Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis séra a očkovací látky

TYPHIM VI 1X0.5ML/25RG STŘ Injekční roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 49544

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI PASTEUR S.A., MARCY L'ETOILE
Kód výrobku: 49544
Kód EAN: 3660053851706
Kód SÚKL: 85170
Držitel rozhodnutí: SANOFI PASTEUR S.A., MARCY L'ETOILE
Prevence břišního tyfu dospělých a dětí nad 2 roky věku, zvláště lidí cestujících do endemických oblastí, migrujících, zdravotnických pracovníků a vojáků.

Příbalový leták

 
 
sp.zn. sukls316718/2017

 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

TYPHIM Vi 

Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 

TYPHOIDI CAPSULAE VI POLYSACCHARIDUM PURIFICATUM (STIRPE TY2) - 

(POLYSACHARIDOVÁ VAKCÍNA PROTI BŘIŠNÍMU TYFU) - 25 MIKROGRAMŮ 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

•  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

•  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

•  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

•  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je TYPHIM Vi a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude TYPHIM Vi podán 

3. 

Jak se TYPHIM Vi používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak TYPHIM Vi uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

 Co je TYPHIM Vi a k čemu se používá 

 
TYPHIM Vi je vakcína v předplněné injekční stříkačce o objemu 0,5 ml. 
Vakcína se používá k prevenci onemocnění břišním tyfem u dospělých a dětí od 2 let věku.  
 
Břišní tyfus je infekční onemocnění způsobené bakterií Salmonella typhi. Hlavními příznaky jsou vysoká 
horečka (40 °C), bolest hlavy, nespavost, závratě, krvácení z nosu (epistaxe), ztráta chuti k jídlu (anorexie), 
pocit na zvracení, průjem a poruchy vědomí. 
 
Po podání vakcíny TYPHIM Vi Vám nebo Vašemu dítěti začnou přirozené obranné mechanizmy vytvářet 
ochranu proti této bakteriální infekci 
 
Vakcína  TYPHIM  Vi  je  určena  zejména  pro  osoby  cestující  do  endemických  oblastí  (oblastí,  kde  se 
onemocnění  vyskytuje  a  postihuje  značnou  část  populace),  migrující  osoby,  zdravotnické  pracovníky  a 
vojáky. 
 
 
2. 

 Čemu musíte věnovat pozornost, než vám bude TYPHIM Vi podán 

 
Nepoužívejte TYPHIM Vi: 
-  jestliže jste alergický(á) na čištěný polysacharid tyfového pouzdra, na formaldehyd (používá se při 

výrobě vakcíny a může být přítomen ve velmi malém – stopovém – množství) nebo na kteroukoli složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

-  jestliže máte horečnaté onemocnění, akutní onemocnění nebo rozvíjející se chronické onemocnění 

(v těchto případech má být očkování odloženo). 

 
 

 
 

 
 
Upozornění a opatření  
Tato vakcína Vám zajistí ochranu proti bakterii břišního tyfu (Salmonella typhi), ale nechrání proti infekcím 
příbuzných baktérií (Salmonella paratyphi A nebo B, nebo netyfoidní salmonele). 
Vakcína  TYPHIM  Vi  není  určena  pro  děti  mladší  2  let  vzhledem  k  možné  nedostatečné  protilátkové 
odpovědi u této věkové skupiny. 
 
Informujte svého lékaře před očkováním: 

•  jestliže máte Vy nebo Vaše dítě poruchu obranyschopnosti (deficit imunity): 

- užívá(te) kortikosteroidy, cytotoxické léky, radioterapii (ozařování) nebo jiné léky ovlivňující 

imunitní systém. Váš lékař může počkat s očkováním na ukončení léčby. 

- trpíte infekcí HIV nebo jiným onemocněním s poruchou funkce imunitního systému. Doporučuje se 

vakcínu podat i přesto, že Vás nemusí ochránit stejně dobře jako osoby s normální funkcí imunitního 
systému. 

• 

j

estliže Vy nebo Vaše dítě trpíte poruchou srážlivosti krve (hemofilií) nebo jestliže máte sklon ke snadné 

tvorbě modřin (podlitin) nebo krvácení. 

 
Mdloby mohou nastat (většinou u dospívajících) po nebo i před jakoukoliv aplikací injekce. Proto svého 
lékaře nebo zdravotní sestru informujte, pokud jste Vy nebo Vaše dítě omdleli po předchozí aplikaci injekce. 
 
Další léčivé přípravky a TYPHIM Vi 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vy nebo Vaše dítě užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Vakcína TYPHIM Vi Vám může být podána současně s jinými vakcínami (např. s vakcínou proti hepatitidě 
A a B, vakcínou proti žluté zimnici, záškrtu, tetanu, dětské obrně, vzteklině, meningitidě A+C), ale do 
odlišných míst vpichu. 
 
Imunologická odpověď může být snížena v případě imunosupresivní léčby, jako je léčba kortikosteroidy, 
cytotoxickými léky nebo radioterapie. 
 
Těhotenství, kojení a fertilita 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
S ohledem  na  závažnost  onemocnění  a  v případě  vysokého  rizika  nákazy  břišním  tyfem  není  těhotenství 
důvodem k tomu, aby Vám vakcína nebyla podána, avšak během těhotenství má být tato vakcína podána jen 
na doporučení Vašeho lékaře. 
Vakcína Vám může být podána v době kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Studie hodnotící účinky na Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. 
 
 
3. 

 Jak se TYPHIM Vi používá 

 
Dávkování
 
VAKCÍNA JE URČENA PRO DOSPĚLÉ A DĚTI STARŠÍ 2 LET. 
Ochranu Vám zajišťuje jedna dávka vakcíny (0,5 ml). 
Přeočkování se provádí každé tři roky, jestliže riziko nákazy břišním tyfem stále trvá. 
Vakcinační schéma je stejné pro dospělé i pro děti. 
 
Způsob podání 
Váš lékař Vám podá doporučenou dávku vakcíny injekčně do svalu nebo hluboko pod kůži. 
Aplikace pod kůži je doporučena u osob s nedostatkem krevních destiček a poruchami srážlivosti krve. 

 
 

Vakcína se nesmí podávat přímo do krevní cévy. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10)  

• 

Bolest, zatvrdnutí, zarudnutí v místě vpichu 

  
Časté (postihují méně než 1 z 10 pacientů ale více než 1 ze 100 pacientů) 

• 

Horečka 

 
Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů) 

• 

Závažné alergické reakce 

- těžká alergická reakce (anafylaktické/anafylaktoidní reakce zahrnující šok), jež může zahrnovat jeden 
nebo několik příznaků:  

o

  kopřivka, kožní vyrážka, 

o

  otok tváře a/nebo krku, 

o

  obtížné dýchání, zmodrání jazyka nebo rtů, 

o

  nízký krevní tlak, rychlá srdeční akce a slabý puls, chladná kůže, závratě a mdloby. 

Pokud se tyto příznaky objeví, je to obvykle velmi brzo po injekci, kdy je očkovaná osoba ještě přítomna 
v ambulanci lékaře nebo v čekárně. Pokud se některý s těchto příznaků objeví poté, co jste opustil(a) 
pracoviště, kde jste byl(a) očkován(a), OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC. 

 
- sérová nemoc: bolest kloubů, kožní vyrážka, zvětšené mízní uzliny a celkový pocit nepohody. Tyto 
příznaky se obvykle objevují během 2 až 4 týdnů po očkování. 

• 

Bolest hlavy 

• 

Astma (kašel, pískavé dýchání, obtížné dýchání) 

• 

Pocit na zvracení, zvracení, průjem, bolest břicha 

• 

Alergii podobné reakce jako jsou: svědění, vyrážka, kopřivka  

• 

Bolest svalů a kloubů  

• 

Únava, malátnost 

• 

Mdloby jako odpověď na injekci 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní 
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak TYPHIM Vi uchovávat  

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. 
Uchovávejte injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, vyznačené na obalu za Použitelné do.  
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 
 

 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co TYPHIM Vi obsahuje  
Jedna dávka (0,5 ml) vakcíny TYPHIM Vi obsahuje: 
Léčivou látkou je:  
Typhoidi capsulae Vi polysaccharidum purificatum (stirpe Ty2)…........25 mikrogramů 
 
Pomocnými  látkami  jsou:  fenol,  tlumivý  roztok  obsahující  chlorid  sodný,  dihydrát  hydrogenfosforečnanu 
sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného a voda na injekci. 
 
Jak TYPHIM Vi vypadá a co obsahuje balení  
Vakcína TYPHIM Vi je injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (0,5 ml). 
Velikost balení: 1 x 0,5 ml  
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
SANOFI PASTEUR 
14 Espace Henry Vallée 
69007 Lyon, Francie 
 
Výrobce  
SANOFI PASTEUR, Parc Industriel D'incarville, BP101, 27100 Val de Reuil, Francie 
SANOFI PASTEUR, Campus Mérieux, 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy L’Etoile, Francie 
Sanofi-Aventis Zrt., Budapešť, Logistic and Distribution Platform, H-1225 Budapešť, Budova DC5, 
Campona utca. 1 (Harbor Park), Maďarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10/2017 
 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky
 
Podobně jako u jiných injekčně podávaných vakcín, musí být pro případ anafylaktické reakce po podání 
vakcíny okamžitě k dispozici odpovídající léčba a zajištěn lékařský dohled. 
Vakcína má být ponechána několik minut před aplikací při pokojové teplotě. 
Před použitím je třeba vakcínu opticky zkontrolovat na přítomnost makroskopicky patrných cizorodých 
částic a na změnu vzhledu. Jestliže vakcína vzhledem nevyhovuje, je třeba ji vyřadit. 
Vakcína nesmí být smísena s jinými léčivými přípravky v téže injekční stříkačce. 
Vakcína se nesmí aplikovat intravenózně, ujistěte se, že jehla nepronikla do krevní cévy. 
 
 

Recenze

Recenze produktu TYPHIM VI 1X0.5ML/25RG STŘ Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu TYPHIM VI 1X0.5ML/25RG STŘ Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám