Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

TRITACE 5 30X5MG Tablety - recenze

Kód výrobku: 18745

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - TRITACE 5 30X5MG Tablety

1Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls48185-88/2010
a příloha k sp. zn. sukls91389/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
TRITACE 1,25 mg, tablety
TRITACE 2,5 mg, tablety
TRITACE 5 mg, tablety
TRITACE 10 mg, tablety
ramiprilum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je TRITACE a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TRITACE užívat
3. Jak se TRITACE užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak TRITACE uchovávat
6. Další informace
1. CO JE TRITACE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
TRITACE obsahuje léčivou látku, která se nazývá ramipril. Patří do skupiny léků nazývaných ACE
inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin).
TRITACE účinkuje takto:
snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které Vám mohou zvyšovat krevní tlak
uvolňuje a rozšiřuje Vám krevní cévy
ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle.
TRITACE se může používat:
k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze)
ke snížení rizika, že dostanete srdeční záchvat nebo mozkovou mrtvici
ke snížení rizika nebo zpomalení zhoršujících se problémů s ledvinami (bez ohledu na to, jestli
máte cukrovku nebo ne)
k léčbě srdce, pokud nemůže pumpovat dostatečné množství krve do těla (srdeční selhání)
jako léčba následující po srdečním záchvatu (infarkt myokardu) komplikovaném srdečním
selháním.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TRITACE UŽÍVAT
Neužívejte TRITACE:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ramipril, kterýkoli jiný ACE inhibitor nebo na
kteroukoli další složku přípravku TRITACE uvedenou v bodě 6.
2Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů,
tváře, hrdla nebo jazyka.
jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. angioedém. Příznakem může být
svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok
okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním.
pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem TRITACE pro
Vás nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá
pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální
arteriální stenóza)
pokud jste déle jak 3 měsíce těhotná. Je rovněž vhodné zamezit užívání přípravku TRITACE
v ranném těhotenství (viz bod Těhotenství a kojení)
pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte TRITACE. Nejste-li si jistý(á), zeptejte se
svého lékaře dříve, než začnete TRITACE užívat.
Zvláštní opatrnosti při použití TRITACE je zapotřebí
Dříve než začnete užívat tento lék, ověřte si u svého lékaře:
jestli nemáte problém se srdcem, játry nebo ledvinami
jestli nemáte velký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobený zvracením, průjmem, větším
pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik
(odvodňovací tablety) nebo dialýzou)
jestli nebudete muset podstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou
(desenzibilizace)
zda Vám nebude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo
zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem TRITACE jeden den předem -
poraďte se proto se svým lékařem
zda nemáte v krvi vysoké množství draslíku (prokazuje se krevními testy)
jestli nemáte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus
erythematodes
pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře.
V ranném těhotenství se užívání přípravku TRITACE nedoporučuje a nesmí být užívát při
vyšším jak 3. měsíci těhotenství, protože může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, při
užívání v tomto období (viz bod Těhotenství a kojení).
Děti
U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku TRITACE nedoporučuje vzhledem
k tomu, že nebyla stanovena bezpečnost a účinnost přípravku TRITACE u dětí.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než
začnete TRITACE užívat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu (včetně rostlinných
přípravků). Je to kvůli tomu, že TRITACE může ovlivnit způsob účinku jiných léků a současně
některé léky mohou ovlivnit způsob účinku TRITACE.
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou
zeslabit účinek přípravku TRITACE.
Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní
protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina
acetylsalicylová)
Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání,
astmatu nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám
zkontroluje krevní tlak.
3Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při
současném užívání s TRITACE zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.
Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní
protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina
acetylsalicylová)
Protinádorové léky (chemoterapie)
Léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, například cyklosporin
Diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid
Léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, například spironolakton, triamteren,
amilorid, draselné soli a heparin (na ředění krve)
Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon
Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi)
Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem).
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. TRITACE může mít
vliv na jejich účinek.
Léky na cukrovku, jako jsou například ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a
inzulín. TRITACE může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru v krvi
po dobu užívání léku TRITACE.
Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). TRITACE Vám může zvýšit
množství lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), řekněte to svému lékaři dříve, než
začnete TRITACE užívat.
Užívání TRITACE s jídlem a alkoholem
Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem TRITACE může způsobit, že budete pociťovat
závrať nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete
zkonzumovat v období, kdy užíváte TRITACE, proberte to se svým lékařem, protože alkohol
může znásobit účinek léků snižujících krevní tlak.
TRITACE se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.
Těhotenství a kojení
Těhotenství
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře.
Váš lékař Vám za normálních okolností doporučí ukončit užívání přípravku TRITACE před
rozhodnutím otěhotnět nebo ve chvíli, kdy zjistíte, že jste těhotná a doporučí Vám užívání jiného
léčivého přípravku místo TRITACE. Užívání přípravku TRITACE není doporučeno na začátku
těhotenství a přípravek nesmí být podáván po 3. měsíci těhotenství, protože může způsobit těžké
poškození Vašeho dítěte, pokud je užíván po 3. měsících těhotenství.
Kojení
Oznamte svému lékaři pokud kojíte nebo se chystáte kojit. Podávání přípravku TRITACE není
doporučeno matkám, které kojí a Váš lékař by měl zvolit jinou léčbu, pokud si přejete kojit,
především pokud je Vaše dítě novorozenec nebo se narodilo předčasně.
Pokud kojíte, nesmíte TRITACE užívat.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při léčbě přípravkem TRITACE můžete pociťovat závrať. Je to pravděpodobnější na začátku léčby
přípravkem TRITACE, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud se u Vás vyskytne závrať,
neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje.
43. JAK SE TRITACE UŽÍVÁ
Vždy užívejte TRITACE přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívání tohoto léčivého přípravku
Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu.
Tablety/tobolky spolkněte vcelku a zapijte je tekutinou.
Tablety/tobolky nedrťte ani nežvýkejte.
Jaké množství léku je třeba užívat
Léčba vysokého krevního tlaku
Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.
Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak po kontrolou.
Maximální dávka je 10 mg jednou denně.
Jestliže už užíváte diuretika (odvodňovací tablety), může Vám lékař před zahájením léčby
přípravkem TRITACE diuretika vysadit anebo snížit jejich množství, které budete užívat.
Na snížení rizika srdečního záchvatu nebo mozkové mrtvice
Obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jedenkrát denně.
Lékař může posléze rozhodnout o zvýšení množství léku, které budete užívat.
Obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.
Léčba na snížení nebo oddálení zhoršení problémů s ledvinami
Úvodní dávka může být 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.
Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.
Obvyklá dávka je 5 mg nebo 10 mg jedenkrát denně.
Léčba srdečního selhání
Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jedenkrát denně.
Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.
Maximální dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.
Léčba po srdečním záchvatu
Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jednou denně až 2,5 mg dvakrát denně.
Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.
Obvyklá dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.
Starší pacienti
Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.
Jestliže jste užil(a) více TRITACE, než jste měl(a)
Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou do
nemocnice neřiďte požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení
léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).
Jestliže jste zapomněl(a) užít TRITACE
Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.
Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu/tobolku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i TRITACE nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
5Přestaňte užívat TRITACE a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete jakýkoli z následujících
závažných nežádoucích účinků možná bude nutné poskytnout Vám neodkladnou lékařskou
pomoc:
Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně jako
svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na TRITACE.
Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního
onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom,
toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém).
Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:
Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak
na hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody
Ztížené dýchání nebo kašel. Může jít o příznaky plicních problémů.
Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např.
krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí
než obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky. Může
jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření.
Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět
slinivky břišní).
Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže
nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět jater)
nebo poškození jater.
Další nežádoucí účinky jsou:
Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to,
prosím, svému lékaři.
Časté (projevují se u méně než 1 z 10 pacientů)
Bolest hlavy nebo pocit únavy
Pocit závrati. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem TRITACE nebo když
začnete užívat vyšší dávku.
Mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo si
rychle sednete.
Suchý, dráždivý kašel, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) nebo zánět průdušek
(bronchitida), ztížené dýchání
Bolest žaludku nebo střev, průjem, špatné trávení, pocit na zvracení nebo zvracení
Kožní vyrážka, která může i nemusí vyčnívat z kůže
Bolest na hrudníku
Křeče ve svalech nebo bolest svalů
Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle.
Méně časté (projevují se u méně než 1 ze 100 pacientů)
Problémy s rovnováhou (vertigo)
Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na
kůži (parestézie)
Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti
Poruchy spánku
Pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid
Ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu
Otok střeva, tzv. intestinální angioedém, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a
průjmem
Pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech
Vylučování většího množství tekutiny (moč) za den, než je obvyklé
Intenzivnější pocení než obvykle
Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie)
6 Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep. Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že Vaše
tělo zadržuje více vody než obvykle.
Zčervenání
Rozmazané vidění
Bolest kloubů
Horečka
Impotence u mužů, snížená sexuální touha u mužů i žen
Zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (tzv. eozinofilie), což se zjistí krevním testem
Změna funkce jater, slinivky nebo ledvin prokázaná krevním testem.
Vzácné (projevují se u méně než 1 z 1 000 pacientů)
Pocit nejistoty nebo zmatenosti
Červený a oteklý jazyk
Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka
Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka)
Kožní vyrážka nebo modřiny
Skvrny na kůži a studené končetiny
Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení
Porucha sluchu a zvonění v uších
Pocit slabosti
Pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství
hemoglobinu prokazuje se krevními testy.
Velmi vzácné (projevují se u méně než 1 z 10 000 pacientů)
vyšší citlivost na sluneční záření než obvykle.
Další hlášené nežádoucí účinky:
Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik
dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.
Problémy se soustředěním
Otok úst
Příliš málo krvinek v krvi - prokázáno krevním testem
Méně sodíku v krvi než obvykle prokázáno krevním testem
Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní
nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén)
Zvětšení prsů u mužů
Zpomalené nebo zhoršené reakce
Pocit pálení
Změny vnímání vůně
Vypadávání vlasů
Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK TRITACE UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte přípravek TRITACE po uplynutí doby
použití uvedeném na krabičkách, blistrech a lahvičkách. Datum doby použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni v měsíci.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Přípravek be neměl být vyhozen do odpadních vod nebo domovního odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak přípravek, který dále nepoužíváte, zlikvidovat. Tyto podmínky pomohou zlepšit životní
prostředí
76. DALŠÍ INFORMACE
Co TRITACE obsahuje
Léčivou látkou je ramiprilum
1,25 mg: jedna tableta obsahuje 1,25 mg ramiprilum
2,5 mg: jedna tableta obsahuje 2,5 mg ramiprilum
5 mg: jedna tableta obsahuje 5 mg ramiprilum
10 mg: jedna tableta obsahuje 10 mg ramiprilum
Pomocnými látkami v tabletách jsou:
Tablety 1,25 mg a 10 mg:
hypromelosa 2910/5
předbobtnalý kukuřičný škrob
mikrokrystalická celulosa
natrium-stearyl-fumarát
Tablety 2,5 mg:
hypromelosa
předbobtnalý kukuřičný škrob
mikrokrystalická celulosa
natrium-stearyl-fumarát
žlutý oxid železitý (E172)
Tablety 5 mg:
hypromelosa
předbobtnalý kukuřičný škrob
mikrokrystalická celulosa
natrium-stearyl-fumarát.
červený oxid železitý (E172)
Jak TRITACE vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety 1,25 mg
Bílá až téměř bílá podlouhlá tableta s půlicí rýhou,, s označením na jedné straně 1,25 nad a logem
společnosti pod rýhou a na druhé straně s označenímHMN a 1,25. Půlicí rýha je určena dělení
tablety pro jednodušší polykání, není určena k dělení dávky.
Tablety 2,5 mg
Světle žlutá až žlutá podlouhlá tableta s půlicí rýhou, s označením na jedné straně 2,5 nad a logem
společnosti pod rýhou a na druhé straně s označením HMR a 2,5. Tableta může být rozdělena na
dvě stejné poloviny.
Tablety 5 mg
Světle červená podlouhlá tableta s půlicí rýhou, s označením na jedné straně 5 nad a logem
společnosti pod rýhou a na druhé straně s označením HMP a 5. Tableta může být rozdělena na
dvě stejné poloviny.
Tableta 10 mg
Bílá až téměř bílá podlouhlá tableta s půlicí rýhou, na jedné straně s dvěma vyraženými potisky
HMO. Tableta může být rozdělena na dvě stejné poloviny.
Přípravek TRITACE 1,25 mg je dodáván v baleních obsahujících 14, 15, 20, 28, 30, 50, 90, 98, 100
tablet v PVC/Al blistrech a v balení 500 tablet v hnědé lahvičce s uzávěrem.
8Přípravek TRITACE 2,5 mg je dodáván v baleních obsahujících 7, 10, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 45, 50,
60, 90, 98, 99, 100, 300, 500 tablet v PVC/Al blistrech a v balení 500 tablet v hnědé lahvičce
s uzávěrem.
Přípravek TRITACE 5 mg je dodáván v baleních obsahujících 10, 14, 15, 18, 20, 21, 28, 30, 45, 50,
56, 90, 98, 99, 100, 300, 500 tablet v PVC/Al blistrech a v balení 500 tablet v hnědé lahvičce
s uzávěrem.
Přípravek TRITACE 10 mg je dodáván v baleních obsahujících 7, 10, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 45 , 50,
56, 90, 98, 99, 100, 300, 500 tablet v PVC/Al blistrech a v baleních 28, 56, 500 tablet v hnědé
lahvičce s uzávěrem.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci: sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce přípravku TRITACE 1,25 mg; TRITACE 2,5 mg a TRITACE 5 mg:
Hoechst-Biotika, Martin, Slovenská republika
sanofi-aventis S.p.A., Scoppito, Itálie
Sanofi Winthrop Industrie, Quetigny, Francie
Výrobci přípravku TRITACE 10 mg:
sanofi-aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, Německo
sanofi-aventis S.p.A., Scoppito, Itálie
Hoechst -Biotika spol.s.r.o. Martin, Slovenská republika
Sanofi Winthrop Industrie, Quetigny, Francie
Léčivý přípravek je schválen v členských státech Evropského hospodářského prostoru (EHP)
pod následujícími názvy:
Rakousko:
Tritace 1.25 mg Tabletten, Tritace 2.5 mg Tabletten, Tritace 5 mg Tabletten, Tritace 10 mg Tabletten
Belgie:
Tritace 1.25 mg tabletten/comprimés/ Tabletten, Tritace 2.5 mg tabletten/comprimés/ Tabletten ,
Tritace 5 mg tabletten/comprimés/ Tabletten , Tritace 10 mg tabletten/comprimés/ Tabletten ,
Bulharsko:
Tritace 2.5 mg , Tritace 5 mg , Tritace 10 mg
Kypr:
Triatec 2.5 mg , Triatec 5 mg , Triatec 10 mg
Česká republika:
Tritace 1.25 mg tablety, Tritace 2.5 mg tablety, Tritace 5 mg tablety, Tritace 10 mg tablety
Dánsko:
Triatec 1.25 mg tabletter, Triatec 2.5 mg tabletter, Triatec 5 mg tabletter,
Triatec 10 mg kapsler
9Estonsko :
Cardace 2.5 mg tabletid, Cardace 5 mg tabletid, Cardace 10 mg tabletid
Finsko:
Cardace 1.25 mg tabletit, Cardace 2.5 mg tabletit, Cardace 5 mg tabletit, Cardace 10 mg tabletit,
Cardace 10 mg kapselit
Ramipril Medgenerics 1.25 mg tabletit, Ramipril Medgenerics 2.5 mg tabletit, Ramipril Medgenerics
5 mg tabletit, Ramipril Medgenerics 10 mg tabletit
Francie:
Triatec 1.25 mg comprimés, Triatec 2.5 mg comprimés sécable, Triatec 5 mg comprimés sécable,
Triatec 10 mg comprimés sécable
Triateckit comprimés sécable
Ramikit comprimés sécable
Triatec faible 1.25 mg gélules
Triatec 2.5 mg gélules, Triatec 5 mg gélules
Ramipril Winthrop 1.25 mg comprimés, Ramipril Zentiva 2.5 mg comprimés, Ramipril Zentiva 5 mg
comprimés, Ramipril Zentiva 10 mg comprimés
Německo:
Delix 2.5 mg Tabletten, Delix 5 mg Tabletten, Delix 10 mg Tabletten
Delix Protect Startset
Ramilich 2.5 mg Tabletten, Ramilich 5 mg Tabletten, Ramilich 10 mg Tabletten
Ramilich Startset
Delix 1.25 mg Tabletten,
Delix 1.25 mg Kapseln, Delix 2.5 mg Kapseln, Delix 5 mg Kapseln, Delix 10 mg Kapseln
Řecko:
Triatec 1,25 mg , Triatec 2,5 mg , Triatec 5 mg
Maďarsko:
Tritace Mite 1.25 mg tabletta
Tritace 2.5 mg tabletta, Tritace 5 mg tabletta, Tritace 10 mg tabletta
Ramipril - Zentiva 1.25 mg tabletta
Ramipril - Zentiva 2.5 mg tabletta
Ramipril - Zentiva 5 mg tabletta
Ramipril - Zentiva 10 mg tabletta
Tritace Starter 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletta
Irsko:
Tritace 1.25 mg tablets, Tritace 2.5 mg tablets, Tritace 5 mg tablets, Tritace 10 mg tablets,
Loavel 1.25 mg tablets, Loavel 2.5 mg tablets, Loavel 5 mg tablets, Loavel 10 mg tablets
Itálie:
Triatec 1.25 mg compresse, Triatec 2.5 mg compresse, Triatec 5 mg compresse, Triatec 10 mg
compresse
Ramipril Zentiva 2.5 mg compresse, Ramipril Zentiva 5 mg compresse, Ramipril Zentiva 10 mg
compresse
Lotyšsko:
Cardace 2.5 mg tabletes, Cardace 5 mg tabletes, Cardace 10 mg tabletes
Litva:
Cardace 2.5 mg tablets, Cardace 5 mg tablets, Cardace 10 mg tablets
10
Lucembursko:
Tritace 1.25 mg tabletten/comprimés/ Tabletten, Tritace 2.5 mg tabletten/comprimés/ Tabletten ,
Tritace 5 mg tabletten/comprimés/ Tabletten, Tritace 10 mg tabletten/comprimés/ Tabletten ,
Holandsko:
Tritace 1.25 mg tabletten, Tritace 2.5 mg tabletten, Tritace 5 mg tabletten, Tritace 10 mg tabletten,
Tritace 1.25 mg capsules, Tritace 2.5 mg capsules, Tritace 5 mg capsules, Tritace 10 mg capsules
Norsko:
Triatec 1.25 mg tabletter, Triatec 2.5 mg tabletter, Triatec 5 mg tabletter, Triatec 10 mg tabletter
Ramipril Winthrop 1.25 mg tabletter, Ramipril Winthrop 2.5 mg tabletter, Ramipril Winthrop 5 mg
tabletter, Ramipril Winthrop 10 mg tabletter
Polsko:
Tritace 2.5 mg tabletki, Tritace 5 mg tabletki, Tritace 10 mg tabletki
Portugalsko:
Triatec 2.5 mg comprimidos, Triatec 5 mg comprimidos, Triatec 10 mg comprimidos,
Triatec 1.25 mg cápsulas, Triatec 2.5 mg cápsulas, Triatec 5 mg cápsulas, Triatec 10 mg cápsulas
Rumunsko:
Tritace 2.5 mg comprimate, Tritace 5 mg comprimate, Tritace 10 mg comprimate
Zenra 2.5 mg comprimate, Zenra 5 mg comprimate, Zenra 10 mg comprimate
Slovenská republika:
Tritace 1.25 mg tablety, Tritace 2.5 mg tablety, Tritace 5 mg tablety, Tritace 10 mg tablety
Slovinsko:
Tritace 1.25 mg tablete, Tritace 2.5 mg tablete, Tritace 5 mg tablete, Tritace 10 mg tablete
Španělsko:
Acovil 1.25 mg comprimidos, Acovil 2.5 mg comprimidos, Acovil 5 mg comprimidos, Acovil 10 mg
comprimidos
Švédsko:
Triatec 1.25 mg tabletter, Triatec 2.5 mg tabletter, Triatec 5 mg tabletter, Triatec 10 mg tabletter,
Ramipril Winthrop 1.25 mg tabletter, Ramipril Winthrop 2.5 mg tabletter, Ramipril Winthrop 5 mg
tabletter, Ramipril Winthrop 10 mg tabletter
Velká Británie
Tritace 1.25 mg tablets, Tritace 2.5 mg tablets, Tritace 5 mg tablets, Tritace 10 mg tablets,
Tritace 1.25 mg capsules, Tritace 2.5 mg capsules, Tritace 5 mg capsules, Tritace 10 mg capsules
Tritace Titration Pack tablets
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 29.8.2011
Tato příbalová informace neobsahuje všechny údaje o Vašem léku. Pokud máte jakékoli otázky nebo
si něčím nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Informace o produktu

Kód výrobku: 18745
Kód EAN: 8585004419178
Kód SÚKL: 25655

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Tritace se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze), městnavé srdeční nedostatečnosti a k léčbě pacientů, u kterých se během prvních několika dnů po akutním srdečním infarktu projevily známky srdeční nedostatečnosti. Tritace se dále preventivně podává pacientům, kteří mají ischemickou chorobu srdeční, ischemickou chorobu dolních končetin, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu, nebo pacientům s cukrovkou, kteří mají současně alespoň jeden další rizikový faktor (vysoký krevní tlak, zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi, kouření, onemocnění cév nebo ledvin). U těchto pacientů významně snižuje výskyt srdečního infarktu, cévní mozkové příhody a úmrtí ze srdečně cévních příčin. Tritace se užívá též k předcházení dalšího zhoršení poškození funkce ledvin při glomerulární nefropatii (poškození v důsledku cukrovky nebo vysokého tlaku). Přípravek je určen pro dospělé pacienty.

Recenze

Recenze produktu TRITACE 5 30X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TRITACE 5 30X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám