Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

TRITTICO AC 75 30X75MG Tabl. s řízeným uvol. - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15104
Přípravek je určen k léčbě depresí různého původu.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek je určen k léčbě depresí různého původu.

Informace o produktu

Výrobce: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO
Kód výrobku: 15104
Kód EAN: 8594044140409
Kód SÚKL: 54094
Držitel rozhodnutí: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO
Přípravek je určen k léčbě depresí různého původu, které mohou být spojeny s úzkostnými stavy, poruchami spánku nebo sexuálních funkcí.

Příbalový leták

1/7
sp.zn. sukls141923/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TRITTICO AC 75
TRITTICO AC 150
Tablety s řízeným uvolňováním
(Trazodoni hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Trittico AC a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Trittico AC užívat
3. Jak se Trittico AC užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Trittico AC uchovávat
6. Další informace1. CO JE TRITTICO AC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Trittico AC patří mezi antidepresiva třetí generace s výrazným působením proti úzkosti, pocitům napětí,
neklidu, poruchám spánku a sexuálních funkcí. Přípravek je velmi dobře snášen. Pro minimum
nežádoucích účinků a lékových interakcí je vhodný i pro starší pacienty.

Léková forma s řízeným uvolňováním umožňuje udržování rovnoměrné hladiny léčivé látky v krvi a
dávkování jednou denně. Tablety lze dělit na 3 části, což umožní pozvolné nastavení optimální
individuální léčebné dávky.

Neexistují žádné důkazy, že by byl trazodon hydrochlorid návykový.
Přípravek Trittico AC není kontraindikován u osob s celiakií.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TRITTICO AC UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Trittico AC
- jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku.
- jestliže se u Vás v současné době projevila otrava alkoholem nebo hypnotiky.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Trittico AC je zapotřebí
2/7
- Při použití u dětí a mladistvých do 18 let věku: Ačkoli Trittico AC děti a dospívající do 18 let
neužívají běžně, může je Váš lékař pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že je to v jejich
nejlepším zájmu. V souvislosti s užíváním antidepresiv pacienty do 18 let bylo pozorováno
zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné
myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, nepřátelské chování a hněv). Jestliže se u
pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Trittico AC, rozvine nebo zhorší některý z výše
uvedených příznaků, informujte o tom svého lékaře. Z hlediska bezpečnosti nejsou v této věkové
skupině při dlouhodobém podávání přípravku Trittico AC k dispozici údaje o vztahu k dalšímu
růstu, dospívání, rozvoji poznání a chování.

- Při sebevražedných myšlenkách nebo klinickém zhoršení: Protože je deprese provázena rizikem
sebevražedných myšlenek, sebepoškození a sebevražd, musí být pacienti pečlivě monitorováni,
dokud se jejich stav výrazně nezlepší. Obecně známý fakt je, že riziko sebevraždy může být vyšší
v počátečním stádiu uzdravování a u pacientů se sebevražednými pokusy v anamnéze nebo u
pacientů, kteří se sebevražednými myšlenkami zabývali ve větší míře již před započetím léčby.
Zlepšení stavu se nemusí projevit po prvních týdnech léčby či po delší době, a proto je třeba
pacienta pečlivě monitorovat dlouhodobě, s důrazem na dohled v počátečním stádiu léčby a po
změnách dávkování. Pacienti (a dohlížející osoby) by měli v případě zhoršení klinického stavu,
sebevražedných myšlenek či chování a jinak neobvyklého chování ihned vyhledat lékařskou
pomoc.

- Při podávání pacientům se schizofrenií a dalšími psychotickými onemocněními: Podávání
antidepresiv může u těchto pacientů vést i ke zhoršení psychotických symptomů. Paranoidní
myšlenky mohou být silnější. Během léčby depresivní fáze trazodonem se může depresivní fáze
změnit v manickou. V tomto případě ihned kontaktujte svého lékaře.

- Při následujících onemocněních a stavech:
epilepsie (Váš lékař Vám nejspíš doporučí vyhnout se náhlému zvýšení nebo snížení dávky),
onemocnění jater nebo ledvin (zejména pokud je onemocnění vážné). Projeví-li se u Vás
žloutenka, musí být léčba trazodonem přerušena.
onemocnění srdce jako je angina pectoris, poruchy převodního systému nebo AV blok a po
infarktu myokardu,
zvýšená funkce štítné žlázy,
poruchy močení, například při zvětšení prostaty (ačkoliv v tomto případě nejsou problémy
předpokládány, upozorněte svého lékaře, pokud se u Vás projeví),
akutní glaukom s uzavřeným úhlem nebo zvýšený nitrooční tlak (ačkoliv v tomto případě
nejsou problémy předpokládány, upozorněte svého lékaře, pokud se u Vás projeví).

V případě, že trpíte některým z výše uvedených onemocnění a lékaře jste o tom před předepsáním
přípravku Trittico AC neinformovali, učiňte tak dodatečně.

- Při současném podávání dalších léčiv: Z důvodu předcházení interakcí a nežádoucích účinků
informujte svého lékaře o všech léčivech, která užíváte, především o dalších antidepresivech,
včetně léčiv rostlinného původu (s obsahem třezalky tečkované Hypericum perforatum),
neurolepticích či antihypertenzivech. Souběžné podávání těchto přípravků s trazodonem může
vyžadovat úpravu jejich dávky. Viz kapitoly Vzájemné působení s dalšími přípravky a
Nežádoucí účinky pro další informace.

3/7
- Při ukončování léčby: Při ukončení léčby trazodonem, zejména po dlouhodobější léčbě, je
doporučeno postupné snižování dávky, aby se zredukovaly možné příznaky, jako je nevolnost,
bolest hlavy a malátnost.

- Při nesnášenlivosti některých cukrů: Přípravek obsahuje sacharózu. Pokud Vám Váš lékař řekl,
že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Obecně:
Užívání přípravku Trittico AC může způsobit zvýšení účinku jiných léčiv s účinkem antipsychotickým,
hypnotickým, zklidňujícím, zmírňujícím stavy úzkosti a antihistaminik. Metabolizmus antidepresiv je
díky účinkům na játra zrychlován perorálními kontraceptivy, fenytoinem, karbamazepinem a barbituráty.
Cimetidin a některá antipsychotika metabolizmus antidepresiv zpomalují.

Pokud užíváte některý z následujících přípravků, informujte o tom svého lékaře:
- CYP3A4 inhibitory: Přípravky obsahující erytromycin, ketokonazol, itrakonazol, ritonavir,
indinavir a nefazodon mohou zvýšit nežádoucí účinky přípravku Trittico AC. Pokud je však
současné podávání nezbytné, zváží Váš lékař úpravu dávkování přípravku Trittico AC.
- Karbamazepin: Současné podávání karbamazepinu a přípravku Trittico AC má za následek nižší
plazmatické koncentrace přípravku Trittico AC. Pokud je však současné podávání nezbytné,
zváží Váš lékař úpravu dávkování.
- Tricyklická antidepresiva: Tyto přípravky by neměly být podávány současně s přípravkem
Trittico AC z důvodů možných interakcí. Je třeba dávat pozor na možný vznik serotoninového
syndromu (vysoká teplota, záškuby ve svalech, zmatenost nebo neklid) a kardiovaskulárních
nežádoucích účinků.
- Fluoxetin:Vzácně byly hlášeny případy zvýšených plazmatických hladin trazodonu a nežádoucí
účinky při současném podávání fluoxetinu a přípravku Trittico AC.
- Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO): Ojediněle byly hlášeny možné interakce s inhibitory
monoaminooxidázy (skupina antidepresiv). I když někteří lékaři podávají obě léčiva současně,
podávání trazodonu souběžně s IMAO, nebo během dvou týdnů po ukončení léčby těmito
přípravky, není doporučeno. Taktéž není doporučeno podávání IMAO v průběhu jednoho týdne
po ukončení léčby trazodonem.
- Fenothiaziny: Při současném podávání s fenothiaziny jako je chlorpromazin, flufenazin,
levomepromazin a perfenazin byla pozorována závažná ortostatická hypotenze (pokles krevního
tlaku při rychlém vzpřímení).
- Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná): Nežádoucí účinky mohou být častější, pokud je
trazodon podáván spolu s přípravky obsahujícími Hypericum perforatum (třezalku tečkovanou).
- Anestetika/myorelaxancia: Trazodon může zvýšit účinek inhalačních anestetik a léků snižujících
napětí svalů, proto je třeba v těchto případech zvýšené opatrnosti.
- Levodopa: Antidepresiva mohou zrychlovat metabolizmus levodopy.
- Warfarin: U pacientů souběžně užívajících trazodon a warfarin může dojít ke změnám
protrombinového času.
- Digoxin a fenytoin: Současné podávání s trazodonem může vést ke zvýšení sérových hladin
digoxinu a fenytoinu.
- Antihypertenziva: I když nebyly zaznamenány interakce s jinými přípravky proti vysokému
krevnímu tlaku, je třeba vzít v úvahu možnost zesilujícího účinku trazodonu.
4/7
- Další léčiva: Souběžné podávání trazodonu a léků prodlužujících QT interval může zvýšit riziko
vzniku některých srdečních komplikací. Léky prodlužující QT interval by měly být společně s
trazodonem podávány s opatrností.
- Alkohol: Trazodon zvyšuje sedativní účinek alkoholu. Alkohol by neměl být v průběhu léčby
trazodonem požíván.

Užívání přípravku Trittico AC s jídlem a pitím
Přípravek se užívá po jídle.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Podávání přípravku během těhotenství a v období kojení by mělo být omezeno na vybrané případy a
pouze po důkladném zhodnocení poměru rizik a přínosu lékařem.
Možnost průniku trazodonu do mateřského mléka by měla být vzata do úvahy u kojících žen.
Data získaná ze sledování omezeného počtu těhotných žen vystavených účinkům trazodonu ukazují, že
trazodon nemá žádné vedlejší účinky na těhotenství nebo na zdraví plodu či novorozence. V současné
době nejsou k dispozici žádná další relevantní epidemiologická data.
Pokud je trazodon užíván až do porodu, novorozenci by měli být monitorováni vzhledem k možným
abstinenčním příznakům.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek má nízký nebo střední vliv na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů. Pokud se u Vás
však projeví ospalost, útlum, závratě, stavy zmatenosti nebo rozmazané vidění, neřiďte dopravní
prostředky ani neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Trittico AC
Přípravek obsahuje sacharózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým
lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. JAK SE TRITTICO AC UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Trittico AC přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.
Doporučuje se začít terapeutický cyklus večerní dávkou a denní dávku postupně zvyšovat.
Léčivý přípravek by měl být podáván v terapeutických cyklech trvajících nejméně jeden měsíc.
Snížení výskytu nežádoucích účinků lze dosáhnout podáváním trazodonu po jídle a užíváním postupně se
zvyšujících denních dávek až do maximální dávky doporučené lékařem.
Tablety jsou dělitelné na 3 části, což umožňuje postupné zvyšování dávky podle závažnosti onemocnění,
hmotnosti, věku a celkového zdravotního stavu pacienta.
Při ukončování léčby by se měla dávka postupně snižovat. Náhlému vysazení léčby je třeba se vyhnout.

Dospělí:
Obvykle se podává 75-150 mg/den v jedné dávce večer před spaním. Dávka může být zvýšena na 300
mg/den rozděleně ve dvou dílčích dávkách. U hospitalizovaných pacientů se denní dávka může dále
zvýšit až na 600 mg/den, podaných v rozdělených dávkách.

Při léčbě sexuálních dysfunkcí se podává 150-200 mg denně.

5/7
Starší a oslabení pacienti:
Doporučená dávka pro velmi staré pacienty, či pacienty ve špatném zdravotním stavu je snížena na 100
mg/den podaná ve dvou dílčích dávkách nebo jednorázově jako noční dávka (viz bod 4). Dávka může být
postupně zvýšena dle dávkování pro dospělé pod dohledem lékaře a dle snášenlivosti a účinnosti.
Jednorázové dávky větší než 100 mg by neměly být těmto pacientů podávány.

Použití u dětí a mladistvých do 18 let věku:
Přípravek Trittico AC by neměl být podáván dětem a mladistvým do 18 let věku. Váš lékař však může
pacientům do 18 let přípravek Trittico AC předepsat, pokud usoudí, že je to v jejich nejlepším zájmu.

Pacienti s poruchou funkce jater:
Trazodon podléhá intenzivnímu jaternímu metabolizmu, viz kapitoly Zvláštní opatrnosti při použití
přípravku Trittico AC je zapotřebí a Nežádoucí účinky.
Pokud trpíte poruchou jaterních funkcí, zejména poruchou závažného charakteru, informujte svého lékaře,
který zváží potřebu pravidelného sledování jaterních funkcí.

Pacienti s poruchou funkce ledvin:
Úprava dávkování není obvykle nutná. Nicméně, pacienti trpící poruchou reálních funkcí, zejména
v případě závažnějšího onemocnění, by měli informovat svého lékaře před začátkem léčby přípravkem
Trittico AC (viz také kapitola Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Trittico AC je zapotřebí).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Trittico AC, než jste měl(a)
V případě náhodného předávkování ihned kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší zdravotnické
pohotovostní zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci. Při předávkování nebo náhodném
požití přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře. Jako první pomoc se pokuste vyvolat zvracení.
Pro léčbu předávkování může být použito aktivní uhlí nebo výplach žaludku a měly by být upraveny
hladiny krevních elektrolytů. Neexistuje specifický protilék.
Příznaky předávkování se mohou objevit během 24 hodin i později.
Nejčastěji zaznamenané příznaky při předávkování byly ospalost, závratě, nevolnost a zvracení.
Ve vážnějších případech bylo hlášeno kóma, zrychlená srdeční činnost, nízký krevní tlak, nízká hladina
sodíku v krvi, křeče a selhání dýchacího systému. Srdeční symptomy mohou zahrnovat i bradykardii,
prodloužení QT a Torsade de Pointes. Předávkování trazodonem v kombinaci s dalšími antidepresivy
může vyvolat serotoninový syndrom.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Trittico AC
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Trittico AC
Je třeba se vyhnout náhlému vysazení léčby. Při ukončování léčby by se měla dávka postupně snižovat.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Trittico AC nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Během léčby přípravkem nebo krátce po jejím skončení byly hlášeny případy sebevražedných myšlenek
nebo chování.
6/7
Trittico AC je antidepresivum se sedativními účinky, které může vyvolat ospalost během prvních dnů
terapie, jež většinou vymizí při jejím pokračování.
Následující příznaky, které jsou běžné i u neléčené deprese, byly hlášeny také u pacientů léčených
trazodonem:
- změny v krevním obraze,
- alergické reakce,
- syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (porucha v udržování hladiny vody a
sodíku v těle, projevující se především nadměrným příjmem tekutin a následnou otravou
vodou),
- pokles hladiny sodíku v krvi, ztráta hmotnosti, zvýšená chuť k jídlu,
- sebevražedné myšlenky nebo chování, stavy zmatenosti, nespavost, dezorientace, mánie,
úzkost, nervozita, agitace (příležitostně vedoucí až k deliriu), klamy, agresivní reakce,
halucinace, noční můry, snížené libido, abstinenční příznaky,
- serotoninový syndrom (vysoká teplota, záškuby ve svalech, zmatenost nebo neklid), křeče,
neuroleptický maligní syndrom (zvýšení tělesné teploty, svalová ztuhlost, změna stavu
vědomí), ospalost, závratě, bolest hlavy, mátožnost, neklid, snížená pozornost, třes, rozmazané
vidění, poruchy paměti, myoklonus, expresivní afázie (poruchy vlastní tvorby řeči - hledání
slov), parestézie (pocity brnění, mravenčení), dystonie, změny chuti,
- srdeční arytmie, bradykardie (zpomalení srdeční frekvence), tachykardie (zrychlení srdeční
frekvence), změny v EKG (prodloužení QT),
- ortostatická hypotenze (pokles krevního tlaku při rychlém vzpřímení), vysoký krevní tlak,
synkopa (krátkodobá ztráta vědomí způsobená nedostatečným zásobením mozku kyslíkem v
důsledku jeho náhlého nedokrvení podmíněného obvykle poklesem krevního tlaku),
- ucpání nosu, dušnost,
- nevolnost, zvracení, sucho v ústech, zácpa, průjem, trávící obtíže, bolesti v žaludku,
gastroenteritida, zvýšená tvorba slin, paralytický ileus,
- změny v jaterních funkcích (včetně žloutenky a poškození jaterních buněk, intrahepatální
cholestáza),
- vyrážka na kůži, svědění, nadměrné pocení,
- bolesti v končetinách a zádech, bolesti svalů či kloubů,
- potíže s močením,
- priapismus (přetrvávající a bolestivé ztopoření penisu) - léčba trazodonem musí být ihned
ukončena, pacient by měl vyhledat ošetření u lékaře,
- slabost, otok, příznaky podobné chřipce, únava, bolest v hrudi, horečka,
- zvýšené hladiny jaterních enzymů.

Starší pacienti:
U starších pacientů se může častěji vyskytnout ortostatická hypotenze (pokles krevního tlaku při rychlém
vzpřímení), somnolence (spavost) a další anticholinergní účinky trazodonu (např. potíže s močením nebo
zvýšení nitroočního tlaku).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK TRITTICO AC UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
7/7
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Trittico AC obsahuje

Trittico AC 75
Léčivou látkou je trazodoni hydrochloridum 75 mg v jedné tabletě.
Pomocnými látkami jsou sacharóza, karnaubský vosk, povidon, magnesium-stearát.

Trittico AC 150
Léčivou látkou je trazodoni hydrochloridum 150 mg v 1 tabletě.
Pomocnými látkami jsou sacharóza, karnaubský vosk, povidon, magnesium-stearát.


Jak přípravek Trittico AC vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku:
Trittico AC 75: bílé až nažloutlé, bikonvexní tablety, oválného tobolkovitého tvaru, na každé straně
tablety jsou dvě rýhy umožňující rozdělit tabletu na třetiny.
Trittico AC 150: bílé až nažloutlé, bikonvexní tablety, oválného tobolkovitého tvaru, na každé straně
tablety jsou dvě rýhy umožňující rozdělit tabletu na třetiny.

Balení:
Trittico AC 75 obsahuje 30 tablet po 75 mg.
Trittico AC 150 obsahuje 20 nebo 60 tablet po 150 mg.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Medicom International s.r.o., Brno, Česká republika
Výrobce:
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF, Ancona Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
20.8.2013

Recenze

Recenze produktu TRITTICO AC 75 30X75MG Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu TRITTICO AC 75 30X75MG Tabl. s řízeným uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám