvláště když vstanete moc rychle)  

 

Dušnost  

 

Zvracení krve, černá dehtovitá stolice nebo krev ve stolici, které mohou být příznaky vnitřního 
krvácení  

 

Kožní  otoky,  především  otok  tváře,  úst,  jazyka,  oblasti  hrdla  nebo  rukou  a  nohou  a/nebo  se 
může vyskytnout svědivá kožní vyrážka (kopřivka), citlivost na sluneční záření, tvorba modřin, 
vyrážka, výrazné vypadávání vlasů  

 

Neschopnost močit  

 

Zvýšení hmotnosti, snížení hmotnosti  

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)  

 

Křeče nebo záchvaty  

Strana 7 (celkem 9) 

 

Neschopnost kontrolovat močení  

 

Nadměrná aktivita, překotné myšlenky a snížená potřeba spánku (mánie)  

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

 

Snížený počet krevních destiček v krvi vedoucí ke zvýšenému riziku vzniku podlitin a krvácení; 
poruchy krve, které mohou vést ke zvýšenému riziku infekce  

 

Otok obličeje nebo jazyka, dušnost, nebo obtížné dýchání, často s kožní vyrážkou (což může být 
závažná alergická reakce)  

 

Nadměrný  příjem  vody  (tzv.  syndrom  nepřiměřeného  vylučování  antidiuretického  hormonu  - 
SIADH) 

 

Snížená hladina sodíku v krvi  

 

Myšlenky na sebevraždu nebo sebevražedné chování: během léčby venlafaxinem nebo krátce po 
jejím ukončení byly hlášeny případy myšlenek na sebevraždu nebo sebevražedné chování (viz 
bod 2: Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Velaxin užívat)  

 

Dezorientace a zmatenost často spojená s halucinacemi (delirium), agrese  

 

Vysoká  teplota  se  ztuhlými  svaly,  zmatenost  nebo  pohybový  neklid  a  pocení,  nebo  záškuby 
svalů,  které  nelze  ovládat,  což  mohou  být  příznaky  závažných  stavů,  známých  jako 
neuroleptický maligní syndrom; pocit euforie, ospalost, trvalé rychlé pohyby očí, nemotornost, 
neklid,  pocit  opilosti,  pocení  nebo  svalová  ztuhlost,  což  jsou  příznaky  serotoninového 
syndromu; ztuhlost, stahy a nedobrovolné pohyby svalů  

 

Závažné bolesti očí a zhoršené nebo rozmazané vidění  

 

Vertigo (točení hlavy)  

 

Snížení krevního tlaku, nenormální, rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, který může vést ke 
mdlobám, nevysvětlitelné krvácení, např. krvácení dásní, krev v moči nebo při zvracení, tvorba 
nevysvětlitelných modřin nebo prasknutí krevních cév/žil  

 

Kašel,  sípání,  dušnost  a  vysoká  teplota,  což jsou  příznaky  zánětu  plic  spojeného  se  zvýšením 
počtu bílých krvinek (plicní eozinofilie)  

 

Silné  bolesti  břicha  nebo  zad  (které  mohou  indikovat  závažné  problémy  střev,  jater  nebo 
slinivky břišní)  

 

Svědění,  zežloutnutí  kůže  nebo  očí,  tmavá  moč,  nebo  příznaky  podobné  chřipce,  což  jsou 
příznaky zánětu jater; mírné změny hladin jaterních enzymů v krvi  

 

Kožní vyrážka, která může vést k těžkým puchýřům a olupování kůže, svědění; mírná vyrážka  

 

Nevysvětlitelná bolest svalů, citlivost na dotek nebo slabost (rhabdomyolýza)  

 

Abnormální tvorba mateřského mléka  

 
Velaxin někdy vyvolává nežádoucí účinky, kterých si nemusíte být vědomi, jako zvýšení krevního 
tlaku nebo abnormální srdeční rytmus; mírné změny hladin jaterních enzymů, sodíku nebo 
cholesterolu v krvi. Vzácněji může Velaxin způsobit snížení funkce krevních destiček, což může vést 
ke zvýšenému riziku podlitin nebo krvácení. Váš lékař proto může příležitostně provést vyšetření krve, 
zvláště pokud užíváte Velaxin dlouhodobě. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: http://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Velaxin uchovávat 

 

Strana 8 (celkem 9) 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti (RRRR.MM) uvedené na obalu. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti (např. změny 
barvy). 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Velaxin obsahuje 

 

Léčivou látkou je venlafaxinum (venlafaxin). Jedna tableta obsahuje venlafaxinum 37,5 mg 
nebo 50 mg nebo 75 mg (jako venlafaxini hydrochloridum). 

 

 

Pomocnými látkami jsou:  
koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), 
mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy. 

 
Jak přípravek Velaxin vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Vzhled:  
Bílé nebo téměř bílé, okrouhlé, ploché tablety se zkosenými hranami, bez zápachu nebo téměř bez 
zápachu, s raženým “E741” (37,5 mg), “E742” (50 mg), “E743” (75 mg) na jedné straně. 
  
Balení:  
30 nebo 60 tablet (50 mg); 28 nebo 56 tablet (37,5 mg a 75 mg ) v  blistru a papírové krabičce 
s příbalovou informací. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
EGIS PHARMACEUTICALS PLC 
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. 
MAĎARSKO 
 
Výrobce 
EGIS PHARMACEUTICALS PLC 
1165 Budapešť, Bökényföldi út. 118-120. 
MAĎARSKO 
 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

 
Česká republika: 

Velaxin 37,5 mg 
Velaxin 50 g 
Velaxin 75 mg 

Maďarsko: 

 

Velaxin 37,5 mg tabletta 
Velaxin 50 mg tabletta 
Velaxin 75 mg tabletta 

Lotyšsko: 

 

Velaxin 37,5 mg tabletės 
Velaxin 50 mg tabletės 
Velaxin 75 mg tabletės 

Strana 9 (celkem 9) 

Litva:   

 

Velaxin 37,5 mg tabletes 
Velaxin 50 mg tabletes 
Velaxin 75 mg tabletes 

Slovenská republika:  Velaxin 37,5 mg tablety 

Velaxin 50 mg tablety 
Velaxin 75 mg tablety 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5.6.2015  

Recenze

Recenze produktu VELAXIN 50 MG 30X50MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu VELAXIN 50 MG 30X50MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám