Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty » Léky na předpis nosní léčiva

TINKAIR 100 MCG 200DÁV Suspenze ve spreji

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 96428

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ITC FARMA S.R.L., POMEZIA (ROME)
Kód výrobku: 96428
Kód EAN: 8032790080094
Kód SÚKL: 15128
Držitel rozhodnutí: ITC FARMA S.R.L., POMEZIA (ROME)
Používá se u sezónní alergické rýmy, u trvalé alergické i nealergické rýmy, dále k léčbě nosních polypů a pro prevenci nosních polypů po polypektomii (chirurgické odstranění nosních polypů).

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls110747/2017 
          sukls110759/2017 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

TINKAIR 50 

TINKAIR 100 g  

nosní sprej, suspenze 

Budesonidum 

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou  informaci  pro případ,  že si ji  budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli  další otázky,  zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit,  a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění  jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv  z nežádoucích účinků,  sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi.  Stejně postupujte v případě jakýchkoli  nežádoucích účinků,  které nejsou uvedeny 
v této příbalové  informaci.Viz  bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  Co je přípravek Tinkair  50 µg/Tinkair  100 µg a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost,  než začnete přípravek Tinkair  50 µg/Tinkair  100 µg používat 
3.  Jak se přípravek Tinkair  50 µg/Tinkair  100 µg používá 
4.  Možné nežádoucí  účinky 
5.  Jak přípravek Tinkair  50 µg/Tinkair  100 µg uchovávat 
6.  Obsah balení  a další informace 

1. 

Co je přípravek Tinkair 50 µg/Tinkair 100 µg a k čemu se používá  

Tinkair  50 µg/Tinkair  100 µg je glukokortikoid  ve spreji určený k nosnímu  podání. Glukokortikoidy 
jsou skupinou  léčiv, které pomáhají  předcházet zánětu. 
Používá se u sezónní alergické rýmy, u chronické alergické i nealergické rýmy, dále k léčbě nosních 
polypů  a k prevenci vzniku  nosních  polypů  po polypektomii  (chirurgické  odstranění nosních polypů). 

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tinkair 50 µg/Tinkair 100 µg 

používat 

Nepoužívejte přípravek Tinkair 50 µg/Tinkair 100 µg  

-  jestliže  jste alergický(á) na budesonid  nebo na kteroukoli  další složku  přípravku  (uvedenou 

v bodě 6). 

 

Upozornění a opatření 

Před použitím  přípravku  Tinkair  50 µg/Tinkair  100 µg se poraďte se svým lékařem, lékárníkem 

nebo zdravotní  sestrou: 

-  Jestliže trpíte současně plísňovou  nebo virovou  infekcí. 

-  Pokud trpíte aktivní  nebo bezpříznakovou  formou plicní  tuberkulózy.  Použití  kortikosteroidů 

je možné až po důkladném  zvážení terapeutických výhod  a jejich  porovnání  s nežádoucími 
účinky,  a proto musíte na své onemocnění upozornit  svého lékaře. 

-  Jestliže máte sníženou  funkci jater, je možný výskyt systémových nežádoucích účinků. 
-  Jestliže máte zelený zákal nebo nosní vřed. 
-  Pokud trpíte nosními  vřídky,  nebo jste prodělali  chirurgický  zákrok nebo poranění nosu, měli 

byste začít s léčbou kortikoidy  až po úplném  zahojení  rány, protože kortikosteroidy  tlumí 

účinky  při hojení  kožních  poranění. 

 

-  Jestliže  Vaše  dítě  používá  tento  přípravek  delší  dobu,  lékař  bude  pravidelně  sledovat  jeho 

tělesnou  výšku.  Pokud  dojde  ke  zpomalení  růstu,  léčba  se  má  přehodnotit  za  účelem  snížení 
dávky,  případně  může  ošetřující  lékař  doporučit  návštěvu  specialisty  na  dětské  nemoci 
dýchacích  cest.  Je  to  proto,  že  u  dětí  léčených  nosními  kortikoidy  v doporučených  dávkách 
byly  hlášeny případy  zpomalení  růstu. 

-  V případě výskytu kožní  reakce nebo podráždění  sliznic  upozorněte neodkladně svého lékaře, 

protože přípravek obsahuje butylhydroxyanisol,  který tyto příznaky  může  způsobit. 

Při  dlouhodobém  podávání  přípravku  Tinkair  50 g/Tinkair  100 g se doporučuje 
jedenkrát  až dvakrát  ročně provést  vyšetření  nosní  sliznice.

 

U dětí  se dlouhodobá  léčba  tímto  přípravkem  nedoporučuje.

 

-  Mohou se objevit  celkové účinky glukokortikoidů  podávaných do nosu, zvláště pokud jsou 

podávány ve vyšších dávkách a po delší dobu. Tyto projevy  jsou daleko méně časté ve 
srovnání s glukokortikoidy  podávanými  ústy a mohou  se též lišit  mezi pacienty i mezi 
různými  léky. Mezi celkové projevy  glukokortikoidů  patří  příznaky,  které vznikají  účinkem 
vysokých hladin  kortikoidů  (Cushingův  syndrom),  cushingoidní  projevy  v obličeji  (měsícovitý 
obličej),  potlačení  funkce nadledvin,  zpomalení  růstu u dětí a dospívajících,  šedý zákal a 

zvýšený nitrooční  tlak. Dále může dojít  k projevům  různých psychologických  poruch nebo 
změn chování  jako jsou  neklid,  poruchy spánku, úzkost,  deprese nebo agrese (zvláště u dětí). 

-  Pokud se u vás objeví  rozmazané vidění  nebo jiná  porucha zraku, obraťte se na svého lékaře. 

 

 
Děti 

Pro nedostatek klinických  dat není Tinkair 50 µg/Tinkair  100 µg  určen dětem mladším  šesti let.  
 

Další léčivé přípravky a přípravek Tinkair 50 µg/Tinkair 100 µg   

Informujte  svého  lékaře  o všech  lécích,  které užíváte  nebo které jste v nedávné  době 
užíval(a),  včetně  léků  vydávaných  bez předpisu. 

Některé léky  mohou  zvyšovat  účinky  přípravku  Tinkair  50 g/Tinkair  100 g  a pokud tyto 
léky  používáte  (včetně  některých  léků  na HIV:  ritonavir,  kobicistat),  Váš lékař  může 
rozhodnout,  že je třeba Vás pečlivě  sledovat. 

 

V případě  nutnosti  současného  podávání  dalších  léčivých  přípravků  do nosu  se doporučuje 
zachovat  odstup  minimálně  půl  hodiny. 
 
Informujte  lékaře,  pokud: 
-  jste  současně  léčeni  kortikosteroidy  podávanými  ústy.  Přechod  na  používání  samotného 
nosního  spreje  Tinkair  50  µg/Tinkair  100  µg  musí  probíhat  pod  lékařskou  kontrolou, 
zvláště  v případě  jakéhokoli  podezření  na zhoršenou  funkci  nadledvin 
-  používáte  antimykotika  (k  léčbě  plísňových  infekcí)  obsahující  itrakonazol  nebo 
ketokonazol. 

 

Těhotenství a kojení  a plodnost 
Pokud jste těhotná  nebo kojíte,  domníváte  se, že můžete  být  těhotná,  nebo plánujete 
otěhotnět,  poraďte se se svým  lékařem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat. 
 
Dosud  nejsou  žádné  důkazy  o tom,  že by používání  přípravku  Tinkair  50 µg/Tinkair  100 
µg   bylo  škodlivé  pro těhotnou  ženu  nebo kojence. Pokud otěhotníte  v průběhu  léčby 
přípravkem  Tinkair  50 g/Tinkair  100 g, navštivte  co nejdříve  svého  lékaře.  Tinkair  50 
µg/Tinkair  100 µg  lze  používat  v průběhu  kojení  při  dodržení  doporučeného  dávkování 
přípravku.   

  

 

Řízení  dopravních  prostředků  a obsluha  strojů 
-  Tinkair  50 g/Tinkair  100 g nosní  sprej nemá  žádný  nebo má  zanedbatelný  vliv  na 

schopnost  řídit  nebo obsluhovat  stroje. 

 

Přípravek  Tinkair  50 µg/Tinkair  100 µg obsahuje  butylhydroxyanisol  a kalium 

sorbát.  Může způsobit  místní  kožní  reakce (např.  kontaktní  dermatitida)  nebo 
podráždění  očí a sliznic.   

3. 

Jak se přípravek  Tinkair  50 µg/Tinkair  100 µg  používá 

Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně podle  pokynů  svého  lékaře  nebo lékárníka.  Pokud si 
nejste  jistý(á),  poraďte se se svým  lékařem  nebo lékárníkem. 
Nepřekračujte  maximální  povolenou  dávku.  Při  dlouhodobém  používání  vysokých  dávek  se 
mohou  projevit  celkové  nežádoucí  účinky  kortikoidů.  Je důležité,  abyste  dodržoval(a)  dávku 
uvedenou  lékárníkem  na obalu  nebo doporučenou  Vaším  lékařem.  Požíváním  vyšší  nebo nižší 
dávky  se mohou  zhoršit  projevy  Vašeho  onemocnění. 
 
Před každým použitím:  
1) Obsah lahvičky  dobře protřepejte. 
2) Opatrným  pootočením  odstraňte  z nosního  aplikátoru  ochranný  kryt. 
3)  Podržte  lahvičku  ve  svislé  poloze,  v dostatečné  vzdálenosti  od  tváře,  uchopte  horní 
sprejovou  část  lahvičky  mezi  prsty,  tím  se  aktivuje  dávkovací  pojistka  a  lék  se  začne  jemně 
rozprašovat.  Dávkovací  pojistka  zůstane  aktivní.  Neplatí  to  v případě,  pokud  lahvičku 
rozeberete,  nebo se přípravek  delší  dobu nepoužívá. 
4)  Před  použitím  nosního  spreje  Tinkair  50  µg/Tinkair  100  µg  se  opatrně  vysmrkejte,  abyste 
si  dobře uvolnili  nosní  dírky. 
5)  Předkloňte  mírně  hlavu,  uzavřete  si  prstem  jednu  nosní  dírku,  do  druhé  nosní  dírky  jemně 
vložte  aplikátor,  palcem  zatlačte  na  dno  lahvičky  směrem  nahoru.  Tím  dosáhnete  jemného 
rozprašovacího  efektu. 
6)  Aplikátor  vyndejte  z nosní  dírky,  hlavu  trochu  zakloňte  a  ponechte  v záklonu  několik 
sekund,  abyste  umožnili  dokonalé  rozptýlení  v nose. Stejně  se postupuje  i u druhé  nosní  dírky. 
7) Na aplikátor  nasaďte  ochranný  kryt. 
 
Upozornění: 
Po  otevření  spotřebujte  přípravek  do  3  měsíců.  V případě,  že  se  ventil  ucpe,  odstraňte  nosní 
aplikátor  z lahvičky  a  promývejte  ho  několik  minut  teplou  vodou.  Na  ucpaná  místa  v žádném 
případě  nepoužívejte  ostré předměty.  Dávkování  by mělo  být individuální. 
 
Léčba rýmy

Obvyklá  počáteční  dávka  přípravku  jsou  dvě  dávky  nosního  spreje  po  50  mikrogramech  (µg) 
nebo  1  dávka  nosního  spreje  po  100  mikrogramech  (µg)  budesonidu  do  každé  nosní  dírky 
dvakrát  denně,  ráno  a večer. 
Po  dosažení  klinického  účinku  (obvykle  během  1-2  týdnů  pravidelné  aplikace  přípravku)  se 
pokračuje  udržovací  dávkou,  tj.  obvykle  jedna  dávka  nosního  spreje  po  50  mikrogramech  do 
každé  nosní  dírky  dvakrát  denně,  ráno  a  večer,  nebo  dvě  dávky  po  50  mikrogramech  nebo  1 
dávka  nosního  spreje  po  100  mikrogramech  budesonidu  do  každé  nosní  dírky  jedenkrát 
denně,  a to ráno. 
Udržovací  dávka  by  měla  být  stanovena  jako  nejnižší  účinná  dávka,  při  které  je  pacient  bez 
klinických  obtíží. 
Přípravek  je určen  pro dospělé,  mladistvé  a děti  od 6 let  věku. 

 

 
Léčba a prevence nosních polypů: 
200 mikrogramů  (100 mikrogramů  do každé nosní  dírky)  dvakrát  denně  tj. dvě dávky  nosního 
spreje po 50 mikrogramech  nebo 1 dávka nosního  spreje po 100 mikrogramech  budesonidu  do 
každé nosní  dírky  dvakrát  denně. 
 
POZNÁMKA: 
Celkový  léčebný  účinek  nosního  spreje  se projeví  až  po několika  dnech  léčby  (v ojedinělých 
případech  ne dříve  než  za  dva týdny  pravidelné  léčby). 
Léčba sezónní  rýmy  by měla  být podle  okolností  zahájena  před očekávanou  expozicí 
alergenům.  Někdy je nutné  současně  předepsat doplňkovou  léčbu,  např. použití  antihistaminik 
pro potlačení  očních  symptomů  alergické  rýmy. 
V případě,  že průchodnost  nosu  je špatná  (ucpaný  nos),  může  se před použitím  nosního  spreje 
Tinkair  50 µg/Tinkair  100 µg  v prvních  dvou  nebo třech  dnech  aplikovat  nosní 
vazokonstriktor  (látka  způsobující  zúžení  cév). 
 
Jestliže jste použil(a)  více přípravku  Tinkair  50 g/ Tinkair  100 g, než jste mě(a) 
Je nepravděpodobné,  že by i  vícenásobná  dávka mohla  způsobit  závažnější  klinické  problémy, 
přesto, jestliže  jste  použil(a)  podstatně  více  přípravku,  než  jste měl(a),  informujte  svého 
lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a)  použít  přípravek  Tinkair  50 g/ Tinkair  100 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku. 
 

4. 

Možné nežádoucí  účinky 

Podobně jako všechny  léky  může  mít  i tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které se ale  nemusí 
vyskytnout  u každého. 
U přípravku  Tinkair  50 µg/Tinkair  100 µg jsou známé  následující  časté, méně časté, 
vzácné a velmi  vzácné nežádoucí  účinky  a nežádoucí  účinky  s neznámou  frekvencí:
 
 
Časté (postihují  1 až 10 pacientů  ze 100) 
podráždění  nosní  sliznice,  krvácení  z nosu 
 
Méně časté (postihují  1 až 10 pacientů  z 1000) 
časná  nebo zpožděná  reakce z přecitlivělosti  zahrnující  kopřivku,  vyrážku,  zánětlivé 
onemocnění  kůže,  otok a svědění   
 
Vzácné  (postihují  1 až 10 pacientů  z  10 000) 
známky  a  příznaky  účinků  celkově  podávaných  kortikosteroidů,  včetně  útlumu  nadledvinek 
(žláza  u ledvin)  a zpomalení  růstu  u dětí,  rozmazané  vidění 
 

 

 
Velmi  vzácné (méně než 1 pacienta  z 10000) 
porucha  hlasu  (chrapot),  tvorba  vřídků  na nosní  sliznici  až proděravění  nosní  přepážky, 
anafylaktická  reakce (celková  alergická  reakce, jejíž  projevy  mohou  být  poruchy  dýchání, 
neklid,  bledost,  studený  pot, pocit  na omdlení  a další) 
 
Není známo  (z  dostupných  údajů  nelze určit) 
šedý zákal,  zelený  zákal 
 
Pediatrická  populace 
U dětí  léčených  nosními  kortikoidy,  zvláště  při  podávání  vysokých  dávek, bylo  hlášeno 
opoždění  růstu. 
 
Hlášení nežádoucích  účinků   
Pokud se u Vás vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to svému  lékaři,  lékárníkovi 
nebo zdravotní  sestře. Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které 
nejsou  uvedeny  v této příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také přímo  na 
adresu:   
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 

5. 

Jak přípravek  Tinkair  50 µg/Tinkair  100 µg uchovávat 

Uchovávejte  při  teplotě  do 25 °C

, v původním  vnitřním  obalu. 

Chraňte  před mrazem. 

Po otevření  lék  spotřebujte  do 3 měsíců. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  za 
Použitelné  do. Doba použitelnosti  se vztahuje  k poslednímu  dni  uvedeného  měsíce. 
Uchovávejte  tento  přípravek  mimo  dohled  a dosah  dětí. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do odpadních  vod nebo domácího  odpadu. Zeptejte  se 
svého  lékárníka,  jak máte  naložit  s přípravky,  které již  nepoužíváte.  Tato opatření  pomáhají 
chránit  životní  prostředí. 
 
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
 
Co přípravek  Tinkair  50 µg obsahuje 

-  Léčivou  látkou  je budesonidum  1 mg  v 1 ml  suspenze,  to odpovídá  50 µg  budesonidu 

v jedné  dávce přípravku.   

-  Pomocnými  látkami  jsou: 

disperzní 

celulosa, 

hypromelosa, 

natrium-lauryl-sulfát, 

makrogol 

400, 

butylhydroxyanisol,  natrium-citrát,  monohydrát  kyseliny  citronové,  kalium-sorbát, 
roztok  kyseliny  chlorovodíkové  (1 mol/l),  dinatrium-edetát  a čištěná  voda. 

Co přípravek  Tinkair  100 g obsahuje 

-  Léčivou  látkou  je budesonidum  2 mg  v 1 ml  suspenze,  to odpovídá  100 µg  budesonidu 

v jedné  dávce přípravku.   

 

-  Pomocnými  látkami  jsou: 

disperzní 

celulosa, 

hypromelosa, 

natrium-lauryl-sulfát, 

makrogol 

400, 

butylhydroxyanisol,  natrium-citrát,  monohydrát  kyseliny  citronové,  kalium-sorbát, 
roztok  kyseliny  chlorovodíkové  (1 mol/l),  dinatrium-edetát  a čištěná  voda. 

 
 
Jak přípravek  Tinkair  50 µg/Tinkair  100 µg vypadá  a co obsahuje  toto balení 
Přípravek  Tinkair  50 µg/Tinkair  100 µg  je 15 ml  hnědá  skleněná  lahvička  s plastovou 
tlakovou  dávkovací  pumpičkou  s nosním  aplikátorem  a ochranným  krytem.   
Jedna lahvička  obsahuje  buď 200 dávek po 50 g, nebo  200 dávek po 100 g budesonidu. 
 
Držitel  rozhodnutí  o registraci  a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
ITALCHIMICI  S.p.A,  
Via  Pontina  Km 29,  
00040 Pomezia,  Řím   
Itálie 
 
Výrobce  
ITC Farma  s.r.l. 
Via  Pontina  Km.29 
00040 Pomezia,  Řím 
Itálie   
 
Další  informace  o tomto  přípravku  získáte  u místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o 
registraci: 
 
S&D Pharma  CZ, spol.  s r.o., Písnická  22, 142 00 Praha 4, Česká republika 
Tel.:  296303340 
 
Tato příbalová  informace  byla  naposledy revidována:  31. 3. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu TINKAIR 100 MCG 200DÁV Suspenze ve spreji

Diskuze

Diskuze k produktu TINKAIR 100 MCG 200DÁV Suspenze ve spreji

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám