Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

TRITTICO AC 150 20X150MG Tabl. s řízeným uvol. - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15103

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO
Kód výrobku: 15103
Kód EAN: 8594044140423
Kód SÚKL: 54093
Držitel rozhodnutí: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO
Přípravek je určen k léčbě depresí různého původu, které mohou být spojeny s úzkostnými stavy, poruchami spánku nebo sexuálních funkcí.

Příbalový leták

1/7 

sp.zn. sukls194297/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

TRITTICO AC 75 

TRITTICO AC 150 

Tablety s řízeným uvolňováním 

trazodoni hydrochloridum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Trittico AC a k čemu se používá  

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Trittico AC užívat 

3. 

Jak se přípravek Trittico AC užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Trittico AC uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Trittico AC a k čemu se používá 

 
Přípravek Trittico AC obsahuje jako léčivou látku trazodon-hydrochlorid. 
Přípravek Trittico AC patří mezi antidepresiva s výrazným působením proti úzkosti, pocitům napětí, 
neklidu, poruchám spánku a sexuálních funkcí. Přípravek je vhodný i pro starší pacienty. 
 
Léková forma s řízeným uvolňováním umožňuje udržování rovnoměrné hladiny léčivé látky v krvi a 
dávkování jednou denně. Tablety lze rozdělit na 3 části, což umožní pozvolné nastavení optimální 
individuální léčebné dávky. 
 
Neexistují žádné důkazy, že by byl trazodon návykový. 
Léčivý přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů. 
 
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Trittico AC užívat 

 
Neužívejte přípravek Trittico AC 

-  jestliže jste alergický(á) na trazodon nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6). 

-  jestliže se u Vás v současné době projevila otrava alkoholem nebo hypnotiky (léky na spaní). 

 
Upozornění a opatření 

2/7 

Před užitím přípravku Trittico AC se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Při použití u dětí a dospívajících do 18 let věku 
Trittico AC by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 
let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako 
jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, 
protichůdné chování a hněv). Váš lékař přesto může Trittico AC pacientům do 18 let předepsat, pokud 
usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Trittico AC pacientovi do 18 let a chcete 
se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni 
přípravkem Trittico AC, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom 
informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Trittico AC ve vztahu k 
dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.  

 

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti 
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. 
Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž 
určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. 
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě: 

-  Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. 
-  Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko 

sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými 
onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy. 

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned 
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo 
příbuznému, že máte deprese a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je 
mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo 
budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.  
 
Pacienti se schizofrenií a dalšími psychotickými onemocněními 
Pokud trpíte schizofrenií nebo jiným psychotickým onemocněním, může při užívání tohoto přípravku 
dojít ke zhoršení příznaků Vašeho onemocnění. Paranoidní myšlenky (vztahovačnost, podezřívavost, 
bludy) mohou být silnější. Pokud během léčby depresivní fáze maniodepresivní psychózy trazodonem 
dojde ke změně depresivní fáze v manickou, ihned vyhledejte svého lékaře.  
 
Při následujících onemocněních a stavech se poraďte s lékařem 

-  epilepsie (lékař Vám bude dávku přípravku Trittico AC pomalu zvyšovat nebo snižovat, abyste se 

vyhnul(a) náhlému zvýšení nebo snížení dávky), 

-  onemocnění jater nebo ledvin (zejména pokud je onemocnění závažné). Projeví-li se u Vás 

žloutenka, musíte vyhledat lékaře a léčba trazodonem bude přerušena. 

-  onemocnění srdce jako je angina pectoris, poruchy převodního systému nebo stav po srdečním 

záchvatu (infarktu myokardu), 

-  zvýšená funkce štítné žlázy, 
-  poruchy močení, například při zvětšení prostaty (ačkoliv v tomto případě nejsou problémy 

předpokládány, upozorněte svého lékaře, pokud se u Vás projeví), 

-  akutní glaukom s uzavřeným úhlem (typ zeleného zákalu) nebo zvýšený nitrooční tlak (ačkoliv 

v tomto případě nejsou problémy předpokládány, upozorněte svého lékaře, pokud se u Vás 
projeví). 

V případě, že trpíte některým z výše uvedených onemocnění a lékaře jste o tom před předepsáním 
přípravku Trittico AC neinformoval(a), učiňte tak dodatečně. 

 

3/7 

Další léčivé přípravky a přípravek Trittico AC 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících přípravků: 

Erythromycin (antibiotikum), ketokonazol, itrakonazol (k léčbě plísňových onemocnění), ritonavir, 
indinavir (k léčbě HIV), nefazodon, fluoxetin (antidepresiva), karbamazepin, fenytoin (k léčbě 
epilepsie), levodopa (k léčbě Parkinsonovy choroby), digoxin (k léčbě srdečních potíží): Pokud je 
současné podávání nezbytné, může Váš lékař zvážit úpravu dávkování. 

Tricyklická antidepresiva: při současném užívání je třeba dávat pozor na možný vznik tzv. 
serotoninového syndromu (jeho příznaky jsou vysoká teplota, záškuby ve svalech, zmatenost nebo 
neklid) a nežádoucích účinků na srdce a cévy. 

Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) (k léčbě deprese). Podávání trazodonu souběžně s IMAO, 
nebo během dvou týdnů po ukončení léčby těmito přípravky, se nedoporučuje.  

Fenothiaziny: může dojít k závažnému poklesu krevního tlaku při rychlém vzpřímení. 

Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná). 

Anestetika/myorelaxancia: Trazodon může zvýšit účinek inhalačních anestetik (léčiva na 
znecitlivění podávaná vdechováním) a léků snižujících napětí svalů. 

Warfarin (ke snížení srážlivosti krve): může dojít ke změnám ve srážlivosti krve. 

Antihypertenziva (léky na snížení krevního tlaku).  

Další léčiva: Souběžné podávání trazodonu a léků prodlužujících QT interval na EKG (což 
znamená poruchu srdečního rytmu) může zvýšit riziko vzniku některých srdečních komplikací. 
Léky prodlužující QT interval by měly být společně s trazodonem podávány s opatrností. 

 
Interference s vyšetřením moči 
Pokud užíváte přípravek Trittico a jste testován(a) na přítomnost drog ve Vaší moči specifickou metodou 
zvanou immunoassay, může být výsledek testu falešně pozitivní na amfetamin. Pokud se tak stane, 
poraďte se svým lékařem a požádejte o potvrzení výsledků analýzy pomocí jiných technik (hmotnostní 
spektrometrie nebo kapalinová chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií). 
 
Děti a dospívající 
Vzhledem k nedostatku údajů by tento přípravek neměl být podáván dětem a dospívajícím do 18 let. 
 
Přípravek Trittico AC s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek užívejte bez ohledu na jídlo a zapijte sklenicí vody. 
Trazodon zvyšuje tlumivý účinek alkoholu. Alkohol by neměl být v průběhu léčby trazodonem požíván. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Data získaná ze sledování omezeného počtu těhotných žen vystavených účinkům trazodonu ukazují, že 
trazodon nemá žádné nežádoucí účinky na těhotenství nebo na zdraví plodu či novorozence. V současné 
době ale není k dispozici dostatek údajů o užívání přípravku v těhotenství. Pokud je trazodon užíván až do 
porodu, novorozenec by měl být sledován. 
Trazodon v malém množství proniká do mateřského mléka. 
Podávání přípravku během těhotenství a v období kojení by mělo být omezeno na vybrané případy a 
pouze po důkladném zhodnocení poměru rizik a přínosu lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

4/7 

Pokud se u Vás však projeví ospalost, útlum, závratě, stavy zmatenosti nebo rozmazané vidění, neřiďte 
dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje. 
 
Přípravek Trittico AC obsahuje sacharosu. 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3.  

Jak se přípravek Trittico AC užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku je obvykle 75 - 150 mg/den v jedné dávce večer před spaním. Dávka může 
být zvýšena na 300 mg/den rozděleně ve dvou dílčích dávkách. U hospitalizovaných pacientů se denní 
dávka může dále zvýšit až na 600 mg/den, podaných v rozdělených dávkách. 
 
Při  léčbě sexuálních dysfunkcí se podává 150 - 200 mg denně. 
 
Tableta je dělitelná na 3 části, což umožňuje postupné zvyšování dávky podle závažnosti onemocnění, 
hmotnosti, věku a celkového zdravotního stavu pacienta. 
 
Doporučuje se začít terapeutický cyklus večerní dávkou a denní dávku postupně zvyšovat. 
 
Délka léčby 
Léčivý přípravek by měl být podáván v terapeutických cyklech trvajících nejméně jeden měsíc. 
 
Při ukončování léčby 
Při ukončení léčby trazodonem, zejména po dlouhodobější léčbě, je doporučeno postupné snižování 
dávky, aby se zredukovaly možné příznaky, jako je nevolnost, bolest hlavy a malátnost. 
 
Starší a oslabení pacienti
 
Doporučená dávka pro velmi staré pacienty, či pacienty ve špatném zdravotním stavu je snížena na 100 
mg/den. Při dobré snášenlivosti může být dávka postupně pod dohledem lékaře zvýšena na obvyklou 
dávku pro dospělé. 
Jednorázové dávky větší než 100 mg se těmto pacientům nepodávají. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek Trittico AC by neměl být podáván dětem a dospívajícím do 18 let věku. Váš lékař však může 
pacientům do 18 let přípravek Trittico AC předepsat, pokud usoudí, že je to v jejich nejlepším zájmu. 
 
Pacienti s poruchou funkce jater 
Pokud trpíte poruchou funkce jater, zejména těžkou poruchou, informujte o tom svého lékaře, který zváží, 
zda bude nutné pravidelně kontrolovat jaterní funkce. 
 
Pacienti s poruchou funkce ledvin 
Pokud trpíte poruchou funkce ledvin, není při užívání trazodonu nutná úprava dávky, ale před začátkem 
léčby byste o tom měl(a) informovat svého lékaře. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Trittico AC, než jste měl(a) 

5/7 

V případě předávkování ihned kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici nebo 
pohotovost. Při požití přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře.  

Příznaky předávkování se mohou objevit během 24 hodin, i později. 

Nejčastěji zaznamenané příznaky při předávkování byly ospalost, závratě, pocit na zvracení a zvracení. 
Ve vážnějších případech bylo hlášeno kóma (ztráta vědomí), zrychlená srdeční činnost, nízký krevní tlak, 
nízká hladina sodíku v krvi, křeče a selhání dýchacího systému.  
 
Předávkování trazodonem v kombinaci s dalšími antidepresivy může vyvolat serotoninový syndrom (jeho 
příznaky jsou vysoká teplota, záškuby ve svalech, zmatenost nebo neklid). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Trittico AC 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Trittico AC 
Je třeba se vyhnout náhlému vysazení léčby. Při ukončování léčby by se měla dávka postupně snižovat. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Během léčby přípravkem nebo krátce po jejím skončení byly hlášeny případy sebevražedných myšlenek 
nebo chování. 
 
Trittico AC je antidepresivum s tlumivými účinky. Během prvních dnů léčby může vyvolat ospalost, jež 
většinou vymizí při jejím pokračování. 
 
Některé následující nežádoucí účinky trazodonu se objevují i jako příznaky neléčené deprese. Jedná se o: 

-  změny v krevním obraze, 
-  alergické reakce, 
-  syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (porucha v udržování hladiny vody a 

sodíku v těle, projevující se především nadměrným příjmem tekutin a následnou „otravou 
vodou“), 

-  pokles hladiny sodíku v krvi, ztráta tělesné hmotnosti, nechutenství, zvýšená chuť k jídlu, 
-  sebevražedné myšlenky nebo chování, stavy zmatenosti, nespavost, dezorientace, mánie, 

úzkost, nervozita, neklid, bludy, agresivní reakce, halucinace, noční můry, snížené libido, 
abstinenční příznaky, 

-  serotoninový syndrom, křeče, neuroleptický maligní syndrom (zvýšení tělesné teploty, svalová 

ztuhlost, změna stavu vědomí), ospalost, závratě, bolest hlavy, malátnost, neklid, snížená 
pozornost, třes, rozmazané vidění, poruchy paměti, myoklonus (neúmyslný, krátký, rychlý 
svalový záškub), expresivní afázie (poruchy vlastní tvorby řeči - „hledání slov“), parestézie 
(pocity brnění, mravenčení), dystonie (abnormální svalové napětí – zvýšené, např. křeče, nebo 
snížené), změny chuti, 

-  srdeční arytmie (poruchy srdeční frekvence), bradykardie (zpomalení srdeční frekvence), 

tachykardie (zrychlení srdeční frekvence),  

6/7 

-  ortostatická hypotenze (pokles krevního tlaku při rychlém vzpřímení), vysoký krevní tlak, 

synkopa (krátkodobá ztráta vědomí způsobená nedostatečným zásobením mozku kyslíkem v 
důsledku jeho náhlého nedokrvení podmíněného obvykle poklesem krevního tlaku), 

-  ucpání nosu, dušnost, 
-  pocit na zvracení, zvracení, sucho v ústech, zácpa, průjem, trávící obtíže, bolest žaludku, 

gastroenteritida (zánět žaludeční a střevní sliznice), zvýšená tvorba slin, paralytický ileus 
(střevní neprůchodnost způsobená „obrnou“ střevní svaloviny), 

-  změny v jaterních funkcích (včetně žloutenky a poškození jaterních buněk), intrahepatální 

cholestáza (porušení toku žluči do střeva), 

-  vyrážka na kůži, svědění, nadměrné pocení, 
-  bolest v končetinách a zádech, bolesti svalů či kloubů, 
-  potíže s močením, 
-  priapismus (přetrvávající a bolestivé ztopoření penisu) - léčba trazodonem musí být ihned 

ukončena, pacient musí vyhledat ošetření u lékaře. 

 
Starší pacienti 
U starších pacientů se může častěji vyskytnout pokles krevního tlaku při rychlém vzpřímení, spavost a 
další anticholinergní účinky trazodonu (např. sucho v ústech, rozmazané vidění). 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
 
5.  

Jak přípravek Trittico AC uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C, v  původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Trittico AC obsahuje 
 
Trittico AC 75 

-  Léčivou látkou je trazodoni hydrochloridum 75 mg v jedné tabletě. 
-  Pomocnými látkami jsou sacharosa, karnaubský vosk, povidon, magnesium-stearát. 

7/7 

 
Trittico AC 150 

-  Léčivou látkou je trazodoni hydrochloridum 150 mg v 1 tabletě. 
-  Pomocnými látkami jsou sacharosa, karnaubský vosk, povidon, magnesium-stearát. 

 
 
Jak přípravek Trittico AC vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Popis přípravku 
Trittico AC 75: bílé až nažloutlé, bikonvexní tablety, oválného tobolkovitého tvaru, na každé straně 
tablety jsou dvě rýhy umožňující rozdělit tabletu na třetiny. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Trittico AC 150: bílé až nažloutlé, bikonvexní tablety, oválného tobolkovitého tvaru, na každé straně 
tablety jsou dvě rýhy umožňující rozdělit tabletu na třetiny. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Balení 
Al/PVC blistr, krabička 
Trittico AC 75 obsahuje 30 tablet po 75 mg. 
Trittico AC 150 obsahuje 20 nebo 60 tablet po 150 mg. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Brno, Česká republika 
 
Výrobce 
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF, Ancona Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20. 12. 2016 
 

Recenze

Recenze produktu TRITTICO AC 150 20X150MG Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu TRITTICO AC 150 20X150MG Tabl. s řízeným uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám