Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální antikoncepce

TRI-REGOL 1X21 Obalené tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19311

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 19311
Kód EAN:
Kód SÚKL: 58759
Co je Tri-Regol a k čemu se používá? Tri-Regol je kombinované orální kontraceptivum jedním ze skupiny přípravků nazývaných "pilulky". Obsahuje dva typy hormonů: estrogen, (ethinylestradiol), a progesteron, (levonorgestrel). Tri-Regol je trifázické kontraceptivum. Znamená to, že krabička obsahuje v každém balení tři hladiny hormonů, které odpovídají změněným hladinám v normálním menstruačním cyklu. Tyto hormony brání každoměsíčnímu uvolnění vajíčka z vaječníků (ovulaci), zahušťují také hlen (mucus) hrdla děložního (cervix) tak, aby ztížil proniknutí spermie k vajíčku a mění výstelku dělohy tak, že je méně pravděpodobné uhnízdění oplozeného vajíčka. Lékařský výzkum a rozsáhlé zkušenosti ukazují, že pokud se užívají správně, jsou pilulky účinnou a návratnou formou kontracepce. Zapamatujte si, že kombinované orální kontraceptivum jako je Tri-Regol Vás nechrání před pohlavně přenosnými chorobami (např. AIDS). K tomu účelu slouží kondom.

Příbalový leták

 

1/11 

sp. zn. sukls186911/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatelku 

 

Tri-Regol, obalené tablety 

levonorgestrelum, ethinylestradiolum 

 

 

Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC). 

-  Jedná se o nejspolehlivější reverzibilní metody antikoncepce, pokud jsou používány správně. 

-  Mírně  zvyšují  riziko  krevní  sraženiny  v  žilách  a  tepnách,  zvláště  v  prvním  roce  nebo  při 

znovuzahájení kombinované hormonální antikoncepce po pauze trvající 4 týdny nebo déle. 

-  Buďte  prosím  opatrná  a  navštivte  svého  lékaře,  pokud  si  myslíte,  že  máte  příznaky  krevní 

sraženiny (viz bod 2 „ Antikoncepční tablety a krevní sraženiny (trombóza)“). 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci:  

1. 

Co je přípravek Tri-Regol a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tri-Regol užívat 

3. 

Jak se přípravek Tri-Regol užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Tri-Regol uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

1. 

Co je přípravek Tri-Regol a k čemu se používá 

Přípravek Tri-Regol se používá k zabránění otěhotnění. 

Přípravek Tri-Regol patří do skupiny léků zvané kombinovaná perorální antikoncepce, často nazývané 
také  jako  antikoncepční  tablety. Obsahuje dva typy hormonů: estrogen (ethinylestradiol) a gestagen 
(levonorgestrel).  Tyto  hormony  brání  každoměsíčnímu  uvolnění  vajíčka  z vaječníků  (ovulaci), 
zahušťují  také  hlen  děložního  hrdla  tak,  aby  ztížil  proniknutí  spermie  k vajíčku,  a  mění  výstelku 
dělohy tak, že je méně pravděpodobné uhnízdění oplozeného vajíčka. 

 

2/11 

Při správném užívání jsou antikoncepční tablety účinnou a vratnou formou antikoncepce. Nicméně za 
určitých okolností se může účinnost antikoncepčních tablet snížit nebo je třeba přestat antikoncepční 
tablety  užívat  (viz  níže).  V těchto  případech  se  buď  vyvarujte  pohlavního  styku,  nebo  používejte 
během  pohlavního  styku  další  nehormonální  antikoncepční  opatření  (jako  je  kondom  nebo 
spermicidy), aby byla zajištěna účinná antikoncepce. 

Přípravek  Tri-Regol  Vás,  stejně  jako  jiná  hormonální  antikoncepce,  neochrání  proti  infekci  HIV 
(AIDS) a před jinými sexuálně přenosnými onemocněními.  V tom Vám může pomoci jen kondom.  

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tri-Regol užívat 

Než začnete užívat tento přípravek, je třeba provést celkové lékařské a gynekologické vyšetření, aby 
byla  vyloučena  potenciálně  nebezpečná  onemocnění.  Během  užívání  tohoto  přípravku  jsou 
doporučeny pravidelné lékařské kontroly. 

 

Neužívejte přípravek Tri-Regol 

-  pokud máte (nebo jste někdy měla) anginu pectoris (stav, který způsobuje těžkou bolest na hrudi 

a  může  být  první  známkou  srdečního  záchvatu)  nebo  tranzitorní  ischemickou  ataku  [TIA  – 
dočasné příznaky cévní mozkové příhody]). 

-  pokud máte (nebo jste někdy měla) typ migrény označovaný jako „migréna s aurou“. 

-  pokud máte těžký diabetes s poškozením krevních cév. 

-  pokud  jste  Vy  nebo  Váš  blízký  příbuzný  prodělali  onemocnění,  které  zvyšuje  riziko  vzniku 

krevní sraženiny (viz také část „ Antikoncepční tablety a krevní sraženiny (trombóza)“). 

-  pokud máte velmi vysoký krevní tlak. 

-  pokud máte nebo jste někdy měla onemocnění krevních cév oka. 

-  pokud  víte,  že  máte  poruchu  postihující  krevní  srážlivost  -  například  deficit proteinu C, deficit 

proteinu S, deficit antitrombinu III nebo protilátky proti fosfolipidu. 

-  pokud máte (nebo jste prodělala) zánět slinivky břišní (pankreatitidu). 

-  pokud máte nebo jste někdy měla onemocnění jater a jaterní funkce se ještě nevrátily k normě. 

-  pokud  máte  rakovinu  závislou  na  pohlavních  hormonech,  jako  je  rakovina  prsu,  rakovina 

výstelky dělohy (endometria) nebo některé typy rakoviny dělohy. 

-  pokud máte nebo jste někdy měla nádor jater. 

-  pokud máte neobvyklé krvácení z pochvy. 

-  pokud  jste  alergická  na  levonorgestrel  nebo  ethinylestradiol  nebo  na  kteroukoli  další  složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

Neužívejte přípravek Tri-Regol, pokud máte hepatitidu (zánět jater) C a užíváte léčivé přípravky 
obsahující ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a dasabuvir (viz také bod „Další léčivé přípravky a 
přípravek Tri-Regol“). 

 

Pokud se u Vás během užívání přípravku Tri-Regol projeví kterýkoli z výše uvedených stavů, žádné 
tablety  již  neužívejte  a  neprodleně  vyhledejte  lékaře.  Do  té  doby  používejte  jinou  metodu 
antikoncepce, jako je kondom nebo pesar a spermicidy. 

Užívání hormonální antikoncepce může být spojeno se zvýšeným rizikem některých onemocnění (jako 
je  tromboembolismus,  infarkt  myokardu  nebo  cévní  mozková  příhoda).  Toto  riziko  se  zvyšuje 

 

3/11 

s věkem (nad 35 let) a zvláště u kuřaček. Proto je důrazně doporučeno, aby ženy ve věku nad 35 let 
přestaly kouřit. 

 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Tri-Regol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  

 

Antikoncepční tablety a krevní sraženiny (trombóza) 

Krevní sraženina v žíle (žilní trombóza) 

Užívání  jakýchkoli  kombinovaných  antikoncepčních  tablet,  včetně  přípravku  Tri-Regol,  zvyšuje 
riziko  rozvoje  žilní  trombózy  (tvorba  krevní  sraženiny  v cévě)  ve  srovnání  se  ženami,  které  žádné 
antikoncepční tablety neužívají. 

Riziko vzniku žilní trombózy u uživatelek kombinovaných antikoncepčních tablet zvyšuje: 

-  rostoucí věk. 

-  pokud  někdo  z Vašich  blízkých  příbuzných  někdy  měl  v mladém  věku  krevní  sraženinu 

(trombózu) v dolní končetině, v plicích nebo v jiném orgánu. 

-  pokud  musíte  podstoupit  operaci  (chirurgický  výkon),  pokud  jste  po  delší  dobu  imobilizována 

(neschopna  běžného  pohybu)  nebo  pokud  se  Vám  stal  závažný  úraz.  Je  důležité,  abyste  svého 
lékaře  v předstihu  informovala,  že  užíváte  přípravek  Tri-Regol,  protože  užívání  antikoncepce 
musí být zastaveno. Lékař Vám poradí, kdy můžete začít přípravek Tri-Regol opět užívat. Je to 
obvykle 2 týdny poté, co se můžete normálně pohybovat. 

-  pokud máte nadváhu (body mass index nad 30 kg/m

2

). 

-  pravděpodobně také povrchová tromboflebitida (zánět žil z důvodu krevní sraženiny v žíle, která 

je hned pod povrchem kůže) a varikózní žíly (nateklé a rozšířené žíly, obvykle viditelné na dolní 
končetině). 

 

Krevní sraženina v tepně (arteriální trombóza) 

Užívání  kombinovaných  antikoncepčních  tablet  bylo  spojeno  se  zvýšením  rizika  vzniku  arteriální 
trombózy  (uzávěr  tepny),  například  v krevních  cévách  srdce  (srdeční  infarkt)  nebo  mozku  (cévní 
mozková příhoda). 

Riziko vzniku arteriální trombózy u uživatelek kombinovaných antikoncepčních tablet zvyšuje: 

-  rostoucí věk. 

-  pokud  kouříte  (riziko  se  dále  zvyšuje  se  silným  kuřáctvím  a  rostoucím  věkem,  zvláště  u  žen 

straších než 35 let). Důrazně Vám doporučujeme, abyste přestala kouřit, pokud užíváte přípravek 
Tri-Regol, zvláště pokud je Vám více než 35 let). 

-  pokud máte zvýšený obsah tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy). 

-  pokud máte vysoký krevní tlak. 

-  pokud máte migrénu. 

-  pokud máte srdeční obtíže (onemocnění chlopně, poruchy srdečního rytmu). 

-  pokud máte nadváhu (body mass index nad 30 kg/m

2

). 

-  pokud máte diabetes. 

 

4/11 

Kontaktujte neprodleně svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne jakýkoli příznak krevní sraženiny. Váš 
lékař  rozhodne  o  přerušení  užívání  léku  a  podá  Vám  antitrombotickou  léčbu  (prevence  tvorby 
krevních sraženin). 

 

Příznaky žilní nebo arteriální trombózy mohou zahrnovat: 

-  silnou jednostrannou bolest a/nebo otok dolní končetiny. 

-  náhlou silnou bolest na hrudníku, bez ohledu na to, zda se šíří do levé paže. 

-  náhlou dušnost.  

-  náhlý kašel bez zjevné příčiny. 

-  jakoukoli nezvyklou, těžkou nebo dlouhotrvající bolest hlavy nebo zhoršení migrény. 

-  náhlé změny vidění. 

-  náhlé změny sluchu nebo problémy s řečí. 

-  závrať.  

-  záchvaty (epileptické křeče). 

-  slabost nebo necitlivost zasahující polovinu těla. 

-  pohybové problémy (známé jako motorické poruchy). 

-  silná bolest břicha (známá jako akutní břicho). 

 

Antikoncepční tablety a rakovina   

V některých  epidemiologických  studiích  bylo  u  dlouhodobých  uživatelek  perorální  antikoncepce 
hlášeno  zvýšení  rizika  rakoviny  děložního  hrdla,  ale  stále  pokračují  spory  o  tom,  do  jaké  míry  lze 
tento  výsledek  vztahovat  k  dalším  faktorům,  jako  je  sexuální  chování  a  další  faktory  jako  lidský 
papilloma virus (HPV). 

Riziko vzniku karcinomu prsu je u každé ženy, i když neužívá antikoncepční tablety. Karcinom prsu 
byl  nalezen  mírně  častěji  u  žen,  které  užívají  antikoncepční  tablety  než  u  žen  stejného  věku,  které 
antikoncepční  tablety  neužívají.  Pokud  žena  přestane  antikoncepční  tablety  užívat,  riziko  se snižuje 
tak, že 10 let po ukončení užívání antikoncepčních tablet je riziko nalezení karcinomu prsu stejné jako 
u  žen,  které  nikdy  antikoncepční  tablety  neužívaly.  Není  jisté,  zda  zvýšení  rizika  karcinomu  prsu 
způsobují  antikoncepční  tablety.  Může  to  být  tím,  že  ženy  užívající  antikoncepční  tablety  jsou 
vyšetřovány  častěji  (např.  gynekologické  kontroly,  samo  vyšetřování  prsů  atd.),  takže  je  karcinom 
prsu zaznamenaný dříve. 

Vzácně vedlo užívání antikoncepčních tablet ke vzniku nezhoubného nádoru jater.  U dlouhodobých 
uživatelek byly velmi vzácně antikoncepční tablety spojovány s některými formami zhoubných nádorů 
jater (rakovina). Jaterní nádory mohou vést k život ohrožujícímu nitrobřišnímu krvácení (krvácení do 
dutiny břišní). Takže pokud pociťujete bolest v horní části břicha (v nadbřišku), která brzy neodezní, 
informujte svého lékaře. 

 

Jiná onemocnění 

-  V souvislosti  s užíváním  perorální  antikoncepce  byly  hlášeny  případy  trombózy  sítnice  (krevní 

sraženiny  v oku).  Je  třeba  přerušit  užívání  perorální  antikoncepce,  pokud  u  Vás  dojde 
k jakýmkoli náhlým změnám vidění. 

-  U uživatelek perorální antikoncepce je zvýšené relativní riziko vzniku onemocnění žlučníku. 

 

5/11 

-  Pokud máte Vy nebo někdo z Vašich blízkých příbuzných vysoké hladiny cholesterolu nebo tuků 

(triglyceridy)  v krvi,  může  užívání  perorální  antikoncepce  zvýšit  riziko  vzniku  zánětu  slinivky 
břišní (pankreatitida). 

-  Může dojít k mírnému zvýšení krevního tlaku. 

-  Byl  pozorován  výskyt  nebo  zhoršení  následujících  onemocnění:  žloutenka  a/nebo  svědění 

související se zastavením nebo potlačením toku žluči (cholestatická žloutenka); žlučové kameny 
(cholelithiáza);  porucha  metabolismu  krevního  pigmentu  (porfyrie);  autoimunitní  onemocnění 
kůže  spojené  s vyrážkou  ve  tvaru  motýla  (systémový  lupus  erythematodes);  onemocnění  krve, 
které poškozuje ledviny (hemolyticko-uremický syndrom); Sydenhamova chorea (chorea minor); 
puchýře  spojené  s virovou  infekcí,  která  se  znovu  objevuje  během  těhotenství  (herpes 
gestationis); ztráta sluchu způsobená otosklerózou (abnormální růst kosti ve středním uchu, který 
může způsobit ztrátu sluchu). 

-  Pokud  máte  dědičný  angioedém,  mohou  u  Vás  estrogenové  přípravky  vyvolat  nebo  zhoršit 

příznaky angioedému. Pokud se objeví příznaky angioedému (jako je otok obličeje, jazyka a/nebo 
hrdla  a/nebo  ztížené  polykání  a  kopřivka  spolu  s  dýchacími  obtížemi),  navštivte  neprodleně 
lékaře. 

-  Akutní  nebo  chronické  poruchy  jaterních  funkcí  si  mohou  vyžádat  přerušení  užívání 

kombinované perorální antikoncepce, dokud se hodnoty jaterních funkcí nevrátí k normě. 

-  V případě změn hladin cukru v krvi je třeba pečlivé monitorování hladin cukru v krvi. 

-  Může se objevit Crohnova choroba a chronické zánětlivé onemocnění tlustého střeva (ulcerózní 

kolitida) 

-  Pokud  jste  náchylná  ke  vzniku  hnědých  skvrn  na  kůži  (chloasma),  vyvaruje  se  během  užívání 

antikoncepčních tablet přímého slunečního a ultrafialového světla. To je zvláště důležité u žen, u 
kterých se skvrny objevily během předchozího těhotenství (zvláště v obličeji). 

-  V souvislosti s perorální antikoncepcí bylo hlášeno zhoršení deprese a epilepsie. 

 

Nepravidelné krvácení 

Při užívání každé perorální antikoncepce se může objevit nepravidelné krvácení (špinění a krvácení 
z průniku),  zvláště  během  prvních  měsíců  užívání.  Adaptační  interval  trvá  3  cykly.  Pokud 
nepravidelnosti krvácení přetrvávají nebo se objeví po předchozích pravidelných cyklech, kontaktujte 
lékaře. 

U některých žen se krvácení z vysazení nemusí během intervalu bez užívání tablet objevit. Pokud byla 
perorální  antikoncepce  užívána  dle  doporučení,  není  pravděpodobné,  že  byste  mohla  být  těhotná. 
Pokud  před  prvním  vynechaným  krvácením  z průniku  nebyla  perorální  antikoncepce  užívána  dle 
doporučení  nebo  pokud  došlo  k vynechání  dvou  krvácení  z vysazení,  je  třeba před dalším užíváním 
perorální antikoncepce vyloučit těhotenství. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Tri-Regol 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala 
nebo které možná budete užívat.   

 

Neužívejte přípravek Tri-Regol, jestliže máte hepatitidu (zánět jater) typu C a užíváte léčivé přípravky 
obsahující  ombitasvir/paritaprevir/ritonavir  a  dasabuvir,  protože  mohou  způsobit  zvýšení  hodnot 
funkčních jaterních testů (zvýšení jaterního enzymu ALT). 

Před začátkem léčby těmito léčivými přípravky Vám lékař předepíše jiný typ antikoncepce. 

 

6/11 

Přípravek  Tri-Regol  můžete  opět  začít  užívat  přibližně  2  týdny  po  ukončení  této  léčby.  Viz  bod 
„Neužívejte přípravek Tri-Regol“. 

 

Informujte  i  všechny  ostatní lékaře nebo zubního lékaře, kteří Vám předepisují nějaké jiné léky, že 
užíváte  přípravek  Tri-Regol.  Ti  všichni  Vám  mohou  říci,  zda  jsou  potřebná  některá  další  opatření 
proti početí (např. kondom), a pokud ano, po jak dlouhou dobu, nebo zda je třeba změnit dávkování 
jiných léků, které užíváte.  

Některé  léky  mohou  ovlivnit  hladiny  přípravku  Tri-Regol  v krvi  a  mohou  způsobit,  že  bude  méně 
účinný při ochraně před početím,
 nebo mohou vyvolat neočekávané krvácení. Mezi tyto léky patří 
přípravky určené k léčbě  

-  epilepsie  (např.  barbituráty,  karbamazepin,  fenytoin,  primidon,  felbamát,  oxkarbazepin, 

topiramát),  

-  tuberkulózy (např. rifampicin), 

-  HIV infekce a virové hepatitidy typu C (nazývané inhibitory proteáz a nenukleosidové inhibitory 

reverzní transkriptázy, jako je ritonavir, nevirapin, efavirenz),  

-  infekcí plísněmi (např. griseofulvin), 

-  vysokého krevního tlaku v krevních cévách plic (bosentan). 

Pokud  užíváte  přípravek  Tri-Regol  a  chcete  začít  užívat  rostlinné  přípravky  obsahující  třezalku 
tečkovou (hypericum perforatum), kontaktuje nejdříve svého lékaře. 

 

Přípravek Tri-Regol může ovlivnit účinnost jiných léků, například  

-  cyklosporinu (lék používaný k utlumení odhojení tkáně po chirurgických transplantacích) 

-  lamotriginu (antiepileptikum; může to vést ke zvýšení četnosti záchvatů), 

-  tizanidinu (lék používaný k léčbě svalových křečí), 

-  levothyroxinu (lék používaný k léčbě nedostatku hormonu). 

Troleandomycin (antibiotikum) může při současném podávání s kombinovanou perorální antikoncepcí 
zvýšit riziko intrahepatální cholestázy (porucha toku žluči). 

 

Před jakýmkoli laboratorním vyšetřením krve 

V případě  odběru  krve  informujte  svého  lékaře  nebo  personál  laboratoře,  že  užíváte  perorální 
antikoncepční  tablety,  protože  léčivé  látky  přípravku  Tri-Regol  mohou  ovlivnit  hodnoty  některých 
laboratorních vyšetření (testů). 

 

Přípravek Tri-Regol s jídlem a pitím  

Nejsou zvláštní pokyny týkající se jídla pití během užívání přípravku Tri-Regol.  

 

Těhotenství a kojení 

Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

V současné době nejsou žádné konečné důkazy o zvýšeném riziku vrozených vad u dětí narozených 
ženám  užívajícím  antikoncepci  v časném  těhotenství.  Nicméně,  perorální  antikoncepce  se  nesmí 

 

7/11 

užívat  během  těhotenství,  a  pokud  tablety  nebyly  před  prvním  vynechaným  krvácením  z vysazení 
užívány  dle  doporučení,  je  třeba  zvážit  možnost  otěhotnění.  Užívání  tablet  je  třeba  do  vyloučení 
těhotenství přerušit. 

Malá  množství  léčivých  látek  jsou  vylučována  do  mateřského  mléka  a  u  dětí  byly  hlášeny  některé 
nežádoucí  účinky.  Užívání  kombinované  perorální  antikoncepce  není  doporučeno,  dokud  žena 
nepřestane dítě zcela kojit. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek  Tri-Regol  nemá  žádný  nebo  zanedbatelný  vliv  na  schopnost  řídit  dopravní  prostředky  a 
obsluhovat stroje. 

 

Přípravek Tri-Regol obsahuje laktosu a sacharosu 

Jedna  tableta  obsahuje  31,35  mg  laktosy  (mléčný  cukr)  a  22,013  mg  sacharosy.    Pokud  Vám  lékař 
řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  než  začnete  tento  léčivý  přípravek 
užívat. 
 

3.  

Jak se přípravek Tri-Regol užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  

 

Po  dobu  21  dní  je  třeba  užívat  jednu  obalenou  tabletu  denně,  pokud  je  to  možné,  vždy  ve  stejnou 
denní  dobu.  Užívejte  jednu  tabletu  denně  a  sledujte  směr  šipek  vyznačených  na  blistru;  nejdříve  6 
růžových tablet, poté 5 bílých tablet a nakonec 10 okrových tablet, dokud nebude blistr prázdný. Poté 
následuje 7 dní, kdy se žádné tablety neužívají. Během těchto 7 dní bez užívání tablet se 2. nebo 3. 
den dostaví menstruaci podobné krvácení z vysazení, tj. budete mít „měsíčky“.  

Další  blistr  začněte  užívat  8.  den  (po  7denním  intervalu  bez  užívání  tablet)  –  i  když  krvácení  ještě 
neskončilo.  Pokud  budete  přípravek  Tri-Regol  užívat  správně,  budete  začínat  nové  balení  ve  stejný 
den v týdnu a budete mít měsíčky ve stejný den v týdnu.   

Snažte  se  užívat  tabletu  přibližně  ve  stejnou  denní  dobu.  Může  být  jednodušší  užívat  tabletu  jako 
první činnost ráno nebo jako poslední činnost v noci.  

Tabletu polykejte celou a zapíjejte v případě potřeby vodou. 

 

Začínáte užívat první blistr přípravku Tri-Regol 

Pokud jste v minulém cyklu žádnou perorální antikoncepci neužívala  

Užijte první tabletu první den menstruačního krvácení. To je první den Vašeho cyklu – den, kdy Vaše 
menstruační  krvácení  začíná.  Sledujte  směr  šipek  a  užívejte  jednu  tabletu  denně,  dokud  není  blistr 
prázdný. 

Pokud začnete přípravek Tri-Regol užívat 2. - 7. den menstruačního krvácení, musíte po dobu prvních 
sedmi dní užívání tablet používat ještě jinou metodu antikoncepce, jako je kondom nebo spermicidy, 
ale jen při užívání tablet z prvního blistru. 

Za předpokladu, že jste správně užila všech 21 tablet a že včas začnete užívat tablety z nového blistru, 
nemusíte během 7denního intervalu bez užívání tablet používat jinou formu antikoncepce. 

 

 

8/11 

Přechod na přípravek Tri-Regol z jiné kombinované hormonální antikoncepce 

Začněte užívat přípravek Tri-Regol nejlépe následující den po ukončení intervalu bez užívání tablet 
Vaší předchozí antikoncepce (nebo po užití poslední neaktivní tablety Vaší předchozí antikoncepce). 

Přechod  na  přípravek  Tri-Regol  z přípravku  obsahujícího  jen  progestogen  (minipilulka- 
antikoncepční tableta obsahující jen progestogen, injekce, implantát nebo nitroděložní tělísko) 

Užívání  antikoncepčních  tablet  obsahujících  jen  progestogen  (minipilulky)  můžete  ukončit  kdykoli, 
přípravek  Tri-Regol  začněte  užívat  následující  den  v  obvyklou  denní  dobu.  Po  dobu  prvních  7  dní 
užívání  antikoncepčních  tablet  používejte  při  pohlavním  styku  další  antikoncepční  opatření (jako je 
kondom nebo spermicidy). 

Pokud  jste  používala  injekci  nebo  implantát  (antikoncepce  aplikovaná  pod  kůži)  nebo  nitroděložní 
tělísko  s hormonem  progestogenem,  můžete  začít  užívat  přípravek  Tri-Regol  v den,  kdy  má  být 
aplikována  další  injekce  nebo  v den,  kdy  jsou  implantát  nebo  nitroděložní  tělísko  odstraněny. 
Nicméně, po dobu prvních 7 dní užívání antikoncepčních tablet používejte při pohlavním styku další 
antikoncepční opatření (jako je kondom nebo spermicidy). 

Přechod na přípravek Tri-Regol po porodu, samovolném potratu nebo umělém přerušení těhotenství 

Váš lékař Vám poradí, jak užívat antikoncepční tablety po porodu, samovolném potratu nebo umělém 
přerušení těhotenství. 

Užívání přípravku Tri-Regol lze zahájit ihned po potratu nebo umělém přerušení těhotenství, pokud 
k tomu  došlo  v prvních  třech  měsících  těhotenství.  V takovém  případě  nepotřebujete  další 
antikoncepční opatření. 

Po potratu nebo porodu ve druhém trimestru těhotenství můžete zahájit užívání přípravku Tri-Regol 
28  dní  po  porodu  nebo  potratu,  pokud  nekojíte.  Nicméně,  po  dobu  prvních  7  dní  užívání 
antikoncepčních tablet používejte při pohlavním styku další  antikoncepční opatření (jako je kondom 
nebo spermicidy). 

 

Jestliže jste užila více přípravku Tri-Regol, než jste měla        

Jestliže  jste  užila  více  přípravku  Tri-Regol,  než  jste  měla,  není  pravděpodobné,  že  by  Vás to nějak 
poškodilo, ale můžete trpět nevolností, zvracet nebo mít nějakou formu poševního krvácení.  Pokud se 
u Vás tyto příznaky vyskytnou, kontaktujte svého lékaře, který Vám řekne, zda je třeba něco udělat.        

 

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Tri-Regol 

Pokud  jste  zapomněla  užít  jednu  tabletu  a  zpoždění  nepřesáhlo  12  hodin,  užijte  ji,  jakmile  si  to 
uvědomíte. Další tablety užívejte v obvyklou dobu.  

Pokud jste zapomněla užít jednu tabletu a zpoždění  přesáhlo  12 hodin nebo pokud jste zapomněla 
užít  více  než  jednu  tabletu,  spolehlivost  antikoncepčních  tablet  může  být  snížena.  Užijte  poslední 
zapomenutou  tabletu  co  nejdříve,  jakmile  si  to  uvědomíte,  i  kdyby  to  znamenalo  užití  dvou  tablet 
v jeden den.  Poté pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Po dobu následujících 7 dní užívání 
tablet používejte další antikoncepční opatření (jako je kondom nebo pesar a spermicidy) 

Pokud v současném balení zůstalo méně než 7 tablet, musíte po užití poslední tablety ze současného 
blistru začít užívat tablety z následujícího blistru; to znamená, že mezi blistry není přestávka. V tomto 
případě není pravděpodobné, že by se krvácení z vysazení dostavilo před využíváním tablet z druhého 
blistru, ale během užívání tablet může docházet ke špinění nebo ke krvácení z průniku. Nedojde-li po 
využívání  tablet  z  druhého  blistru  ke  krvácení  z  vysazení,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  aby  bylo 
vyloučeno těhotenství, než začnete užívat tablety. 

 

 

9/11 

V případě zvracení a průjmu 

Pokud zvracíte do 4 hodin po užití antikoncepční tablety, tělo nemusí vstřebat léčivé látky z tablety; je 
to  jako  když  zapomenete  tabletu  užít.  V takovém  případě  musíte  aplikovat  stejný  postup  jako  při 
zapomenutí  tablet  uvedený  výše.  Doporučujeme  Vám  užít  náhradní  tabletu  z rezervního  balení. 
Průjem může vstřebání přípravku Tri-Regol také snížit. V případě přetrvávajícího, těžkého průjmu se 
doporučuje použití dalšího nehormonálního antikoncepčního opatření. 

 

Jak oddálit menstruační krvácení 

Pro  oddálení  nástupu  menstruačního  krvácení  je  třeba  následující  den  po  využívání  všech  tablet  ze 
současného  blistru  začít  užívat  okrové  tablety  z nového  blistru    přípravku  Tri-Regol,  bez  přestávky 
mezi baleními. Oddálení menstruačního krvácení může trvat tak dlouho, jak je potřeba, maximum je 
10  dní  (dle  toho,  kolik  okrových  tablet  z  druhého  balení  je  využíváno).  Během  oddalování 
menstruačního  krvácení  může  docházet  ke  krvácení  z  průniku  nebo  ke  špinění.  K  pravidelnému 
užívání  přípravku  Tri-Regol  se  pak  vrátíte  po  7denním  intervalu  bez  užívání  tablet  za  druhým 
blistrem. 

 

Jestliže jste přestala užívat přípravek Tri-Regol 

Užívání přípravku Tri-Regol můžete kdykoli ukončit. Pokud jste přestala užívat přípravek Tri-Regol, 
protože chcete otěhotnět, používejte do první opravdové menstruace jinou metodu antikoncepce. Tak 
bude lékař moci snadněji vypočítat, kdy se Vaše dítě narodí. 

 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

 

4.  

Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

Zvýšené riziko krevních sraženin v žilách (žilní tromboembolismus (VTE)) nebo krevní sraženiny v 
tepnách (arteriální tromboembolismus (ATE)) je přítomné u všech žen, které používají kombinovanou 
hormonální  antikoncepci.  Pro  podrobnější  údaje  o  různých  rizicích  v  důsledku  používání 
kombinované  hormonální  antikoncepce  si  přečtěte  bod  2  „Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než 
začnete přípravek Tri-Regol užívat“. 

 

Následuje seznam nežádoucích účinků, které byly spojovány s užíváním přípravku Tri-Regol: 

 

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 osobu z 10): bolest hlavy, krvácení z průniku, špinění mezi 
menstruacemi. 

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10): poševní infekce, např. plísňová infekce, deprese, změny 
nálad,  nervozita,  závrať,  nevolnost,  bolest  břicha,  pupínky,  bolest  prsů,  citlivost  prsů,  otok  prsů  a 
sekrece,  bolestivé  krvácení,  změna  charakteru  a  množství  vaginálního  výtoku,  vynechání  krvácení, 
nárůst tělesné hmotnosti. 

Méně  časté  (mohou  postihnout  až  1  osobu  ze 100):  zadržování  tekutin  (otok),  změny  chuti  k jídlu, 
ztráta zájmu o sex, migréna, vysoký krevní tlak, nevolnost, průjem, vyrážka, kopřivka, hnědé skvrny 
na obličeji a na těle (chloasma), zvýšený růst chloupků, vypadávání vlasů, zvětšení prsů, změny hladin 
tuků v séru včetně hypertriglyceridemie. 

 

10/11 

Vzácné  (mohou  postihnout  až  1  osobu  z 1000):  reakce  přecitlivělosti  způsobující  až  zástavu  srdce 
nebo  dýchání,  nové  vzplanutí  autoimunitního  onemocnění (systémový lupus erythematodes  – SLE), 
poruchy hladiny cukru v krvi, zvýšení libida, podráždění očí (při nošení kontaktních čoček), celkové 
onemocnění  ucha  a  labyrintu,  zhoršení  varikózních  žil,  gastrointestinální  potíže,  žloutenka, 
onemocnění  kůže  (erythema  multiforme  (charakterizované  vyrážkou  ve  tvaru  terčovitého  zarudnutí 
nebo  boláků),  erythema  nodosum  (charakterizované  bolestivými  zarudlými  uzly  v kůži),  snížení 
hladiny folátů v séru, úbytek tělesné hmotnosti. 

Škodlivé krevní sraženiny v žíle nebo tepně, například:  

-  v noze nebo chodidle (tj. hluboká žilní trombóza),  
-  v plících (tj. plicní embolie),  
-  srdeční záchvat,  
-  cévní mozková příhoda,  
-  příznaky  malé  cévní  mozkové  příhody  nebo  dočasné  cévní  mozkové  příhody  známé  jako 

tranzitorní ischemická ataka (TIA),  

-  krevní sraženiny v játrech, žaludku/střevech, ledvinách nebo oku.  

Šance, že se u Vás objeví krevní sraženina, mohou být vyšší, pokud máte jiná onemocnění, 
která zvyšují riziko (pro více informací o podmínkách, které zvyšují riziko krevních sraženin, 
a o příznacích krevní sraženiny viz bod 2). 

 

Velmi  vzácné  (mohou  postihnout  až  1  osobu  z 10000):  nádory  jater,  nové  vzplanutí  porfyrie,  nové 
vzplanutí onemocnění nervového systému (chorea), zánět zrakového nervu, krevní sraženina v cévách 
oka,  zánět  slinivky  břišní,  onemocnění  žlučníku,  onemocnění  krve  nazývané  hemolyticko-uremický 
syndrom HUS (onemocnění, kdy krevní sraženiny způsobují selhání ledvin). 

 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  

 

5.  

Jak přípravek Tri-Regol uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  blistru  nebo  krabičce  za 
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

Co přípravek Tri-Regol obsahuje 

 

11/11 

Léčivými látkami jsou ethinylestradiolum a levonorgestrelum. 

Každý blistr s tabletami obsahuje: 

6  růžových  tablet:  jedna  tableta  obsahuje  ethinylestradiolum  30  mikrogramů  a  levonorgestrelum  50 
mikrogramů 

5  bílých  tablet:  jedna  tableta  obsahuje  ethinylestradiolum  40  mikrogramů  a  levonorgestrelum  75 
mikrogramů 

10 okrových tablet: jedna tableta obsahuje ethinylestradiolum 30 mikrogramů a levonorgestrelum 125 
mikrogramů 

Pomocnými látkami jsou: 

Všechny  tablety  (růžové,  bílé  a  okrové)  obsahují:  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  magnesium-
stearát,  mastek,  kukuřičný  škrob,  monohydrát  laktosy,  sacharosu,  uhličitan  vápenatý,  oxid  titaničitý 
(E171), kopovidon, makrogol 6000, povidon, sodnou sůl karmelosy. 

Růžové tablety obsahují navíc: červený oxid železitý (E172), okrové tablety obsahují navíc: žlutý oxid 
železitý (E172).  

 

Jak přípravek Tri-Regol vypadá a co obsahuje toto balení 

6 růžových, 5 bílých, 10 okrových lesklých, bikonvexních, kulatých obalených tablet. 

 

Obal: Al/PVC/PVDC blistr, kartónové (etui) pouzdro, krabička. 

Velikost balení:  

1 x 21 obalených tablet 
3 x 21 obalených tablet 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Gedeon Richter Plc. 
1103 Budapešť, 
Gyömrői út 19-21 
Maďarsko 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 

Česká republika: 

Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. 
Na Strži 65, 140 00 Praha 4 
Tel.:+420 261 141 200 
e-mail: 

info@richtergedeon.cz

 

 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována  

18. 8. 2017 

 

Recenze

Recenze produktu TRI-REGOL 1X21 Obalené tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TRI-REGOL 1X21 Obalené tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám