Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis

VASILIP 20 84X20MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19186

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 19186
Kód EAN: 3838989584696
Kód SÚKL: 95251
Držitel rozhodnutí: KRKA
Lékař Vám předepsal Vasilip ke snížení zdravotních rizik spojených s ischemickou chorobou srdeční (ICHS). Pokud trpíte ICHS nebo u Vás existuje riziko vzniku ICHS (protože máte diabetes, anamnézu cévní mozkové příhody nebo jiného postižení cév), Vasilip Vám dokáže prodloužit život tím, že sníží riziko infarktu myokardu nebo jiných kardiovaskulárních komplikací, a to bez ohledu na hodnotu koncentrace cholesterolu v krvi.

Příbalový leták

 

 

sp.zn. sukls87345/2016 
 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

VASILIP 10 

10 mg potahované tablety 

VASILIP 20 

20 mg potahované tablety 

VASILIP 40 

40 mg potahované tablety 

 

simvastatinum 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek Vasilip a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vasilip užívat 

3. 

Jak se přípravek Vasilip užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Vasilip uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je přípravek Vasilip a k čemu se používá 

 
Přípravek  Vasilip  obsahuje  léčivou  látku  simvastatin.  Přípravek  Vasilip je  lék  používaný  ke  snížení 
hladin  celkového  cholesterolu,  „špatného“  cholesterolu  (LDL  cholesterol)  a  tukových  látek 
nazývaných triglyceridy v krvi. Kromě toho přípravek Vasilip zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu 
(HDL cholesterol). Přípravek Vasilip je zástupcem třídy léčiv nazývaných statiny. 
 
Cholesterol  je  jednou  z  několika  tukových  látek  nacházejících  se  v  krevním  řečišti.  Celkový 
cholesterol se skládá zejména z LDL a HDL cholesterolu. 
 
LDL cholesterol se často nazývá „špatný“ cholesterol, protože se může hromadit ve stěnách Vašich 
tepen, kde vytvoří plát. Takovéto nahromadění v plátu může případně vést k zúžení tepen. Toto zúžení 
může poté zpomalit nebo zablokovat průtok krve do životně důležitých orgánů, jako je srdce a mozek. 
Toto zablokování krevního průtoku může vést k srdečnímu infarktu nebo mrtvici. 
 
HDL cholesterol se často nazývá „dobrý“ cholesterol, protože napomáhá bránit špatnému cholesterolu 
v hromadění se v tepnách a chrání tak proti onemocněním srdce. 
 
Triglyceridy jsou jinou formou tuku v krvi, která může zvyšovat riziko onemocnění srdce. 
 
Během užívání tohoto léčivého přípravku musíte dál dodržovat dietu na snižování hladin cholesterolu. 
 
Přípravek Vasilip se používá jako doplněk k cholesterol snižující dietě, pokud trpíte: 

 

 

 

zvýšenou  hladinu  cholesterolu  v  krvi  (primární  hypercholesterolemie)  nebo  zvýšenými 
hladinami tuků v krvi (smíšená hyperlipidemie). 

dědičným onemocněním (homozygotní familiární hypercholesterolemií), které zvyšuje hladinu 
cholesterolu v krvi. Můžete být také léčeni jiným způsobem. 

ischemickou  chorobou  srdeční  (ICHS)  nebo  pokud  jste  vysoce  ohroženi  ICHS  (protože  máte 
cukrovku nebo máte v anamnéze mrtvici nebo jiné cévní onemocnění). Přípravek Vasilip může 
prodloužit život snížením rizika problémů se srdečním onemocněním, bez ohledu na množství 
cholesterolu v krvi. 

 
U  většiny  lidí  nejsou  pozorovatelné  žádné  bezprostřední  projevy  vysokého  cholesterolu.  Váš  lékař 
Vám  může cholesterol změřit jednoduchým  krevním testem. Lékaře navštěvujte pravidelně, sledujte 
svůj cholesterol a své cíle probírejte se svým lékařem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vasilip užívat 

 
Neužívejte přípravek Vasilip
 

jestliže jste alergický(á) na simvastatin nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6); 

jestliže máte v současnosti problémy s játry; 

jestliže jste těhotná nebo kojíte; 

jestliže užíváte lék(y) s jednou nebo více z následujících léčivých látek: 
o

 

itrakonazol,  ketokonazol,  posakonazol  nebo  vorikonazol  (používané  k  léčbě  plísňových 
infekcí) 

o

 

erythromycin, klarithromycin nebo telithromycin (používané k léčbě infekcí) 

o

 

inhibitory  HIV-proteázy,  jako  je  indinavir,  nelfinavir,  ritonavir  a  sachinavir  (inhibitory 
HIV-proteázy se používají k léčbě infekce HIV) 

o

 

boceprevir nebo telaprevir (používané k léčbě infekce virem hepatitidy C) 

o

 

nefazodon (používaný k léčbě depresí) 

o

 

kobicistat 

o

 

gemfibrozil (používaný ke snížení cholesterolu) 

o

 

cyklosporin (používaný u pacientů po transplantaci orgánu) 

o

 

danazol (umělý hormon používaný k léčbě endometriózy, což je stav, kdy sliznice dělohy 
vyrůstá mimo dělohu). 

o

 

Neužívejte vyšší dávku přípravku Vasilip než 40 mg, pokud užíváte lomitapid (používá se 
k léčbě závažných a vzácných genetických poruch souvisejících s cholesterolem). 

 
Pokud  si  nejste  jistý(á),  zda  lék,  který  užíváte,  je  na  výše  uvedeném  seznamu,  poraďte  se  se  svým 
lékařem. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Vasilip se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

Informujte svého lékaře o všech svých zdravotních problémech včetně alergií. 

Informujte svého lékaře, jestliže požíváte velká množství alkoholu. 

Informujte  svého  lékaře,  jestliže  jste  někdy  v  minulosti  měl(a)  onemocnění  jater.  Přípravek 
Vasilip pro Vás nemusí být vhodný. 

Informujte  svého  lékaře,  pokud  se  u  Vás  plánuje  operace.  Může  být  potřeba,  abyste  užívání 
přípravku Vasilip na krátký čas přerušil(a). 

Informujte svého lékaře, pokud jste asijského původu, protože pro Vás může být vhodná jiná 
dávka. 

Informujte  svého  lékaře,  jestliže  užíváte  nebo  jste  v  posledních  7  dnech  užíval(a)  léčivý 
přípravek  obsahující  kyselinu  fusidovou  (k  léčbě  bakteriální  infekce),  podávaný  ústy  nebo  ve 
formě  injekcí.  Kombinace  kyseliny  fusidové  a  přípravku  Vasilip  může  vést  k  závažným 
svalovým obtížím (rhabdomyolýza). 

 

 

Váš lékař Vám musí předtím, než začnete užívat přípravek Vasilip, provést krevní test. Tento 
test je určen ke kontrole funkce jater. 

Váš lékař může také požadovat provedení krevních testů, aby zkontroloval, jak dobře Vaše játra 
fungují poté, co jste začal(a) užívat přípravek Vasilip. 

V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude Váš lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku 
nebo  riziko  vzniku  cukrovky.  V  případě,  že  máte  zvýšenou  hladinu  cukrů  nebo  tuků  v  krvi, 
máte nadváhu nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem vzniku 
cukrovky. 

Informujte svého lékaře, pokud máte závažné plicní onemocnění. 

 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka,  také  pokud  trpíte  svalovou  slabostí,  která  přetrvává.  Pro 
diagnostiku a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky. 
 
Okamžitě vyhledejte svého lékaře, pokud pocítíte nevysvětlitelnou bolest, citlivost nebo slabost 
ve  svalech.  To  proto,  že  ve  vzácných  případech  mohou  být  svalové  potíže  závažné,  mohou 
zahrnovat rozpad svalů vedoucí k poškození ledvin a ve velmi vzácných případech i smrt.
 
 
Riziko rozpadu svalů je větší při vyšších dávkách přípravku Vasilip, zejména při dávce 80 mg. Riziko 
rozpadu  svalů  je  rovněž  vyšší  u  některých  pacientů.  Pokud  se  na  Vás  vztahuje  jakákoliv 
z následujících záležitostí, proberte je se svým lékařem: 
 

požíváte velká množství alkoholu 

máte problémy s ledvinami 

máte problémy se štítnou žlázou 

je Vám 65 let a více 

jste žena 

kdykoli v minulosti jste měl(a) během léčby léky snižujícími cholesterol nazývanými „statiny“ 
nebo „fibráty“ problémy se svaly 

Vy nebo Váš blízký příbuzný máte dědičnou svalovou poruchu. 

 
Děti a dospívající 
Bezpečnost a účinnost simvastatinu byla studována u chlapců ve věku 10 až 17 let a u děvčat, které už 
alespoň rok mají menstruaci (viz bod 3). Simvastatin nebyl studován u dětí ve věku méně než 10 let. 
Pro více informací kontaktujte svého lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Vasilip 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat.  Je  zvláště  důležité,  abyste  svého  lékaře  informoval(a), 
pokud užíváte kterýkoli z následujících léků. Užívání přípravku Vasilip s následujícími léčivy může 
zvýšit riziko svalových problémů (některé z nich již byly uvedeny výše v části „Neužívejte přípravek 
Vasilip“). 

cyklosporin (často používaný u pacientů po transplantaci orgánů) 

danazol  (umělý  hormon  používaný  k  léčbě  endometriózy,  což  je  stav,  kdy  sliznice  dělohy 
vyrůstá mimo dělohu) 

léčivé  přípravky  s  léčivými  látkami  jako  itrakonazol,  ketokonazol,  flukonazol,  posakonazol 
nebo vorikonazol (používané k léčbě plísňových infekcí) 

fibráty s léčivou látkou jako je gemfibrozil a bezafibrát (léky snižující cholesterol) 

erythromycin,  klarithromycin,  telithromycin  nebo  kyselina  fusidová  (používané  k  léčbě 
bakteriálních infekcí). Během léčby tímto přípravkem neužívejte kyselinu fusidovou. Viz také 
bod 4 této příbalové informace. 

inhibitory HIV-proteázy, jako je indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir (používané k léčbě 
AIDS) 

boceprevir nebo telaprevir (používané k léčbě infekce virem hepatitidy C) 

nefazodon (používaný k léčbě depresí) 

léčivé přípravky obsahující léčivou látku kobicistat 

amiodaron (používaný k léčbě nepravidelného srdečního rytmu) 

 

 

verapamil,  diltiazem  nebo  amlodipin  (používané  k  léčbě  vysokého  krevního  tlaku,  bolesti  na 
hrudi související se srdečním onemocněním nebo jinými srdečními stavy) 

lomitapid  (používaný  k  léčbě  závažných  a  vzácných  genetických  poruch  souvisejících 
s cholesterolem) 

kolchicin (používaný k léčbě dny) 

pokud potřebujete užívat kyselinu fusidovou perorálně (ústy) k léčbě bakteriální infekce, budete 
muset  dočasně  přerušit  léčbu  tímto  léčivým  přípravkem.  Váš  lékař  Vám  sdělí,  kdy  bude 
bezpečné v léčbě přípravkem Vasilip znovu pokračovat. Užívání přípravku Vasilip s kyselinou 
fusidovou  může  vzácně  vést  ke  svalové  slabosti,  bolesti  nebo  citlivosti  svalů  (příznaky  tzv. 
rhabdomyolýzy). Více informací o rhabdomyolýze viz bod 4. 

 
Stejně jako u výše uvedených léků, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste 
v nedávné době užíval(a) jakékoli jiné léky, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Zejména svého lékaře informujte, pokud užíváte kterýkoli z následujících léků: 

léky  k  zabránění  srážení  krve,  jako  je  warfarin,  fenprokumon  nebo  acenokumarol 
(antikoagulancia) 

fenofibrát (další lék ke snížení cholesterolu) 

niacin (další lék ke snížení cholesterolu) 

rifampicin (lék proti tuberkulóze). 

 
Svého  lékaře  rovněž  informujte,  pokud  užíváte  niacin  (kyselinu  nikotinovou)  nebo  přípravek 
obsahující niacin a pocházíte z čínské populace. 
 
Přípravek Vasilip s jídlem a pitím 
Grapefruitová šťáva obsahuje jednu nebo více složek, které mění metabolismus některých léků včetně 
přípravku Vasilip. Konzumaci grapefruitové šťávy je nutno se vyhnout. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek Vasilip neužívejte, pokud jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo pokud máte za to, že byste 
mohla  být  těhotná.  Pokud  otěhotníte  během  užívání  přípravku  Vasilip,  ihned  jej  přestaňte  užívat 
a obraťte se na svého lékaře. Přípravek Vasilip neužívejte, pokud kojíte, protože není známo, zda se 
tento lék nevylučuje do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nepředpokládá se, že by přípravek Vasilip měl vliv na Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Je 
však nutno vzít v úvahu, že někteří lidé mají po užití přípravku Vasilip závrať. 
 
Přípravek Vasilip obsahuje monohydrát laktosy. 
Pokud  Vám  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  než  začnete  tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Vasilip užívá 

 
Váš lékař určí, jaká síla tablety je pro Vás vhodná podle Vašeho stavu, Vaší současné léčby a stupně 
Vašeho osobního rizika. 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Během užívání přípravku Vasilip musíte dále dodržovat dietu snižující cholesterol. 
 
Dávkování: 
Doporučená  dávka  přípravku  Vasilip  je  1  tableta  10  mg,  20  mg  nebo  40  mg  užitá  perorálně  (ústy) 

 

 

jednou denně. 
 
Dospělí: 
Obvyklá počáteční dávka je 10, 20 nebo v některých případech 40 mg denně. Váš lékař Vám může 
upravit  dávkování  nejdříve  po  4  týdnech  na  maximální  hodnotu  80  mg  denně.  Neužívejte  více  než 
80 mg denně. 
 
Váš lékař může předepsat nižší dávku, zejména pokud užíváte některé léčivé přípravky uvedené výše 
nebo máte určité onemocnění ledvin. 
 
80mg  dávka  se  doporučuje  pouze  dospělým  pacientům  s  velmi  vysokými  hladinami  cholesterolu 
a s vysokým rizikem problémů se srdečním onemocněním, u nichž se nedosáhlo požadované hladiny 
cholesterolu při nižších dávkách. 
 
Použití u dětí a dospívajících: 
Pro děti (10 – 17 let věku) je doporučená počáteční dávka 10 mg denně večer. Maximální doporučená 
dávka je 40 mg denně. 
 
Způsob podání a trvání léčby: 
Přípravek Vasilip užívejte večer. Můžete jej užívat s jídlem nebo bez jídla. Užívejte přípravek Vasilip, 
dokud Vám lékař neřekne, že máte přestat. 
 
Pokud lékař předepsal přípravek Vasilip spolu s jiným léčivým přípravkem ke snižování cholesterolu 
obsahujícím  sekvestrant  žlučových  kyselin,  musíte  přípravek  Vasilip  užívat  alespoň  2  hodiny  před 
nebo 4 hodiny po užití sekvestrantu žlučových kyselin. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Vasilip, než jste měl(a) 

obraťte se prosím na svého lékaře nebo lékárníka. 

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Vasilip 

neužívejte  dávku  navíc,  jednoduše  další  den  užijte  obvyklé  množství  přípravku  Vasilip 
v obvyklou dobu. 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Vasilip 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka, protože Váš cholesterol se může opět zvýšit. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Následující pojmy se používají k popisu četnosti hlášení nežádoucích účinků: 

Vzácné (může se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů) 

Velmi vzácné (může se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů) 

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit) 

 
Byly hlášeny následující vzácné závažné nežádoucí účinky. 
Pokud se vyskytne kterýkoli z těchto závažných nežádoucích účinků, přestaňte tento lék užívat 
a ihned se obraťte na svého lékaře nebo jděte na pohotovost nejbližší nemocnice. 
 

svalová bolest, citlivost, slabost svalů nebo svalové křeče. Ve vzácných případech mohou tyto 

 

 

problémy  se  svaly  být  závažné,  včetně  rozpadu  svalů  vedoucího  k  poškození  ledvin,  přičemž 
velmi vzácně došlo k úmrtím. 

hypersenzitivní (alergické) reakce včetně: 

otoku tváře, jazyka a hrdla, což může způsobit potíže při dýchání 

silné bolesti svalů, obvykle v ramenou a kyčlích 

vyrážky se slabostí v končetinách a svalech krku 

bolesti nebo zánětu kloubů (polymyalgia rheumatica) 

zánětu cév (vaskulitida) 

neobvyklé  tvorby  modřin,  kožních  vyrážek  a  otoku  (dermatomyositida),  kopřivky, 
citlivosti kůže na slunce, horečky, zarudnutí 

dušnosti (dyspnoe) a pocitu nepohody 

obrazu onemocnění připomínající lupénku (včetně vyrážky, problémů s klouby a účinků 
na krvinky) 

zánět jater s následujícími příznaky: zežloutnutí kůže a bělma očí, svědění, tmavě zbarvená moč 
nebo světlá stolice, pocit únavy nebo slabosti, ztráta chuti k jídlu; selháním jater (velmi vzácné) 

zánět slinivky břišní často s těžkými bolestmi břicha. 

 
Následující nežádoucí účinky byly také hlášeny vzácně: 
 

nízký počet červených krvinek (anemie) 

necitlivost nebo slabost v pažích a nohou 

bolest hlavy, pocit mravenčení, závrať 

poruchy trávení (bolest břicha, zácpa, plynatost, zažívací potíže, průjem, nevolnost, zvracení) 

vyrážka, svědění, vypadávání vlasů 

slabost 

neklidný spánek (velmi vzácné) 

špatná paměť (velmi vzácné), ztráta paměti, zmatenost. 

 
Rovněž  byly  hlášeny  následující  nežádoucí  účinky,  nicméně  jejich  četnost  nelze  z  dostupných 
informací určit (četnost není známa): 
 

erektilní dysfunkce 

deprese 

zánět plic vedoucí k dýchacím problémům, včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnosti, nebo 
k horečce 

problémy se šlachami, někdy komplikované přetržením šlachy. 

 
Další možné nežádoucí účinky hlášené u některých statinů: 
 

poruchy spánku, včetně nočních můr 

problémy v pohlavním životě 

cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu 
nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby. 

bolest,  citlivost  svalů  nebo  svalová  slabost,  která  přetrvává  a  která  nemusí  přestat  ani  po 
ukončení užívání přípravku Vasilip (četnost není známa). 

 
Laboratorní hodnoty 
Byla  pozorována  zvýšení  některých  laboratorních  krevních  testů  nebo  testů  jaterních  funkcí 
a svalového enzymu (kreatinkináza). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 

 

 

100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Vasilip uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte  při  teplotě  do  30  °C.  Uchovávejte  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
vlhkostí. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Vasilip obsahuje 

Léčivou látkou je simvastatinum (simvastatin). 
Vasilip 10: Jedna potahovaná tableta obsahuje simvastatinum 10 mg. 
Vasilip 20: Jedna potahovaná tableta obsahuje simvastatinum 20 mg. 
Vasilip 40: Jedna potahovaná tableta obsahuje simvastatinum 40 mg. 

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, předbobtnalý škrob, butylhydroxyanisol (E 320), 
bezvodá  kyselina  citronová,  kyselina  askorbová  (E 300),  kukuřičný  škrob,  mikrokrystalická 
celulosa  (E 460(i)),  magnesium-stearát  (E 572)  v jádru  tablety  a  hypromelosa  (E 464),  mastek 
(E 553b), propylenglykol a oxid titaničitý (E 171) v potahu tablety. 

 
Jak přípravek Vasilip vypadá a co obsahuje toto balení 
Vasilip 10: Bílé, kulaté, mírně bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami. 
Vasilip 20: Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami. 
Vasilip 40: Bílé, kulaté, mírně bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami, na jedné straně 
s půlicí rýhou. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety. 
 
Přípravek Vasilip je dostupný v krabičkách, které obsahují blistry s 28 nebo 84 tabletami. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79 
180 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info.cz@krka.biz 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20.7.2016 

Recenze

Recenze produktu VASILIP 20 84X20MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu VASILIP 20 84X20MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám