Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LABORATORIES MERCK SHARP & DOHME - CHIBRET, CLERMO
Kód výrobku: 16257
Kód EAN: 3556610000666
Kód SÚKL: 59697
Držitel rozhodnutí: LABORATORIES MERCK SHARP & DOHME - CHIBRET, CLERMO
Timoptol je užíván ke snížení zvýšeného nitroočního tlaku při léčbě glaukomu (zeleného zákalu) a/nebo oční hypertenze u dospělých a u dětí.

Příbalový leták

1 / 6

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls182365/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE


TIMOPTOL 0,25% MSD
TIMOPTOL 0,5% MSD
oční kapky, roztok
(timololi maleas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek TIMOPTOL
používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je TIMOPTOL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TIMOPTOL používat
3. Jak se TIMOPTOL používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak TIMOPTOL uchovávat
6. Další informace


1. CO JE TIMOPTOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek TIMOPTOL je neselektivní beta-blokátor, který snižuje nitrooční tlak.

Přípravek TIMOPTOL je užíván ke snížení zvýšeného nitroočního tlaku při léčbě glaukomu (zeleného
zákalu) a/nebo oční hypertenze u dospělých a u dětí.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TOMOPTOL POUŽÍVAT

Nepoužívejte TIMOPTOL
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na timololi maleas nebo na kteroukoli další složku
přípravku TIMOLOL
jestliže trpíte onemocněním dýchacích cest, jako je astma nebo chronické obstrukční plicní
onemocnění
jestliže trpíte nějakým srdečním onemocněním
jestliže máte závažné onemocnění nebo poruchu ledvin
jestliže kojíte
u novorozenců

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TIMOPTOL je zapotřebí
Informujte svého lékaře o všech onemocněních a zdravotních problémech v současnosti i v minulosti,
zvláště o případném astmatu, plicních nebo srdečních onemocněních, a o jakýchkoli alergiích na
kterýkoli lék.

Sdělte lékaři, jestliže se u Vás během léčby přípravkem TIMOPTOL objevila oční infekce, jestliže jste
si poranil/a oko, podstoupil/a oční chirurgický zákrok nebo pokud by došlo k reakci včetně nových
2 / 6

příznaků nebo zhoršení příznaků. Pravděpodobně Vám bude doporučena nová lahvička přípravku
TIMOPTOL pro možné znečištění již používané lahvičky.

Použití u dětí
Přípravek TIMOPTOL se může použít u dětí, pokud ho předepíše ošetřující lékař. Podávání se však
nedoporučuje novorozencům a kojencům.

Použití u starších osob
Ve studiích s přípravkem TIMOPTOL měl TIMOPTOL podobné účinky u starších i mladších
pacientů.

Použití u pacientů se zhoršenou funkcí jater
Sdělte svému lékaři, pokud máte nebo jste měl/a v minulosti potíže s játry.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku TIMOPTOL a jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Prosím, informujte
ošetřujícího lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a
to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Je obzvlášť důležité, aby lékař věděl, že
užíváte léky na snížení krevního tlaku, nebo k léčbě srdečního onemocnění nebo deprese. Rovněž
informujte ošetřujícího lékaře, pokud užíváte jiné oční kapky.
Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již
užíváte TIMOPTOL. Než začnete současně s užíváním přípravku TIMOPTOL užívat nějaký volně
prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Užívání přípravku TIMOPTOL s jídlem a pitím
Neuplatňuje se.

Těhotenství a kojení
Informujte lékaře, pokud jste těhotná nebo pokud máte v úmyslu otěhotnět. Lékař rozhodne, zda máte
užívat přípravek TIMOPTOL.

Plánujete-li otěhotnět, otěhotníte-li či začnete během užívání přípravku TIMOPTOL kojit, oznamte
to svému očnímu lékaři.

Poraďte se s ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Některé nežádoucí účinky spojené s používáním přípravku TIMOPTOL, jako je rozmazané vidění
(viz bod 4. Možné nežádoucí účinky), mohou ovlivnit schopnost řídit automobil nebo obsluhovat
stroje. Pacienti léčení přípravkem TIMOPTOL by neměli provádět tyto aktivity bez porady s lékařem.

Důležité informace o některých složkách přípravku TIMOPTOL
Přípravek TIMOPTOL obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid. Tato konzervační látka
může způsobit dráždění očí. Zabarvuje měkké oční čočky. Pokud je nosíte, vyvarujte se kontaktu
přípravku s nimi. Odstraňte kontaktní čočky před aplikací a počkejte nejméně 15 minut před jejich
opětovným nasazením.


3. JAK SE TIMOPTOL UŽÍVÁ

Váš lékař stanoví vhodnou dávku a délku léčby.

Obvyklá počáteční dávka u dospělých je 1 kapka přípravku TIMOPTOL 0,25 % ráno a večer
do postiženého oka. Jestliže nedojde k přiměřené odpovědi, může lékař zvýšit dávku na 1 kapku
přípravku TIMOPTOL 0,5 % ráno a večer do postiženého oka.

3 / 6

Obvyklá dávka u dětí je 1 kapka přípravku TIMOPTOL 0,25 % nebo 0,5 % (podle toho, který lékař
předepíše) podaná každých 12 hodin do postiženého oka.

Je-li nitrooční tlak udržován na uspokojivé hodnotě, může lékař u některých nemocných předepsat
užívání přípravku TIMOPTOL 1krát denně.

V některých případech Vám může lékař předepsat k užívání společně s přípravkem TIMOPTOL další
léky, včetně jiných očních kapek, aby napomohl snížit Váš nitrooční tlak.

Dbejte na to, aby se špička aplikátoru nedotkla oka nebo okolí oka. Mohlo by tak dojít k jejímu
znečištění baktériemi, které mohou způsobit oční infekci s následným těžkým poškozením oka,
dokonce i ztrátou zraku. Dbejte na to, aby se špička aplikátoru nedotkla žádného povrchu a nedošlo
tak k případnému znečištění aplikátoru.

Jestliže jste použil(a) více přípravku TIMOPTOL, než jste měl(a)
Když si vkápnete do oka příliš mnoho kapek nebo nedopatřením polknete obsah lahvičky, můžete
kromě jiných účinků mít pocit závratě, těžkosti při dýchání nebo zpomalení srdečního tepu. Spojte se
ihned se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek TIMOPTOL
Užívejte TIMOPTOL podle předpisu. Vynecháte-li dávku, vezměte si další dávku co nejdříve. Je-li
však již téměř čas pro užití další dávky, přeskočte vynechanou dávku a vraťte se ke svému
pravidelnému dávkovacímu plánu.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek TIMOPTOL
Neměňte bez porady s lékařem dávkování léku. Musíte-li zastavit užívání, spojte se okamžitě s Vaším
očním lékařem.
1.

Návod k použití OCUMETER Plus lahvičky:

1. Před použitím léku ověřte, zda je kontrolní proužek na přední straně lahvičky neporušený.
U dosud neotevřené nádobky je mezi lahvičkou a víčkem mezera.Opening Arrows šipky ukazující směr otvírání víčka
Safety Strip kontrolní proužek

2. Odtrhněte kontrolní proužek tak, abyste uvolnili těsný uzávěr.
Opening Arrows


Safety Strip4 / 6Gap mezera
Finger Push Area místo, kde se nádobka stlačuje prsty

3. Abyste lahvičku otevřeli, odšroubujte víčko otáčením ve směru šipek.


4. Zakloňte hlavu a mírně si stáhněte dolní víčko tak, aby mezi víčkem a okem vznikla mezera.


5. Otočte lahvičku dnem vzhůru a držte ji tak, abyste se palcem nebo ukazovákem dotýkali pružné
plochy. Mírným stiskem se aplikuje jedna kapka dle pokynu lékaře. DBEJTE NA TO, ABYSTE
SE KONCEM KAPÁTKA NEDOTKLI OKA NEBO OČNÍHO VÍČKA.6. Podle doporučení lékaře opakujte kroky 4 a 5 i u druhého oka.

7. Nasaďte víčko zpět na nádobku a otáčejte jím tak dlouho, až pevně přisedne na lahvičku.


Gap


Finger Push Area
5 / 6

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přípravek TIMOPTOL je vcelku dobře snášen. Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek
TIMOPTOL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se však objeví,
budete potřebovat lékařské vyšetření.

Časté (vyskytující se více než u 1 ze 100 a méně než u 1 z 10 pacientů)
Podráždění oka jako např. pálivá nebo bodavá bolest, suché oči, zarudnutí oka, bolest hlavy.

Méně časté (vyskytující se u více než 1 z 1 000 a méně než u 1 ze 100 pacientů)
Změny zraku, jako například dvojité vidění, únava, závrať, deprese, nevolnost, žaludeční potíže,
mdloba, dýchavičnost.

Vzácné (vyskytující se více než u 1 z 10 000 léčených pacientů a méně než u 1 z 1 000 pacientů)
Zvonění v uších, nespavost, noční můry, ztráta paměti, mravenčení, průjem, sucho v ústech, bolest na
prsou, bušení srdce, nepravidelný tep, zpomalení tepové frekvence, otoky rukou nebo nohou, studené
ruce nebo nohy, kašel, vypadávání vlasů, vyrážka, svědění nebo jiné závažnější alergické reakce,
menší potřeba pohlavního styku.

Máte-li podezření, že TIMOPTOL Vám způsobuje alergické reakce (např. kožní vyrážku nebo
zrudnutí a svědění očí), přestaňte jej užívat a okamžitě se spojte s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK TIMOPTOL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před
vlhkostí.

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla doložena na dobu 28 dnů při 25°C.
Z mikrobiologického hlediska může být přípravek po otevření uchováván maximálně po dobu 28 dnů
při 25°C. Jiná doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti
uživatele.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co TIMOPTOL obsahuje
- Léčivou látkou je timololi maleas 3,4 mg (odpovídá timololum 2,5 mg v 1 ml roztoku) nebo
timololi maleas 6,8 mg (odpovídá timololum 5,0 mg v 1 ml roztoku) (= 28 kapek v 1 ml).
- Pomocnými látkami jsou dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát
hydrogenfosforečnanu sodného, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, voda na injekci. Roztok
benzalkonium-chloridu je použit jako konzervační látka.

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení
Lahvičky s kapacím aplikátorem a ochranným krytem po 5 ml 0,25% nebo 0,5% roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci
Merck Sharp Dohme B.V.
6 / 6

Waarderweg 39
2031 BN HAARLEM
Nizozemsko

Výrobce

Laboratoires Merck Sharp Dohme-Chibret
Route de Marsat, Riom
Clermont-Ferrand Cedex, Francie


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Česká republika
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Evropská 2588/33A
160 00, Praha 6
Česká republika
Tel: +420 233 010 111
msd_cr@merck.com


Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 11.7.2012

Recenze

Recenze produktu TIMOPTOL 0,5% MSD 1X5ML OCU Oční kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu TIMOPTOL 0,5% MSD 1X5ML OCU Oční kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze