Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

VALSACOR 80 MG 14X80MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 97166

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 97166
Kód EAN:
Kód SÚKL: 125588
Držitel rozhodnutí: KRKA
Tablety Valsacor se užívají: - při léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze); - při léčbě srdečního selhání (stavu, při kterém není srdce schopno čerpat dostatek krve pro splnění potřeb těla); - pro zlepšení přežívání a snížení dalších srdečních problémů po srdečním záchvatu (infarktu myokardu).

Příbalový leták


1/8

Sp.zn. sukls131040/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Valsacor 40 mg
Valsacor 80 mg
Valsacor 160 mg
potahované tablety
valsartanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Valsacor a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Valsacor užívat
3. Jak se přípravek Valsacor užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Valsacor uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK VALSACOR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Valsacor patří do skupiny léčivých přípravků zvaných antagonisté receptoru angiotenzinu II,
které napomáhají kontrolovat vysoký krevní tlak. Angiotenzin II je látka v lidském těle, která
zapříčiňuje zúžení cév, čímž zvyšuje krevní tlak. Přípravek Valsacor působí tím, že blokuje účinek
angiotenzinu II. Výsledkem je rozšíření cév a snížení krevního tlaku.

Potahované tablety přípravku Valsacor 40 mg je možné použít u tří různých onemocnění:
k léčbě vysokého krevního tlaku u dětí a dospívajících ve věku od 6 do 18 let. Vysoký
krevní tlak zvyšuje zátěž srdce a tepen. Pokud není léčen, může poškozovat krevní cévy
v mozku, srdci a ledvinách a může způsobit mrtvici, srdeční selhání nebo selhání ledvin.
Vysoký krevní tlak zvyšuje riziko srdečních záchvatů. Snížením Vašeho krevního tlaku na
normální hodnotu se sníží i riziko výskytu těchto onemocnění.
k léčbě dospělých pacientů po nedávném srdečním záchvatu (infarktu myokardu).
Nedávno znamená časový úsek 12 hodin až 10 dnů.
k léčbě symptomatického srdečního selhání u dospělých pacientů. Přípravek Valsacor se
užívá v případech, kdy nelze podávat skupinu léků zvaných inhibitory angiotenzin-
konvertujícího enzymu (tzv. ACE inhibitory, přípravky k léčbě srdečního selhání), nebo se
může použít v kombinaci s ACE inhibitory v případech, kdy nelze podávat tzv. betablokátory
(další léky k léčbě srdečního selhání).
Příznaky srdečního selhání zahrnují dušnost a otoky chodidel a nohou v důsledku zadržování
tekutin. K tomu dochází, když srdeční sval není schopen dostatečně pumpovat krev a zajistit tak
pro celé tělo dostatek krve v oběhu.


Potahované tablety přípravku Valsacor 80 mg a Valsacor 160 mg je možné použít u tří různých
onemocnění:

2/8

k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých a dětí a dospívajících ve věku od 6 do 18 let.
Vysoký krevní tlak zvyšuje zátěž srdce a tepen. Pokud není léčen, může poškozovat krevní cévy
v mozku, srdci a ledvinách a může způsobit mrtvici, srdeční selhání nebo selhání ledvin.
Vysoký krevní tlak zvyšuje riziko srdečních záchvatů. Snížením Vašeho krevního tlaku na
normální hodnotu se sníží i riziko výskytu těchto onemocnění.
k léčbě dospělých pacientů po nedávném srdečním záchvatu (infarktu myokardu).
Nedávno znamená časový úsek 12 hodin až 10 dnů.
K léčbě symptomatického srdečního selhání u dospělých pacientů. Přípravek Valsacor se
užívá v případech, kdy nelze podávat skupinu léků zvaných inhibitory angiotenzin-
konvertujícího enzymu (tzv. ACE inhibitory, přípravky k léčbě selhání srdce), nebo se může
použít v kombinaci s ACE inhibitory v případech, kdy nelze podávat tzv. betablokátory (další
léky k léčbě selhání srdce).
Příznaky selhání srdce zahrnují dušnost a otoky chodidel a nohou v důsledku zadržování
tekutin. K tomu dochází, když srdeční sval není schopen dostatečně pumpovat krev a zajistit tak
pro celé tělo dostatek krve v oběhu.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
VALSACOR UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Valsacor
jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na valsartan nebo na kteroukoli další složku přípravku
Valsacor
jestliže máte závažné onemocnění jater
jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce (přípravek Valsacor se nemá užívat ani v časném těhotenství
- viz bod Těhotenství a kojení)
jestliže máte diabetes mellitus (cukrovku) nebo zhoršenou funkci ledvin a jste léčen(a)
aliskirenem (lék užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku).

Pokud se Vás výše uvedené skutečnosti týkají, neužívejte přípravek Valsacor.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Valsacor je zapotřebí
jestliže máte onemocnění jater
jestliže máte závažné onemocnění ledvin nebo podstupujete dialýzu
jestliže máte zúžené tepny v ledvinách
jestliže jste v poslední době podstoupil(a) transplantaci ledviny (dostal(a) jste novou ledvinu)
jestliže se léčíte pro srdeční záchvat nebo srdeční selhání, Váš lékař může zkontrolovat funkci
Vašich ledvin
jestliže máte závažné onemocnění srdce jiné než srdeční selhání nebo srdeční záchvat
jestliže jste někdy měl(a) zkušenost s otokem jazyka a obličeje způsobeným alergickou reakcí, tzv.
angioedémem, při užívání jiného léku (včetně inhibitorů ACE), informujte svého lékaře. Pokud
se tyto příznaky objeví, když užíváte přípravek Valsacor, okamžitě přestaňte přípravek Valsacor
užívat a nikdy ho už znovu neužívejte. Viz také bod 4. Možné nežádoucí účinky.
jestliže užíváte léky, které zvyšují množství draslíku v krvi. Mezi ně patří doplňky stravy
s draslíkem nebo náhrady soli obsahující draslík, léky šetřící draslík a heparin. Může být
nezbytné kontrolovat v pravidelných intervalech množství draslíku v krvi.
jestliže je Vám méně než 18 let a užíváte v kombinaci s přípravkem Valsacor jiné léčivé
přípravky, které ovlivňují renin-angiotenzin-aldosteronový systém (léky snižující krevní tlak),
Váš lékař Vám může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin a hladinu draslíku
v krvi.
jestliže trpíte aldosteronismem. To je onemocnění, při kterém tvoří nadledvinky nadměrné
množství hormonu aldosteronu. Pokud máte toto onemocnění, užívání přípravku Valsacor se
nedoporučuje.
jestliže jste ztratil(a) mnoho tekutin (dehydratace) díky průjmu, zvracení nebo vysokým dávkám
léků na odvodnění (tzv. diuretik).

3/8

musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání
přípravku Valsacor se nedoporučuje v časném těhotenství a přípravek nesmí být užíván při
těhotenství delším než 3 měsíce , protože může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte,
pokud je užit po skončeném třetím měsíci těhotenství (viz bod Těhotenství a kojení).

Pokud se Vás týká jakýkoli z výše uvedených stavů, sdělte to svému lékaři předtím, než užijete
přípravek Valsacor.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinek léčby může být ovlivněn, pokud je přípravek Valsacor užíván společně s určitými dalšími léky.
Může být nezbytné změnit dávku, učinit jiná opatření nebo v některých případech přestat užívat jeden
z léků. To se týká jak léků na předpis, tak i léků bez předpisu, především:
- dalších léků, které snižují krevní tlak, především léků na odvodnění (diuretik).
- léků, které zvyšují množství draslíku v krvi. Mezi ně patří potravinové doplňky obsahující
draslík nebo náhrady soli obsahující draslík, léky šetřící draslík a heparin.
- určitého druhu léků proti bolesti nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID).
- některých antibiotik (skupina rifamycinů), léků používaných k ochraně proti odmítnutí
transplantátu (cyklosporin) nebo antiretrovirových léků používaných k léčbě infekce HIV/AIDS
(ritonavir). Tyto léky mohou zvýšit účinek přípravku Valsacor.
- lithia, léku používaného k léčbě některých druhů psychiatrických onemocnění.
- aliskirenu, léku používaného k léčbě vysokého krevního tlaku (viz bod Neužívejte přípravek
Valsacor).

Navíc:
- jestliže jste byl(a) léčen(a) po srdečním infarktu, není doporučena kombinace s inhibitory
ACE (lék k léčbě srdečního infarktu).
- jestliže jste byl(a) léčen(a) pro srdeční selhání, není doporučena trojitá kombinace s inhibitory
ACE a beta-blokátory (léky pro léčbu srdečního selhání).

- Navíc:
- jestliže jste byl(a) léčen(a) po srdečním infarktu, není doporučena kombinace s inhibitory
ACE (lék k léčbě srdečního infarktu).
- jestliže jste byl(a) léčen(a) pro srdeční selhání, není doporučena trojitá kombinace s inhibitory
ACE a beta-blokátory (léky pro léčbu srdečního selhání).

Užívání přípravku Valsacor s jídlem a pitím
Přípravek Valsacor můžete užívat současně s jídlem nebo nalačno.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

- Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař
Vám zpravidla poradí přerušit užívání přípravku Valsacor před tím než otěhotníte nebo co
nejdříve poté, co zjistíte, že jste těhotná a doporučí Vám namísto přípravku Valsacor užívání
jiného léku. Nedoporučuje se podávání přípravku Valsacor v časném těhotenství a přípravek
nesmí být užíván při těhotenství delším než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození
Vašeho dítěte, pokud je užit po skončeném třetím měsíci těhotenství.

- Oznamte svému lékaři, že kojíte nebo se chystáte začít kojit. Přípravek Valsacor není
doporučen pro matky, které kojí, a pokud si přejete kojit, lékař může vybrat jiný lék, především
pokud je dítě novorozenec nebo se narodilo předčasně.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

4/8

Předtím, než budete řídit dopravní prostředek, používat nářadí nebo obsluhovat stroje nebo provádět
jiné činnosti, které vyžadují soustředění, ujistěte se, že víte, jak Vás přípravek Valsacor ovlivňuje.
Podobně jako mnoho dalších léků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku může přípravek
Valsacor v ojedinělých případech způsobit závratě a ovlivnit schopnost soustředit se.

Důležité informace o některých složkách přípravku Valsacor
Přípravek Valsacor obsahuje laktosu. Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých
cukrů, obraťte se na svého lékaře, než začnete přípravek Valsacor užívat.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK VALSACOR UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Valsacor přesně podle pokynů svého lékaře tak, aby bylo dosaženo nejlepších
výsledků a snížilo se riziko nežádoucích účinků. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem
nebo lékárníkem. Lidé s vysokým krevním tlakem často nezaznamenávají žádné projevy tohoto
problému. Mnoho z nich se může cítit docela normálně. Proto je velmi důležité dodržovat pravidelné
lékařské prohlídky, i když se cítíte dobře.

Děti a dospívající (ve věku 6 až 18 let) s vysokým krevním tlakem: Obvyklá dávka u pacientů
vážících méně než 35 kg je 40 mg valsartanu jednou denně. U pacientů, kteří váží 35 kg nebo více, je
obvyklá úvodní dávka valsartanu 80 mg jednou denně. V některých případech může lékař předepsat
vyšší dávku (dávka může být zvýšena na 160 mg a maximálně na 320 mg).

Dospělí pacienti po nedávném srdečním infarktu: Po srdečním infarktu je obvykle léčba zahájena
již po 12 hodinách, obvykle nízkou dávkou 20 mg dvakrát denně. 20 mg dávku obdržíte rozpůlením
40 mg tablety. Lékař bude postupně tuto dávku zvyšovat v průběhu několika týdnů na maximální
dávku 160 mg dvakrát denně. Konečná dávka závisí na tom, kolik Vy, jako individuální pacient, jste
schopen/na snést.
Přípravek Valsacor může být předepsán společně s dalšími léky na srdeční infarkt a lékař rozhodne,
jaká léčba je pro Vás vhodná.

Dospělí pacienti se srdečním selháním: Léčba obvykle začíná dávkou 40 mg dvakrát denně. Váš
lékař bude postupně tuto dávku zvyšovat v průběhu několika týdnů na maximální dávku 160 mg
dvakrát denně. Konečná dávka závisí na tom, kolik Vy, jako individuální pacient, jste schopen snést.
Přípravek Valsacor může být předepsán společně s dalšími léky na srdeční selhání a Váš lékař
rozhodne, jaká léčba je pro Vás vhodná.

Dospělí pacienti s vysokým krevním tlakem: Obvyklá dávka je 80 mg denně. V některých případech
Vám může lékař předepsat vyšší dávky (například 160 mg nebo 320 mg). Může také kombinovat
přípravek Valsacor s dalším lékem (například s diuretikem).

Děti a dospívající (ve věku 6 až 18 let) s vysokým krevním tlakem: Obvyklá dávka u pacientů
vážících méně než 35 kg je 40 mg valsartanu jednou denně. U pacientů, kteří váží 35 kg nebo více, je
obvyklá úvodní dávka valsartanu 80 mg jednou denně. V některých případech může lékař předepsat
vyšší dávku (dávka může být zvýšena na 160 mg a maximálně na 320 mg).

Dospělí pacienti po nedávném srdečním infarktu: Po srdečním infarktu je obvykle léčba zahájena
již po 12 hodinách, obvykle nízkou dávkou 20 mg dvakrát denně. 20 mg dávku obdržíte rozpůlením
40 mg tablety. Lékař bude postupně tuto dávku zvyšovat v průběhu několika týdnů na maximální
dávku 160 mg dvakrát denně. Konečná dávka závisí na tom, jakou dávku budete jako individuální
pacient schopen/schopna snášet.
Přípravek Valsacor může být předepsán společně s dalšími léky na srdeční infarkt a lékař rozhodne,
jaká léčba je pro Vás vhodná.

Dospělí pacienti se srdečním selháním: Léčba obvykle začíná dávkou 40 mg dvakrát denně. Lékař
bude postupně tuto dávku zvyšovat v průběhu několika týdnů na maximální dávku 160 mg dvakrát

5/8

denně. Konečná dávka závisí na tom, jakou dávku budete jako individuální pacient schopen/schopna
snášet.
Přípravek Valsacor může být předepsán společně s dalšími léky na srdeční selhání a lékař rozhodne,
jaká léčba je pro Vás vhodná.

Přípravek Valsacor můžete užívat s jídlem nebo nalačno. Přípravek Valsacor zapijte sklenicí vody.
Přípravek Valsacor užívejte každý den přibližně ve stejný čas.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Valsacor, než jste měl(a)
Jestliže se u Vás projeví závažné závratě a/nebo mdloby, lehněte si a kontaktujte ihned svého lékaře.
Jestliže jste omylem užil(a) příliš mnoho tablet, kontaktujte svého lékaře, lékárníka nebo nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Valsacor
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže zapomenete užít svou dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však již blíží doba
podání další dávky, vynechejte dávku, na kterou jste zapomněl(a).

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Valsacor
Ukončení léčby přípravkem Valsacor může způsobit zhoršení Vašeho onemocnění. Neukončujte
užívání léku, pokud Vám to Váš lékař nedoporučí.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Valsacor nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s určitou četností, která je definována následovně:
- velmi časté: postihují více než 1 pacienta z 10
- časté: postihují 1 až 10 pacientů ze 100
- méně časté: postihují 1 až 10 pacientů z 1 000
- vzácné: postihují 1 až 10 pacientů z 10 000
- velmi vzácné: postihují méně než 1 pacienta z 10 000
- není známo: z dostupných údajů nelze určit

Některé příznaky vyžadují okamžitý lékařský zákrok:
Mohou se vyskytnout příznaky angioedému (určitá alergická reakce), jako je:
- otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla
- problémy s dýcháním a polykáním
- kopřivka, svědění.
-
Pokud zaznamenáte některý z těchto příznaků, přestaňte užívat přípravek Valsacor a
kontaktujte ihned svého lékaře (viz také bod 2 Zvláštní opatrnosti při použití přípravku
Valsacor je zapotřebí).

Mezi ostatní nežádoucí účinky patří:

Časté:
- závrať
- nízký krevní tlak s nebo bez příznaků jako je závrať a závrať při napřímení těla
- snížená funkce ledvin (příznak poruchy funkce ledvin)


6/8

Méně časté:
- angioedém (viz bod Některé příznaky vyžadují okamžitý lékařský zákrok)
- náhlá ztráta vědomí (synkopa)
- pocit točení hlavy (vertigo)
- závažné snížení funkce ledvin (příznak akutního selhání ledvin)
- svalové křeče, abnormální srdeční rytmus (příznaky vysoké hladiny draslíku v krvi, tzv.
hyperkalemie)
- dušnost, obtížné dýchání v poloze vleže, otoky chodidel nebo nohou (příznaky selhání srdce)
- bolest hlavy
- kašel
- bolest břicha
- nevolnost
- průjem
- únava
- slabost

Není známo:
- alergické reakce s vyrážkou, svěděním a kopřivkou spolu s některým z následujících příznaků
nebo projevů: horečka, otok a bolest kloubů, bolest svalů, mohou se objevit otoky lymfatických
uzlin a/nebo symptomy připomínající chřipku (příznaky sérové nemoci)
- červené až nafialovělé skvrny, horečka, svědění (příznaky zánětlivého onemocnění cév, tzv.
vaskulitidy)
- neobvyklé krvácení nebo podlitiny (příznaky trombocytopenie)
- bolest svalů (myalgie)
- horečka, bolest v krku nebo vřídky v ústech infekčního původu (příznaky nízkého počtu bílých
krvinek, tzv. neutropenie)
- snížení hladiny hemoglobinu a snížení množství červených krvinek v krvi (který v závažných
případech může vést k anémii)
- zvýšení hladiny draslíku v krvi (který v závažných případech může vyvolat svalové křeče,
abnormální srdeční rytmus)
- snížená hladina sodíku v krvi (která může vyvolat únavu a zmatenost, svalové záškuby,
záchvaty nebo koma)
- zvýšení hodnot jaterních testů (které může poukazovat na poškození jater) včetně zvýšení
hladiny bilirubinu v krvi (které může v závažných případech způsobit zežloutnutí kůže a očí)
- zvýšení hladiny močovinového dusíku v krvi a zvýšení hladiny kreatininu v séru (které může
naznačovat abnormální funkci ledvin).

Četnost některých nežádoucích účinků se může lišit v závislosti na Vašem onemocnění. Například
nežádoucí účinky jako je závrať a snížená funkce ledvin byly pozorovány méně často u pacientů
léčených z důvodu vysokého krevního tlaku, než u pacientů se selháním srdce nebo po nedávném
srdečním infarktu.

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících jsou shodné s těmi, které byly pozorovány u dospělých.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK VALSACOR UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.7/8

Nepoužívejte přípravek Valsacor po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Valsacor obsahuje
- Léčivou látkou je valsartanum. Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 40 mg, 80 mg,
nebo 160 mg.
- Pomocnými látkami v jádru tablety jsou: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa,
povidon, sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium-stearát.
- Dalšími pomocnými látkami v potahové vrstvě tablet 40 mg jsou: hypromelosa, oxid titaničitý
(E171), makrogol 4000 a žlutý oxid železitý (E172).
- Dalšími pomocnými látkami v potahové vrstvě tablet 80 mg jsou: hypromelosa, oxid titaničitý
(E171), makrogol 4000 a červený oxid železitý (E172).
- Dalšími pomocnými látkami v potahové vrstvě tablet 160 mg jsou: hypromelosa, oxid
titaničitý (E171), makrogol 4000, žlutý oxid železitý (E172) a červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek Valsacor vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety 40 mg jsou žlutohnědé, kulaté, mírně bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou
na jedné straně.
Potahované tablety 80 mg jsou růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné
straně.
Potahované tablety 160 mg jsou žlutohnědé, oválné, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na
jedné straně.
Tablety všech tří sil lze rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení:
40 mg, 80 mg, 160 mg: 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 120 a 180 potahovaných tablet
balených v blistrech a krabičce.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz

8/8


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu Název léčivého přípravku
Česká republika, Maďarsko, Polsko, Lotyšsko, Estonsko, Slovenská
republika, Rumunsko, Rakousko, Bulharsko, Německo, Finsko,
Francie, Itálie, Litva
Valsacor
Belgie, Kypr, Dánsko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko,
Švédsko
Valsartan Krka
Řecko Valsartan TAD
Španělsko Valsartán Krka
Irsko Valsartan

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 4.9.2013

Recenze

Recenze produktu VALSACOR 80 MG 14X80MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu VALSACOR 80 MG 14X80MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám