Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

TOPAMAX 25 MG 60X25MG Tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21838

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - TOPAMAX 25 MG 60X25MG Tobolky

1/9 

Sp.  zn.  sukls198574/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Topamax 15 mg 
Topamax 25 mg 

tvrdé tobolky 

topiramatum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je Topamax a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Topamax užívat 

3. 

Jak se Topamax užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Topamax uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Topamax a k čemu se používá 

 
Topamax patří do skupiny léčiv nazývaných „antiepileptika“. Používá se: 
 

 

samostatně pro léčbu (epileptických) záchvatů u dospělých a dětí od 6 let věku 

 

s jinými léčivými přípravky pro léčbu (epileptických) záchvatů u dospělých a dětí od 2 let věku 

 

k prevenci migrenózních bolestí hlavy u dospělých. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Topamax užívat 

 
Neužívejte Topamax 
 

 

jestliže jste alergický(á) na topiramát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 

 

k prevenci migrény v případě, že jste těhotná nebo můžete otěhotnět a neužíváte účinnou 
antikoncepci (další informace viz bod „Těhotenství a kojení“). 

 
Nejste-li si jistý(á), že se Vás výše uvedená skutečnost týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem 
dříve, než začnete Topamax užívat. 
 
Upozornění a opatření 
 
Před užitím přípravku Topamax se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: 

 

máte problémy s ledvinami, zejména ledvinové kameny nebo chodíte na dialýzu 

 

jste v minulosti měl(a) problémy s krví a tělními tekutinami (metabolická acidóza) 

 

máte problémy s játry 

 
 

2/9 

 

máte problémy se zrakem, zejména glaukom (zelený zákal) 

 

máte problémy s růstem 

 

držíte dietu s vysokým obsahem tuků (ketogenní dieta) 

 

jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět (další informace viz bod „Těhotenství a kojení“). 

 
Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo 
lékárníkem dříve, než začnete Topamax užívat. 
 
Je důležité, abyste nepřestal(a) užívat přípravek bez předchozí porady s lékařem. 
 
Poradit s lékařem se musíte i v případě, že byste měl(a) užívat jakýkoli léčivý přípravek obsahující 
topiramát jiný než Topamax. 
 
V průběhu léčby přípravkem Topamax můžete ubývat na váze, proto je při užívání tohoto přípravku 
nutno pravidelně kontrolovat tělesnou hmotnost. Ubýváte-li příliš na váze nebo dítě užívající přípravek 
dostatečně nepřibývá, je nutno se poradit s lékařem. 
 
U malého počtu osob léčených antiepileptiky jako je Topamax se vyskytly myšlenky na sebepoškození 
nebo sebevraždu. Pokud se u Vás kdykoli takové myšlenky vyskytnou, okamžitě vyhledejte lékaře. 
 
Přípravek Topamax může ve vzácných případech způsobit vysoké koncentrace amoniaku v krvi 
(zjištěné v krevních testech), které mohou vést ke změně fungování mozku, zvláště pokud je užívaný 
společně s lékem nazývaným kyselina valproová nebo valproát sodný.  
Protože se jedná o závažný stav, okamžitě informujte svého lékaře, pokud zpozorujete níže uvedené 
příznaky (viz také bod 4 Možné nežádoucí účinky): 
 
-  potíže s přemýšlením, zapamatováním si informací nebo řešením problémů 
-  snížení bdělosti nebo vědomí 
-  pocit velké ospalosti se snížením energie. 
 
Při vyšších dávkách přípravku Topamax se může riziko vzniku těchto příznaků ještě zvýšit. 
 
Další léčivé přípravky a Topamax 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užívala(a) nebo které možná budete užívat. Topamax a některé další léčivé přípravky se mohou 
vzájemně ovlivňovat. Někdy může být nutné upravit dávku některého z dalších léků, které užíváte, 
nebo přípravku Topamax. 
 
Zejména informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte: 

 

jiné léčivé přípravky, které poškozují nebo omezují Vaše myšlení, soustředění nebo svalovou 
koordinaci (např. léčivé přípravky tlumící centrální nervový systém jako jsou myorelaxancia – 
přípravky uvolňující svaly a sedativa – utišující prostředky) 

 

antikoncepční tablety. Topamax může snížit jejich účinek. 

 
Informujte svého lékaře o změnách menstruačního krvácení během užívání antikoncepčních tablet a 
přípravku Topamax. 
 
Veďte si seznam léčivých přípravků, které užíváte. Ukažte tento seznam lékaři a lékárníkovi před 
užíváním dalšího přípravku. 
 
Další léčiva, o kterých byste se měl(a) poradit s lékařem nebo lékárníkem, jsou jiná antiepileptika, 
risperidon, lithium, hydrochlorothiazid, metformin, pioglitazon, glibenklamid, amitriptylin, 
propranolol, diltiazem, venlafaxin, flunarizin, třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (rostlinný 
přípravek užívaný k léčbě deprese). 

 
 

3/9 

 
Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo 
lékárníkem dříve, než začnete Topamax užívat. 
 
Topamax s jídlem a pitím 
 
Topamax můžete užívat s potravou nebo bez ní. Během užívání přípravku Topamax pijte během dne 
velké množství tekutin, abyste zabránil(a) vzniku ledvinových kamenů. Během užívání přípravku 
Topamax byste se měl(a) vyvarovat požívání alkoholu. 
 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se s lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Lékař s Vámi prodiskutuje používání antikoncepce a také, zda je Topamax pro Vás vhodný lék. 
Podobně jako u ostatních antiepileptik hrozí v případě užívání přípravku Topamax riziko poškození 
nenarozeného dítěte. Ujistěte se, že jsou Vám rizika a přínosy užívání přípravku Topamax k léčbě 
epilepsie během těhotenství jasné. 
 
Jestliže jste těhotná nebo můžete otěhotnět a neužíváte účinnou antikoncepci, neužívejte Topamax 
k prevenci migrény. 
 
Matky, které během užívání přípravku Topamax kojí, musejí lékaři oznámit co nejdříve, pokud se 
u dítěte objeví cokoli neobvyklého. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Během léčby přípravkem Topamax se mohou objevit závratě, únava a problémy se zrakem. Neřiďte 
dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje bez předchozí porady s lékařem. 
 
Topamax obsahuje sacharosu 
 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než 
začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se Topamax užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

 

Lékař většinou zahájí léčbu nízkou dávkou přípravku Topamax a dávku bude pomalu zvyšovat, 
dokud nebude nalezena nejvhodnější dávka. 

 

Tvrdé tobolky přípravku Topamax se mohou polykat celé nebo lze tobolku otevřít a vysypat 
obsah na čajovou lžičku jakéhokoli měkkého jídla. Příkladem jsou jablečné pyré, krém, 
zmrzlina, kaše, pudink nebo jogurt. Po požití se okamžitě napijte, abyste se ujistil(a), že byla 
spolknuta veškerá směs léku a potravy. 

 

Držte tvrdou tobolku svisle tak, abyste mohl(a) přečíst slovo „TOP“. 

 

Opatrně vytočte průhlednou část tobolky. Nejlepší je to udělat nad malým množstvím potravy, 
na které obsah tobolky vysypete. 

 

Vysypte celý obsah tobolky na lžičku s měkkým jídlem; dávejte při tom pozor, zda je do jídla 
vysypán celý obsah. 

 
 

4/9 

 

Ujistěte se, že spolknete celou lžičku se směsí léku a potravy ihned. Vyhněte se kousání. 
Okamžitě se napijte, abyste se ujistil(a), že spolknete veškerou směs. 

 

Směs léku a potravy nikdy neskladujte pro další použití. 

 

Topamax lze užívat před jídlem, během jídla nebo po jídle. Během dne vypijte velké množství 
tekutin, abyste během užívání přípravku Topamax zabránil(a) tvorbě ledvinových kamenů. 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Topamax, než jste měl(a) 
 

 

Ihned vyhledejte lékaře. Vezměte si s sebou obal od léčivého přípravku. 

 

Můžete se cítit ospalý(á), unavený(á) nebo mít sníženou pozornost, nedostatek koordinace, mít 
obtíže s mluvením nebo soustředěním, mít dvojité nebo rozmazané vidění, cítit závratě kvůli 
nízkému krevnímu tlaku, cítit se depresivně nebo neklidně, mít bolesti břicha nebo křeče 
(záchvaty). 

 
K předávkování může dojít, pokud spolu s přípravkem Topamax užíváte další léčivé přípravky. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Topamax 
 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Jestliže je však již 
téměř doba na další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v užívání jako obvykle. 
Pokud jste zapomněl(a) užít dvě nebo více dávek, vyhledejte lékaře. 

 

Nezdvojnásobujte následující dávku (dvě dávky v tutéž dobu), abyste nahradil(a) vynechanou 
dávku. 

 
Jestliže jste přestal(a) užívat Topamax 
 
Nepřestávejte tento přípravek užívat bez porady s lékařem. Vaše příznaky by se mohly vrátit. 
Rozhodne-li lékař o ukončení léčby tímto přípravkem, může snižovat dávku postupně během několika 
dnů. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Neprodleně oznamte svému lékaři nebo vyhledejte lékařskou pomoc, vyskytnou-li se u Vás 
následující nežádoucí účinky: 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob) 

 

Deprese (nová nebo zhoršení stávající). 

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob) 

 

Záchvaty (křeče); 

 

Úzkost, podrážděnost, změny nálady, zmatenost, dezorientace; 

 

Problémy s koncentrací, pomalé myšlení, ztráta paměti, problémy s pamětí (nové, náhlá změna 
nebo zhoršení stávajících); 

 

Ledvinové kameny, časté nebo bolestivé močení. 

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob) 

 

Zvýšená kyselost krve (může způsobit problémy s dýcháním, včetně dušnosti, ztrátu chuti 
k jídlu, nevolnost, zvracení, nadměrnou únavu a rychlý či nepravidelný tlukot srdce); 

 

Snížené pocení nebo jeho ztráta (zejména u malých dětí, které jsou vystaveny vysokým 
teplotám); 

 

Myšlenky na vážné sebepoškození se, pokus o vážné sebepoškození; 

 
 

5/9 

 

Ztráta části zorného pole. 

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob) 

 

Glaukom (zelený zákal) – blokáda tekutiny v oku způsobující zvýšený nitrooční tlak, bolest 
nebo zhoršení zraku. 

 

Potíže s přemýšlením, zapamatováním si informací nebo řešením problémů, snížení bdělosti 
nebo vědomí, pocit velké ospalosti se snížením energie – to mohou být příznaky vysoké 
koncentrace amoniaku v krvi (hyperamonemie), která může vést ke změně fungování mozku 
(hyperamonemická encefalopatie). 

 
Další následující účinky, které jsou uvedeny níže, oznamte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud 
se stanou vážnými: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob) 

 

Ucpaný nos, výtok z nosu, bolest v krku; 

 

Brnění, bolest a/nebo necitlivost různých částí těla; 

 

Ospalost, únava; 

 

Závrať; 

 

Nevolnost, průjem; 

 

Úbytek tělesné hmotnosti. 

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob) 

 

Anemie (chudokrevnost = nízký počet červených krvinek); 

 

Alergická reakce (jako kožní vyrážka, zčervenání, svědění, otok obličeje, kopřivka); 

 

Ztráta chuti k jídlu, snížení chuti k jídlu; 

 

Agrese, pohybový neklid, zlost, neobvyklé chování; 

 

Obtíže s usínáním nebo se spánkem; 

 

Problémy s řečí nebo porucha řeči, nejasná řeč; 

 

Nemotornost nebo nedostatek koordinace, pocit nejistoty při chůzi; 

 

Snížení schopnosti provést běžné úkony; 

 

Snížení nebo ztráta chuti, žádná chuť; 

 

Mimovolní třes, rychlé nekontrolovatelné pohyby očí; 

 

Porucha zraku jako dvojité nebo rozmazané vidění, zhoršení zraku, obtíže se zaostřením; 

 

Pocit točení hlavy (vertigo), zvonění v uších, bolest ucha; 

 

Dušnost; 

 

Kašel 

 

Krvácení z nosu; 

 

Horečka, špatný pocit, slabost; 

 

Zvracení, zácpa, bolest břicha nebo nepříjemný pocit v břiše, špatné zažívání, infekce žaludku 
nebo střeva; 

 

Sucho v ústech; 

 

Vypadávání vlasů; 

 

Svědění; 

 

Bolest nebo otok kloubů, svalové stahy nebo záškuby, bolest svalů nebo slabost, bolest na hrudi; 

 

Přírůstek tělesné hmotnosti. 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob) 

 

Snížení počtu krevních destiček (krevní buňky, které pomáhají zastavit krvácení), snížení počtu 
bílých krvinek, které Vás pomáhají chránit proti infekci, snížení hladiny draslíku v krvi; 

 

Zvýšení hladin jaterních enzymů, zvýšení počtu eosinofilů (typ bílých krvinek) v krvi; 

 

Otok mízních uzlin na krku, v podpaží nebo rozkroku; 

 

Zvýšení chuti k jídlu; 

 

Povznesená nálada; 

 

Slyšení, vidění nebo cítění věcí, které nejsou přítomny, závažná duševní porucha (psychóza); 

 

Nevyjadřování a/nebo necítění emocí, neobvyklá podezíravost, návaly paniky; 

 
 

6/9 

 

Problémy se čtením, porucha řeči, problémy se psaním; 

 

Neklid, nadměrná aktivita; 

 

Pomalé myšlení, snížení vědomí nebo pohotovosti; 

 

Omezené nebo pomalé pohyby těla, mimovolní nenormální opakující se pohyby svalů; 

 

Mdloba; 

 

Nenormální pocit při doteku, poškození hmatu; 

 

Poškozený, změněný nebo žádný čich; 

 

Neobvyklé pocity, které mohou předcházet migréně nebo určitému druhu záchvatu; 

 

Suché oko, citlivost očí na světlo, škubání očních víček, nadměrná tvorba slz; 

 

Snížení nebo ztráta sluchu, ztráta sluchu v jednom uchu; 

 

Pomalý nebo nepravidelný tlukot srdce, pocit bušení srdce v hrudi; 

 

Nízký krevní tlak, nízký krevní tlak po postavení se (v důsledku toho mohou někteří lidé 
užívající Topamax omdlévat, mít závratě nebo mohou omdlít při náhlém postavení nebo 
posazení se); 

 

Návaly horka, pocit tepla; 

 

Pankreatitida (zánět slinivky břišní); 

 

Nadměrná plynatost, pálení žáhy, pocit plného nebo nafouklého břicha; 

 

Krvácení dásní, zvýšená tvorba slin, slinění, zapáchající dech; 

 

Nadměrný příjem tekutin, žízeň; 

 

Změna zbarvení pokožky; 

 

Svalová ztuhlost, bolest boků; 

 

Krev v moči, inkontinence (únik) moči, urgentní pocit na močení, bolest ve slabinách nebo 
bolest ledvin; 

 

Obtíže s dosažením a udržením erekce, sexuální porucha; 

 

Příznaky podobné chřipce; 

 

Studené prsty rukou a nohou; 

 

Pocit opilosti; 

 

Problémy s učením. 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob) 

 

Neobvykle povznesená nálada; 

 

Ztráta vědomí; 

 

Slepota na jedno oko, dočasná slepota, šeroslepost; 

 

Tupozrakost; 

 

Otok očí a okolo očí; 

 

Necitlivost, brnění, změna zbarvení (do běla, modra a poté červena) prstů rukou a nohou při 
vystavení chladu; 

 

Zánět jater, selhání jater; 

 

Stevens-Johnsonův syndrom, potenciálně život ohrožující stav, který se může projevit bolestí na 
různých sliznicích (např. v ústech, nosu a očích), kožní vyrážkou, či puchýři; 

 

Nenormální zápach kůže; 

 

Nepříjemný pocit v horních a dolních končetinách; 

 

Problémy s ledvinami; 

 
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit) 

 

Makulopatie, onemocnění makuly, což je malé místo na sítnici, kde je nejintenzivnější vidění. 
V případě změny nebo zhoršování zraku je nutno se poradit s lékařem. 

 

Toxická epidermální nekrolýza, život ohrožující stav spojený se Stevens-Johnsonovým 
syndromem (ale ještě závažnější), charakterizovaný rozšířením puchýřů a olupováním vrchních 
vrstev kůže (viz vzácné nežádoucí účinky). 

 
Další nežádoucí účinky u dětí  
Nežádoucí účinky u dětí jsou většinou podobné nežádoucím účinkům pozorovaným u dospělých, ale 
následující nežádoucí účinky mohou být pozorovány více u dětí než dospělých:  

 
 

7/9 

 

Problémy s koncentrací 

Zvýšená hladina kyselin v krvi  

Myšlenky na vážné sebepoškození   

Únava 

Zvýšená nebo snížená chuť k jídlu 

Agrese, neobvyklé chování  

Obtížné usínání a poruchy spánku  

Pocit nestability při chůzi 

Pacient se necítí dobře 

Snížená hladina draslíku v krvi 

Nevyjadřování a/nebo necítění emocí  

Slzení 

Pomalý nebo nepravidelný tlukot srdce 

 
Další nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u dětí jsou: 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob) 

Pocit točení hlavy (vertigo) 

Zvracení 

Horečka 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob) 

Zvýšení počtu eosinofilů (typ bílých krvinek) v krvi  

Hyperaktivita 

Pocit tepla 

Problémy s učením 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek   
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
 
5. 

Jak Topamax uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru/lahvičce/krabičce. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 C.  
Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byly tobolky chráněny před vlhkostí. 
 

 
 

8/9 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Topamax obsahuje 
 

 

Léčivou látkou je topiramatum (topiramát). 

 

Jedna tvrdá tobolka přípravku Topamax obsahuje topiramatum 15 nebo 25 mg. 

 
Pomocné látky přípravku Topamax jsou uvedeny níže: 
Zrněný cukr (kukuřičný škrob a sacharosa), povidon, acetát celulózy 
 
Tobolka 
Želatina, oxid titaničitý (E171) 
 
Inkoust 
Černý inkoust [černý oxid železitý (E172), šelak a propylenglykol]. 
 
Jak Topamax vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Tobolky 15 mg: tvrdé želatinové tobolky obsahující bílé až téměř bílé mikrogranule, spodní část bílá 
neprůhledná s označením „15 mg“, vrchní část průhledná s označením „TOP“. 
Tobolky 25 mg: tvrdé želatinové tobolky obsahující bílé až téměř bílé mikrogranule, spodní část bílá 
neprůhledná s označením „25 mg“, vrchní část průhledná s označením „TOP“. 
 
Neprůhledná plastová HDPE lahvička s bezpečnostním uzávěrem obsahující 20, 28, 60 nebo 
100 tobolek s mikrogranulemi. 
 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Janssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
 
Janssen-Cilag S.p.A., Via C.Janssen, Borgo S. Michele, Latina, Itálie 
DHL Supply Chain Italy S.p.A, Via C.Janssen, Borgo S. Michele, Latina, Itálie (pouze pro Itálii) 
McGregor Cory Limited, Middleton Close, Banbury, OXON, OX16 4RS, Velká Británie (pouze pro 
Velkou Británii a Irsko) 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Belgie   

 

Topamax harde capsules 

Bulharsko 

 

TOPAMAX 

Česká republika 

Topamax 

Dánsko  

             Topimax 

Finsko   

 

Topimax kapseli, kova 

Francie  

             EPITOMAX, GELULE 

Island    

             Topimax hylki, hörð 

Irsko     

 

TOPAMAX Sprinkle Capsules 

Itálie     

 

TOPAMAX kapsule rigide, 60 capsule 

 
 

9/9 

Kypr     

 

TOPAMAX Sprinkles 

Lotyšsko 

 

Topamax sprinte capsules 

Lucembursko   

Topamax gélules 

Malta    

 

Topamax 

Německo 

 

Topamax 25<50>Hartkapseln 

Nizozemsko 

 

Topamax Sprinkle, harde capsules 

Norsko  

 

Topimax Kapsel, hard 

Polsko   

 

Topamax kapsulki 

Portugalsko 

 

Topamax 

Rakousko 

 

Topamax – Granulat in Kapseln 

Rumunsko 

 

TOPAMAX sprinte caps 

Řecko    

             TOPAMAC 

Slovenská republika 

Topamax cps 

Slovinsko 

 

TOPAMAX kapsule 

Španělsko 

 

TOPAMAX DISPERSABLE, cápsulas 

Švédsko 

 

Topimax kapslar, hårda 

Velká Británie   

TOPAMAX Sprinkle Capsules 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12.4.2017. 

Informace o produktu

Výrobce: LUSOMEDICAMENTA-SOCIEDADE TECNICA FARMACEUTICA S.A
Kód výrobku: 21838
Kód EAN: 8595006793138
Kód SÚKL: 47538
Držitel rozhodnutí: LUSOMEDICAMENTA-SOCIEDADE TECNICA FARMACEUTICA S.A

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Topamax je určen k samostatné léčbě (pouze tímto přípravkem) dospělých a dětí od 2 let s nově zjištěnou epilepsií nebo k převedení na samostatnou léčbu pacientů s epilepsií. Topamax je určen k doplňkové léčbě epilepsie dospělých a dětí od 2 let s parciálními záchvaty nebo generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty. Topamax je určen k doplňkové léčbě záchvatů při Lennox-Gastautově syndromu dospělých a dětí. Topamax je rovněž určen k profylaxi (předcházení) migrenózních bolestí hlavy dospělých.

Příbalový leták

TOPAMAX 25 MG 60X25MG Tobolky – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu TOPAMAX 25 MG 60X25MG Tobolky zobrazíte nebo stáhnete zde: TOPAMAX 25 MG 60X25MG Tobolky.pdf

Recenze

Recenze produktu TOPAMAX 25 MG 60X25MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu TOPAMAX 25 MG 60X25MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám