Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

TRALGIT SR 100 50X100MG Tabl. s řízeným uvol. - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14227

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 14227
Kód EAN: 8584005186102
Kód SÚKL: 59673
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Tralgit SR se používá k tlumení středně silných až silných náhlých nebo dlouhotrvajících bolestí různého původu s relativně malým rizikem vzniku psychické a fyzické závislosti.

Příbalový leták

1
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls212415/2012, sukls212416/2013,
sukls212413/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Příbalová informace: informace pro uživatele

TRALGIT SR 100
TRALGIT SR 150
TRALGIT SR 200
(tramadoli hydrochloridum)
tablety s prodlouženým uvolňováním

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Tralgit SR a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tralgit SR užívat
3. Jak se přípravek Tralgit SR užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Tralgit SR uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek TRALGIT SR a k čemu se používá

TRALGIR SR se používá k tlumení středně silných až silných náhlých nebo dlouhotrvajících bolestí
různého původu s relativně malým rizikem vzniku psychické a fyzické závislosti.
Léčivá látka tramadol (tramadoli hydrochloridum) se z léku uvolňuje pozvolna a rovnoměrně, čímž je
zabezpečen jeho prodloužený a vyrovnaný účinek.
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství od 14 let.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRALGIT SR užívat

Neužívejte přípravek TRALGIT SR:
jestliže jste alergický/á na tramadol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě
6) a na analgetika morfinového typu (léky proti bolesti),
při otravě alkoholem a léky (hypnotiky - léky navozující spánek, narkotickými analgetiky, léky proti
bolesti, psychofarmaky - léky k léčbě duševních nemocí nebo jinými látkami, které ovlivňují nervovou
činnost),
2
při současném užívání inhibitorů monoaminooxidázy léků proti depresi, a do 14 dnů po jejich
aplikaci,
jestliže trpíte epilepsií, která není dostatečně kontrolovaná léčbou,
jestliže kojíte, pokud jde o dlouhodobou léčbu (déle než 2-3 dny).
Přípravek není určen pro děti a mladistvé mladší než 14 let.
V případě, že výše uvedené stavy se u vás vyskytnou až v průběhu užívání přípravku, informujte o tom
svého ošetřujícího lékaře.

Upozornění a opatření:
Před užitím přípravku TRALGIT SR se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
jestliže máte nebo jste v nedávné době utrpěl poranění hlavy nebo šok (známkou šoku může být
studený pot),
jestliže trpíte poruchami vědomí nejasného původu, poruchami dýchání, sklonem ke křečím nebo
zvýšeným nitrolebním tlakem,
jestliže trpíte poruchami jater či ledvin,
jestliže máte sklon k epilepsii nebo křečím, protože riziko křečí se může zvýšit. U pacientů užívajících
tramadol v doporučených dávkách byl popsány záchvaty. Při překročení maximální denní doporučené
denní dávky 400 mg se riziko záchvatů může zvýšit.
jestliže jste závislí na drogách.
Přípravek není vhodný jako substituční látka při závislosti na opioidech.
Po dobu užívání přípravku je zakázáno užívat alkoholické nápoje.
Dětem a mladistvým do 14 let je vhodné podávat přípravek s nižším obsahem léčivé látky.

Další léčivé přípravky a přípravek TRALGIT SR:
Účinky přípravku Tralgit SR a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Informujte
svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které
možná budete užívat.

Před užitím přípravku se poraďte se svým lékařem, zejména užíváte-li;
- léky proti depresi ze skupiny SSRI, tricyklických antidepresiv, či inhibitorů MAO,
- léky určené k léčbě duševních chorob (antipsychotika), proti úzkosti (anxiolytika) nebo na spaní
(hypnotika),
- selegilin (lék k léčbě Parkinsonovy choroby), karbamazepin (lék k léčbě epilepsie),
- linezolid (antibiotikum), ritonavir (lék proti virovým infekcím),
- digoxin (lék na srdce), mexiletin (lék k léčbě poruch srdečního rytmu),
- ciprofloxacin (chemoterapeutikum), cimetidin (lék určený k léčbě vředů žaludku nebo dvanáctníku),
domperidon či metoklopramid (léky proti zvracení).

Riziko nežádoucích účinků je zvýšené:

- jestliže užíváte léky, které mohou vyvolat křeče (záchvaty), jako některá antidepresiva nebo
antipsychotika. Riziko vyvolání záchvatu se může zvýšit, jestliže s těmito léky současně užíváte i
TRALGIT SR. Váš lékař Vám řekne, jestli je užívání přípravku TRALGIT SR pro Vás vhodné.

- jestliže užíváte určitá antidepresiva. TRALGIT SR a tyto léky se mohou vzájemně ovlivňovat a můžou
se u Vás projevit příznaky jako bezděčné rytmické svalové stahy, včetně stahů okohybných svalů, neklid,
nadměrné pocení, třes, zvýšené reflexy, zvýšení svalového napětí, tělesná teplota nad 38 °C.

3
Přípravek TRALGIT SR s jídlem, pitím a alkoholem:
Příjem potravy neovlivňuje účinek přípravku, lze jej tedy užívat bez ohledu na dobu jídla.
Během léčby je zakázáno požívat alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Účinná látka přípravku TRALGIT SR prochází placentární bariérou. Protože o použití tramadolu
v průběhu těhotenství existuje jen omezené množství informací, je jeho užívání u těhotných žen možné
pouze ve zvlášť závažných případech. O podání léku během těhotenství rozhoduje lékař.
Kojícím ženám se nedoporučuje přípravek TRALGIT SR užívat. Ve zvlášť závažných případech je možné
jednorázové podání, kdy není nutné kojení přerušovat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během užívání přípravku TRALGIT SR pacient nesmí řídit motorová vozidla ani vykonávat činnosti
vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředění a koordinaci pohybů! Přípravek TRALGIT SR
může přivodit ospalost a útlum.


3. Jak se přípravek TRALGIT SR užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/a, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování se upravuje podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti na bolest. K odstranění bolesti
by se měla použít nejnižší možná dávka přípravku.

Dospělí a mladiství nad 14 let (s tělesnou hmotností nad 50 kg) obvykle užívají
1-2 tablety TRALGIT SR 100 každých 12 hodin (nejlépe ráno a večer).
nebo
1 tabletu TRALGIT SR 150 či TRALGIT SR 200 každých 12 hodin (nejlépe ráno a večer).

Je-li to potřebné, je možné užít dávku i v kratším intervalu než 12 hodin, nejdříve však za 6 hodin po
předcházející dávce.
Obvykle postačuje denní dávka 2-4 tablet TRALGIT SR 100 nebo 2 tablety TRALGIT SR 150 či 200,
v některých případech (hlavně u pacientů s nádorovým onemocněním) však lze na doporučení lékaře
podat i vyšší dávky léku.

Starší pacienti
U starších pacientů (nad 75 let) může být prodloužena doba vylučování přípravku. Jestli se Vás to týká,
Váš lékař Vám doporučí prodloužení dávkovacího intervalu.

Závažné onemocnění jater a ledvin (nedostatečnost)/dialyzovaní pacienti
Pacienti se závažnou nedostatečností jater nebo ledvin nesmí léčivý přípravek TRALGIT SR užívat.
Jestliže máte mírnou nebo středně závažnou nedostatečnost, Váš lékař Vám může doporučit prodloužení
dávkovacího intervalu.

Délka léčby závisí na druhu onemocnění a má trvat nejkratší možnou dobu.

4
Způsob podání
Tablety se užívají celé (nerozkousané, nerozdrcené, tablety o síle 150 mg a 200 mg je možné půlit), zapíjí
se malým množstvím tekutiny.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku TRALGIT SR je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku TRALGIT SR, než jste měl(a):
Předávkování se projevuje zúžením zornic, zvracením, oběhovým selháním, poruchou vědomí různého
stupně (spavost až koma), vznikem křečí, útlumem dýchání a střevní činnosti.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem neprodleně kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek TRALGIT SR:
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže zapomenete užít obvyklou dávku a bolest se znovu objeví, vynechanou dávku užijte ihned, když si
vzpomenete. Dodržte odstup mezi dávkami a maximální denní dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek TRALGIT SR:
Délku užívání přípravku Tralgit SR určuje lékař s ohledem na Váš zdravotní stav.
Léčba přípravkem Tralgit SR může být ukončena bez postupného snižování dávky. Váš lékař rozhodne o
ukončení léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Přestaňte prosím ihned užívat tablety a vyhledejte lékařskou pomoc, jestliže se u vás vyskytne
anafylaktická reakce (celková prudká alergická reakce). Ta se může projevit potížemi s dýcháním
až těžkou dušností, otoky tváře, rtů či krku, pocitem na omdlení až mdlobami, horkostí, pocením,
červenými skvrnami na kůži či kopřivkou.

Při užívání tramadolu (účinná látka přípravku TRALGIT) se mohou vyskytnout následující nežádoucí
účinky seřazeny dle frekvence výskytu:

Velmi často (mohou se objevit u více než 1 z 10 lidí):
- závratě, pocity na zvracení
Často (mohou se objevit až u 1 z 10 lidí):
- bolesti hlavy, malátnost, pocení, zvracení, sucho v ústech, zácpa
Méně často (mohou se objevit až u 1 ze 100 lidí):
- nechutenství, pocity bušení srdce, zrychlená srdeční činnost, závratě či omdlévání při náhlé změně
polohy (sed nebo stoj z polohy vleže), oběhový kolaps, žaludeční obtíže, průjem, kožní reakce
(svědění, vyrážka, kopřivka)
Vzácně (mohou se objevit až u 1 z 1000 lidí):
- alergická reakce, anafylaxe, zmatenost, poruchy spánku, stavy nepřiměřeně dobré nálady provázené
celkově zvýšenou aktivitou, stavy zhoršené nálady, snížená aktivita, poruchy vnímání a myšlení
(halucinace), změny chuti, brnění a mravenčení končetin, záchvaty křečí, zvýšení aktivity, poruchy
5
poznávacích funkcí, zpomalení srdeční činnosti, rozmazané vidění, snížená aktivita mozkového centra
pro řízení dechu, pocit nedostatku vzduchu provázený zvýšeným dechovým úsilím, zúžení průdušek,
sípání, zhoršení astmatu, zažívací obtíže, bolesti břicha, říhání, svalová slabost, poruchy močení,
zvýšení krevního tlaku
Velmi vzácně (mohou se objevit až u 1 z 10 000 lidí):
- závislost na tramadolu (účinná látka přípravku Tralgit ), nepokoj, nervozita, neklid se zvýšeným
nutkáním k pohybu, nadměrné mimovolné pohyby, třes, otoky v důsledku alergické reakce, zvýšené
hodnoty jaterních testů


5. Jak přípravek TRALGIT SR uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25o C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek TRALGIT SR obsahuje
Léčivou látkou je tramadol (tramadoli hydrochloridum) 100 mg, 150 mg nebo 200 mg v 1 tabletě
s prodlouženým uvolňováním.
Dalšími pomocnými látkami jsou: glycerol-dibehenát, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého,
povidon 25, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak přípravek TRALGIT SR vypadá a co obsahuje toto balení
TRALGIT SR 100: téměř bílé, kulaté, bikonvexní, hladké tablety
TRALGIT SR 150: téměř bílé, oválné tablety s oboustrannou půlicí rýhou
TRALGIT SR 200: téměř bílé, oválné tablety s půlicí rýhou na jedné straně
Balení obsahuje 10, 30, 50 nebo 100 tablet
Tablety jsou baleny do fólií (blistrů) v krabičce.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, a.s., Hlohovec, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 6.3.2013


Recenze

Recenze produktu TRALGIT SR 100 50X100MG Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu TRALGIT SR 100 50X100MG Tabl. s řízeným uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám