Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na virovou infekci organismu

VALTREX 500 MG 42X500MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20687

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 20687
Kód EAN: 8590335503076
Kód SÚKL: 47467
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Valtrex se užívá k léčbě pásového oparu (Herpes zoster, tj. infekčního onemocnění vyvolaného virem Varicella zoster). Valtrex urychluje ústup bolesti (zkracuje trvání bolesti a zmenšuje podíl pacientů trpících bolestí spojenou s tímto onemocněním) v období výskytu puchýřků (akutní neuralgie) tj. bolest procházející od dráždění nervů) i bolest přetrvávající po zhojení kožních projevů (postherpetická neuralgie). Valtrex se užívá k léčbě různých oparů (tj. kožních a slizničních infekčních onemocnění způsobených virem Herpes simplex, projevujících se tvorbou puchýřků), počátečních a opakujících se projevů onemocnění Herpes genitalis (tj. oparu v oblasti zevních pohlavních orgánů, který se vyskytl poprvé nebo opakovaně). Valtrex může zabránit vývoji kožních projevů, začne-li se užívat při prvních příznacích opakovaného vzniku oparu (recidivy infekčního onemocnění způsobeného virem Herpes simplex). Valtrex se užívá k prevenci (zabránění vzniku) opakovaných oparů (recidivujících kožních a slizničních infekcí virem Herpes simplex), včetně Herpes genitalis (oparu v oblasti zevních pohlavních orgánů). Valtrex se užívá ke snížení rizika přenosu infekce Herpes genitalis při preventivní léčbě spolu s dodržováním zásad bezpečného partnerského soužití. Valtrex se užívá k profylaxi (zabránění vzniku) cytomegalovirové infekce a onemocnění po transplantaci orgánů. Při tomto použití Valtrex snižuje výskyt časného odhojení transplantovaného orgánu (např. po transplantaci ledvin) a nákazy tzv. Cytomegalovirem. Přípravek mohou užívat pouze dospělí.

Příbalový leták

1/6
Příloha č. 1c k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls254546/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Valtrex 500 mg, potahované tablety
valaciclovirum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Valtrex a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Valtrex užívat
3. Jak se přípravek Valtrex užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Valtrex uchovávat
6. Další informace


1. Co je přípravek Valtrex a k čemu se používá

Přípravek Valtrex patří do skupiny léků nazývaných antivirotika. Ta účinkují tak, že zabíjejí nebo
zastavují růst virů nazývaných herpes simplex (HSV), varicella zoster (VZV) a cytomegalovirus
(CMV).

Přípravek Valtrex se může užívat k:
léčbě pásového oparu (u dospělých)
léčbě kožních infekcí a infekcí genitálií (pohlavních orgánů) způsobených virem HSV (u
dospělých a dospívajících nad 12 let). Rovněž pomáhá bránit tomu, aby se tyto infekce znovu
vracely.
léčbě oparu na rtu (u dospělých a dospívajících starších 12 let)
prevence infekce virem CMV u pacientů po transplantaci orgánů (u dospělých a dospívajících
starších 12 let).
léčbě a prevenci HSV infekce oka


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Valtrex užívat

Neužívejte přípravek Valtrex
Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na valaciklovir nebo aciklovir nebo na kteroukoli další
složku přípravku Valtrex (viz bod 6).
Neužívejte přípravek Valtrex, pokud se Vás to týká. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Valtrex užívat.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Valtrex je zapotřebí
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Valtrex užívat, pokud:
máte potíže s ledvinami
máte potíže s játry
2/6
jste starší 65 let
Váš imunitní systém je oslabený

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás to týká dříve, než začnete přípravek Valtrex užívat, promluvte si se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Prevence přenosu oparu na pohlavních orgánech (herpes genitalis) na další osoby
Pokud užíváte přípravek Valtrex k léčbě nebo prevenci přenosu oparu na pohlavních orgánech, nebo
pokud jste již někdy v minulosti měl(a) opar na pohlavních orgánech, musíte i nadále dodržovat
zásady bezpečného sexu, včetně užívání kondomů. Toto je důležité z důvodu prevence přenosu
infekce na další osoby. Pokud máte na pohlavních orgánech oděrky nebo puchýře, musíte se vyhnout
pohlavnímu styku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, včetně bylinných
přípravků.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které ovlivňují funkci ledvin. To jsou:
aminoglykosidy, organické sloučeniny platiny, jodové kontrastní látky, methotrexát, pentamidin,
foskarnet, cyklosporin, takrolimus, cimetidin a probenecid.

Pokud užíváte přípravek Valtrex k léčbě pásového oparu nebo pokud jste po transplantaci, vždy
informujte svého lékaře nebo lékárníka o dalších lécích, které užíváte.

Těhotenství a kojení
Přípravek Valtrex není obvykle v průběhu těhotenství doporučován. Pokud jste těhotná, nebo si
myslíte, že můžete být těhotná, nebo těhotenství plánujete, neužívejte přípravek Valtrex dříve, než se
poradíte se svým lékařem. Váš lékař zváží prospěch z užívání přípravku Valtrex v době, kdy jste
těhotná nebo kojíte, oproti jeho rizikům pro Vaše dítě.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Valtrex může způsobit nežádoucí účinky, které mohou ovlivnit Vaši schopnost řízení.
Neřiďte dopravní prostředek, pokud si nejste jistí, že přípravek na Vás negativně nepůsobil.


3. Jak se přípravek Valtrex užívá

Vždy užívejte přípravek Valtrex přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávka přípravku, kterou budete užívat, závisí na onemocnění, kvůli kterému Vám byl přípravek
Valtrex předepsán. Lékař si o tom s Vámi promluví.

Léčba pásového oparu
Obvyklá dávka je 1000 mg (dvě 500 mg tablety) 3x denně.
Přípravek Valtrex se užívá po dobu 7 dnů.

Léčba oparu rtu
Obvyklá dávka je 2000 mg (čtyři 500 mg tablety) 2x denně.
Druhá dávka se užívá 12 hodin (ne dříve než 6 hodin) po první dávce.
Přípravek Valtrex se užívá pouze jeden den (dvě dávky).

Léčba kožních infekcí nebo infekcí genitálií způsobených virem HSV
3/6
Obvyklá dávka je 500 mg 2x denně.
Při první infekci je třeba užívat přípravek Valtrex po dobu 5 dnů nebo až 10 dnů, pokud tak
rozhodne lékař. Při opakující se (rekurentní) infekci je obvyklá délka léčby 3-5 dní.

Prevence opětovného výskytu HSV infekce, pokud jste ji již prodělal(a)
Obvyklá dávka je jedna 500 mg tableta jednou denně.
Přípravek Valtrex se užívá do doby, než lékař léčbu ukončí.

Ukončení infekce CMV (cytomegalovirus)
Obvyklá dávka je 2000 mg (čtyři 500 mg tablety) 4x denně.
Tablety se mají užívat přibližně po 6 hodinách.
Léčba přípravkem Valtrex se zahajuje obvykle co nejdříve po chirurgickém zákroku.
Přípravek Valtrex se užívá po dobu přibližně 90 dnů po chirurgickém výkonu, do doby, než
lékař léčbu ukončí.

Lékař může dávku přípravku Valtrex upravit, pokud:
jste starší 65 let
máte oslabený imunitní systém
máte potíže s ledvinami
Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, řekněte to svému lékaři dříve, než začnete přípravek
Valtrex užívat.

Užívání tohoto léku
Tento lék se užívá ústy.
Spolkněte celou tabletu a zapijte jí dostatečným množstvím vody.
Užívejte přípravek Valtrex každý den ve stejnou dobu.
Užívejte přípravek Valtrex podle pokynů lékaře nebo lékárníka.

Osoby starší 65 let nebo osoby s poruchou funkce ledvin

Je velmi důležité, abyste při užívání přípravku Valtrex pil(a) pravidelně během dne. To
napomáhá snížení nežádoucích účinků, které mohou postihnout ledviny nebo nervový systém. Lékař
Vás bude pečlivě sledovat s ohledem na přítomnost těchto příznaků. Nežádoucí účinky postihující
nervový systém mohou zahrnovat pocit zmatenosti, rozrušení (agitaci), pocit neobvyklé ospalosti nebo
malátnosti.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Valtrex, než jste měl(a)
Přípravek Valtrex není obvykle škodlivý, pokud se velké množství neužívá po dobu několika dnů.
Pokud jste užil(a) příliš mnoho tablet, můžete mít pocit na zvracení, zvracet, nebo být zmatený(á),
rozrušený(á) (agitovaný(á)) nebo neobvykle ospalý(á). Pokud jste užil(a) příliš mnoho přípravku
Valtrex, řekněte to svému lékaři. Vezměte si s sebou balení léku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Valtrex
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Valtrex, vezměte si ho jakmile si vzpomenete. Pokud
se již ale blíží čas další dávky, zapomenutou dávku vynechejte.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Valtrex nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Příznaky, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost

4/6
závažné alergické reakce (anafylaxe). U osob užívajících přípravek Valtrex jsou velmi vzácné.
Rychlý rozvoj příznaků zahrnuje:
- návaly horka, svědivou kožní vyrážku
- otok rtů, obličeje, krku a hrdla, který způsobuje obtíže s dýcháním (angioedém)
- pokles krevního tlaku, který vede ke kolapsu
Pokud se u Vás objeví alergická reakce, přestaňte přípravek Valtrex užívat a okamžitě
vyhledejte lékaře.

Velmi časté (postihují více než 1 osobu z 10)
bolest hlavy

Časté (postihují až 1 osobu z 10)
pocit na zvracení
závratě
zvracení
průjem
kožní reakce po vystavení pokožky slunci (fotosenzitivita)
vyrážka

Méně časté (postihují až 1 osobu ze 100):
pocit zmatenosti
slyšení nebo vidění věcí, které neexistují (halucinace)
pocit malátnosti
třes
pocit rozrušení (agitovanosti)

Tyto nežádoucí účinky postihující nervový systém se obvykle objevují u osob s poruchou funkce
ledvin, u starších osob nebo u pacientů po transplantaci orgánů, kteří užívají přípravek Valtrex v dávce
vyšší než 8 gramů denně. Nežádoucí účinky se obvykle zmírní, pokud je přípravek Valtrex vysazen
nebo podáván v nižší dávce.

Další méně časté nežádoucí účinky:
pocit zkráceného dechu (dyspnoe)
žaludeční nevolnost
vyrážka, občas svědivá, kopřivka (vyrážka)
bolest dolní části zad (bolest ledvin)
krev v moči

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:
snížení počtu bílých krvinek (leukopenie)
snížení počtu krevních destiček, což jsou buňky, které napomáhají srážení krve
(trombocytopenie)
zvýšená koncentrace látek tvořených v játrech

Vzácné (postihují až 1 osobu z 1000)
nestabilita při chůzi a porucha koordinace pohybů (ataxie)
pomalá, nesrozumitelná řeč (dysartrie)
záchvaty (křeče)
porucha mozkových funkcí (encefalopatie)
porucha vědomí (kóma)
zmatenost, nebo poruchy myšlení

Tyto nežádoucí účinky postihující nervový systém se obvykle objevují u osob s poruchou funkce
ledvin, u starších osob a u pacientů po transplantaci orgánů, kteří užívají přípravek Valtrex v dávkách
5/6
vyšších než 8 gramů denně. Nežádoucí účinky se obvykle zmírní, pokud je přípravek Valtrex vysazen
nebo podáván v nižší dávce.

Další vzácné nežádoucí účinky:
potíže s ledvinami, kdy je snížená nebo žádná tvorba moči

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. Jak přípravek Valtrex uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Valtrex nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba
použitelnosti (Exp) se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.


6. Další informace

Co přípravek Valtrex obsahuje

Léčivou látkou je valaciklovirum. Jedna tableta obsahuje 500 mg valaciclovirum (ve formě
valacikloviri hydrochloridum).
Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:
Mikrokrystalická celulosa
Krospovidon
Povidon
Magnesium-stearát
Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Potahová vrstva tablety:
Hypromelosa
Oxid titaničitý
Makrogol 400
Polysorbát 80
Karnaubský vosk

Jak přípravek Valtrex vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety přípravku Valtrex jsou baleny v PVC/AL blistrech.

Valtrex 500 mg je dodáván v krabičkách obsahujících 10, 24, 30, 42, 90 nebo 112 potahovaných
tablet. Tablety jsou bílé, označené GX CF1 na jedné straně


6/6
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
The Wellcome Foundation Ltd.,
980 Great West Road,
Brentford, Middlesex, TW8 9GS
Velká Británie

Výrobce:
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA,
Poznaň,
Polsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státách EU pod následujícími názvy:

Rakousko, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Finsko, Řecko, Island, Irsko, Lotyšsko, Litva,
Malta, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká
Británie: Valtrex
Německo: Valtrex S 250 mg; Valtrex
Francie, Belgie, Dánsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko: Zelitrex

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 6.11.2012


Vysvětlení údajů uvedených na blistru:
B.N. číslo šarže
EXP použitelné do
Film-coated tablets potahované tablety

Recenze

Recenze produktu VALTREX 500 MG 42X500MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu VALTREX 500 MG 42X500MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám