Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

ULTRACOD 10 Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 95629

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 95629
Kód EAN:
Kód SÚKL: 109797
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Ultracod mohou užívat dospělí a mladiství nad 12 let při bolestech různého původu, např. při bolestech hlavy, zubů, pohybového ústrojí, při bolestivé menstruaci.

Příbalový leták

1/5
Sp.zn. sukls8851/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

ULTRACOD
500 mg/30 mg
tablety
paracetamolum/codeini phosphas hemihydricus

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Ultracod a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ultracod užívat
3. Jak se přípravek Ultracod užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Ultracod uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Ultracod a k čemu se používá

Ultracod je složený přípravek, který obsahuje dvě léčivé látky paracetamol a hemihydrát kodein
fosfát (= kodein), který náleží do skupiny léčivých přípravků nazývaných analgetika (léky proti
bolesti).

Ultracod je určen k léčbě středně silných až silných bolestí a mohou ho užívat dospělí a mladiství nad
12 let při bolestech různého původu, např. při bolestech hlavy, zubů, pohybového ústrojí nebo při
bolestivé menstruaci.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ultracod užívat

Neužívejte přípravek Ultracod
- jestliže jste alergický(á) na paracetamol a/nebo kodein (léčivé látky přípravku Ultracod) nebo
na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v bodě 6);
- jestliže trpíte astmatickými záchvaty nebo závažnými dýchacími obtížemi;
- při poranění hlavy a při zvýšeném nitrolebním tlaku (např. v důsledku mozkového krvácení či
nádoru);
- při akutním selhání jater a při závažném poškození jater;
- jestliže jste nedávno prodělal(a) operaci jater, žlučníku nebo žlučovodu (žlučových cest);
- jestliže užíváte lék proti depresi patřící do skupiny inhibitorů MAO (inhibitorů
monoaminooxidázy jde o léky k léčbě deprese), nebo jestliže jste takové léky užíval(a)
v minulých dvou týdnech;
- jestliže jste postižen(a) paralytickým ileem (stav, při němž střevní svalovina nedovoluje
průchod potravy, což vede k zablokování střev);

2/5
Přípravek se nesmí podávat dětem do 12 let.
Dlouhodobá léčba (více než 10 dnů) přípravkem Ultracod není vhodná.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Ultracod se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem, pokud:
- máte akutní postižení jater;
- máte závažné postižení ledvin;
- pokud nadměrně konzumujete alkohol, užíváte narkotika a psychotropní látky, nebo jste závislý(á)
na opiátech (morfinu, kodeinu). U pacientů se závislostí na alkoholu může v případě souběžné
léčby přípravkem Ultracod docházet k poškození jater;
- pokud trpíte poruchami vědomí;
- pokud užíváte jiné léky, které působí na játra.

Opatrnost je nutná,
- jestliže trpíte chronickou zácpou, zánětlivým nebo obstrukčním onemocněním střev, těžkým
průjmem, nadměrnou potivostí nebo silným krvácením, při nepravidelném srdečním rytmu, u
myastenie gravis (autoimunitní onemocnění vyvolávající svalovou slabost), jestliže máte
žlučníkové kameny, pokud jste starší pacient, pokud trpíte nezhoubným zbytněním prostaty, při
náhlé příhodě břišní, pokud víte, že máte nedostatek enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy,
pokud máte nízký počet červených krvinek (tzv. hemolytická anemie).

Neužívejte Ultracod současně s dalšími léčivými přípravky obsahujícími paracetamol a kodein.
Při nutnosti dlouhodobého užívání přípravku Ultracod je zapotřebí sledovat jaterní enzymy.
Při delším užívání vysokých dávek přípravku Ultracod, které neodpovídá doporučením lékaře, se
mohou vyskytnout bolesti hlavy. V tom případě nezvyšujte dávky léku. Lék vysaďte a vyhledejte
lékaře.
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
Při déletrvajícím užívání vyšších dávek je možný rozvoj závislosti.

Další léčivé přípravky a přípravek Ultracod
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
- Přípravek Ultracod může zvyšovat účinky jiných léků, které tlumí nervový systém, např. léků
na spaní, na uklidnění, léků proti alergii, depresi, jiných léků proti bolesti.
Současné užívání přípravku Ultracod a některých léků na spaní, léků proti epilepsii nebo rifampicinu
(antibiotikum) může způsobit poškození jater.
- Při současném podávání přípravku Ultracod a lamotriginu (lék proti epilepsii) může dojít ke snížení
účinnosti lamotriginu.
- Užívání přípravku Ultracod spolu s chloramfenikolem (antibiotikum) může vést k hromadění
antibiotika v organismu a zvýšení jeho škodlivosti.
- Při souběžném užívání látek zpomalujících vyprazdňování žaludku (např. propanthelinium) nebo
látek snižujících hladinu cholesterolu (kolestyramin) se může nástup účinku přípravku Ultracod
opozdit. Naproti tomu se může účinek přípravku Ultracod zrychlit při souběžném užití látek
zrychlujících vyprazdňování žaludku (např. metoklopramidu nebo domperidonu).
- Účinek paracetamolu se může snížit při podání perorální antikoncepce.
- Souběžné užívání kodeinu s látkami na odkašlávání (např. ambroxol) není vhodné, protože kodein
může blokovat kašlací reflex.
- Současné užívání paracetamolu (účinná látka přípravku Ultracod) a zidovudinu (protivirový lék)
může vést ke snížení počtu bílých krvinek a k poškození jater.
- Při současném dlouhodobém užívání přípravku Ultracod ve vyšších dávkách (více než 4 tablety
denně) současně s některými léky snižujícími krevní srážlivost (warfarin nebo kumarinové deriváty)
může docházet ke zvýšení krvácivosti. Proto je při takovéto současné léčbě vhodné častěji
kontrolovat srážlivost krve.

Přípravek Ultracod s jídlem, pitím a alkoholem
3/5
Přípravek užívejte před jídlem nebo v jeho průběhu. Užití přípravku po jídle může vést k opoždění
nástupu účinku.
Při užívání tohoto přípravku nepijte alkoholické nápoje. Závislost na alkoholu spolu s užíváním
přípravku Ultracod může vést až k poškození jater. Největší riziko poškození jater nastává u
chronických konzumentů alkoholu, užijí-li přípravek po krátkodobé abstinenci (přibližně 12 hod).

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Během prvního a druhého trimestru se může přípravek Ultracod užívat pouze v nezbytně nutných
případech a až poté, kdy ošetřující lékař důkladně posoudí poměr mezi přínosem léčby a jejími riziky.
Tento přípravek by neměl být užíván v průběhu třetího trimestru těhotenství a během porodu.
Přípravek Ultracod se může užívat během kojení až poté, kdy ošetřující lékař důkladně posoudí poměr
mezi přínosem léčby a jejími riziky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Ultracod může nepříznivě ovlivnit schopnost řízení auta či obsluhy strojů, snižuje totiž
schopnost rychle reagovat. To platí zvláště při současném užívání přípravku Ultracod s léky, které
tlumí nervový systém (např. léky na spaní).


3. Jak se přípravek Ultracod užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající nad 12 let
Užívejte 12 tablety až 4krát denně (dle potřeby), odstup mezi jednotlivými dávkami by měl být 48
hodin. Maximální denní dávka je 8 tablet. Tablety se polykají celé a zapíjejí se dostatečným
množstvím tekutiny.

Starší pacienti
Užívejte stejné dávky jako dospělí, pokud Váš lékař nerozhodne o snížení dávek.

Pacienti se sníženou funkcí jater a ledvin
Dávkování se řídí pokyny lékaře. U těchto pacientů je obvykle nutné snížit dávku nebo prodloužit
interval mezi jednotlivými dávkami. Při snížené funkci ledvin lze podat maximálně 1 tabletu
s odstupem od předešlé dávky nejméně 6-8 hodin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ultracod, než jste měl(a)
V případě předávkování nebo náhodného požití dítětem okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, a to i
v případě, že se cítíte dobře. Předávkování se může projevovat útlumem dechu, ospalostí, krátkou
ztrátou vědomí, poruchou vidění, zúžením zornic, nevolností, zvracením, bolestí hlavy, zhoršením
pohybových schopností, zadržováním moči a stolice, namodralým zbarvením kůže a sliznic, chladnou
kůží, pocením, žloutenkou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ultracod
Vynechanou dávku užijte, jakmile si vzpomenete. Pokud se téměř blíží čas následující dávky,
vynechte dávku předchozí a vyčkejte na další dávku. Vždy dodržujte odstup alespoň 4 hodiny mezi
jednotlivými dávkami. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek ULTRACOD
V případě náhlého vysazení dlouhodobého užívání vyšších než doporučených dávek přípravku
Ultracod se mohou objevit bolesti hlavy a únava, bolesti svalů, nervozita, poruchy trávení. Po vysazení
tyto potíže odeznívají během několika dnů. Poté lze přípravek užívat pouze se souhlasem lékaře.
4/5

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Přestaňte přípravek užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví
následující nežádoucí účinky:
- Náhlá vysoká horečka, bolest v krku a vředy v ústech to jsou příznaky velmi vážného
onemocnění krve (nízký počet bílých krvinek). Frekvence výskytu je velmi vzácná.
- Závažné alergické reakce s otokem hrtanu, dušnost, návaly potu, nevolnost, snížení krevního
tlaku. Frekvence výskytu je velmi vzácná.
- Závažné kožní reakce, včetně zčervenání, puchýřů a olupování kůže. Frekvence výskytu není
známa.

Při užívání paracetamolu a kodeinu (léčivé látky přípravku Ultracod) se mohou vyskytnout následující
nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti výskytu):

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 lidí):
Únava, mdloby, závrať, lehké bolesti hlavy, pokles krevního tlaku, zácpa a zejména zpočátku
nevolnost a zvracení.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 lidí):
Poruchy spánku, svědění, zarudnutí kůže, kopřivka.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 lidí):
Ušní šelest, dušnost, sucho v ústech, alergická vyrážka.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 lidí):
Snížení počtu bílých a červených krvinek, krevních destiček, zúžení průdušek (astma).

Není známo (nelze z dostupných údajů určit):
Zánět jater (bolesti břicha, ztráta chuti k jídlu, nevolnost nebo zvracení), který může vést až
k selhání jater.

Při užívání vysokých dávek a zejména u pacientů s poruchami funkce plic může dojít k otoku plic.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. Jak přípravek Ultracod uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,
jak naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

5/5

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ultracod obsahuje
Léčivou látkou je paracetamol a hemihydrát kodein-fosfátu. Jedna tableta obsahuje paracetamolum
500 mg a codeini phosphas hemihydricus 30 mg.
Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl
kroskarmelosy, Povidon 30, kyselina stearová, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak přípravek Ultracod vypadá a co obsahuje toto balení
Ultracod jsou téměř bílé podlouhlé bikonvexní tablety.
Balení obsahuje 10, 20, 30, 60 nebo 100 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika
Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Tento přípravek je registrován v těchto členských státech EU pod následujícími názvy:

Česká republika, Lotyšsko, Litva, Polsko,
Rumunsko
Ultracod
Estonsko Algocalm

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 2.8.2013

Recenze

Recenze produktu ULTRACOD 10 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ULTRACOD 10 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám