Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žlučník a játra

URSOFALK 100X250MG Tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16852

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: DR.FALK PHARMA GMBH, FREIBURG
Kód výrobku: 16852
Kód EAN: 4032717001045
Kód SÚKL: 91017
Držitel rozhodnutí: DR.FALK PHARMA GMBH, FREIBURG
Co je Ursofalk a k čemu se používá Ursofalk je užíván k rozpouštění cholesterolových žlučových kamenů, při zánětu žaludeční sliznice při zpětném toku obsahu z dvanáctníku do žaludku (reaktivní gastritida při duodenogastrickém refluxu), jako pomocná léčba při prvotní jaterní cirhóze při déletrvajícím městnání žluči (primární biliární cirhóza). Léčivou látkou v přípravku Ursofalk je kyselina ursodeoxycholová přirozeně se vyskytující žlučová kyselina, která po ústním užití omezuje vstřebávání cholesterolu, snižuje jeho tvorbu a vylučování do žluči. Nemá toxický vliv na jaterní tkáň (není hepatotoxická), je ji možno podávat i nemocným s chronickým onemocněním jater a městnáním žluči.

Příbalový leták

1/8 

sp.zn.sukls180224/2013 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE  

Ursofalk 

(Acidum ursodeoxycholicum) 

tvrdé tobolky 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je Ursofalk a k čemu se užívá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ursofalk užívat  

3. 

Jak se Ursofalk užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Ursofalk uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

CO JE URSOFALK A K ČEMU SE UŽÍVÁ 

Léčivou látkou v Ursofalku je kyselina ursodeoxycholová, přirozeně se vyskytující v malém 
množství v lidské žluči.  
 
Ursofalk se užívá 
-  k rozpouštění nekontrastních cholesterolových žlučových kamenů, ne větších než 15 mm. 

Funkční schopnost žlučníku musí být i přes jejich přítomnost zachována 

 

-  při zánětu žaludeční sliznice způsobeném zpětným tokem obsahu z dvanáctníku do 

žaludku (reaktivní gastritida při duodenogastrickém refluxu) 

 

-  jako léčba u prvotní jaterní cirhózy (primární biliární cirhóza – PBC, chronické postižení 

žlučových cest spojené se vznikem jaterní cirhózy) bez známek dekompenzace jaterní 
cirhózy (vážné poškození jater, kdy jaterní tkáň již nekompenzuje cirhózu kvůli sníženým 
jaterním funkcím) 
 

-  k léčbě onemocnění jater při cystické fibróze (nazývané též mukoviscidóza) u dětí a 

dospívajících

 od 6 do 18 let 

2/8 

 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE URSOFALK

 

UŽÍVAT  
Neužívejte Ursofalk 

-  jestliže jste alergický(á) na žlučové kyseliny (jako je ursodeoxycholová kyselina) nebo 

na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v bodě 6) 

-  jestliže máte akutní zánět žlučníku nebo žlučových cest 
-  jestliže nemáte průchodné vývodné žlučové cesty (obstrukce choledochu nebo cystiku) 
-  jestliže trpíte častými křečovitými bolestmi v horní části břicha  
-  jestliže Vám lékař sdělil, že máte zvápenatělé žlučové kameny 
-  jestliže máte porušenou stažitelnost (kontraktilitu) žlučníku 
-  jestliže má Vaše dítě biliární atrézii s omezeným průtokem žluči, dokonce i po 

chirurgickém zásahu 

 
Zeptejte se na to, prosím, svého lékaře. To platí i v případě, pokud jste měl(a) výše uvedené  
problémy v minulosti. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Ursofalk se poraďte se svým lékařem. Léčba musí probíhat pod jeho 
dohledem. 
Jaterní funkce (enzymy) se kontrolují pravidelně každé 4 týdny během prvních 3 měsíců 
léčby, poté v intervalech 3 měsíce.  
 
Pokud užíváte přípravek k rozpouštění žlučových kamenů, měl by Váš lékař zhodnotit po 6-10 
měsících účinek léčby pomocí rentgenového vyšetření. 
 
Pokud jste žena a užíváte Ursofalk k rozpouštění žlučových kamenů, měla byste současně 
užívat účinnou nehormonální antikoncepci, protože hormonální antikoncepce může 
napomáhat vzniku žlučových kamenů. 
 
Pokud užíváte přípravek k léčbě PBC, ve vzácných případech se mohou na počátku léčby 
zhoršit klinické příznaky onemocnění, např. svědění. Pokud k tomuto dojde, sdělte to svému 
lékaři, aby Vám mohl snížit dávku přípravku. 
 
Informujte svého lékaře ihned, pokud se u Vás objeví průjem, protože v tomto případě musí 
být léčebná dávka snížena nebo musí být léčba ukončena. 
 
Další léčivé přípravky a Ursofalk 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívali 
v nedávné době, nebo které možná budete užívat. 
 
Při současné léčbě Ursofalkem může dojít ke snížení účinku následujících léků: 
-  cholestyramin, colestipol (snižují krevní lipidy – hladinu lipidů v krvi) nebo antacida 

(látky snižující kyselost žaludečního obsahu) obsahující hydroxid hlinitý nebo oxid 
hlinitý. 
Pokud je současná léčba přípravkem obsahujícím některou ze zmíněných látek nutná, je 
třeba, aby byl užíván vždy buď 2 hodiny před, nebo 2 hodiny po podání Ursofalku. 

3/8 

-  ciprofloxacin, dapson (antibiotika), nitrendipin (používaný k léčbě vysokého krevního 

tlaku) a ostatní přípravky, které jsou metabolizovány podobným způsobem. 

Je nutné, aby Vám lékař upravil dávkování těchto léků. 

Při současné léčbě Ursofalkem může dojít k ovlivnění účinku následujících léků: 

cyklosporin (snižuje aktivitu imunitního systému). Pokud jste léčeni současně tímto      

přípravkem, jsou nutné kontroly hladiny cyklosporinu v krvi a případná úprava jeho 
dávkování. 
 

-  rosuvastatin (lék při vysoké hladině cholesterolu v krvi). 

 

Pokud užíváte Ursofalk na rozpouštění žlučových kamenů, informujte svého lékaře v případě 
užívání jakéhokoli přípravku s obsahem estrogenů nebo látek snižujících hladinu cholesterolu 
v krvi jako je klofibrát. Tyto přípravky mohou napomáhat vzniku žlučových kamenů, což je 
opačný efekt léčby Ursofalkem. 
 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívali 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Léčba 
Ursofalkem může být zahájena podle uvážení lékaře. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  

Plodnost: 
Studie na zvířatech neprokázaly vliv přípravku na plodnost. Údaje o působení přípravku na 
plodnost u žen nejsou k dispozici. 
 
Těhotenství: 
Nejsou žádné nebo jen nedostatečné údaje o působení přípravku v těhotenství. Studie na 
zvířatech ukázaly, že růst a vývoj mláděte může být ovlivněn. V těhotenství byste neměla 
přípravek užívat, s výjimkou případů, kdy je to nezbytně nutné.  
 
Ženy v reprodukčním věku: 
Pokud jste v reprodukčním věku, měla byste se před započetím léčby Ursofalkem poradit 
s lékařem, protože během léčby byste měla současně používat spolehlivou antikoncepci. Jsou 
doporučena nehormonální antikoncepční opatření nebo perorální antikoncepce s nízkým 
obsahem estrogenů. Pokud užíváte Ursofalk na rozpouštění žlučových kamenů, měla byste 
používat jen nehormonální antikoncepci, protože perorální hormonální antikoncepce může 
napomáhat vzniku žlučových kamenů.  
 
Před zahájením léčby musí lékař vyloučit těhotenství.  
 
Kojení: 
K dispozici je pouze několik zdokumentovaných případů užívání přípravku kojícími ženami. 
Hladiny kyseliny ursodeoxycholová v mateřském mléce jsou velmi nízké a pravděpodobně se 
nedají očekávat nežádoucí účinky u kojených dětí.  

4/8 

 
Použití u dětí 
Léčba Ursofalkem není omezena věkem pacienta. Jeho podávání závisí na klinickém stavu a 
na tělesné hmotnosti. Pro děti, které nejsou schopny polknout tobolku nebo mají tělesnou 
hmotnost nižší než 47 kg, je k dispozici přípravek  Ursofalk  suspenze. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Přípravek nemá žádný nebo jen zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
3. 

JAK SE URSOFALK UŽÍVÁ 

Ursofalk užívejte vždy přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem. 
 
K rozpuštění cholesterolových žlučových kamenů 
 
Dávkování  
Obvyklá denní dávka Ursofalku je 10 mg/kg tělesné hmotnosti/den:  
 
do 60 kg     

2 tobolky  

61 – 80 kg   

3 tobolky 

81 – 100 kg   

4 tobolky  

nad 100 kg   

5 tobolek  

 
Jak Ursofalk užívat 
Tobolky  užívejte  nerozkousané  s malým  množstvím  tekutiny.  Ursofalk  užívejte  večer  před 
spaním. Přípravek musí být užíván pravidelně. 
 
Trvání léčby 
Průměrná doba potřebná k rozpuštění kamenů se pohybuje přibližně od 6 měsíců do 2 let. 
Jestliže po 12 měsících nedojde ke zmenšení žlučových kamenů, je pokračování v léčbě 
neúčelné.  
V průběhu léčby je třeba zhodnotit léčebný účinek každých 6 měsíců. Při každém tomto 
vyšetření by mělo být zkontrolováno, zda od minulé kontroly nedošlo ke zvápenatění kamenů. 
V takovém případě musí být léčba ukončena. 
 
Zánět žaludeční sliznice při zpětném toku obsahu dvanáctníku do žaludku (reaktivní 
gastritida při duodenogastrickém refluxu): 
 
Dávkování a jak Ursofalk užívat 
Jedna tobolka (250 mg) Ursofalku 1x denně. Tobolky se užívají nerozkousané vždy večer 
před spaním. Zapíjejí se malým množstvím tekutiny.  
 
Trvání léčby 
Doba léčby je závislá na průběhu onemocnění, obvykle trvá 10–14 dní. O době léčby vždy 
rozhoduje lékař podle klinického stavu pacienta. 
 
Léčba primární biliární cirhózy (chronický zánět žlučových cest) 

5/8 

 
Dávkování 
Během prvních 3 měsíců užívejte přípravek ráno, v poledne a večer. Pokud dojde k úpravě 
parametrů jaterních funkcí, můžete užívat denní dávku 1x denně večer. 
 

Tělesná 

hmotnost 

(kg) 

 

Ursofalk 250 mg 

první 3 měsíce léčby 

 

následně  

ráno 

v poledne 

večer 

večer  

(1x denně 

večer) 

47 – 62 kg 

 

63 – 78 kg 

 

79 – 93 kg 

 

94 – 109 kg 

 

nad 110 kg 

 

 
Pokud vážíte méně než 47 kg nebo nemůžete tobolky polykat, je Vám k dispozici přípravek 
Ursofalk  suspenze. 
 
Jak Ursofalk užívat 
Tobolky užívejte nerozkousané s malým množstvím tekutiny. 
Přípravek Ursofalk musí být užíván pravidelně. 
 
Trvání léčby 
U primární biliární cirhózy není doba léčby Ursofalkem časově omezena. 
 
Upozornění 
U pacientů s primární biliární cirhózou se mohou vzácně na počátku léčby zhoršit klinické 
příznaky onemocnění, například svědění. V takovém případě je třeba v léčbě pokračovat 
sníženou denní dávkou Ursofalku. Tuto denní dávku je pak možno postupně zvyšovat vždy 1x 
týdně až do dosažení původně předepsané dávky. 
 
Pediatrická populace (6-18 let) při léčbě jaterní poruchy při cystické fibróze 
 
Dávkování 
Doporučená denní dávka je 20 mg na kg tělesné hmotnosti rozdělená na 2-3 dávky. Pokud je 
nutné, lékař může zvýšit dávku až na 30 mg na kg tělesné hmotnosti na den. 
 

Tělesná 

hmotnost 

(kg) 

Denní dávka  

(mg/kg tělesné 

hmotnosti) 

Ursofalk 250 mg 

ráno 

v poledne 

večer 

20 - 29 

17 - 25 

6/8 

30 - 39  

19 – 25 

40 - 49 

20 - 25 

50 - 59 

21 – 25 

60 - 69 

22 – 25 

70 - 79 

22 – 25 

80 - 89 

22 – 25 

90 - 99 

23 – 25 

100 - 109 

23 – 25 

>110 

 

 
 
 
Pokud máte dojem, že účinek Ursofalku je příliš silný nebo naopak slabý, poraďte se se svým 
lékařem. 
 
Jestliže jste užil(a) více Ursofalku, než jste měl(a): 
Požití nadměrné dávky ursodeoxycholové kyseliny může mít za následek průjem. V případě 
přetrvávajícího průjmu se obraťte na svého lékaře. Pokud trpíte průjmy, přijímejte dostatečné 
množství tekutin, abyste nahradili jejich ztrátu v organismu a zajistili rovnováhu elektrolytů. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Ursofalk: 
Nezvyšujte následující dávku, ale pokračujte v léčbě dávkou předepsanou.  
 
Pokud léčbu Ursofalkem chcete o své vůli přerušit: 
Vždy se domluvte se svým lékařem dříve, než se rozhodnete léčbu Ursofalkem přerušit nebo 
předčasně ukončit. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. 

 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i Ursofalk nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté nežádoucí účinky (objevující se u méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 pacientů):  

měkká, řidší stolice nebo průjem 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (objevující se u méně než 1 z 10 000 pacientů):  

-  během léčby primární biliární cirhózy: silné bolesti v pravém podžebří, závažné 

zhoršení (dekompenzace) jaterní cirhózy, které se částečně upravilo po ukončení léčby 

7/8 

-  usazování vápníku v již vzniklých žlučových kamenech, kdy se nevyskytují žádné 

klinické příznaky a tento proces lze zjistit pouze z testů 

-  kopřivka (urtika) 

 
Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 
5. 

JAK URSOFALK UCHOVÁVAT 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Ursofalk nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a na krabičce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co Ursofalk obsahuje 
Léčivá látka: acidum ursodeoxycholicum 250 mg v jedné tobolce 
Pomocné látky: želatina, koloidní oxid křemičitý, magnesium-stearát, kukuřičný škrob,  

natrium-lauryl-sulfát, oxid titaničitý, čištěná voda 

 
Jak Ursofalk vypadá a co obsahuje toto balení 
Tobolky Ursofalk jsou bílé a neprůhledné, uvnitř s bílým práškem nebo granulemi. 
Ursofalk je dostupný v balení po 50 a 100 tobolkách. 
 
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE 
Dr. Falk Pharma GmbH 
Leinenweberstr. 5 
79108 Freiburg 
Německo 
E-mail: zentrale@drfalkpharma.de 

8/8 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:   13.11.2014 
 
PŘEKLAD CIZOJAZYČNÝCH VÝRAZŮ UVEDENÝCH NA VNITŘNÍM OBALU 
Capsules   

 

 

 

Tobolky 

Ursodeoxycholic acid   

 

Kyselina ursodeoxycholová 

Lot:   

 

 

 

 

Číslo šarže: 

MFG: 

 

 

 

 

Vyrobeno: 

Exp. (měsíc/rok):  

 

 

Použitelné do (měsíc/rok): 

Recenze

Recenze produktu URSOFALK 100X250MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu URSOFALK 100X250MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám