Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

TOPIRAMAT SANDOZ 25 MG 60X25MG Potahované tablety - diskuze

Kód výrobku: 73172

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - TOPIRAMAT SANDOZ 25 MG 60X25MG Potahované tablety

Sp.zn.sukls189075/2017 A sp.zn.sukls168094/2017

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Topiramat Sandoz 25 mg

Topiramat Sandoz 50 mg

Topiramat Sandoz 100 mg

potahované tablety

topiramatum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění, jako Vy.  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Topiramat Sandoz a k čemu se používá

Topiramat Sandoz patří do skupiny léčiv nazývaných „antiepileptika“. Používá se:

 • samostatně pro léčbu (epileptických) záchvatů u dospělých a dětí od 6 let věku;
 • s jinými léčivými přípravky pro léčbu (epileptických) záchvatů u dospělých a dětí od 2 let věku;
 • k prevenci migrenózních bolestí hlavy u dospělých. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Topiramat Sandoz užívat

  Neužívejte Topiramat Sandoz:

 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na topiramát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (viz bod 6).
 • k prevenci migrény v případě, že jste těhotná nebo můžete otěhotnět a neužíváte účinnou antikoncepci (další informace viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“).
  1. Co je přípravek Topiramat Sandoz a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Topiramat Sandoz užívat
  3. Jak se přípravek Topiramat Sandoz užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek Topiramat Sandoz uchovávat
  6. Obsah balení a další informace Nejste-li si jistý(á), že se Vás výše uvedená skutečnost týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Topiramat Sandoz užívat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Topiramat Sandoz se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

 • máte problémy s ledvinami, zejména ledvinové kameny nebo chodíte na dialýzu
 • jste v minulosti měl(a) problémy s krví nebo tělními tekutinami (metabolická acidóza)
 • máte problémy s játry
 • máte problémy se zrakem, zejména glaukom (zelený zákal)
 • máte problémy s růstem
 • držíte dietu s vysokým obsahem tuků (ketogenní dieta)
 • jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět (další informace viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“).

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Topiramat Sandoz užívat.

Je důležité, abyste nepřestal(a) užívat přípravek bez porady s lékařem.

Poradit s lékařem se musíte i v případě, že byste měl(a) užívat jakýkoli léčivý přípravek obsahující topiramát, jiný než Topiramat Sandoz.

V průběhu léčby přípravkem Topiramat Sandoz můžete ubývat na váze, proto je při užívání tohoto přípravku nutno pravidelně kontrolovat tělesnou hmotnost. Ubýváte-li příliš na váze nebo dítě užívající přípravek dostatečně nepřibývá, je nutno se poradit s lékařem.

U malého počtu osob léčených antiepileptiky jako je Topiramat Sandoz, se vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. Pokud se u Vás kdykoli takové myšlenky vyskytnou, okamžitě vyhledejte lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Topiramat Sandoz

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Topiramat Sandoz a některé další léčivé přípravky se mohou vzájemně ovlivňovat. Někdy může být nutné upravit dávku některého z dalších léků, které užíváte, nebo přípravku Topiramat Sandoz.

Zejména informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte:

 • jiné léčivé přípravky, které narušují nebo omezují Vaše myšlení, soustředění nebo svalovou koordinaci (např. léčivé přípravky tlumící centrální nervový systém jako jsou myorelaxancia - přípravky uvolňující svaly a sedativa - utišující prostředky).
 • antikoncepční tablety. Topiramat Sandoz může snížit jejich účinek.

Informujte svého lékaře o změnách menstruačního krvácení během užívání antikoncepčních tablet a přípravku Topiramat Sandoz.

Veďte si seznam léčivých přípravků, které užíváte. Ukažte tento seznam lékaři a lékárníkovi před užíváním dalšího přípravku. Další léčiva, o kterých byste se měl(a) poradit s lékařem nebo lékárníkem, jsou jiná antiepileptika, risperidon, lithium, hydrochlorothiazid, metformin, pioglitazon, glibenklamid, amitriptylin, propranolol, diltiazem, venlafaxin, flunarizin, třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum ) (rostlinný přípravek užívaný k léčbě deprese).

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Topiramat Sandoz užívat.

Užívání přípravku Topiramat Sandoz s jídlem a pitím

Topiramat Sandoz můžete užívat s potravou nebo nalačno. Během užívání přípravku Topiramat Sandoz pijte během dne velké množství tekutin, abyste zabránil(a) vzniku ledvinových kamenů. Během užívání přípravku Topiramat Sandoz byste se měl(a) vyvarovat požívání alkoholu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Lékař rozhodne, zda můžete Topiramat Sandoz užívat. Podobně jako u ostatních antiepileptik hrozí riziko poškození plodu, pokud je Topiramat Sandoz užíván během těhotenství. Ujistěte se, že jsou Vám zcela jasná rizika a přínosy užívání přípravku Topiramat Sandoz k léčbě epilepsie během těhotenství.

Jestliže jste těhotná nebo můžete otěhotnět a neužíváte účinnou antikoncepci, neužívejte přípravek Topiramat Sandoz k prevenci migrény.

Matky, které během užívání přípravku Topiramat Sandoz kojí, musí lékaři oznámit co nejdříve, pokud se u dítěte objeví cokoli neobvyklého.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat tento lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během léčby přípravkem Topiramat Sandoz se mohou objevit závratě, únava a problémy se zrakem. Neřiďte dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje bez porady s lékařem.

Topiramat Sandoz obsahuje laktosu.

Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, před užíváním tohoto léčivého přípravku se obraťte na svého lékaře. 3. Jak se přípravek Topiramat Sandoz užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Lékař většinou zahájí léčbu nízkou dávkou přípravku Topiramat Sandoz a dávku Vám bude pomalu zvyšovat, dokud nebude nalezena nejvhodnější dávka.
 • Potahované tablety přípravku Topiramat Sandoz se polykají celé. Tablety nekousejte, protože mohou zanechat hořkou pachuť.
 • Topiramat Sandoz lze užívat před jídlem, během jídla nebo po jídle. Během dne vypijte velké množství tekutin, abyste během užívání přípravku Topiramat Sandoz zabránil(a) tvorbě ledvinových kamenů.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Topiramat Sandoz, než jste měl(a)

 • Ihned vyhledejte lékaře. Vezměte si s sebou obal od léčivého přípravku.
 • Můžete se cítit ospalý(á), unavený(á) nebo mít sníženou pozornost, mít obtíže s mluvením nebo soustředěním, mít dvojité nebo rozmazané vidění, cítit závratě kvůli nízkému krevnímu tlaku, cítit se depresivně (sklesle) nebo neklidně, mít bolesti břicha nebo křeče (záchvaty). K předávkování může dojít, pokud spolu s přípravkem Topiramat Sandoz užíváte další léčivé přípravky.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Topiramat Sandoz

 • Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Jestliže je však již téměř doba na další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v užívání jako obvykle. Pokud jste zapomněl(a) užít dvě nebo více dávek, vyhledejte lékaře.
 • Nezdvojnásobujte následující dávku (dvě dávky v tutéž dobu), abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Topiramat Sandoz

Nepřestávejte tento přípravek užívat bez porady s lékařem. Vaše příznaky by se mohly vrátit. Rozhodne-li lékař o ukončení léčby tímto přípravkem, může snižovat dávku postupně během několika dnů.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Neprodleně oznamte svému lékaři nebo vyhledejte lékařskou pomoc, vyskytnou-li se u Vás

následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

 • Deprese (nová nebo zhoršení stávající).

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

 • Záchvaty (křeče).
 • Úzkost, podrážděnost, změny nálady, zmatenost, dezorientace.
 • Problémy s koncentrací, pomalé myšlení, ztráta paměti, problémy s pamětí (nový výskyt, náhlá změna nebo zhoršení stávajících).
 • Ledvinové kameny, časté nebo bolestivé močení. Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)
 • Zvýšená kyselost krve (může způsobit problémy s dýcháním, včetně dušnosti, ztrátu chuti k jídlu, nevolnost, zvracení, nadměrnou únavu a rychlý či nepravidelný tlukot srdce).
 • Snížené pocení nebo jeho ztráta.
 • Myšlenky na vážné sebepoškození se, pokus o vážné sebepoškození. Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob)
 • Glaukom (zelený zákal) - blokáda tekutiny v oku způsobující zvýšený nitrooční tlak, bolest nebo zhoršení zraku. Další následující účinky, které jsou uvedeny níže, oznamte svému lékaři nebo lékárníkovi,

pokud se stanou vážnými:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

 • Ucpaný nos, výtok z nosu, bolest v krku.
 • Brnění, bolest a/nebo necitlivost různých částí těla.
 • Ospalost, únava.
 • Závrať.
 • Nevolnost, průjem.
 • Úbytek tělesné hmotnosti. Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)
 • Anemie (chudokrevnost = nízký počet červených krvinek).
 • Alergická reakce (jako kožní vyrážka, zčervenání, svědění, otok obličeje, kopřivka).
 • Ztráta chuti k jídlu, snížení chuti k jídlu.
 • Agrese, pohybový neklid, zlost.
 • Obtíže s usínáním nebo se spánkem.
 • Problémy s řečí nebo porucha řeči, nejasná řeč.
 • Nemotornost nebo nedostatek koordinace, pocit nejistoty při chůzi.
 • Snížení schopnosti provést běžné úkony.
 • Snížení nebo ztráta chuti, žádná chuť.
 • Mimovolní třes či chvění, rychlé nekontrolovatelné pohyby očí.
 • Porucha zraku jako dvojité nebo rozmazané vidění, zhoršení zraku, obtíže se zaostřením.
 • Pocit točení hlavy (vertigo), zvonění v uších, bolest ucha.
 • Dušnost.
 • Kašel.
 • Krvácení z nosu.
 • Horečka, špatný pocit, slabost.
 • Zvracení, zácpa, bolest břicha nebo špatný pocit v břiše, špatné zažívání, infekce žaludku nebo střeva.
 • Sucho v ústech.
 • Vypadávání vlasů.
 • Svědění.
 • Bolest nebo otok kloubů, svalové stahy nebo záškuby, bolest nebo slabost svalů, bolest na hrudi.
 • Přírůstek tělesné hmotnosti. Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)
 • Snížení počtu krevních destiček (krevní buňky, které pomáhají zastavit krvácení), snížení počtu bílých krvinek, které Vás pomáhají chránit proti infekci, snížení hladiny draslíku v krvi.
 • Zvýšení hladin jaterních enzymů, zvýšení počtu eozinofilů (typ bílých krvinek) v krvi.
 • Otok mízních uzlin na krku, v podpaží nebo rozkroku.
 • Zvýšení chuti k jídlu.
 • Povznesená nálada.
 • Slyšení, vidění nebo cítění věcí, které nejsou přítomny, závažná duševní porucha (psychóza).
 • Nevyjadřování a/nebo necítění emocí, neobvyklá podezíravost, návaly paniky.
 • Problémy se čtením, porucha řeči, problémy se psaním.
 • Neklid, nadměrná aktivita.
 • Pomalé myšlení, snížení bdělosti nebo ostražitosti.
 • Omezené nebo pomalé pohyby těla, mimovolní nenormální nebo opakující se pohyby svalů.
 • Mdloba.
 • Nenormální pocit při doteku, poškození hmatu.
 • Poškozený, změněný nebo žádný čich.
 • Neobvyklé pocity, které mohou předcházet migréně nebo určitému druhu záchvatu.
 • Suché oko, citlivost očí na světlo, mrkání, nadměrná tvorba slz.
 • Snížení nebo ztráta sluchu, ztráta sluchu v jednom uchu.
 • Pomalý nebo nepravidelný tlukot srdce, pocit bušení srdce v hrudi.
 • Nízký krevní tlak, nízký krevní tlak po postavení se (v důsledku toho mohou někteří lidé užívající přípravek Topiramat Sandoz omdlévat, mít závratě nebo mohou omdlít při náhlém postavení nebo posazení se).
 • Návaly horka, pocit tepla.
 • Pankreatitida (zánět slinivky břišní).
 • Nadměrná plynatost, pálení žáhy, pocit plného nebo nafouklého břicha.
 • Krvácení dásní, zvýšená tvorba slin, slinění, zapáchající dech.
 • Nadměrný příjem tekutin, žízeň.
 • Změna zbarvení pokožky.
 • Svalová ztuhlost, bolest boků.
 • Krev v moči, inkontinence (únik) moči, urgentní pocit na močení, bolest ve slabinách nebo bolest ledvin.
 • Obtíže s dosažením a udržením erekce, sexuální porucha.
 • Příznaky podobné chřipce.
 • Studené prsty rukou a nohou.
 • Pocit opilosti.
 • Problémy s učením. Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob)
 • Neobvykle povznesená nálada.
 • Ztráta vědomí.
 • Slepota na jedno oko, dočasná slepota, šeroslepost.
 • Tupozrakost.
 • Otok očí a okolo očí.
 • Necitlivost, brnění, změna zbarvení (do běla, modra a poté červena) prstů rukou a nohou při vystavení chladu.
 • Zánět jater, selhání jater.
 • Stevens-Johnsonův syndrom, potenciálně život ohrožující stav, který se může projevit bolestí na různých sliznicích (např. v ústech, nosu a očích), kožní vyrážkou, či puchýři.
 • Nenormální zápach kůže.
 • Špatný pocit v horních a dolních končetinách.
 • Problémy s ledvinami. Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)
 • Makulopatie, onemocnění makuly, což je malé místo na sítnici, kde je nejintenzivnější vidění. V případě změny nebo zhoršování zraku je nutno se poradit s lékařem.
 • Toxická epidermální nekrolýza, život ohrožující stav spojený se Stevens-Johnsonovým syndromem (ale ještě závažnější), charakterizovaný rozšířením puchýřů a olupováním vrchních vrstev kůže (viz vzácné nežádoucí účinky). Děti a dospívající

Nežádoucí účinky u dětí jsou většinou podobné nežádoucím účinkům pozorovaným u dospělých. Některé nežádoucí účinky jsou však u dětí pozorovány buď častěji, a/nebo mohou být u dětí závažnější než u dospělých. Nežádoucí účinky, které mohou být závažnější, jsou snížení nebo ztráta pocení a zvýšení kyselosti krve. Nežádoucí účinky, které se mohou u dětí vyskytnout častěji, zahrnují onemocnění horních cest dýchacích.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Topiramat Sandoz uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte přípravek Topiramat Sandoz po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. HDPE nádobka: Po prvním otevření spotřebujte do 200 dní. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Topiramat Sandoz obsahuje

Léčivou látkou je topiramatum. Topiramat Sandoz 25 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje topiramatum 25 mg. Topiramat Sandoz 50 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje topiramatum 50 mg. Topiramat Sandoz 100 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje topiramatum 100 mg. Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý škrob (kukuřičný), sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát, hypromelosa, oxid titaničitý (E 171), makrogol 400, polysorbát 80, (Topiramat Sandoz 50 mg:) žlutý oxid železitý (E 172).

Jak přípravek Topiramat Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety. Topiramat Sandoz 25 mg:

Bílé hladké kulaté potahované tablety. Topiramat Sandoz 50 mg : Žluté hladké kulaté potahované tablety. Topiramat Sandoz 100 mg:

Bílé hladké kulaté potahované tablety.

Blistry: 5, 6, 10, 20, 60 a 100 potahovaných tablet. HDPE nádobka s PP uzávěrem a nádobkou se silikagelem nebo krabičkou se silikagelem jako vysoušedlem: 20, 28, 50, 60, 100 a 200 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

Výrobce

LEK Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Německo LEK S.A., Varšava, Polsko LEK Pharmaceuticals d.d., Lendava, Slovinsko

Další informace o přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika office.cz@sandoz.com

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie Topiramate Sandoz 25 mg filmomhulde tabletten Topiramate Sandoz 50 mg filmomhulde tabletten Topiramate Sandoz 100 mg filmomhulde tabletten Česká republika Topiramat Sandoz 25 mg Topiramat Sandoz 50 mg Topiramat Sandoz 100 mg Estonsko Topiramate Sandoz 25 mg Topiramate Sandoz 50 mg Topiramate Sandoz 100 mg Finsko Topiramat Sandoz 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen Topiramat Sandoz 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen Topiramat Sandoz 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen Irsko Topit 25 mg Film-Coated Tablets Topit 50 mg Film-Coated Tablets Topit 100 mg Film-Coated Tablets Itálie Ramas Německo Topiramat Sandoz 25 mg Filmtabletten Topiramat Sandoz 50 mg Filmtabletten Topiramat Sandoz 100 mg Filmtabletten Nizozemsko Topiramaat Sandoz 25 mg filmomhulde tabletten Topiramaat Sandoz 100 mg filmomhulde tabletten Norsko Topiramat Sandoz 25 mg filmdrasjerte tabletter Topiramat Sandoz 50 mg filmdrasjerte tabletter Topiramat Sandoz 100 mg filmdrasjerte tabletter Polsko TopiLek 25 TopiLek 50 TopiLek 100 Portugalsko Topiramato SANDOZ 25 mg Comprimidos Topiramato SANDOZ 50 mg Comprimidos Topiramato SANDOZ 100 mg Comprimidos Rakousko Topiramat Sandoz 25 mg - Filmtabletten Topiramat Sandoz 50 mg - Filmtabletten Topiramat Sandoz 100 mg - Filmtabletten Řecko LETOP Švédsko Topiramat 1A-Farma 25 mg filmdragerade tabletter Topiramat 1A-Farma 50 mg filmdragerade tabletter Topiramat 1A-Farma 100 mg filmdragerade tabletter Topiramat 1A-Farma 200 mg filmdragerade tabletter Velká Británie Topiramate Sandoz 25mg film-coated tablets Topiramate Sandoz 50mg film-coated tablets Topiramate Sandoz 100mg film-coated tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9. 2. 2018

Informace o produktu

Výrobce: Sandoz s.r.o.
Kód výrobku: 73172
Kód EAN: 3838957028580
Kód SÚKL: 104365
Držitel rozhodnutí: Sandoz s.r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Topiramat Sandoz se užívá k léčbě epilepsie u pacientů, u nichž záchvaty začínají v určité omezené oblasti mozku (známé jako parciální záchvaty) a/nebo s generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty (grand mal). Topiramat Sandoz se může užívat samostatně nebo v kombinaci s jinými antiepileptiky. Topiramat Sandoz se rovněž užívá k prevenci často se opakujících migrenózních bolestí hlavy u dospělých, u nichž nebyla předchozí léčba jinými léčivými přípravky úspěšná.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

TOPIRAMAT SANDOZ 25 MG 60X25MG Potahované tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu TOPIRAMAT SANDOZ 25 MG 60X25MG Potahované tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: TOPIRAMAT SANDOZ 25 MG 60X25MG Potahované tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu TOPIRAMAT SANDOZ 25 MG 60X25MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TOPIRAMAT SANDOZ 25 MG 60X25MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám