Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis anestetika

UBISTESIN 50X1.7ML Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21648

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: 3M ČESKO, SPOL. S R.O.- SPOFAPLAST
Kód výrobku: 21648
Kód EAN: 8594028320643
Kód SÚKL: 80440
Držitel rozhodnutí: 3M ČESKO, SPOL. S R.O.- SPOFAPLAST
Infiltrační a svodná anestezie ve stomatologii pro nekomplikované jednoduché i vícečetné extrakce, stomatochirurgické zákroky a preparace vitálních zubů v průběhu konzervačního a protetického ošetření.

Příbalový leták

1/4

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls266490/2011

Příbalová informace: Informace pro uživatele

UBISTESIN
injekční roztok
Articaini hydrochloridum
Epinephrini hydrochloridum

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss, Německo

Kvalitativní a kvantitativní složení

1 ml injekčního roztoku obsahuje:

Léčivé látky: Articaini hydrochloridum 40 mg
Epinephrini hydrochloridum 0,006 mg
(odpovídá Epinephrinum 0,005 mg)

Pomocné látky: bezvodý siřičitan sodný, chlorid sodný, voda na injekci

Charakteristika
Lokální anestetikum amidového typu s thiofenovým jádrem s vazokonstrikční přísadou pro
použití ve stomatologii.

Indikace

Infiltrační a svodná anestezie ve stomatologii pro nekomplikované jednoduché i vícečetné
extrakce, stomatochirurgické zákroky a preparace vitálních zubů v průběhu konzervačního a
protetického ošetření.

Kontraindikace

UBISTESIN obsahuje léčivou látku artikain a nesmí být proto používán u pacientů:

• s alergií či přecitlivělostí na artikain a anestetika thiofenového typu
• s těžkými poruchami převodního systému (např. II.a III.st. A-V bloku, výrazná bradykardie)
• s akutní srdeční nedostatečností
• s těžkou hypotenzí
• s alergií na síru

Z důvodu obsahu epinefrinu nesmí být UBISTESIN také použit v případě:

• paroxyzmální tachykardie nebo stálé vysokofrekvenční arytmie
• výrazné koronární nedostatečnosti
• těžké hypertenze
• thyreotoxikózy
• glaukomu
• dekompenzovaného diabetes mellitus
• feochromocytomu

Přecitlivělost na pomocné látky obsažené v přípravku.
UPOZORNĚNÍ

2/4

UBISTESIN nesmí být použit u pacientů s alergií či přecitlivělostí na siřičitany, u nemocných s
bronchiálním astmatem, u kterých může vyvolat akutní alergickou reakci s anafylaktickým
šokem.

Zvláštní upozornění

UBISTESIN musí být pouze se zvýšenou opatrností užíván v případech:

• těžkých poruch jaterních a ledvinových funkcí
• anginy pectoris
• aterosklerózy
• aplikace do zanícené oblasti
• těžké poruchy krevní srážlivosti

Upozornění

Zabránit chybné intravazální aplikaci (viz odst.»Dávkování a způsob použití«).
Možnost snížení pozornosti při řízení a obsluze strojů

Přestože nebylo po aplikaci UBISTESINU prokázáno snížení pozornosti nebo zpomalení
reakcí, je na lékaři, aby rozhodl, zda je pacient schopen řídit motorové vozidlo nebo
obsluhovat strojní zařízení.
Použití v těhotenství a kojení

O použití UBISTESINU v průběhu těhotenství není zatím dostatek studií. Měl by se proto,
zejména na počátku těhotenství, podávat jen v nezbytných případech.

Přestup účinné látky do mateřského mléka nebyl prokázán vzhledem k tomu, že se rychle
odbourává a eliminuje.
Interakce

Sympatomimetické účinky epinefrinu mohou být zvýšeny současným podáváním MAO
inhibitorů nebo tricyklických antidepresiv. Epinefrin může zpomalit uvolňování inzulinu z
pankreatu a tím snížit účinek orálních antidiabetik. Doprovodný účinek neselektivních 
betablokátorů může vést ke zvýšení krevního tlaku z důvodu obsahu epinefrinu v anestetiku.

Některá inhalační celková anestetika (např.halotan) mohou způsobovat větší citlivost
srdečního svalu na katecholaminy a tak být po podání UBISTESINU příčinou arytmií.
Během antikoagulační a antitrombotické léčby (např. heparin, warfarin nebo kyselina
acetylosalicylová) hrozí zvýšené nebezpečí závažného krvácení v místě vpichu lokálního
anestetika.
Dávkování a způsob použití

O dávce zásadně rozhoduje lékař.

Měl by být použit nejmenší možný objem roztoku, který vede k účinné anestezii.
Pro extrakci zubů v horní čelisti stačí většinou dávka 1,7ml UBISTESINU pro jeden zub.
Palatinální anestezie není většinou třeba. Při vícečetných extrakcích sousedících zubů je
možno dávku pro 1 zub snížit.
Při provádění stehů nebo chirurgických výkonů na gingivě se ponechá část dávky (0,1ml) pro
palatinální aplikaci.
Pro jednoduché extrakce premolárů v dolní čelisti postačí rovněž většinou infiltrační 
anestezie
1,7ml pro jeden zub. Jiné způsoby aplikace (anestezie na foramen mandibulae je na úvaze
lékaře). Svodná anestezie se zpravidla užívá pro extrakce dolních molárů.
Obdobně se postupuje pro znecitlivění vitálních zubů pro konzervační nebo protetické
ošetření.

3/4

U dětí s hmotností 20-30kg postačí dávka 0,25ml; u dětí s 30-45kg pak 0,5-2ml.
Zvýšená plazmatická hladina UBISTESINU se může vyskytnout u starších pacientů z důvodu
sníženého metabolizmu a oběhového selhávání.
Riziko akumulace UBISTESINU vzrůstá především při opakované aplikaci. Podobný efekt
může vzniknout při snížené tělesné kondici pacienta a také při těžkých poruchách jater. Ve
všech těchto případech se doporučují nižší dávky (minimální množství při dostačující 
hloubce anestezie).

Podobně by se měla snížit dávka UBISTESINU u pacientů nemocných anginou pectoris a
aterosklerózou.
Maximální dávka pro zdravého dospělého pacienta je 500mg artikainu (7mg/kg tělesné
hmotnosti ), tj. 12,5ml UBISTESINU, resp.asi 7 zásobních vložek. U dětí 5mg/kg.
U dětí s hmotností 20-30kg by nemělo být podáno více než 1,5ml během 2 hodin nebo více
než 2,5ml během 24 hodin; u dětí s hmotností 30-45kg pak ne více než 2ml během 2 hodin
nebo více než 5ml během 24 hodin.
K zabránění intravazální aplikace musí být vždy provedena kontrolní aspirace ve dvou
rovinách (aspirace i po rotaci jehly o 180°), i když negativní výsledek aspirace nevylučuje
neúmyslnou intravazální aplikaci.
Množství aplikovaného anestetika by nemělo přesáhnout 0,5ml za 15 sekund, tj. objem 1
zásobní vložky za minutu.
Zásobní vložka (cartridge) s obsahem anestetika se vloží do aplikační injekční stříkačky typu
karpule.
Stlačením pístu dojde k propíchnutí dna vložky a anestetikum lze aplikovat.
Otevřená zásobní vložka nesmí již být použita pro jiného pacienta. Zbytek anestetika musí
být znehodnocen.
Opatření v případě předávkování

VŠEOBECNÁ ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ

Diagnostika (obtíže s dýcháním, krevním oběhem, mdloby), udržení/ obnovení vitálních
funkcí (dýchání, krevní oběh, aplikace kyslíku, intra-venózní infuze).
SPECIÁLNÍ OPATŘENÍ

Hypertenze: 

Zvednout horní část těla a případně podat přípravky s obsahem
nifedipinu nebo kaptoprilu či metoprololu.

Křeče: 

Chránit pacienta před doprovodnými poraněními, v případě nutnosti
aplikovat i.v. diazepam.

Hypotenze: 

Horizontální poloha, v případě nutnosti i.v. infúze elektrolyt. roztoku,
vazopresory.

Bradykardie: 

i.v. atropine

Anafylaktický šok: 

Kontaktovat záchrannou službu, mezitím protišoková poloha,vydatná
infúze elektrolyt. roztoku, v případě nutnosti i.v. adrenalin, i.v.
glukokortikoid.

Kardiální šok: 

Protišoková (Trendelenburgova) poloha, zavolat záchrannou službu.

Kardiovaskulární zástava: 

Okamžitá kardiopulmocerebrální resuscitace, kontaktovat
záchrannou službu.

Nežádoucí účinky

4/4

Pacient se má obrátit na lékaře, pokud by na sobě pozoroval jakékoliv nežádoucí účinky, na
které ho lékař neupozornil.

Nežádoucí účinky se mohou dostavit po předávkování, především však i jako následek
intravazální aplikace či při zvýšené rezorpci (např. v zánětlivých nebo nadměrně
vaskularizovaných tkáních) a probíhají jako centrální nervové a/nebo cévní poruchy.

Nutná opatření jsou při výskytu těchto symptomů popsána pod bodem „Opatření v případě
předávkování“.
Z důvodu obsahu artikainu jsou po podání UBISTESINU možné následující nežádoucí
účinky:

Mírné centrální nervové příznaky: kovové pachutě, hučení v uších, závratě, nevolnost,
zvracení, neklid, pocit úzkosti, zrychlené dýchání.

Těžké příznaky: ospalost, zmatenost, třes, záškuby svalů, tonické křeče, bezvědomí a
paralýza dechového centra.

Těžké kardiovaskulární příznaky: pokles krevního tlaku, porucha srdečního rytmu,
bradykardie, příp.kardiovaskulární selhání.

Alergické reakce na artikain jsou velmi vzácné.
Z důvodu i velmi nízké koncentrace epinefrinu 1:200 -000 se mohou po podání UBISTESINU
objevit příznaky jako:

pocit horka, pocení, bušení srdce, bolest hlavy, vzestup krevního tlaku, anginózní potíže,
tachykardie, tachyarytmie a kardiovaskulární selhání.

Nejasný klinický obraz může být následkem současného výskytu různých komplikací a
nežádoucích účinků.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Na základě obsahu siřičitanu sodného se mohou ojediněle vyskytnout alergické reakce nebo
přecitlivělost, především u pacientů s bronchiálním astmatem, které se projevují zvracením,
průjmem, dušností, astmatickým záchvatem, ztrátou vědomí či šokem.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Balení
50 zásobních vložek po 1,7 ml injekčního roztoku

Datum poslední revize : 14.2.2012

Recenze

Recenze produktu UBISTESIN 50X1.7ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu UBISTESIN 50X1.7ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám