Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

TRIPRIM 200 MG-TABLETY 50X200MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20461

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 20461
Kód EAN: 4030096846264
Kód SÚKL: 89817
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Triprim se užívá k léčbě akutních (náhlých) a chronických (vleklých) infekcí močového ústrojí a ledvin, při infekcích trávicího ústrojí, případně i k léčbě infekcí dýchacího ústrojí, krční a nosní oblasti, pokud byla prokázána citlivost. Trimethoprim je vhodný k léčbě dospělých, mladistvých a dětí starších šesti let.

Příbalový leták

1/5 

sp.zn.sukls296707/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

      Triprim 200 mg tablety 

 

 trimethoprimum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.  
-        
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4.  

 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Triprim a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Triprim užívat  

3. 

Jak se přípravek Triprim užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Triprim uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Triprim a k čemu se používá 

 
Léčivá  látka  přípravku,  trimethoprim,  patří  do  skupiny  léčiv  nazývaných  chemoterapeutika.  Tyto  léky 
svým účinkem připomínají antibiotika, ale jsou čistě chemického původu.  
 
Trimethoprim  působí  bakteriostaticky,  což  znamená,  že  zastavuje  růst  bakterií.  Je  účinný  zejména  na 
následující  původce  infekcí:  E.  coli,  Enterobacter,  Haemophilus  influenzae,  Klebsiella,  Proteus, 
salmonely, stafylokoky a streptokoky.  
 
Triprim se užívá k léčbě akutních (náhlých) a chronických (vleklých) infekcí močového ústrojí a ledvin, 
při infekcích trávicího ústrojí, případně i k léčbě infekcí dýchacího ústrojí, krční a nosní oblasti, pokud 
byla prokázána citlivost.  
 
Trimethoprim je vhodný k léčbě dospělých, dospívajících a dětí starších šesti let.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Triprim užívat 

 
Neužívejte přípravek Triprim: 
-  jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6). 

-  jestliže trpíte poruchami krvetvorby nebo nedostatkem červených krvinek jakéhokoli původu 
-  při těžkých poruchách funkce jater, ledvin a při žloutence 
-  jestliže se léčíte protinádorovou chemoterapií  
-  k léčbě infekcí vyvolaných původci necitlivými na trimethoprim 
-  v období těhotenství a kojení.  
 
Upozornění a opatření 

2/5 

Jestliže trpíte poruchou funkce ledvin, lékař Vám podle potřeby sníží dávku přípravku Triprim.  

Jestliže trpíte nebo byste mohl(a) trpět nedostatkem kyseliny listové, Váš lékař Vám řekne, zda 
patříte do skupiny ohrožené nedostatkem kyseliny listové. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Triprim 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
Účinky přípravku Triprim a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. 
Triprim zesiluje účinek antikoagulancií (léků proti srážení krve, např. warfarinu), digoxinu (používá se při 
léčbě  některých  srdečních  obtíží),  fenytoinu  (lék  k léčbě  epilepsie)  a  antimalarik  (k  léčbě  malárie). 
Rifampicin (antibiotikum k léčbě tuberkulózy a jiných infekčních onemocnění) zkracuje dobu, po kterou 
je  trimethoprim  v organizmu,  a  tím  snižuje  jeho  účinek.  Kombinace  trimethoprimu  a  protinádorových 
chemoterapeutik  zesiluje  nepříznivý  účinek  na  kostní  dřeň,  kombinace  s cyklosporinem  (lék  snižující 
imunitní reakce) zvyšuje pravděpodobnost poškození ledvin. Trimethoprim zkresluje výsledky některých 
laboratorních testů pro stanovení methotrexátu v séru. 
Trimethoprim zvyšuje koncentraci prokainamidu v plazmě. 
Souběžné  podávání  přípravku  Triprim  se  spironolaktonem  může  vést  k  závažné  hyperkalemii  (zvýšená 
hladina  draslíku  v  krvi).  Příznaky  závažné  hyperkalemie  mohou  zahrnovat  svalové  křeče,  nepravidelný 
srdeční rytmus, průjem, pocit na zvracení, závratě nebo bolesti hlavy. 
 
Přípravek Triprim s jídlem a pitím 
Tablety užívejte nalačno nebo s jídlem, zapíjejte dostatečným množstvím tekutiny. 
 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Přípravek Triprim nesmí být užíván v době těhotenství a během kojení.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Triprim užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
Obvyklé dávkování přípravku je následující:  
 
Dětem mladším 12 let se podává 2krát denně 3 mg trimethoprimu/kg tělesné hmotnosti. 
. Dospívající starší 12 let a dospělí 2x denně 150-200 mg.  
Maximální denní dávka u dospělého nemá přesáhnout 600 mg. Doba užívání je obvykle 5-10 dní, resp. 
přípravek se užívá ještě 2-3 dny po odeznění příznaků infekce. 
Výjimečně se doba podávání přípravku může prodloužit na 6 týdnů až 6 měsíců. V takovém případě 
dospělí a dospívající od 12 let užívají 100 mg jednou denně večer. 
Dětem mladším 12 let se podává 2krát denně 3 mg trimethoprimu/kg tělesné hmotnosti. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek Triprim je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. 
 
Jestliže jste užil(a)  více přípravku Triprim, než jste měl(a)
 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se neprodleně poraďte s lékařem.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Triprim 

3/5 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Triprim, užijte dávku, jakmile si vzpomenete. Jestliže se již blíží 
doba pro další pravidelnou dávku, vyčkejte do této doby a pak pokračujte podle dávkovacího režimu. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Triprim 
Přípravek  je  nutné  užívat  v  pravidelných  časových  intervalech.  I  když  se  již  cítíte  dobře,  nepřerušujte 
léčbu bez vědomí lékaře, onemocnění by se mohlo vrátit.    
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého.  
 
Nežádoucí účinky, které byly zaznamenány při léčbě přípravkem Triprim, jsou uvedeny níže. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta ze 100) 

kožní vyrážka, svědění, vyrážka (makulopapulózní a morbiliformní exantém)

 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta z 1000) 

červené skvrny a puchýře na kůži a sliznicích (erythema multiforme), závažné kožní onemocnění 
charakterizované vznikem puchýřů a výrazným cárovitým olupováním kůže na velké ploše (toxická 
epidermální nekrolýza - Lyellův syndrom)

 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta z 10000) 

chudokrevnost (megaloblastická anémie)

 

poruchy krevního obrazu (malé a dočasné změny) – snížení počtu krevních destiček 
(trombocytopenie), snížení počtu určitého typu bílých krvinek (neutropenie), porucha funkce 
červeného krevního barviva (methemoglobinemie)

 

kopřivka, anafylaktická reakce (závažná reakce z přecitlivělosti)

 

závažná, rozsáhlá, vyrážka s tvorbou puchýřů (Stevens-Johnsonův syndrom), přecitlivělost na 
sluneční záření, angioedém (sípání, otok obličeje, jazyka nebo krku, silné svědění nebo závažné kožní 
vyrážky)

 

horečka

 

zvýšení hodnot jaterních testů (aminotransferáz, bilirubinu)

 

-  zánětlivé onemocnění oka, které způsobuje bolest a zarudnutí (uveitida) 

 
Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit) 

známky jaterního poškození (cholestatická žloutenka, cholestáza)

 

zánět mozkových blan (aseptická meningitida)

 

zvýšená hladina draslíku v krvi

 

-  zvýšená hladina kreatininu a močoviny v krvi 
-  bolest v nadbřišku, snížená chuť k jídlu, pocit na zvracení, zvracení, zánět sliznice jazyka, zánět dásní, 

abnormální chuť k jídlu, průjem 

-  krvácení do sítnice 

4/5 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 
 
5. 

Jak přípravek Triprim uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti

 

uvedené na krabičce a blistru za "EXP". 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Triprim obsahuje 
 
Léčivou látkou je trimethoprimum 200 mg v jedné tabletě. 
Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, povidon, mastek, koloidní bezvodý 
oxid křemičitý, magnesium-stearát, želatina. 
 
Jak přípravek Triprim vypadá a co obsahuje toto balení 
Kulaté, bílé, bikonvexní tablety se snadno dělicím křížem na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné 
čtvrtiny. 
 
Velikost balení: 
10, 20 a 50 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci
 
ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str.3, 89079 Ulm, Německo 
 
Výrobce 
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str.3, Weiler, 89143 Blaubeuren, Německo 

5/5 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19.1.2017
 
 

Recenze

Recenze produktu TRIPRIM 200 MG-TABLETY 50X200MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TRIPRIM 200 MG-TABLETY 50X200MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám