Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

TRACRIUM 250 2X25ML/250MG Injekční roztok

Kód výrobku: 21452

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - TRACRIUM 250 2X25ML/250MG Injekční roztok

1/5
sp.zn. sukls90984/2008, sukls90985/2008, sukls90986/2008

Příbalová informace: informace pro pacienta

Tracrium 25
Tracrium 50
Tracrium 250
injekční roztok

atracurii besilas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní
sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které
nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Tracrium a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tracrium užívat
3. Jak se přípravek Tracrium užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Tracrium uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Tracrium a k čemu se používá

Přípravek Tracrium patří do skupiny léků nazývaných myorelaxancia. Používá se jako
doplněk celkové anestezie k uvolnění svalového napětí během různých druhů chirurgických
zákroků a k usnadnění tracheální intubace (zavedení trubičky do průdušnice, pro podporu
dýchání při anestezii). Přípravek Tracrium je také používán na jednotkách intenzivní péče.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tracrium užívat

Přípravek Tracrium Vám nesmí být podán:
- jestliže jste alergický(á) na atrakurium-besylát, cisatrakurium nebo na kteroukoli další
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Pokud se domníváte, že se Vás toto týká, řekněte to svému lékaři dříve, než Vám bude
přípravek Tracrium podán.

Upozornění a opatření
Před zahájením podávání přípravku Tracrium informujte svého lékaře:
jestliže máte alergii nebo průduškové astma
jestliže se u Vás již dříve vyskytla reakce přecitlivělosti na jiné Tracriu podobné
přípravky blokující přenos vzruchu mezi nervem a svalem
2/5
jestliže trpíte svalovou slabostí, únavou nebo obtížemi s koordinací pohybů
(myasthenia gravis)
jestliže trpíte nervosvalovou poruchou
jestliže máte srdeční onemocnění nebo jste citliví na pokles krevního tlaku
jestliže jste v nedávné době utrpěl(a) těžké popáleniny, které si vyžádaly lékařskou
pomoc.
Pokud se domníváte, že se Vás cokoli z výše uvedeného může týkat, poraďte se se
svým lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Tracrium
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat. Toto platí i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského
předpisu.

Některé léky mohou ovlivnit účinky přípravku Tracrium. Mezi tyto léky patří:
anestetika (používaná ke snížení vědomí a bolesti během chirurgického zákroku),
jako jsou halothan, isofluran, enfluran nebo ketamin
antibiotika (používaná k léčbě infekcí), jako jsou aminoglykosidy, polymyxiny,
spektinomycin, tetracykliny, linkomycin a klindamycin
antiarytmika (používaná k léčbě poruch srdečního rytmu), jako jsou propanolol,
oxpreonolon, blokátory kalciových kanálů, lidokain, prokainamid a chinidin
léky užívané ke snížení množství vody v těle (diuretika), jako je furosemid, mannitol,
thiazidová diuretika a acetazolamid
soli hořčíku (užívané k předcházení nízkých hladin hořčíku v těle)
léky užívané k léčbě duševních poruch, jako je lithium nebo chlorpromazin
léky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze), jako jsou trimetafan a
hexamethonium
léky užívané k léčbě zánětu kloubů (antirevmatika), jako jsou chlorochin a
penicilamin
léky užívané k léčbě Alzheimerovy choroby, jako je donepezil
steroidy (používané k léčbě zánětů nebo astmatu), jako je prednisolon
léky užívané k léčbě záchvatů (epilepsie), jako jsou fenytoin

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete
otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než Vám bude tento přípravek podán. Váš lékař
zváží prospěch léčby pro Vás proti riziku podání přípravku Tracrium pro Vaše dítě.

Přípravek Tracrium se může použít k udržování uvolnění svalového napětí při císařském
řezu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Řídit nebo obsluhovat stroje brzy po operaci může být nebezpečné. Váš lékař Vám sdělí, jak
dlouho musíte počkat, než budete moci řídit nebo obsluhovat stroje.
Neřiďte ani neobsluhujte stroje, pokud se necítíte dobře.


3. Jak se přípravek Tracrium užívá

Neočekává se od Vás, že si budete tento přípravek podávat sám (sama). Vždy Vám bude
podán pod dohledem zkušeného lékaře.

Jaké množství přípravku se podává
3/5
Váš lékař určí správnou dávku přípravku Tracrium podle:
vaší hmotnosti
rozsahu a doby požadovaného uvolnění svalového napětí
vaší předpokládané odpovědi (reakci) na podání léku

Jak je přípravek Tracrium podáván
Přípravek Tracrium může být podán:
jako jednotlivá injekce do žíly (intravenózní bolus)
jako kontinuální (nepřetržitá) infuze (obvykle s použitím infuzní pumpy) do žíly.
V tomto případě je léčivo podáváno pomalu během určitého časového období.

Použití u dětí
Přípravek není určen novorozencům do 1 měsíce věku.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Tracrium, než mělo být
Účinky přípravku Tracrium jsou pečlivě sledovány v průběhu celého zákroku a v intenzivní
péči. V případě podání příliš velké dávky budou ihned provedena příslušná opatření.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů:
nízký krevní tlak (hypotenze), většinou mírná a přechodná
zrudnutí kůže

Méně časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů:
obtíže s dýcháním a pískání (bronchospazmus)

Vzácné nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů:
kopřivka

Velmi vzácné nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů:
alergické reakce (reakce přecitlivělosti) včetně šoku, oběhového selhání a srdeční
zástavy

Další nežádoucí účinky
Četnost jejich výskytu není známa:
křeče
svalové poruchy (myopatie), svalová slabost

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.


5. Jak přípravek Tracrium uchovávat

4/5
Uchovávejte při teplotě od 2 do 8 °C.

Ampulky/lahvičky uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Chraňte před mrazem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po otevření ampulky/lahvičky nesmí být přípravek opětovně použit.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Tracrium obsahuje

- Léčivou látkou je atracurii besilas. Jeden ml injekčního roztoku obsahuje atracurii
besilas 10 mg.
- Pomocnými látkami jsou roztok kyseliny besylové a voda na injekci.

Jak přípravek Tracrium vypadá a co obsahuje toto balení

Injekční roztok Tracrium je čirý, lehce nažloutlý roztok prakticky bez částic.

Tracrium 25, Tracrium 50:
Ampulky z bezbarvého skla, plastový ochranný obal, krabička.

Tracrium 250:
Lahvička z bezbarvého skla s gumovou zátkou a Al uzávěr s plastovým krytem (flip-off),
krabička.

Velikosti balení:
5 x 2,5 ml / 25 mg
5 x 5,0 ml / 50 mg
2 x 25 ml / 250 mg

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
The Wellcome Foundation Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS,
Velká Británie

Výrobce:
GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., San Polo di Torrile, Parma, Itálie

Vysvětlení cizojazyčných údajů uvedených na obalech přípravku Tracrium:
EXP = použitelné do
Lot = číslo šarže

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24.7.2013.
5/5-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Uchovávejte při teplotě od 2 do 8 °C.
Ampulky/lahvičky uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte
před mrazem.

Po otevření ampulky/lahvičky nesmí být přípravek opětovně použit.
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě,
doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti
uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C, pokud
rekonstituce/ředění (atd.) neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických
podmínek.

Tracrium je inaktivováno v prostředí s vysokou hodnotou pH, a proto se nesmí mísit ve stejné
injekční stříkačce s roztoky tiopentalu nebo jinými alkalicky reagujícími roztoky.

Je-li za místo aplikace vybrána malá žíla, je třeba ji po injekci přípravku Tracrium
propláchnout fyziologickým roztokem. Podávají-li se kromě přípravku Tracrium stejnou
zavedenou jehlou nebo kanylou i jiná léčiva, je zapotřebí po aplikaci každého léčiva
propláchnutí dostatečným objemem fyziologického roztoku.

Tracrium je hypotonický roztok, a nesmí se proto podávat stejným žilním přístupem jako
krevní transfuze.

Přípravek Tracrium je kompatibilní s následujícími infuzními roztoky:

Infuzní roztok: Doba, po kterou je roztok stabilní:
izotonický infuzní roztok chloridu sodného (0,9 % m/V) 24 hodin
izotonický infuzní roztok glukózy (5 % m/V) 8 hodin
Ringerův roztok 8 hodin
izotonický infuzní roztok chloridu sodného (0,18 % m/V) 8 hodin
s glukózou (4 % m/V)
Hartmannův roztok 4 hodiny

Roztoky jsou stabilní (při koncentraci atrakurim-besylátu 0,5 mg/ml) po výše uvedenou
dobu při teplotě do 30°C.


Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 21452
Kód EAN:
Kód SÚKL: 42393
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Tracrium je vysoce selektivní, kompetitivní čili nedepolarizující neuromuskulární blokátor, který se používá jako doplněk celkové anestezie k umožnění tracheální intubace, k relaxaci kosterního svalstva a k usnadnění řízené ventilace v průběhu nejrůznějších chirurgických výkonů. Použití je možné i při myasthenia gravis a myastenických syndromech a při renální nebo hepatální dysfunkci. Pro rychlé a spolehlivé odeznění účinku je tento přípravek vhodný pro ambulantní anestezii a pro použití v neodkladné péči. Používá se u všech věkových kategorií.

Recenze

Recenze produktu TRACRIUM 250 2X25ML/250MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu TRACRIUM 250 2X25ML/250MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám