Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

TYVERB 250 MG 70X250MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 137422

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 137422
Kód EAN: 8590335504493
Kód SÚKL: 500356

Příbalový leták

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Tyverb 250 mg potahované tablety 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje lapatinibi ditosilas monohydricus v množství, které odpovídá 
250 mg lapatinibum. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Potahovaná tableta (tableta). 
 
Oválné, bikonvexní, žluté potahované tablety s označením „GS XJG“ na jedné straně. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1  Terapeutické indikace 
 
Tyverb je indikován k léčbě dospělých pacientů s karcinomem prsu, jejichž nádory ve zvýšené míře 
exprimují HER2 (ErbB2): 
 

 

V kombinaci s kapecitabinem k léčbě pacientů s pokročilým nebo metastazujícím karcinomem, 
u kterých došlo k progresi onemocnění po předchozí léčbě, která musí zahrnovat antracykliny a 
taxany, a dále léčbu trastuzumabem pro metastazující onemocnění (viz bod 5.1). 

 

 

V kombinaci s trastuzumabem k léčbě pacientů s metastazujícím onemocněním s negativními 
hormonálními receptory, u kterých došlo k progresi onemocnění po předchozí léčbě (léčbách) 
trastuzumabem v kombinaci s chemoterapií (viz bod 5.1). 

 

 

V kombinaci s inhibitorem aromatázy k léčbě žen po menopauze s metastazujícím karcinomem 
prsu s pozitivními hormonálními receptory, u kterých se neuvažuje o chemoterapii. Pacientky 
zařazené do registrační studie nebyly dříve léčeny trastuzumabem nebo inhibitorem aromatázy 
(viz body 4.4 a 5.1). K dispozici nejsou u této populace pacientek žádné údaje týkající se 
porovnání účinnosti této kombinace s kombinací trastuzumabu s inhibitorem aromatázy. 

 
4.2  Dávkování a způsob podání 
 
Léčba přípravkem Tyverb může být zahájena pouze lékařem, který má zkušenosti s podáváním 
protinádorových léčivých přípravků. 
 
Nádory se zvýšenou expresí HER2 (ErbB2) jsou definovány jako nádory s IHC3+ nebo s IHC2+ a 
genovou amplifikací nebo se samotnou genovou amplifikací. Přítomnost zvýšené exprese HER2 musí 
být stanovena za použití přesné a validované metody. 

 
Dávkování 
 
Dávkování kombinace Tyverb/kapecitabin 
 
Doporučená dávka přípravku Tyverb je 1250 mg (tj. 5 tablet) užívaných jedenkrát denně kontinuálně. 
 
Doporučená dávka kapecitabinu je 2000 mg/m

2

/den užívaných ve 2 dávkách po 12 hodinách ve dnech 

1 – 14 v průběhu 21denního cyklu (viz bod 5.1). Kapecitabin se užívá s jídlem nebo během 30 minut 
po jídle. Prostudujte si, prosím, podrobné informace o předepisování kapecitabinu. 
 
Dávkování kombinace Tyverb/trastuzumab 
 
Doporučená dávka přípravku Tyverb je 1000 mg (tj. 4 tablety) užívaných jedenkrát denně kontinuálně. 
 
Doporučená dávka trastuzumabu je úvodní dávka 4 mg/kg podaná intravenózně, po ní následují dávky 
2 mg/kg podávané intravenózně jednou týdně (viz bod 5.1). Prostudujte si, prosím, podrobné 
informace o předepisování trastuzumabu. 
 
Dávkování kombinace Tyverb/inhibitor aromatázy 
 
Doporučená dávka přípravku Tyverb je 1500 mg denně (tj. 6 tablet) užívaných jedenkrát denně 
kontinuálně. 
 
Prostudujte si, prosím, podrobné informace o dávkování příslušného inhibitoru aromatázy. 
 
Odložení a snížení dávky 
 
Srdeční příhody 
 
Léčba přípravkem Tyverb se má přerušit u pacientů s příznaky spojenými se sníženou ejekční frakcí 
levé srdeční komory (LVEF), které odpovídají 3. nebo vyššímu stupni podle obecných 
terminologických kritérií "National Cancer Institute" definujících nežádoucí účinky (NCI CTCAE), 
nebo u pacientů, jejichž hodnoty LVEF klesly pod stanovený nejnižší limit normálních hodnot (viz 
bod 4.4). Léčba přípravkem Tyverb může být znovu zahájena sníženou dávkou (750 mg/den, pokud je 
podáván s trastuzumabem, 1000 mg/den, pokud je podáván s kapecitabinem, nebo dávkou 1250 mg 
denně, pokud je podáván s inhibitorem aromatázy). Léčbu je možné zahájit po uplynutí nejméně 
2 týdnů, a jestliže se hodnoty LVEF vrátily k normálu a pacient je asymptomatický. 
 
Intersticiální plicní nemoc/pneumonie 
 
Léčba přípravkem Tyverb se má přerušit u pacientů, u kterých dojde k rozvoji plicních příznaků 
3. nebo vyššího stupně dle NCI CTCAE (viz bod 4.4). 
 
Průjem 
 
Léčba přípravkem Tyverb se má přerušit u pacientů s průjmem stupně 3 NCI CTCAE nebo stupně 1 
nebo 2 s komplikacemi (středně závažné až závažné křeče v břiše, nauzea nebo zvracení závažnější 
nebo odpovídající stupni 2 NCI CTCAE, zhoršení celkového stavu, horečka, sepse, neutropenie, 
zjevné krvácení nebo dehydratace) (viz body 4.4 a 4.8). Léčba může být znovu zahájena nižší dávkou 
přípravku Tyverb (sníženou z 1000 mg/den na 750 mg/den, z 1250 mg/den na 1000 mg/den nebo 
z 1500 mg/den na 1250 mg/den), až se průjem zlepší na stupeň 1 nebo nižší. Léčba přípravkem Tyverb 
má být trvale ukončena u pacientů s průjmem stupně 4 NCI CTCAE. 

 
Další toxicita 
 
Ukončení nebo přerušení léčby přípravkem Tyverb se má zvážit u pacientů s příznaky toxicity 2. nebo 
vyššího stupně podle obecných terminologických kritérií "National Cancer Institute" definujících 
nežádoucí účinky (NCI CTCAE = National Cancer Institute Common Terminology Criteria for 
Adverse Events). Při zmírnění příznaků toxicity na 1. nebo nižší stupeň může být podávání znovu 
zahájeno dávkou 1000 mg/den, pokud je přípravek Tyverb podáván s trastuzumabem, dávkou 
1250 mg/den, pokud je podáván s kapecitabinem, nebo dávkou 1500 mg/den, pokud je podáván 
s inhibitorem aromatázy. Pokud se toxicita opět objeví, zahájí se léčba přípravkem Tyverb znovu, a to 
nižší dávkou (750 mg/den, pokud je přípravek Tyverb podáván s trastuzumabem, 1000 mg/den, pokud 
je podáván v kombinaci s kapecitabinem, nebo dávkou 1250 mg/den, pokud je podáván s inhibitorem 
aromatázy). 
 
Porucha funkce ledvin 
 
U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná žádná úprava dávkování. 
U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin se doporučuje zvýšená opatrnost, neboť u těchto 
pacientů nejsou žádné zkušenosti s podáváním přípravku Tyverb (viz bod 5.2). 
 
Porucha funkce jater 
 
Léčba přípravkem Tyverb má být ukončena, pokud dojde k závažným změnám jaterních funkcí, a 
u těchto pacientů léčba nemá být znovu zahajována (viz bod 4.4). 
 
U pacientů se středně závažnou až závažnou poruchou funkce jater by měl být Tyverb podáván se 
zvýšenou opatrností, vzhledem ke zvýšené expozici léčivému přípravku. U pacientů s poruchou 
funkce jater jsou k dispozici pouze omezené údaje, a proto není možno u těchto pacientů uvést 
doporučení pro úpravu dávky (viz bod 5.2). 
 
Starší pacienti 
 
U pacientů starších než 65 let jsou k dispozici pouze omezené údaje o podávání kombinace 
Tyverb/kapecitabin a Tyverb/trastuzumab. 
 
Ve 3. fázi klinické studie, týkající se podávání přípravku Tyverb v kombinaci s letrozolem, bylo 
z celkového počtu pacientů trpících metastazující rakovinou prsu s pozitivními hormonálními 
receptory (populace ITT, N = 642) 44 % pacientů starších 65 let nebo příp. ve věku 65 let. Nebyly 
pozorovány žádné rozdíly v účinnosti a bezpečnosti kombinace přípravku Tyverb s letrozolem 
u těchto pacientů ve srovnání s pacienty mladšími než 65 let. 
 
Pediatrická populace 
 
Bezpečnost a účinnost přípravku Tyverb u dětí do 18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné 
žádné údaje. 
 
Způsob podání 
 
Denní dávka přípravku Tyverb se nemá dělit. Přípravek Tyverb se má užívat buď nejméně jednu 
hodinu před, nebo nejméně jednu hodinu po jídle. Aby se zamezilo variabilitě u konkrétního pacienta, 
má být podávání přípravku Tyverb standardizováno vzhledem k jídlu, například se má užívat vždy 
jednu hodinu před jídlem (viz body 4.5 a 5.2 pro informace týkající se absorpce). 
 
Vynechané dávky nemají být nahrazovány a dávkování má pokračovat další plánovanou denní dávkou 
(viz bod 4.9). 

 
Odpovídající údaje týkající se dávkování, včetně jakéhokoli snížení dávky, kontraindikací a dalších 
bezpečnostních informací současně podávaných léčivých přípravků, je zapotřebí vyhledat v SPC 
příslušného přípravku. 
 
4.3  Kontraindikace 
 
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 
 
4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 
 
Získaná data ukázala, že přípravek Tyverb v kombinaci s chemoterapií je méně účinný než 
trastuzumab v kombinaci s chemoterapií. Přípravek Tyverb není indikován k adjuvantní léčbě. 
 
Kardiotoxicita 
 
Při léčbě lapatinibem byly hlášeny případy snížené ejekční frakce levé srdeční komory (LVEF) (viz 
bod 4.8). Lapatinib nebyl klinicky zkoušen u pacientů se symptomatickým srdečním selháváním. 
Pokud má být Tyverb podáván pacientům za podmínek, které mohou negativně ovlivňovat funkci levé 
srdeční komory (včetně současné léčby potenciálně kardiotoxickými léčivými přípravky), je třeba 
zvýšené opatrnosti. Před zahájením léčby přípravkem Tyverb je třeba zhodnotit LVEF a ujistit se, že 
je LVEF pacienta před léčbou v rozmezí stanovených normálních hodnot. V průběhu léčby 
přípravkem Tyverb je třeba průběžně hodnotit LVEF, aby se zjistilo případné snížení LVEF na 
nepřijatelnou hodnotu (viz bod 4.2). V některých případech může být pokles LVEF závažný a může 
vést ke vzniku srdečního selhání. Byla hlášena i úmrtí pacientů, příčinná souvislost mezi smrtí 
pacientů a podávanou léčbou přípravkem Tyverb je nejasná. Ve studiích prováděných v rámci 
programu klinického vývoje lapatinibu byly u přibližně 1 % pacientů hlášeny srdeční příhody včetně 
snížení LVEF. Symptomatické snížení LVEF bylo hlášeno u přibližně 0,3 % pacientů, kteří užívali 
lapatinib. Když však byl v pivotní studii lapatinib podáván v kombinaci s trastuzumabem při léčbě 
metastazujícího onemocnění, byl výskyt srdečních příhod včetně snížení LVEF vyšší (7 %) proti větvi 
se samotným lapatinibem (2 %). Srdeční příhody zaznamenané v této studii byly srovnatelné co do 
povahy i závažnosti s těmi, které byly již dříve pozorovány u lapatinibu. 
 
Prodloužení QTc intervalu závislé na koncentraci bylo prokázáno v placebem kontrolované zkřížené 
studii u subjektů s pokročilými solidními nádory. 
 
Opatrnosti je zapotřebí, pokud je Tyverb podáván pacientům s přítomností stavů, které mohou mít za 
následek prodloužení intervalu QTc (k těmto stavům patří např. hypokalémie, hypomagnezémie, 
syndrom vrozeného prodloužení intervalu QT), současné podávání léčivých přípravků, o nichž je 
známo, že způsobují prodloužení intervalu QT nebo stavy, při kterých se zvyšuje expozice lapatinibu, 
jako je souběžné podávání silných inhibitorů CYP3A4. Hypokalémie nebo hypomagnezémie by měla 
být před léčbou přípravkem Tyverb odpovídajícím způsobem korigována. Před zahájením a jeden až 
dva týdny po zahájení léčby přípravkem Tyverb má být provedeno vyšetření EKG včetně změření 
délky intervalu QT. Vyšetření EKG má být také zváženo, pokud je to klinicky indikováno, např. po 
zahájení souběžné léčby, která může ovlivňovat interval QT nebo interagovat s lapatinibem. 
 
Intersticiální plicní nemoc a pneumonitida 
 
Při léčbě lapatinibem byly hlášeny případy plicní toxicity zahrnující intersticiální plicní nemoc a 
pneumonitidu (viz bod 4.8). Pacienty je třeba sledovat s ohledem na možný rozvoj příznaků plicní 
toxicity (dyspnoe, kašel, horečka) a léčba by měla být přerušena u pacientů, u kterých se objeví 
symptomy stupně 3 nebo vyššího stupně dle kriterií NCI CTCAE. Pulmonální toxicita může být 
závažná a může vést ke vzniku respiračního selhání. Byla hlášena i úmrtí pacientů, příčinná souvislost 
mezi smrtí pacientů a podávanou léčbou přípravkem Tyverb je nejasná. 
 

Hepatotoxicita 
 
Při užívání přípravku Tyverb se objevila hepatotoxicita, která může být ve vzácných případech fatální. 
Hepatotoxicita se může vyskytnout po dnech až několika měsících od zahájení léčby. Na začátku 
léčby by pacienti měli být informováni o riziku hepatotoxicity. Jaterní funkce (transaminázy, bilirubin 
a alkalická fosfatáza) mají být zhodnoceny před zahájením léčby a dále jednou měsíčně nebo podle 
potřeby na základě klinických příznaků. Podávání přípravku Tyverb je třeba přerušit, pokud dojde 
k závažným změnám jaterních funkcí, a u těchto pacientů léčba nemá být znovu zahajována. 
U pacientů, kteří jsou nositeli HLA alely DQA1*02:01 a DRB1*07:01, je vyšší riziko hepatotoxicity 
spojené s přípravkem Tyverb. Ve velké randomizované klinické studii s přípravkem Tyverb 
v monoterapii (n = 1194) byla celková kumulativní četnost výskytu závažného poškození jater (ALT 
> 5násobek horního limitu normálních hodnot, NCI CTCAE stupně 3) v 1. roce léčby 2,8 %. 
Kumulativní četnost u pacientů, kteří jsou nositeli alel DQA1*02:01 a DRB1*07:01, byla 10,3 % a u 
pacientů, kteří nejsou nositeli těchto alel, byla kumulativní četnost 0,5 %. Výskyt rizikových HLA alel 
je rozšířený (15 až 25 %) v kavkazské, asijské, africké a hispánské populaci, ale méně rozšířený (1 %) 
v japonské populaci. 
 
Opatrnost je nezbytná při podávání přípravku Tyverb pacientům se středně závažnou až závažnou 
poruchou funkce jater (viz body 4.2 a 5.2). 
 
Doporučuje se též opatrnost při podávání přípravku Tyverb pacientům se závažnou poruchou funkce 
ledvin (viz body 4.2 a 5.2). 
 
Průjem 
 
Při léčbě přípravkem Tyverb byl hlášen průjem, včetně průjmu těžkého (viz bod 4.8). Průjem může 
být potenciálně život ohrožující, pokud je provázen dehydratací, renální insuficiencí, neutropenií 
a/nebo elektrolytovou nerovnováhou, byly hlášeny fatální případy. Obecně se průjem objevuje na 
začátku léčby přípravkem Tyverb, přičemž téměř u poloviny pacientů, u kterých se průjem vyskytl, se 
poprvé objevil během prvních 6 dní. Obvykle trvá 4 - 5 dní. Průjem vyvolaný přípravkem Tyverb je 
většinou nižšího stupně, závažný průjem, stupně 3 NCI CTCAE se vyskytuje u < 10 % pacientů a 
stupně 4 u < 1 % pacientů. Na začátku léčby by se mělo zjistit a zaznamenat, jakou má pacient činnost 
střev a zda jsou u něj přítomny symptomy jako horečka, křečovitá bolest v břiše, zvracení, závratě a 
žízeň, aby se mohly během léčby hodnotit případné změny zdravotního stavu pacienta a identifikovat 
pacienti se zvýšeným rizikem vzniku průjmového onemocnění. Pacienti by měli být poučeni, že mají 
lékaře neprodleně informovat o střevních potížích nebo o změnách ve frekvenci stolice, pokud se u 
nich objeví. U potenciálně závažných případů průjmu má být zváženo stanovení počtu neutrofilů a 
tělesné teploty. Důležitá je preventivní léčba průjmu pomocí antidiaroik. V případech závažného 
průjmu může být nezbytné podání elektrolytů a tekutin perorálně nebo intravenózně, užívání antibiotik 
jako jsou fluorochinolony (zejména pokud průjem přetrvává více než 24 hodin, je doprovázen 
horečkou nebo neutropenií stupně 3 nebo 4) a přerušení nebo ukončení léčby přípravkem Tyverb (viz 
bod 4.2 – odložení nebo snížení dávky – průjem). 
 
Závažné kožní reakce 
 
Při léčbě přípravkem Tyverb byly hlášeny závažné kožní reakce. V případě podezření na erythema 
multiforme nebo život ohrožující reakce, jako jsou Stevens-Jonhsonův syndrom nebo toxická 
epidermální nekrolýza (např. progresivní kožní vyrážka často s puchýři nebo kožní léze), ukončete 
léčbu přípravkem Tyverb. 

 
Současné podávání s inhibitory nebo induktory CYP3A4 
 
Přípravek se nemá podávat současně s induktory CYP3A4 vzhledem k riziku snížené expozice 
lapatinibu (viz bod 4.5). 
 
Přípravek se nemá též podávat současně se silnými inhibitory CYP3A4 vzhledem k riziku zvýšené 
expozice lapatinibu (viz bod 4.5). 
 
Během léčby přípravkem Tyverb se nemá konzumovat grapefruitová šťáva (viz bod 4.5). 
 
Současnému užívání přípravku Tyverb s perorálně podávanými léčivými přípravky s úzkým 
terapeutickým oknem, které jsou substrátem CYP3A4 a/nebo CYP2C8, je vhodné se vyhnout (viz 
bod 4.5). 
 
Přípravek se nemá podávat současně s látkami zvyšujícími pH žaludku, protože v tomto případě může 
být snížena rozpustnost a absorpce lapatinibu (viz bod 4.5). 
 
4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 
 
Účinky jiných léčivých přípravků na lapatinib 
 
Lapatinib je metabolizován zejména pomocí CYP3A (viz bod 5.2). 
 
U zdravých dobrovolníků užívajících ketokonazol, silný inhibitor CYP3A4, v dávce 200 mg dvakrát 
denně po dobu 7 dnů, byla systémová expozice lapatinibu (100 mg denně) zvýšena přibližně 3,6krát a 
eliminační poločas byl zvýšen 1,7krát. Je třeba se vyhnout současnému podávání přípravku Tyverb se 
silnými inhibitory CYP3A4 (např. ritonavir, sachinavir, telitromycin, ketokonazol, itrakonazol, 
vorikonazol, posakonazol, nefazodon). S opatrností může být Tyverb podáván současně se středně 
silně působícími inhibitory CYP3A4 za pečlivého sledování možných nežádoucích účinků. 
 
U zdravých dobrovolníků užívajících karbamazepin, induktor CYP3A4, v dávce 100 mg dvakrát 
denně po dobu 3 dnů a v dávce 200 mg dvakrát denně po dobu 17 dnů, byla systémová expozice 
lapatinibu snížena přibližně na 72 %. Je třeba se vyhnout současnému podávání přípravku Tyverb se 
známými induktory CYP3A4 (např. rifampicin, rifabutin, karbamazepin, fenytoin nebo Hypericum 
perforatum [třezalka tečkovaná]). 
 
Lapatinib je substrátem pro transportní proteiny Pgp a BCRP. Inhibitory (ketokonazol, itrakonazol, 
chinidin, verapamil, cyklosporin, erytromycin) a induktory (rifampicin, třezalka tečkovaná) těchto 
proteinů mohou ovlivňovat expozici a/nebo distribuci lapatinibu (viz bod 5.2). 
 
Rozpustnost lapatinibu je závislá na pH. Přípravek se nemá podávat současně s látkami zvyšujícími 
pH žaludku, protože v tomto případě může být snížena rozpustnost a absorpce lapatinibu. Předchozí 
léčba inhibitorem protonové pumpy (esomeprazolem) snížila expozici lapatinibu průměrně o 27 % 
(rozsah: 6 % až 49 %). Tento účinek klesá se stoupajícím věkem přibližně od 40 do 60 let. 
 
Účinky lapatinibu na další léčivé přípravky 
 
V klinicky relevantních koncentracích inhibuje lapatinib in vitro CYP3A4. Současné podání přípravku 
Tyverb s perorálně podaným midazolamem mělo za následek cca 45 % nárůst AUC pro midazolam. 
Žádné klinicky významné zvětšení AUC nebylo zaznamenáno, pokud byl midazolam podán 
intravenózně. Současnému užívání přípravku Tyverb s perorálně podávanými léčivými přípravky 
s úzkým terapeutickým oknem, které jsou substrátem CYP3A4 (např. cisaprid, pimozid a chinidin), je 
vhodné se vyhnout (viz body 4.4 a 5.2). 

 
V klinicky relevantních koncentracích inhibuje lapatinib in vitro cytochrom CYP2C8. Současnému 
užívání přípravku Tyverb s perorálně podávanými léčivými přípravky s úzkým terapeutickým oknem, 
které jsou substrátem CYP2C8 (např. repaglinid), je vhodné se vyhnout (viz body 4.4 a 5.2). 
 
Současné podávání lapatinibu s intravenózní infuzí paklitaxelu zvýšilo AUC paklitaxelu o 23 % 
v důsledku inhibice cytochromu CYP2C8 a/nebo Pgp lapatinibem. V klinických studiích bylo 
v případě léčby touto kombinací léčiv pozorováno zvýšení incidence a závažnosti průjmů a 
neutropenie. V případě podávání lapatinibu současně s paklitaxelem se doporučuje dbát opatrnosti. 
 
Současné podávání lapatinibu s intravenózní infuzí docetaxelu nevedlo k signifikantnímu ovlivnění 
AUC nebo C

max

 u žádného z podávaných léčiv. Došlo však ke zvýšení výskytu neutropenie 

indukované podáváním docetaxelu. 
 
Současné podání přípravku Tyverb s irinotekanem (pokud byl podáván jako součást režimu FOLFIRI) 
mělo za následek zhruba 40 % nárůst AUC aktivního metabolitu irinotekanu s názvem SN-38. Přesný 
mechanismus této interakce není znám, předpokládá se však, že je to důsledkem inhibice jednoho nebo 
více transportních proteinů lapatinibem. Nežádoucí účinky by měly být pečlivě monitorovány, pokud 
je Tyverb podáván současně s irinotekanem, a měla by být zvážena možnost podávání nižší dávky 
irinotekanu. 
 
Lapatinib inhibuje in vitro transportní protein Pgp v klinicky relevantních koncentracích. Současné 
podávání lapatinibu s perorálně podávaným digoxinem mělo za následek přibližně 80 % zvýšení AUC 
digoxinu. Při současném podávání lapatinibu s léčivými přípravky, které mají úzkou terapeutickou šíři 
a jsou substrátem Pgp, je třeba dbát zvýšené opatrnosti a zvážit snížení dávky léčiva, jež je substrátem 
proteinu Pgp. 
 
In vitro lapatinib inhibuje transportní proteiny BCRP a OATP1B1. Klinický význam tohoto účinku 
nebyl hodnocen. Nelze vyloučit, že by lapatinib mohl ovlivňovat farmakokinetiku substrátů BCRP 
(např. topotekan) a OATP1B1 (např. rosuvastatin) (viz bod 5.2). 
 
Současné podávání přípravku Tyverb s kapecitabinem, letrozolem nebo trastuzumabem neovlivňovalo 
významně farmakokinetiku těchto léčivých přípravků (nebo metabolitů kapecitabinu) ani lapatinibu. 
 
Interakce s jídlem a pitím 
 
Biologická dostupnost lapatinibu se zvyšuje až 4krát při užití s jídlem, v závislosti např. na obsahu 
tuku v potravě. Kromě toho, v závislosti na typu potravy, může být biologická dostupnost 2-3krát 
vyšší, pokud je lapatinib užit 1 hodinu po jídle v porovnání s užitím 1 hodinu před prvním jídlem 
v daném dni (viz body 4.2 a 5.2). 
 
Grapefruitová šťáva může inhibovat CYP3A4 ve střevní stěně a zvyšovat biologickou dostupnost 
lapatinibu. Z tohoto důvodu se nemá grapefruitová šťáva v průběhu léčby přípravkem Tyverb 
konzumovat. 
 
4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 
 
Ženy ve fertilním věku 
 
Ženy ve fertilním věku mají být poučeny, aby v průběhu léčby přípravkem Tyverb používaly účinnou 
antikoncepci k zabránění těhotenství. 

 
Těhotenství 
 
Adekvátní údaje o podávání přípravku Tyverb těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech 
prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. 
 
Tyverb se nemá v těhotenství podávat, pokud to není nezbytně nutné. 
 
Kojení 
 
Bezpečnost podávání přípravku Tyverb v době kojení nebyla stanovena. Není známo, zda je lapatinib 
vylučován do mateřského mléka. U potkanů bylo pozorováno zpomalení růstu mláďat exponovaných 
lapatinibu v mateřském mléce. U žen, které jsou léčeny přípravkem Tyverb, musí být kojení 
ukončeno. 
 
Fertilita 
 
Nejsou k dispozici odpovídající údaje o užívání přípravku Tyverb u žen ve fertilním věku. 
 
4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 
 
Škodlivý vliv na tyto aktivity nelze z farmakologického účinku přípravku Tyverb předpovídat. 
Klinický stav pacienta a profil nežádoucích účinků lapatinibu je třeba vzít v úvahu při posuzování 
schopnosti pacienta vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, motorické a kognitivní 
schopnosti. 
 
4.8  Nežádoucí účinky 
 
Souhrn bezpečnostního profilu 
 
Bezpečnost lapatinibu byla hodnocena při podávání v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími 
cytostatiky k léčbě různých typů zhoubných nádorů u více než 20000 pacientů, včetně podávání 
198 pacientům užívajícím lapatinib v kombinaci s kapecitabinem, 149 pacientům užívajícím lapatinib 
v kombinaci s trastuzumabem a 654 pacientům užívajícím lapatinib v kombinaci s letrozolem (viz 
bod 5.1). 
 
Nejčastějšími nežádoucími účinky (> 25 %) zaznamenanými v průběhu léčby lapatinibem byly 
nežádoucí účinky gastrointestinální (jako průjem, nauzea a zvracení) a vyrážka. Palmární-plantární 
erytrodysestézie [PPE] byla také častá (> 25 %) v případě, že byl lapatinib podáván v kombinaci 
s kapecitabinem. Incidence PPE ve skupině užívající lapatinib s kapecitabinem byla podobná incidenci 
zaznamenané ve skupině užívající samotný kapecitabin. Průjem byl nejčastějším nežádoucím účinkem 
vedoucím k přerušení léčby, pokud byl lapatinib podáván v kombinaci s kapecitabinem nebo 
s letrozolem. 
 
Při podávání lapatinibu v kombinaci s trastuzumabem nebyly hlášeny žádné další nežádoucí účinky. 
Došlo ke zvýšení výskytu kardiotoxicity, ale tyto příhody byly srovnatelné co do povahy i závažnosti 
s těmi, které byly hlášeny v rámci klinického programu lapatinibu (viz bod 4.4 – Kardiotoxicita). Tyto 
údaje jsou založeny na expozici této kombinaci u 149 pacientů v pivotní studii. 
 
Klasifikace nežádoucích účinků je určena následujícím způsobem: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 
až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000) a velmi vzácné 
(< 1/10000), neznámá četnost (z dostupných údajů nelze určit). 
 
V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 
 

10 

Tabulkový seznam nežádoucích účinků 
 
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny ve spojitosti s léčbou lapatinibem samotným nebo ve 
spojitosti s léčbou kombinací lapatinibu s kapecitabinem, trastuzumabem nebo letrozolem. 
 

Poruchy imunitního systému 
Vzácné 

Hypersenzitivní reakce, včetně anafylaxe (viz bod 4.3) 

Poruchy metabolismu a výživy 
Velmi časté 

Anorexie 

Psychiatrické poruchy 
Velmi časté 

Insomnie* 

Poruchy nervového systému 
Velmi časté 

Bolest hlavy

† 

Časté 

Bolest hlavy* 

Srdeční poruchy 
Časté 

Snížení ejekční frakce levé srdeční komory (viz bod 4.2 – snížení 
dávky – srdeční poruchy a bod 4.4) 

Není známo 

Ventrikulární arytmie/torsades de pointes, prodloužení QT 
intervalu na elektrokardiogramu** 

Cévní poruchy 
Velmi časté 

Zrudnutí kůže

† 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 
Velmi časté 

Epistaxe

, kašel

, dyspnoe

 

Méně časté 

Intersticiální plicní nemoc/pneumonitis 

Gastrointestinální poruchy 
Velmi časté 

Průjem, který může způsobit dehydrataci (viz bod 4.2 - odložení 
nebo snížení dávky - další toxicita a bod 4.4), nauzea, zvracení, 
dyspepsie*, stomatitida*, zácpa*, bolest břicha* 

Časté 

Zácpa

† 

 

Poruchy jater a žlučových cest 
Časté 

Hyperbilirubinemie, hepatotoxicita (viz bod 4.4) 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Velmi časté 

Vyrážka (včetně akneformní dermatitidy) (viz bod 4.2 – odložení 
nebo snížení dávky – další toxicita), suchá kůže

*†

, palmo-plantární 

erytrodysestézie*, alopecie

, pruritus

 

Časté 

Poruchy nehtů, včetně paronychia 

Není známo 

Závažné kožní reakce, včetně Stevens-Johnsonova syndromu 
(SJS) a toxické epidermální nekrolýzy (TEN)** 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 
Velmi časté 

Bolest končetin*

, bolest v zádech*

, bolest kloubů

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
Velmi časté 

Únava, záněty sliznic*, astenie

 

Tyto nežádoucí účinky byly hlášeny ve spojitosti s léčbou lapatinibem v kombinaci 
s kapecitabinem. 

 

Tyto nežádoucí účinky byly hlášeny ve spojitosti s léčbou lapatinibem v kombinaci 
s letrozolem. 

** 

Nežádoucí účinky ze spontánního hlášení a literatury 

11 

 
Popis vybraných nežádoucích účinků 
 
Snížení ejekční frakce levé komory a prodloužení intervalu QT 
 
Snížení ejekční frakce levé komory (LVEF) bylo hlášeno přibližně u 1 % pacientů užívajících 
lapatinib a ve více než 70 % případů bylo asymptomatické. Snížení LVEF se po přerušení léčby 
lapatinibem upravilo nebo zlepšilo ve více než 70 % případů, z toho v přibližně 60 % případů při 
přerušení léčby lapatinibem a v přibližně 40 % případů při pokračování léčby lapatinibem. 
Symptomatické snížení LVEF bylo pozorováno přibližně u 0,3 % pacientů užívajících lapatinib 
v monoterapii nebo v kombinaci s jinými protinádorovými léčivými přípravky. Zaznamenané 
nežádoucí účinky zahrnovaly dušnost, srdeční selhávání a palpitace. Celkově došlo u 58 % z těchto 
symptomatických pacientů k vymizení výše uvedených příznaků. Snížení LVEF bylo hlášeno u 2,5 % 
pacientů užívajících lapatinib v kombinaci s kapecitabinem ve srovnání s 1,0 % zaznamenaným 
u pacientů užívajících samotný kapecitabin. Snížení LVEF bylo hlášeno u 3,1 % pacientů léčených 
lapatinibem v kombinaci s letrozolem oproti 1,3 % pacientů léčených letrozolem a placebem. Snížení 
LVEF bylo hlášeno u 6,7 % pacientů, kterým byl podáván lapatinib v kombinaci s trastuzumabem, 
oproti 2,1 % pacientů, kterým byl podáván samotný lapatinib. 
 
Na koncentraci závislý nárůst v délce intervalu QTcF (maximální průměr ΔΔQTcF 8,75 ms; 90% CI 
4,08, 13,42) byl pozorován ve studii zaměřené na posouzení QT intervalu u pacientů s pokročilými 
solidními nádory (viz bod 4.4). 
 
Průjem 
 
Průjem byl zaznamenán přibližně u 65 % pacientů, kteří užívali lapatinib v kombinaci 
s kapecitabinem, u 64 % pacientů, kteří užívali lapatinib v kombinaci s letrozolem, a u 62 % pacientů, 
kteří užívali lapatinib v kombinaci s trastuzumabem. Ve většině případů byl zaznamenán průjem 1. 
nebo 2. stupně a nebyl důvodem k přerušení léčby lapatinibem. Průjem reaguje velmi dobře na 
preventivní léčbu (viz bod 4.4). Přesto však bylo zaznamenáno několik případů akutního renálního 
selhání následkem závažné dehydratace způsobené průjmem. 
 
Vyrážka 
 
Vyrážka se objevila přibližně u 28 % pacientů, kteří užívali lapatinib v kombinaci s kapecitabinem, 
u 45 % pacientů, kteří užívali lapatinib v kombinaci s letrozolem, a u 23 % pacientů, kteří užívali 
lapatinib v kombinaci s trastuzumabem. Vyrážka byla obvykle nízkého stupně a nevedla k přerušení 
léčby lapatinibem. Lékaři předepisující Tyverb by měli před zahájením léčby provést dermatologické 
vyšetření pacienta a v průběhu léčby by měli klinicky sledovat v pravidelných intervalech stav kůže a 
kožních adnex. Pacienti, u kterých dojde při léčbě přípravkem Tyverb k výskytu nežádoucích kožních 
reakcí, by se měli vyvarovat expozici slunečním paprskům a měli by používat širokospektré ochranné 
přípravky na opalování s ochranným faktorem proti účinkům slunečního záření  30. Pokud se při 
léčbě přípravkem Tyverb u pacienta objeví nežádoucí kožní reakce, mělo by se při každé návštěvě 
pacienta provádět klinické vyšetření celého těla až do jednoho měsíce po vymizení nežádoucí kožní 
reakce. Pacienti s výskytem rozsáhlých nebo perzistujících kožních reakcí mají být odesláni 
k dermatologovi. 
 
Hepatotoxicita 
 
Riziko hepatotoxicity vyvolané lapatinibem bylo spojeno s přítomností HLA alel DQA1*02:01 a 
DRB1*07:01 (viz bod 4.4). 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

12 

 
4.9  Předávkování 
 
Neexistuje žádné specifické antidotum inhibice fosforylace tyrosinu EGFR (ErbB1) a/nebo HER2 
(ErbB2). Maximální perorální dávka lapatinibu podávaná v klinických studiích činila 1800 mg 
jedenkrát denně. 
 
U pacientů léčených přípravkem Tyverb byly zaznamenány asymptomatické a symptomatické případy 
předávkování. U pacientů, kteří si vzali dávku lapatinibu až do výše 5000 mg, byly pozorovány 
symptomy shodné se symptomy popsanými jako nežádoucí účinky v bodě 4.8 a v některých případech 
vznikl též plísňový zánět kštice nebo sliznic. V jednom případě se u pacienta, který požil dávku 
9000 mg přípravku Tyverb, objevila sinusová tachykardie (s normálním nálezem na EKG). 
 
Lapatinib není ve významné míře vylučován ledvinami a jeho vazba na plazmatické bílkoviny je 
vysoká, proto se nedá předpokládat, že by mohla být hemodialýza účinnou metodou ke zvýšení 
eliminace lapatinibu. 
 
Další léčba předávkování by se měla řídit dle klinického stavu pacienta nebo doporučením národního 
toxikologického centra, pokud je dostupné. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1  Farmakodynamické vlastnosti 
 
Farmakoterapeutická skupina: Cytostatika, jiná cytostatika, inhibitor proteinkinázy, ATC kód: 
L01XE07 
 
Mechanismus účinku 
 
Lapatinib, 4-anilinochinazolin, je inhibitor intracelulární tyrosinkinázové domény receptorů EGFR 
(ErbB1) a HER2 (ErbB2) (předpokládané hodnoty Ki

app

 jsou 3nM, resp. 13nM) s pomalým 

uvolňováním z těchto receptorů (poločas ≥ 300 minut). Lapatinib inhibuje růst nádorových buněk 
řízený pomocí ErbB in vitro a v různých modelech na zvířatech. 
 
Kombinace lapatinibu a trastuzumabu může vést ke komplementárnímu mechanismu účinku, stejně 
jako k případným nepřekrývajícím se mechanismům rezistence. Inhibiční účinek lapatinibu na růst 
buněk byl hodnocen v buněčných liniích vystavených účinku trastuzumabu. Lapatinib si in vitro 
uchovával významnou účinnost proti buněčným liniím karcinomu prsu s amplifikovaným HER2, 
vybraným pro dlouhodobý růst v prostředí obsahujícím trastuzumab, a působení lapatinibu 
v kombinaci s trastuzumabem na tyto buněčné linie bylo synergické. 
 
Klinická účinnost a bezpečnost 
 
Kombinovaná léčba přípravkem Tyverb a kapecitabinem 
 
Účinnost a bezpečnost přípravku Tyverb v kombinaci s kapecitabinem byly hodnoceny u pacientů 
s karcinomem prsu v dobrém klinickém stavu ve fázi III randomizované studie. Pacienti vhodní pro 
začlenění do studie měli lokálně pokročilý nebo metastazující karcinom prsu se zvýšenou expresí 
HER2, který progredoval po předchozí léčbě zahrnující taxany, antracykliny a trastuzumab. Před 
zahájením léčby přípravkem Tyverb byla u všech pacientů zhodnocena LVEF (pomocí 
echokardiogramu nebo MUGA [multi gated acqusition scan]), aby bylo zajištěno, že je LVEF pacienta 
před léčbou v rozmezí stanovených normálních hodnot. V průběhu klinických studií byla při léčbě 
přípravkem Tyverb LVEF monitorována v přibližně osmitýdenních intervalech k průkazu případného 
snížení LVEF pod stanovený limit normálních hodnot. Většina případů snížení LVEF (více než 60 % 
případů) byla pozorována v průběhu prvních devíti týdnů léčby, pro dlouhodobou expozici jsou však 
k dispozici pouze omezené údaje. 

13 

 
Pacienti byli randomizováni do skupiny užívající Tyverb v dávce 1250 mg jedenkrát denně 
(kontinuálně) spolu s kapecitabinem (2000 mg/m

2

/den ve dnech 1 – 14 každých 21 dní) nebo do 

skupiny užívající samotný kapecitabin (2500 mg/m

2

/den ve dnech 1 – 14 každých 21 dní). Primárním 

cílovým parametrem byl čas do progrese onemocnění (TTP). Posouzení bylo provedeno zkoušejícími 
a nezávislým hodnotícím výborem při zaslepeném hodnocení léčby. Studie byla zastavena na základě 
výsledků předem specifikované interim analýzy, která prokázala zlepšení TTP u pacientů užívajících 
Tyverb a kapecitabin. V době mezi provedením interim analýzy a ukončením náboru do studie bylo do 
studie začleněno dalších 75 pacientů. Analýza zkoušejícím provedená v době ukončení náboru 
pacientů do studie je uvedena v tabulce 1. 
 
Tabulka 1  Čas do progrese onemocnění – údaje ze studie EGF100151 (Tyverb/kapecitabin) 
 
 

Posouzení zkoušejícím 
Tyverb (1250 mg/den) + 

kapecitabin 
(2000 mg/m

2

/den, dny 1 -

 14 každých 21 dní) 

Kapecitabin (2500 mg/m

2

/den, 

dny 1 - 14 každých 21 dní) 

(N = 198) 

(N = 201) 

Počet případů TTP  

121 

126 

Medián TTP, týdny 

23,9 

18,3 

 

Poměr rizik 

0,72 

 

 

(95 % IS) 

(0,56; 0,92) 

 

 

p-hodnota 

0,008 

 
Nezávislé posouzení údajů též prokázalo, že Tyverb v kombinaci s kapecitabinem v porovnání se 
samotným kapecitabinem významně prodlužuje čas do progrese onemocnění (poměr rizik 0,57 [95 % 
IS 0,43; 0,77] p = 0,0001). 
 
Výsledky aktualizované analýzy údajů o celkovém přežití provedené k 28. září 2007 jsou uvedeny 
v tabulce 2. 
 
Tabulka 2  Údaje týkající se celkového přežití ze studie EGF100151 (Tyverb/kapecitabin) 
 
 

Tyverb (1250 mg/den) + 

kapecitabin 
(2000 mg/m

2

/den, dny 1 -

 14 každých 21 dní) 

Kapecitabin (2500 mg/m

2

/den, 

dny 1 - 14 každých 21 dní) 

(N = 207) 

(N = 201) 

Počet úmrtí 

148 

154 

Medián celkového 
přežití, týdny 

74,0 

65,9 

 

Poměr rizik 

0,9 

 

(95 % IS) 

(0,71; 1,12) 

 

p- hodnota 

0,3 

 
Ve větvi s kombinovanou terapií byly hlášeny 4 případy (2 %) progrese onemocnění do centrálního 
nervového systému ve srovnání s 13 případy (6 %) zaznamenanými ve větvi s kapecitabinem. 

14 

 
K dispozici jsou údaje o účinnosti a bezpečnosti přípravku Tyverb v kombinaci s kapecitabinem 
v porovnání s trastuzumabem v kombinaci s kapecitabinem. Randomizovaná studie fáze III 
(EGF111438) (N = 540) porovnávala vliv dvou léčebných režimů na CNS jako místa prvního relapsu 
u žen s metastazujícím karcinomem prsu s nadměrnou expresí HER2. Pacientky byly randomizovány 
buď do větve s přípravkem Tyverb 1250 mg denně (kontinuálně) plus kapecitabinem (2000 mg/m

2

/den 

ve dnech 1 - 14 každých 21 dní) nebo do větve s trastuzumabem (úvodní dávka 8 mg/kg následovaná 
infuzemi 6 mg/kg každé 3 týdny) plus kapecitabinem (2500 mg/m

2

/den ve dnech 1 - 14 každých 

21 dní). Randomizace byla stratifikována podle toho, zda pacientky byly nebo nebyly předem léčeny 
trastuzumabem, a podle počtu předchozích terapií pro metastazující onemocnění. Studie byla 
zastavena, protože interim analýza (N = 475) prokázala nízký výskyt CNS příhod a vyšší účinnost 
trastuzumabu v kombinaci s kapecitabinem ve smyslu doby přežití bez progrese a celkového přežití 
(výsledky finální analýzy viz tabulka 3). 
 
Ve větvi s přípravkem Tyverb plus kapecitabinem byla u 8 pacientek (3,2 %) zaznamenána CNS jako 
místo první progrese v porovnání s 12 pacientkami (4,8 %) ve větvi s trastuzumabem plus 
kapecitabinem. 
 
Účinek lapatinibu na metastázy v CNS 
 
Lapatinib prokázal, ve smyslu objektivních odpovědí, mírnou účinnost v léčbě dříve vzniklých 
metastáz v CNS. Pozorovaná účinnost v prevenci metastáz v CNS u metastazujícího a časného 
karcinomu prsu byla omezená. 
 

15 

Tabulka 3  Analýza doby přežití bez progrese – hodnocení zkoušejícím a celkového přežití 
 

 

PFS hodnocené zkoušejícím 

Celkové přežití 

Tyverb 

(1,250 mg/den) + 

kapecitabin 

(2000 mg/m

2

/den, 

dny 1 - 14 

každých 21 dní) 

Trastuzumab 

(úvodní dávka 

8 mg/kg 

následovaná 

infuzemi 6 mg/kg 

každé 3 týdny) + 

kapecitabin 

(2500 mg/m

2

/den, 

dny 1 - 14 

každých 21 dní) 

Tyverb 

(1250 mg/den) + 

kapecitabin 

(2000 mg/m

2

/den, 

dny 1 - 14 

každých 21 dní) 

Trastuzumab 

(úvodní dávka 

8 mg/kg 

následovaná 

infuzemi 6 mg/kg 

každé 3 týdny) + 

kapecitabin 

(2500 mg/m

2

/den, 

dny 1 - 14 

každých 21 dní) 

ITT populace 

271 

269 

271 

269 

Počet (%) s 
příhodou

160 (59) 

134 (50) 

70 (26) 

58 (22) 

Kaplan-Meierův 
odhad, měsíce 

a

 

 

 

 

 

Medián (95% IS) 

6,6 (5,7; 8,1) 

8,0 (6,1; 8,9) 

22,7 (19,5; -) 

27,3 (23,7; -) 

Stratifikovaný 

poměr rizik (HR)

b

 

 

 

HR (95% IS) 

1,30 (1,04; 1,64) 

1,34 (0,95; 1,90) 

p-hodnota 

0,021 

0,095 

Pacientky předléčené trastuzumabem* 

167 

159 

167 

159 

Počet (%) s 
příhodou

103 (62) 

86 (54) 

43 (26) 

38 (24) 

Medián (95% IS) 

6,6 (5,7; 8,3) 

6,1 (5,7; 8,0) 

22,7 (20,1;-) 

27,3 (22,5; 33,6) 

HR (95% IS) 

1,13 (0,85; 1,50) 

1,18 (0,76; 1,83) 

Pacientky nepředléčené trastuzumabem* 

104 

110 

104 

110 

Počet (%) s 
příhodou

57 (55) 

48 (44) 

27 (26) 

20 (18) 

Medián (95% IS) 

6,3 (5,6; 8,1) 

10,9 (8,3; 15,0) 

NE

2

 (14,6; -) 

NE

2

 (21,6; -) 

HR (95% IS) 

1,70 (1,15; 2,50) 

1,67 (0,94; 2,96) 

IS = interval spolehlivosti 
a. PFS (doba přežití bez progrese) byla definována jako doba od randomizace do nejdřívějšího data 
progrese onemocnění nebo úmrtí z jakékoli příčiny nebo data zastavení studie. 
b. Pikeův odhad poměru rizik léčby, < 1 značí nízké riziko pro léčbu přípravkem Tyverb plus 
kapecitabinem v porovnání s léčbou trastuzumabem plus kapecitabinem. 
1. PFS příhoda je progrese nebo úmrtí a pro celkové přežití se příhodou rozumí úmrtí z jakékoli 
příčiny. 
2. NE = Medián nebyl dosažen. 
* Post hoc analýza 
 

16 

 
Kombinovaná léčba přípravkem Tyverb a trastuzumabem 
 
Účinnost a bezpečnost lapatinibu v kombinaci s trastuzumabem v léčbě metastazujícího karcinomu 
prsu byly hodnoceny v randomizované studii. Pacientky vhodné k zařazení do studie byly ženy 
s metastazujícím karcinomem prsu stupně IV s amplifikovaným genem ErbB2 (nebo s nadměrnou 
expresí proteinu), které byly léčeny antracykliny a taxany. Kromě toho měly být podle protokolu 
zkoušejícími hlášeny pacientky, u kterých došlo k progresi onemocnění po poslední léčbě léčebným 
režimem obsahujícím trastuzumab pro metastazující onemocnění. Medián počtu předcházejících 
léčebných režimů obsahujících trastuzumab byl tři. Pacientky byly randomizovány buď do skupiny, 
které byl perorálně podáván lapatinib v dávce 1000 mg jednou denně plus trastuzumab podaný 
intravenózně v úvodní dávce 4 mg/kg následované intravenózní dávkou 2 mg/kg jednou týdně 
(N = 148), nebo do skupiny, které byl perorálně podáván lapatinib v dávce 1500 mg jednou denně 
(N = 148). Pacientky, u kterých došlo k progresi onemocnění po minimálně 4 týdnech léčby 
lapatinibem v monoterapii, mohly být převedeny na kombinovanou léčbu. Ze 148 pacientek, které 
byly léčeny monoterapií, se 77 (52 %) rozhodlo v době progrese onemocnění přejít na kombinovanou 
léčbu. 
 
Primárním cílovým parametrem studie byla doba přežití bez progrese onemocnění (progression-free 
survival, PFS), sekundárními cílovými parametry byly odpověď na léčbu (response rate) a celkové 
přežití (overall survival, OS). Medián věku pacientek byl 51 let, 13 % bylo ve věku 65 a více let. 94 % 
pacientek bylo bělošské rasy. Většina pacientek v obou ramenech měla viscerální onemocnění (215 
[73 %] z celkového počtu pacientek). Kromě toho mělo 150 [50 %] pacientek onemocnění 
s negativními hormonálními receptory. Souhrn cílových parametrů účinnosti a údaje týkající se 
celkového přežití jsou uvedeny v tabulce 4. Analýza podskupin založená na předem definovaném 
stratifikačním faktoru (status hormonálních receptorů) je uvedena v tabulce 5. 
 
Tabulka 4  Údaje týkající se doby přežití bez progrese onemocnění a celkového přežití 

(Tyverb/trastuzumab) 

 

 

Lapatinib plus 

trastuzumab 

(N = 148) 

Samotný lapatinib 

(N = 148) 

Medián PFS

1

, týdny 

(95% IS) 

12,0 

(8,1; 16,0) 

8,1 

(7,6; 9,0) 

 

 

Poměr rizik (95% IS) 

0,73 (0,57; 0,93) 

 

 

p-hodnota 

0,008 

Odpověď na léčbu, % 
(95% IS) 

10,3 

(5,9; 16,4) 

6,9 

(3,4; 12,3) 

Zemřelo 

105 

113 

Medián celkového přežití

1

, měsíce 

(95% IS) 

14,0 

(11,9; 17,2) 

9,5 

(7,6; 12,0) 

 

 

Poměr rizik (95% IS) 

0,74 (0,57; 0,97) 

 

 

p-hodnota 

0,026 

PFS = doba přežití bez progrese (progression-free survival); IS = interval spolehlivosti. 

1

Kaplan-Meierovy odhady 

 
Tabulka 5  Souhrn PFS a OS ve studiích s negativními hormonálními receptory 
 

 

Medián PFS 

Medián OS 

Lap+Tras 

15,4 týdne (8,4; 16,9) 

17,2 měsíců (13,9; 19,2) 

Lap 

8,2 týdne (7,4; 9,3) 

8,9 měsíců (6,7; 11,8) 

HR (95% IS) 

0,73 (0,52; 1,03) 

0,62 (0,42; 0,90) 

 

17 

Kombinovaná léčba přípravkem Tyverb a letrozolem 
 
Tyverb byl klinicky zkoušen v kombinaci s letrozolem v léčbě žen po menopauze s pozitivní expresí 
hormonálních receptorů (tzn. estrogenních receptorů (ER) a/nebo progesteronových receptorů PgR) 
u pokročilé nebo metastazující rakoviny prsu. 
 
Studie Fáze III EGF 30008 byla randomizovaná, dvojitě zaslepená a kontrolovaná placebem. 
Do studie byly zařazeny pacientky, které nebyly předtím léčeny pro metastatické projevy onemocnění 
rakovinou prsu. Období náboru do studie (prosinec 2003 až prosinec 2006) předcházela možnost léčby 
trastuzumabem v kombinaci s inhibitorem aromatázy. Srovnávací studie mezi lapatinibem a 
trastuzumabem v této populaci pacientek nebyla provedena. 
 
Z pacientek s nadměrnou expresí HER2 byly do studie zahrnuty pouze 2 předléčené trastuzumabem, 
2 předléčené inhibitorem aromatázy a přibližně polovině pacientek byl podáván tamoxifen. 
 
Pacientky byly randomizovány na skupiny, ve kterých byly léčeny buď kombinací přípravku Tyverb 
v dávce 1500 mg a letrozolu v dávce 2,5 mg denně nebo byly léčeny kombinací letrozolu a placeba. 
Randomizace byla provedena s ohledem na místo onemocnění a čas uplynulý od předchozí 
antiestrogenní léčby. Stav exprese receptorů HER2 byl zjišťován retrospektivně testováním v centrální 
laboratoři. Ze všech randomizovaných pacientek byla u 219 žen zjištěna přítomnost nadměrné exprese 
receptoru HER2 a tato populace byla vybrána jako skupina pacientů pro hodnocení účinnosti léčby. 
U 952 pacientek byla zjištěna negativní exprese receptoru HER2 a u 115 pacientek nebylo možné stav 
exprese receptoru HER2 zjistit (chybějící vzorek nádorové tkáně, chybějící výsledek vyšetření stavu 
exprese receptoru HER2, jiné důvody). 
 
U pacientek s MBC nadměrnou expresí receptoru HER2 byla doba přežití bez progrese onemocnění 
stanovená klinickým zkoušejícím v případě léčby kombinací přípravku Tyverb s letrozolem 
signifikantně delší než v případě léčby samotným letrozolem. Ve skupině pacientek s negativní expresí 
receptoru HER2 nebyl zjištěn žádný přínos léčby kombinací přípravku Tyverb s letrozolem oproti 
léčbě letrozolem samotným (viz tabulka 6). 
 

18 

Tabulka 6 Doba přežití bez progrese onemocnění, výsledky studie EGF30008 (Tyverb/letrozol) 
 
 

Populace s nadměrnou expresí 

HER2 

Populace s negativní HER2 

expresí 

N = 111 

N = 108 

N = 478 

N = 474 

Tyverb 

1500 mg/den + 

letrozol 

2,5 mg/den 

Letrozol 

2,5 mg/den + 

placebo 

Tyverb 

1500 mg/den + 

letrozol 

2,5 mg/den 

Letrozol 

2,5 mg/den + 

placebo 

Medián doby přežití 
bez progrese 
onemocnění, týdny 
(95% IS) 

35,4 

(24,1; 39,4) 

13,0 

(12,0; 23,7) 

59,7 

(48,6; 69,7) 

58,3 

(47,9; 62,0) 

 

Poměr rizik 

0,71 (0,53; 0,96) 

0,90 (0,77; 1,05) 

 

p-hodnota 

0,019 

0,188 

Celková odpověď na 

léčbu 

27,9 % 

14,8 % 

32,6 % 

31,6 % 

 

Poměr šancí 

0,4 (0,2; 0,9) 

0,9 (0,7; 1,3) 

 

Hodnota P 

0,021 

0,26 

Klinický benefit léčby 

47,7 % 

28,7 % 

58,2 % 

31,6 % 

 

Poměr šancí 

0,4 (0,2; 0,8) 

1,0 (0,7; 1,2) 

 

p-hodnota 

0,003 

0,199 

IS=Interval spolehlivosti 
Nadměrná exprese HER2=IHC 3+ a/nebo FISH pozitivní; Negativní exprese HER2= IHC 0, 1+ nebo 
2+ a/nebo FISH negativní. 
Klinický benefit léčby byl definován jako kompletní odpověď na léčbu plus částečná odpověď na 
léčbu plus stabilizace nemoci po dobu delší než 6 měsíců. 
 
V době finální analýzy PFS (medián doby sledování byl 2,64 roku) nebyla ještě k dispozici data 
o celkové době přežití a nebyl patrný žádný signifikantní rozdíl mezi jednotlivými skupinami HER-2 
pozitivních pacientek zařazených do klinické studie; toto zjištění se nezměnilo ani po delší době 
sledování (medián doby sledování 7,5 roku; viz tabulka 7). 
 
Tabulka 7  Výsledky týkající se celkového přežití (OS) ze studie EGF30008 (pouze u HER2-

pozitivní populace) 

 

 

Tyverb 1 500 mg/den 

+ letrozol 2,5 mg/den 

N = 111 

Letrozol 2,5 mg/den + placebo 

N = 108 

Předem naplánovaná analýza OS (provedená v době finální analýzy PFS, 3. června 2008) 

Medián doby sledování (roky) 

2,64 

2,64 

Úmrtí (%) 

50 (45) 

54 (50) 

Poměr rizik (HR)

a

 (95% IS), p-

hodnota

b

 

0,77 (0,52; 1,14); 0,185 

Finální analýza OS (post-hoc analýza, 7. srpna 2013) 

Medián doby sledování (roky) 

7,78 

7,55 

Úmrtí (%) 

86 (77) 

78 (72) 

Poměr rizik (HR) (95% IS), p-
hodnota
 

0,97 (0,07; 1,33); 0,848 

Medián hodnot z Kaplan-Meierovy analýzy; HR a p-hodnoty z Coxova regresního modelu upravené 
pro důležité prognostické faktory. 
a.  Odhad poměru rizik léčby, kde < 1 naznačuje nižší riziko pro letrozol 2,5 mg + lapatinib 1500 mg 

v porovnání s letrozolem 2,5 mg + placebem. 

b.  P-hodnota z Coxova regresního modelu, stratifikováno podle místa choroby a předchozí 

adjuvantní terapie ve fázi screeningu. 

 

19 

Srdeční elektrofyziologie 
 
Účinek lapatinibu na QT interval byl hodnocen v jednoduše zaslepené, placebem kontrolované, 
zkřížené studii s jedinou sekvencí léčby (placebo a léčivá látka) u pacientů s pokročilými solidními 
nádory (EGF114271) (n=58). V průběhu 4denního léčebného cyklu byly podávány tři dávky placeba 
po 12 hodinách ráno a večer v den 1 a ráno v den 2. Dále následovaly tři dávky lapatinibu po 2000 mg 
podávané stejným způsobem. Měření, včetně elektrokardiogramů (EKG) a farmakokinetických 
parametrů, byla provedena na začátku a ve stejných časových okamžicích dne 2 a dne 4. 
 
V hodnocené populaci (n=37) byl pozorován maximální průměr ΔΔQTcF (90 % CI) 8,75 ms (4,08, 
13,42) 10 hodin po požití třetí dávky lapatinibu 2000 mg. ΔΔQTcF překročil práh 5 ms a horní hranice 
90% CI překročila práh 10 ms v různých časových intervalech. Výsledky zaznamenané u 
farmakodynamické populace (n=52) byly konzistentní s těmi z populace (maximum ΔΔQTcF (90% 
CI) 7,91 ms (4,13, 11,68) hodnocené 10 hodin po požití třetí dávky lapatinibu 2000 mg). 
 
Existuje pozitivní vztah mezi plazmatickými koncentracemi lapatinibu a ΔΔQTcF. Lapatinib dosáhl 
maximální průměrné koncentrace 3920 (3450 – 4460) ng/ml (geometrický průměr/95% CI) 
přesahující hodnoty geometrického průměru C

max.ss

 a 95% CI pozorované při schválených dávkovacích 

režimech. Další nárůst vrcholové expozice lapatinibu může být očekáván, když je lapatinib užíván 
opakovaně s jídlem (viz bod 4.2 a 5.2) nebo souběžně se silnými CYP3A4 inhibitory. Když je 
lapatinib užíván v kombinaci se silnými CYP3A4 inhibitory, lze očekávat prodloužení intervalu QT o 
16,1 ms (12,6 – 20,3 ms), jak bylo prokázáno v modelové předpovědi (viz bod 4.4). 
 
Vliv potravy na expozici lapatinibu 
 
Jídlo zvyšuje biologickou dostupnost a tudíž i plazmatickou koncentraci lapatinibu v závislosti na typu 
potravy a době jídla. Podávání lapatinibu hodinu po jídle vedlo k přibližně 2 - 3násobně vyšší 
systémové expozici v porovnání s podáváním hodinu před jídlem (viz body 4.5 a 5.2). 
 
Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií 
s přípravkem Tyverb u všech podskupin pediatrické populace v léčbě karcinomu prsu (informace 
o použití u dětí viz bod 4.2). 
 
5.2  Farmakokinetické vlastnosti 
 
Absorpce 
 
Absolutní biologická dostupnost lapatinibu po perorálním podání není známa, ale je neúplná a 
variabilní (koeficient variability u AUC je přibližně 70 %). Střední doba, po které se objevují sérové 
koncentrace, je 0,25 hodiny (v rozmezí 0 až 1,5 hodiny). Vrcholové plazmatické koncentrace (C

max

lapatinibu je dosaženo přibližně 4 hodiny po podání. Geometrický průměr hodnot C

max

 v ustáleném 

stavu (koeficient odchylky) po denní dávce 1250 mg je 2,43 (76 %) μg/ml a AUC 
36,2 (79 %) μg*hod/ml. 
 
Systémová expozice lapatinibu se zvyšuje při užívání s jídlem. Hodnoty AUC lapatinibu byly 
přibližně 3krát vyšší (C

max

 přibližně 2,5krát vyšší) při podávání s jídlem s nízkým obsahem tuku (5 % 

tuku [500 kalorií]) a přibližně 4krát vyšší (C

max

 přibližně 3krát vyšší) při podávání s jídlem s vysokým 

obsahem tuku (50 % tuku [1000 kalorií]) v porovnání s podáváním nalačno. Systémová expozice 
lapatinibu je rovněž ovlivněna načasováním podávání vzhledem k jídlu. V porovnání s podáním 
1 hodinu před snídaní s nízkým obsahem tuku byly hodnoty AUC přibližně 2krát vyšší při podání 
1 hodinu po jídle s nízkým obsahem tuku a přibližně 3krát vyšší při podání 1 hodinu po jídle 
s vysokým obsahem tuku. 

20 

 
Distribuce 
 
Lapatinib se váže ve vysoké míře (více než 99 %) na albumin a kyselý alfa-1 glykoprotein. Studie in 
vitro
 ukazují, že lapatinib je substrátem transportérů BCRP (ABCG1) a p-glykoproteinu (ABCB1). Ve 
studiích in vitro bylo též prokázáno, že lapatinib v klinicky relevantních koncentracích (hodnoty IC

50 

odpovídaly 2,3 μg/ml) inhibuje tyto výtokové transportéry, podobně jako transportér jaterního 
vychytávání OATP 1B1. Klinický význam těchto účinků na farmakokinetiku dalších léčivých 
přípravků nebo na farmakologickou účinnost dalších cytostatik není znám. 
 
Biotransformace 
 
Lapatinib je extenzivně metabolizován, zejména pomocí cytochromu CYP3A4 a CYP3A5, a v malé 
míře pomocí CYP2C19 a CYP2C8, na různé oxidativní metabolity. Žádný z těchto metabolitů netvoří 
více než 14 % z množství, které se objeví ve stolici, nebo více než 10 % plazmatické koncentrace 
lapatinibu. 
 
Lapatinib inhibuje in vitro v klinicky relevantních koncentracích CYP3A (Ki 0,6 až 2,3 μg/ml) a 
CYP2C8 (0,3 μg/ml). Lapatinib neinhibuje významným způsobem následující enzymy v lidských 
jaterních mikrozomech: CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 a CYP2D6 ani UGT enzymy (hodnoty IC

50

 

byly vyšší nebo rovny 6,9 μg/ml). 
 
Eliminace 
 
Eliminační poločas lapatinibu měřený po jednorázovém podání se zvyšoval se zvyšující se dávkou. 
Denní podávání lapatinibu však vedlo k dosažení ustáleného stavu během 6 až 7 dní, což naznačuje, že 
skutečný eliminační poločas je 24 hodin. Lapatinib je metabolizován zejména pomocí CYP3A4/5. 
K vylučování může též přispívat eliminace žlučí. Lapatinib a jeho metabolity jsou vylučovány 
zejména stolicí. Množství nezměněného lapatinibu ve stolici činí ve střední hodnotě 27 % perorální 
dávky (v rozmezí od 3 do 67 %). Méně než 2 % podané perorální dávky je vylučováno močí (jako 
lapatinib nebo jeho metabolity). 
 
Porucha funkce ledvin 
 
Farmakokinetika lapatinibu nebyla specificky hodnocena u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo 
u pacientů podstupujících hemodialýzu. Dostupné údaje nasvědčují tomu, že u pacientů s mírnou až 
středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná žádná úprava dávkování. 
 
Porucha funkce jater 
 
Farmakokinetika lapatinibu byla hodnocena u pacientů se středně závažnou (n = 8) nebo závažnou 
(n = 4) poruchou funkce jater (Child-Pughova klasifikace 7 - 9, resp. více než 9) a u 8 zdravých 
kontrolních jedinců. Systémová expozice (AUC) lapatinibu se po jednorázovém perorálním podání 
dávky 100 mg zvyšuje přibližně o 56 % u pacientů se středně závažnou poruchou funkce jater a o 
85 % u pacientů se závažnou poruchou funkce jater. Lapatinib může být podáván pacientům 
s poruchou funkce jater pouze se zvýšenou opatrností (viz body 4.2 a 4.4) 

21 

 
5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 
 
Lapatinib byl hodnocen u březích samic potkana a králíka po podání perorálních dávek 30, 60 a 
120 mg/kg/den. Nebyl zaznamenán žádný teratogenní účinek; při podávání dávky ≥ 60 mg/kg/den 
(dávka odpovídající 4krát vyšší expozici než je předpokládaná expozice u lidí) se však u potkanů 
objevily drobné anomálie (levostranná arteria umbilicalis, krční žebro a předčasná osifikace). 
U králíků bylo podání lapatinibu v dávkách 60 a 120 mg/kg/den (8 %, resp. 23 % předpokládané 
expozice u lidí) spojeno s mateřskou toxicitou a dávka 120 mg/kg/den vedla k potratům. Při podávání 
dávek ≥ 60 mg/kg/den došlo ke snížení tělesné hmotnosti plodu a k drobným kostním změnám. Ve 
studii prenatálního a postnatálního vývoje u potkanů bylo při podávání dávek 60 mg/kg/den nebo 
vyšších (dávka odpovídající 5krát vyšší expozici než je předpokládaná expozice u lidí) zaznamenáno 
snížené přežití mláďat v období mezi narozením a 21. dnem. Nejvyšší dávka v této studii, při které 
nebyl zaznamenán žádný škodlivý účinek, činila 20 mg/kg/den. 
 
Ve studiích kancerogenity lapatinibu po perorálním podání byly pozorovány závažné kožní léze při 
nejvyšších testovaných dávkách odpovídajících expozici určené na základě AUC až 2x vyšší u myší a 
samců potkana a až 15x vyšší u samic potkana ve srovnání s humánními dávkami 1250 mg lapatinibu 
jedenkrát denně. U myší nebyla kancerogenita prokázána. U potkanů byla v některých skupinách 
incidence benigního hemangiomu mesenterických lymfatických uzlin vyšší než u kontrolních skupin. 
Dále byl zaznamenán zvýšený výskyt renálních infarktů a papilární nekrózy u samic potkana 
v expozicích odpovídajících 7 až 10násobku ve srovnání s expozicí zaznamenanou při humánních 
dávkách 1250 mg lapatinibu jedenkrát denně. Význam těchto nálezů pro humánní použití je nejasný. 
 
V dávkách do 120 mg/kg/den (u samic) a v dávkách do 180 mg/kg/den (u samců) (dávky odpovídající 
8krát, resp. 3krát vyšší expozici než je předpokládaná expozice u lidí) nebyl u potkanů zaznamenán 
žádný vliv na samčí nebo samičí pohlavní funkci, páření nebo fertilitu. 
Lapatinib nebyl klastogenní ani mutagenní v baterii testů zahrnujících test chromozomálních aberací 
na čínském křečkovi, Amesův test, test chromozomálních aberací na lidských lymfocytech a in vivo 
test chromozomálních aberací v kostní dřeni potkanů. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1  Seznam pomocných látek 
 
Jádro tablety 
Mikrokrystalická celulóza 
Povidon (K 30) 
Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A) 
Magnesium-stearát 
 
Potah tablety 
Hypromelóza 
Oxid titaničitý (E 171) 
Makrogol 400 
Polysorbát 80 
Žlutý oxid železitý (E 172) 
Červený oxid železitý (E 172) 
 
6.2  Inkompatibility 
 
Neuplatňuje se. 
 
6.3  Doba použitelnosti 
 
2 roky 

22 

 
6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
6.5  Druh obalu a obsah balení 
 
Přípravek Tyverb je dodáván v blistrech nebo lahvičkách. 
 
Balení přípravku Tyverb v blistrech 
Dávkování kombinace Tyverb/kapecitabin 
Jedna krabička přípravku Tyverb obsahuje 70 potahovaných tablet v blistrech 
(polyamid/hliník/polyvinylchlorid/hliník), po 10 tabletách v jednom blistru. Blistr je ve střední části 
perforován, aby mohl být rozdělen na dvě poloviny s obsahem denní dávky 5 tablet. 
 
Vícečetné balení obsahuje 140 (2 balení po 70) potahovaných tablet. 
 
Dávkování kombinace Tyverb/inhibitor aromatázy 
Jedna krabička přípravku Tyverb obsahuje 84 potahovaných tablet v blistrech 
(polyamid/hliník/polyvinylchlorid/hliník), po 12 tabletách v jednom blistru. 
Blistr je ve střední části perforován, aby mohl být rozdělen na dvě poloviny s obsahem denní dávky 
6 tablet. 
 
Balení přípravku Tyverb v lahvičkách 
Přípravek Tyverb je také dodáván v lahvičkách vyrobených z HDPE s dětským bezpečnostním 
uzávěrem, které obsahují 70, 84, 105 nebo 140 potahovaných tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 
 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 

23 

 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/07/440/001-007 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 10. června 2008 
Datum posledního prodloužení registrace: 10. června 2013 
 
 
10.  DATUM REVIZE TEXTU 
 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/. 
 

24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 

A. 

VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 
BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 
PŘÍPRAVKU 

25 

A. 

VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
Název a adresa výrobců odpovědných za propouštění šarží 
 
Glaxo Operations UK Ltd 
Priority Street 
Ware 
Hertfordshire 
SG12 0DG 
Velká Británie 
 
Glaxo Wellcome S.A. 
Avenida de Extremadura 3 
09400 Aranda de Duero Burgos 
Španělsko 
 
Novartis Pharmaceuticals UK Limited 
Frimley Business Park 
Frimley 
Camberley, Surrey GU16 7SR 
Velká Británie 
 
Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
D 90429 Norimberk 
Německo 
 
V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za 
propouštění dané šarže. 
 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz Příloha I: Souhrn údajů o 
přípravku, bod 4.2). 
 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 
Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek 
jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 
směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro 
léčivé přípravky. 
 
 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 
LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

 

Plán řízení rizik (RMP) 

 
Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 
podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP. 
 

26 

Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 
 

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 
mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 
význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik). 

 

 

Povinnost uskutečnit poregistrační opatření 

 
Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční v daném termínu níže uvedená opatření: 
 
Popis 

Termín 

splnění 

Předložit údaje o pacientkách s metastazujícím karcinomem prsu s pozitivními 
hormonálními receptory, u kterých se v současné době neuvažuje o chemoterapii a 
které byly dříve léčeny trastuzumabem získané z/od: 
 
1. 

Randomizovaná a kontrolovaná klinická studie (EFG114299) prováděná u 

populace pacientek v zásadě stejné jako populace ze studie EGF30008, s tím 
rozdílem, že pacientky zařazené do této studie musely dříve absolvovat léčbu 
trastuzumabem, referenční rameno v této studii bude inhibitor aromatázy (AI) + 
trastuzumab. 
 
Konečná zpráva o klinické studii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
listopad 2020 

Vyhodnotit biomarkery rezistence na léčivou látku u pacientek s HER2+ 
metastazujícím karcinomem prsu během léčby trastuzumabem v kombinaci jak 
s lapatinibem, tak s chemoterapií. 

červen 2018 

 

27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

29 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
VNĚJŠÍ OBAL (14DENNÍ, JEDNOTLIVÉ BALENÍ) 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Tyverb 250 mg potahované tablety 
lapatinibum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tableta obsahuje lapatinibi ditosilas monohydricus, odpovídající 250 mg lapatinibum. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Potahované tablety 
 
70 potahovaných tablet 
84 potahovaných tablet 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
 

30 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/07/440/001   

70 tablet 

EU/1/07/440/003   

84 tablet 

 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
Lot 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
tyverb 250 mg 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 

31 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
VNĚJŠÍ OBAL (28DENNÍ, VÍCEČETNÉ BALENÍ) 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Tyverb 250 mg potahované tablety 
lapatinibum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tableta obsahuje lapatinibi ditosilas monohydricus, odpovídající 250 mg lapatinibum. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Potahované tablety 
 
140 potahovaných tablet 
Vícečetné balení: 140 (2 krabičky po 70) potahovaných tablet 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
 

32 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/07/440/002 
 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
Lot 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
tyverb 250 mg 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 
 

33 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
VNĚJŠÍ OBAL (14DENNÍ, SOUČÁST 28DENNÍHO VÍCEČETNÉHO BALENÍ bez blue boxu)  
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Tyverb 250 mg potahované tablety 
lapatinibum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tableta obsahuje lapatinibi ditosilas monohydricus, odpovídající 250 mg lapatinibum. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Potahované tablety 
 
70 potahovaných tablet 
Součást vícečetného balení, není určeno k samostatnému prodeji. 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání 
 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
 

34 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/07/440/002 
 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
Lot 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
tyverb 250 mg 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 
 

35 

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
BLISTRY 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Tyverb 250 mg tablety 
lapatinib 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Novartis Europharm Limited 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

JINÉ 

 

36 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 
 
VNĚJŠÍ OBAL A ETIKETA NA LAHVIČCE 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Tyverb 250 mg potahované tablety 
lapatinibum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tableta obsahuje lapatinibi ditosilas monohydricus, odpovídající 250 mg lapatinibum. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Potahované tablety 
 
70 potahovaných tablet 
84 potahovaných tablet 
105 potahovaných tablet 
140 potahovaných tablet 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
 

37 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/07/440/004   

70 potahovaných tablet 

EU/1/07/440/005   

140 potahovaných tablet 

EU/1/07/440/006   

84 potahovaných tablet 

EU/1/07/440/007   

105 potahovaných tablet 

 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
Lot 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
tyverb 250 mg 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 
 

38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

39 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Tyverb 250 mg potahované tablety 

lapatinibum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Tyverb a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tyverb užívat 

3. 

Jak se přípravek Tyverb užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Tyverb uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Tyverb a k čemu se používá 

 
Přípravek Tyverb se používá k léčbě určitých typů nádorů prsu (nádorů s nadměrnou produkcí 
receptoru s názvem HER2)
, které se rozšířily i mimo původní místo postižení prsní tkáně rakovinou 
nebo do jiných orgánů (tzn. pokročilé nebo metastazující nádory prsu). Přípravek Tyverb může 
zpomalit nebo zastavit růst nádorových buněk nebo může tyto buňky zničit. 
 
Přípravek Tyverb je předepisován spolu s dalším přípravkem k léčbě nádorového onemocnění. 
 
Přípravek Tyverb je předepisován v kombinaci s kapecitabinem u pacientek, které již byly 
v minulosti léčeny pro pokročilou nebo metastazující formu rakoviny prsu. Tato předchozí léčba 
metastazující rakoviny prsu musí zahrnovat trastuzumab. 
 
Přípravek Tyverb je předepisován v kombinaci s trastuzumabem u pacientek, které trpí metastazující 
formou rakoviny prsu s negativními hormonálními receptory a byly již v minulosti léčeny pro 
pokročilou nebo metastazující formu rakoviny prsu. 
 
Přípravek Tyverb je předepisován v kombinaci s inhibitorem aromatázy u pacientek, které trpí 
metastazující formou rakoviny prsu citlivou na působení hormonů (nádorové buňky u rakoviny prsu 
mohou růst rychleji v přítomnosti některých hormonů) a u nichž se neuvažuje o chemoterapii. 
 
Informace týkající se kapecitabinu nebo některého z inhibitorů aromatázy jsou uvedené v příbalové 
informaci pro kapecitabin nebo v příbalové informaci týkající se inhibitoru aromatázy. Požádejte 
svého lékaře
, aby Vám podal informaci o těchto lécích. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tyverb užívat 

 
Neužívejte přípravek Tyverb 
 

  jestliže jste alergická na lapatinib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6). 

 

40 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Tyverb je zapotřebí 
 
Před zahájením léčby a v průběhu léčby přípravkem Tyverb Vám lékař vyšetří srdce, aby zhodnotil, 
zda je činnost srdce v pořádku. 
 
Oznamte svému lékaři, pokud jste měla před zahájením léčby přípravkem Tyverb nějaké srdeční 
obtíže. 
 
Před zahájením léčby přípravkem Tyverb musí být Váš lékař informován: 

 

pokud trpíte onemocněním plic, 

 

pokud trpíte zánětem plic, 

 

pokud máte nějaké problémy s játry, 

 

pokud máte nějaké problémy s ledvinami, 

 

pokud máte průjem (viz bod 4). 

 
Před zahájením léčby a v průběhu léčby přípravkem Tyverb Vám bude lékař provádět vyšetření, 
aby zkontroloval, zda je funkce jater v pořádku. 
 
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, oznamte to svému lékaři. 
 
Závažné kožní reakce 
Při užívání přípravku Tyverb byly pozorovány závažné kožní reakce. Příznaky mohou zahrnovat kožní 
vyrážku, puchýře a olupování kůže. 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z těchto příznaků, oznamte to co nejdříve svému lékaři. 
 
Další léčivé přípravky a Tyverb 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užívala nebo které možná budete užívat
. Toto se týká i rostlinných léčivých přípravků a dalších léků 
dostupných bez lékařského předpisu. 
 
Je zvlášť důležité, abyste informovala svého lékaře, pokud užíváte nebo pokud jste v nedávné době 
užívala některý z níže uvedených léků. Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku Tyverb nebo 
naopak Tyverb může ovlivnit účinek jiných léků. Mezi takové léky patří zejména následující léky: 
 

 

extrakt z třezalky tečkované – používá se k léčbě deprese; 

 

erytromycin, ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol, rifabutin, rifampicin, 
telitromycin – léky užívané k léčbě infekčních onemocnění; 

 

cyklosporin – lék užívaný k potlačení imunitního systému, např. po transplantacích orgánů; 

 

ritonavir, sachinavir – léky užívané k léčbě HIV infekce

 

fenytoin, karbamazepin – léky užívané k léčbě křečových onemocnění; 

 

cisaprid – lék užívaný k léčbě určitých zažívacích obtíží; 

 

pimozid – lék užívaný k léčbě některých duševních onemocnění; 

 

chinidin, digoxin – léky užívané k léčbě určitých srdečních problémů; 

 

repaglinid – lék užívaný k léčbě cukrovky; 

 

verapamil – lék užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku nebo k léčbě anginy pectoris; 

 

nefazodon – lék užívaný k léčbě deprese; 

 

topotekan, paklitaxel, irinotekan, docetaxel – léky užívané k léčbě některých nádorových 
onemocnění;
 

 

rosuvastatin – lék užívaný ke snížení vysokých hodnot cholesterolu; 

 

léky snižující kyselost žaludečních šťáv - užívané k léčbě žaludečních vředů nebo poruch 
trávení.
 

 
Pokud užíváte nebo pokud jste v nedávné době užívala některý z těchto léků, oznamte to svému 
lékaři. 
 

41 

Váš lékař posoudí všechny léky, které v současné době užíváte, aby se ujistil, že neužíváte žádné léky, 
které není vhodné užívat zároveň s přípravkem Tyverb. Lékař Vám poradí, zda je dostupná alternativa 
léčby. 
 
Přípravek Tyverb s jídlem a pitím 
 
V průběhu léčby přípravkem Tyverb nepijte grapefruitovou šťávu. Může to ovlivnit účinek 
tohoto léčivého přípravku. 
 
Těhotenství a kojení 
 
Účinek přípravku Tyverb na průběh těhotenství není znám. Jestliže jste těhotná, neužívejte 
přípravek Tyverb, pokud Vám to lékař výslovně nedoporučí. 
 

 

Pokud jste těhotná nebo plánujete těhotenství, oznamte to svému lékaři. 

 

Při léčbě přípravkem Tyverb používejte vhodnou antikoncepční metodu k zabránění 
těhotenství. 

 

Pokud v průběhu léčby přípravkem Tyverb otěhotníte, oznamte to svému lékaři. 

 
Není známo, zda je přípravek Tyverb vylučován do mateřského mléka. V průběhu léčby přípravkem 
Tyverb nekojte. 

Pokud kojíte nebo plánujete kojení, oznamte to svému lékaři. 

 
Pokud si nejste něčím jistá, požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka ještě před zahájením 
léčby přípravkem Tyverb. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Je na Vaší zodpovědnosti rozhodnout, zda jste schopna řídit motorová vozidla nebo vykonávat další 
činnosti vyžadující zvýšenou pozornost. Vzhledem k možným nežádoucím účinkům přípravku Tyverb 
může být Vaše schopnost řídit nebo obsluhovat stroje ovlivněna. Popis těchto nežádoucích účinků 
naleznete v bodě 4 „Možné nežádoucí účinky“. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Tyverb užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Lékař rozhodne o správné dávce přípravku Tyverb v závislosti na typu rakoviny prsu, pro kterou se 
léčíte. 
 
Pokud je Vám předepsán přípravek Tyverb v kombinaci s kapecitabinem, je obvyklá dávka 
přípravku Tyverb 5 tablet denně v jedné dávce. 
 
Pokud je Vám předepsán přípravek Tyverb v kombinaci s trastuzumabem, je obvyklá dávka 
přípravku Tyverb 4 tablety denně v jedné dávce. 
 
Pokud je Vám předepsán přípravek Tyverb v kombinaci s inhibitorem aromatázy, je obvyklá dávka 
přípravku Tyverb 6 tablet denně v jedné dávce. 
 
Užívejte předepsanou dávku léčiv tak dlouho, jak Vám lékař určil. 
 
Lékař Vás bude rovněž informovat, jaké jsou dávky ostatních léčiv pro léčbu rakoviny a jak se užívají. 
 

42 

Užívání tablet 
 

 

Všechny tablety spolkněte jednu po druhé, tablety polykejte celé, vždy ve stejnou denní dobu. 
Tablety zapijte vodou. 

 

Přípravek Tyverb užívejte buď nejméně jednu hodinu před jídlem, nebo nejméně hodinu 
po jídle.
 Je důležité, abyste užívala tablety každý den vždy ve stejnou dobu vzhledem k jídlu – 
například můžete tabletu užít vždy jednu hodinu před snídaní. 

 
V průběhu užívání přípravku Tyverb 
 

 

V závislosti na výskytu nežádoucích účinků může lékař doporučit snížení dávky nebo dočasné 
přerušení léčby. 

 

Před zahájením léčby a v průběhu léčby Vám bude též lékař provádět vyšetření, aby 
zkontroloval činnost srdce a funkci jater. 

 
Jestliže jste užila více přípravku Tyverb, než jste měla 
 
Vyhledejte okamžitě svého lékaře nebo lékárníka. Pokud je to možné, ukažte jim krabičku použitého 
léku. 
 
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Tyverb 
 
Neužívejte dávku dvojnásobnou ve snaze nahradit zapomenutou dávku. Pouze užijte další obvyklou 
dávku v obvyklém čase. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Závažná alergická reakce je vzácný nežádoucí účinek (může se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů) a 
může probíhat velmi rychle. 
 
Příznaky mohou zahrnovat: 

 

kožní vyrážku (včetně svědivé kopřivky), 

 

neobvyklé sípání, nebo potíže s dýcháním, 

 

otok očních víček, rtů nebo jazyka, 

 

bolesti svalů a kloubů, 

 

kolaps nebo ztráta vědomí. 

 
Pokud zaznamenáte kterýkoli z těchto příznaků, okamžitě to sdělte svému lékaři. Další tablety již 
neužívejte. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u více než 1 z 10 pacientů): 
 

 

průjem (který může vést ke ztrátě vody v organismu a může vést k závažnějším komplikacím). 
Ihned oznamte svému lékaři, jestliže se u Vás objeví první příznaky průjmu (řídká 
stolice), protože je důležité okamžitě zahájit léčbu. Svému lékaři rovněž ihned oznamte, 
pokud se průjem zhorší. 
Na konci bodu 4 příbalové informace naleznete více informací, jak 
snížit riziko vzniku průjmu.
 

 

 

vyrážka, suchá kůže, svědění. 
Oznamte svému lékaři, pokud dostanete vyrážku. Na konci bodu 4 příbalové informace 
naleznete více informací, jak snížit riziko výsevu vyrážky. 

 

43 

Další velmi časté nežádoucí účinky: 
 

ztráta chuti k jídlu, 

 

pocit na zvracení (nevolnost), 

 

zvracení, 

 

únava, pocit slabosti, 

 

zažívací obtíže, 

 

zácpa, 

 

bolest v ústech/vředy v ústech, 

 

bolest žaludku, 

 

poruchy spánku, 

 

bolest zad, 

 

bolest rukou a nohou, 

 

bolest kloubů nebo zad, 

 

kožní reakce projevující se na dlaních nebo chodidlech (zahrnující brnění, necitlivost, bolest, 
otok nebo zarudnutí), 

 

kašel, zkrácení dechu, 

 

bolest hlavy, 

 

krvácení z nosu, 

 

pocity horka na kůži (tzv. nával), 

 

neobvyklá ztráta vlasů. 

 
Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud Vás obtěžuje, 
oznamte to svému lékaři. 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů): 
 
 

vliv na činnost srdce. 

 
Ve většině případů, nebude účinek léčivého přípravku Tyverb na činnost srdce provázen žádnými 
příznaky. Pokud se u Vás příznaky objeví, budou mít pravděpodobně charakter nepravidelné srdeční 
činnosti a pocitu krátkého dechu. 
 
 

poruchy jater, které mohou vyvolat svědění, zežloutnutí očí nebo kůže (žloutenka), tmavou moč 
nebo bolest či nepříjemný pocit v pravé horní části břicha, 

 

poruchy nehtů – jako je bolestivá infekce a otok kutikuly (kůžička kryjící kořen nehtu). 

 
Oznamte svému lékaři, pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů): 
 

 

lékem navozený zánět plic, který se může projevit jako dušnost nebo kašel. 
Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, oznamte to okamžitě svému lékaři. 

 
Další méně časté nežádoucí účinky zahrnují: 

 

změny krevních testů poukazující na poruchu funkce jater (obvykle mírnou a dočasnou). 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 z 1000 pacientů): 
 

 

závažné alergické reakce (viz začátek bodu 4

 
Četnost některých nežádoucích účinků není známá (z dostupných údajů ji nelze určit): 

 

nepravidelný srdeční tep (změna elektrické aktivity srdce) 

 

závažná kožní reakce, která může zahrnovat: vyrážku, červenou kůži, puchýře na rtech, očích 
nebo ústech, olupování kůže, horečku nebo jakoukoli jejich kombinaci 

 

44 

Pokud se u Vás objeví jakékoli jiné nežádoucí účinky 
 
Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
 
Snížení rizika vzniku průjmu a výsevu vyrážky 
 
Při léčbě přípravkem Tyverb může dojít ke vzniku těžkého průjmu. 
 
Pokud se tak stane, dodržujte prosím následující režimová a dietní opatření: 

 

Pijte velké množství tekutin (8 až 10 sklenic denně), jako vodu, nápoje určené pro sportovce 
nebo jiné tekutiny podobného složení. 

 

Jezte nízkotučné, vysokobílkovinné potraviny namísto tučných nebo kořeněných jídel. 

 

Nejezte syrovou zeleninu, ale zeleninu upravenou tepelně. Před konzumací ovoce z něj 
odstraňte slupku. 

 

Vyvarujte se konzumace mléka a mléčných výrobků (včetně zmrzliny). 

 

Vyvarujte se užívání rostlinných doplňků stravy (některé mohou způsobovat průjem). 

 
Informujte svého lékaře, pokud máte nadále průjem, i když dodržujete výše uvedená opatření. 
 
Při léčbě přípravkem Tyverb může dojít k výsevu kožní vyrážky. 
 
Lékař bude při léčbě přípravkem Tyverb pravidelně kontrolovat stav vaší kůže. 
Při péči o citlivou kůži: 
 

 

Myjte se prostředky bez obsahu mýdla. 

 

Používejte kosmetické výrobky bez parfémů a hypoalergenní prostředky osobní hygieny. 

 

Používejte ochranné kosmetické výrobky při opalování (ochranný faktor vyšší než 30). 

 
Informujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví kožní vyrážka. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Tyverb uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru nebo na lahvičce a na 
krabičce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 

45 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Tyverb obsahuje 
 

Léčivou látkou přípravku Tyverb je lapatinib. Jedna potahovaná tableta obsahuje lapatinib 
ditosylát ve formě monohydrátu v množství odpovídajícím 250 mg lapatinibu. 

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulóza, povidon (K30), sodná sůl 
karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát, hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), 
makrogol 400, polysorbát 80, žlutý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172). 

 
Jak přípravek Tyverb vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek Tyverb 250 mg, potahované tablety jsou oválné, bikonvexní, žluté potahované tablety, na 
jedné straně s vyraženým nápisem "GS XJG". 
 
Přípravek Tyverb je dodáván v blistrech nebo lahvičkách. 
 
Balení přípravku Tyverb s blistry 
Jedna krabička přípravku Tyverb obsahuje 70 nebo 84 tablet v hliníkových blistrech, jeden blistr 
obsahuje 10 nebo 12 tablet. Blistr je ve střední části perforován, aby mohl být rozdělen na dvě 
poloviny s obsahem denní dávky 5 tablet nebo 6 tablet, v závislosti na druhu balení. 
 
Přípravek Tyverb je též dodáván ve vícečetném balení obsahujícím 140 tablet. Toto balení obsahuje 
dvě krabičky, každou o obsahu 70 tablet. 
 
Balení přípravku Tyverb v lahvičkách 
Přípravek Tyverb je také dostupný v lahvičkách vyrobených z umělé hmoty, které obsahují 70, 84, 105 
nebo 140 tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
Výrobce 
Glaxo Operations UK Ltd. (obchodní název Glaxo Wellcome Operations), Priory Street, Ware, 
Hertfordshire, SG 12 0DJ, Velká Británie. 
Glaxo Wellcome S.A., Avenida de Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero Burgos, Španělsko. 
Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16 
7SR, Velká Británie 
Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25, D 90429 Norimberk, Německo 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 

België/Belgique/Belgien 
Novartis Pharma N.V. 
Tél/Tel: +32 2 246 16 11 
 

Lietuva 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +370 5 269 16 50 
 

България 
Novartis Bulgaria EOOD 
Тел: +359 2 489 98 28 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Novartis Pharma N.V. 
Tél/Tel: +32 2 246 16 11 
 

46 

Česká republika 
Novartis s.r.o. 
Tel: +420 225 775 111 
 

Magyarország 
Novartis Hungária Kft. 
Tel.: +36 1 457 65 00 

Danmark 
Novartis Healthcare A/S 
Tlf: +45 39 16 84 00 
 

Malta 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +356 2122 2872 

Deutschland 
Novartis Pharma GmbH 
Tel: +49 911 273 0 
 

Nederland 
Novartis Pharma B.V. 
Tel: +31 26 37 82 555 

Eesti 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +372 66 30 810 
 

Norge 
Novartis Norge AS 
Tlf: +47 23 05 20 00 

Ελλάδα 
Novartis (Hellas) A.E.B.E. 
Τηλ: +30 210 281 17 12 
 

Österreich 
Novartis Pharma GmbH 
Tel: +43 1 86 6570 

España 
Novartis Farmacéutica, S.A. 
Tel: +34 93 306 42 00 
 

Polska 
Novartis Poland Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 375 4888 

France 
Novartis Pharma S.A.S. 
Tél: +33 1 55 47 66 00 
 

Portugal 
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. 
Tel: +351 21 000 8600 

Hrvatska 
Novartis Hrvatska d.o.o. 
Tel. +385 1 6274 220 
 

România 
Novartis Pharma Services Romania SRL 
Tel: +40 21 31299 01 

Ireland 
Novartis Ireland Limited 
Tel: +353 1 260 12 55 
 

Slovenija 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +386 1 300 75 50 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Novartis Slovakia s.r.o. 
Tel: +421 2 5542 5439 
 

Italia 
Novartis Farma S.p.A. 
Tel: +39 02 96 54 1 

Suomi/Finland 
Novartis Finland Oy 
Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200 
 

Κύπρος 
Novartis Pharma Services Inc. 
Τηλ: +357 22 690 690 
 

Sverige 
Novartis Sverige AB 
Tel: +46 8 732 32 00 
 

Latvija 
SIA “Novartis Baltics“ 
Tel: +371 67 887 070 
 

United Kingdom 
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Tel: +44 1276 698370 
 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/. 

Recenze

Recenze produktu TYVERB 250 MG 70X250MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TYVERB 250 MG 70X250MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám