Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, HAMBURG
Kód výrobku: 21772
Kód EAN: 4031649001598
Kód SÚKL: 60164
Držitel rozhodnutí: DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, HAMBURG
Timonil retard se užívá k léčbě epilepsie (padoucnice), a to u jednoduchých parciálních záchvatů (fokálních), komplexních parciálních záchvatů (psychomotorických), záchvatů typu Grand mal, zvláště ložiskového původu (spánkový grand mal, difúzní grand mal) a u smíšených epileptických poruch. Dále se používá k léčbě záchvatovité bolesti v oblasti obličeje (neuralgie trojklanného nervu) a jiných bolestivých křečových stavů různého původu (např.: neuralgie jazykohltanového nervu, bolestivé postižení nervů při cukrovce, záchvatovité bolestivé a křečové stavy u roztroušené sklerózy). Timonil retard se dále používá k prevenci epileptických záchvatů při odvykací léčbě závislosti na alkoholu (pouze při pobytu v nemocnici) a v psychiatrii k předcházení a léčbě bipolární afektivní poruchy (manio depresivní psychóza). Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.

Příbalový leták

1
sp.zn. sukls217433/2011, sukls217434/2011, sukls217435/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

Timonil 150 retard, tablety s prodlouženým uvolňováním
Timonil 300 retard, tablety s prodlouženým uvolňováním
Timonil 600 retard, tablety s prodlouženým uvolňováním
(carbamazepinum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Timonil retard a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Timonil retard užívat
3. Jak se Timonil retard užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Timonil retard uchovávat
6. Další informace


1. CO JE TIMONIL RETARD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku Timonil retard, karbamazepin, je chemicky příbuzná tricyklickým
antidepresivům. Karbamazepin má protizáchvatové, od bolesti nervů ulevující, náladu
stabilizující, antiagresivní a protiúzkostlivé účinky.
Timonil retard se používá k léčbě epilepsie, určitých druhů bolesti (neuralgie trojklanného
nervu, genuinní neuralgie jazykohltanového nervu, bolestivá neuropatie při cukrovce),
neepileptických záchvatů při roztroušené skleróze, k prevenci záchvatů v rámci abstinenčního
syndromu při léčbě alkoholismu a k prevenci a léčbě manio-depresivních fází.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TIMONIL
RETARD UŽÍVAT

Neužívejte Timonil retard, jestliže
- jste alergický(á) na karbamazepin, tricyklická antidepresiva nebo na kteroukoli další
složku přípravku Timonil retard.
- máte nebo jste měl(a) poruchy funkce kostní dřeně
- máte závažnější změny hladiny železa v krvi
- máte A-V blok (určitý typ poruchy systému vedení elektrických vzruchů v srdci)
- máte neobvyklý stav s narušenou látkovou přeměnou červeného krevního barviva (jaterní
porfyrie, např. akutní intermitentní porfyrie, porphyria variegata, porphyria cutanea tarda)
2
- užíváte inhibitor monoaminooxidázy (léčba deprese nebo Parkinsonovy nemoci) nebo jste
toto léčivo užíval(a) během posledních dvou týdnů
- trpíte záchvaty absencí nebo myoklonickými záchvaty


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Timonil retard je zapotřebí
- jestliže trpíte poruchami postihujícími krev
- jestliže trpíte narušeným metabolismem sodíku
- jestliže trpíte závažnými problémy se srdcem, játry či ledvinami
- jestliže máte zelený zákal (zvýšený tlak v oku)
- jestliže se objeví nebo se objevily známky neobvyklé citlivosti (např. kožní vyrážka) na
oxkarbazepin nebo fenytoin (léky používané k léčbě epilepsie). Pokud jste/byl(a)
alergický(á) na karbamazepin, pravděpodobnost alergické reakce na oxkarbazepin je 25 až
30 %.
- u dětí mladších 6 let.

Okamžitě prosím informujte svého lékaře, pokud se při léčbě přípravkem Timonil retard
objeví příznaky, jako je horečka, bolesti v krku, alergické kožní reakce, jako např. vyrážky
s otokem lymfatických uzlin, a/nebo chřipkové příznaky nebo známky zánětu jater, jako např.
malátnost, ztráta chuti k jídlu, nevolnost nebo žluté zbarvení kůže či očí. Váš lékař rozhodne,
zda se léčba musí zastavit.
Po použití přípravku Timonil byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky
(Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), projevující se zpočátku jako
červené terčovité skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu často s puchýřem ve svém středu.
Další příznaky, po kterých je třeba pátrat, zahrnují vředy v ústech, v krku, v nose, na
genitáliích (zevních pohlavních orgánech) a zánět spojivek (červené a oteklé oči).
Tyto potencionálně život ohrožující kožní vyrážky jsou často doprovázeny příznaky
podobnými chřipkovému onemocnění. Vyrážka může přejít v rozsáhlé puchýře nebo
olupování kůže. Největší riziko rozvoje závažných kožních reakcí je v prvním týdnu léčby.
Pokud se u Vás po použití přípravku Timonil vyskytne Stevens-Johnsonův syndrom nebo
toxická epidermální nekrolýza , nesmíte léčbu přípravkem Timonil nikdy znovu zahájit.
Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, vyhledejte okamžitě lékařskou
pomoc a informujte lékaře, že užíváte tento léčivý přípravek.

Tyto závažné kožní vyrážky mohou být častější v některých asijských zemích. Jejich riziko u
pacientů čínského (Han) nebo thajského původu lze předpovědět testováním krevních vzorků
pacientů. Váš lékař by Vám měl být schopen poradit, jestli je krevní test před nasazením
karbamazepinu nutný.
Upozorňujeme, že v případě abstinenčního syndromu při léčbě alkoholismu se nepříznivé
reakce na karbamazepin podobají abstinenčním příznakům a lze je snadno zaměnit.

Karbamazepin může zvyšovat citlivost kůže na sluneční světlo. Proto se vyhýbejte silnému
slunečnímu záření během léčby přípravkem Timonil retard.

Někteří z pacientů léčených antiepileptiky, jako je karbamazepin, trpěli představami, že si
ublíží či vezmou život. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého
lékaře.

Informujte prosím svého lékaře i v případě, že jste kterýmkoliv z uvedených stavů trpěl(a)
kdykoliv v minulosti.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
3
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Pokud užíváte nebo jste užíval(a) kterékoliv z následujících léčiv, informujte o tom svého
lékaře, protože mohou reagovat s přípravkem Timonil retard:

inhibitory monoaminooxidázy (k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci). Před
zahájením léčby karbamazepinem se musí nejméně dva týdny předtím přerušit
jakákoliv léčba inhibitory monoaminooxidázy,
jiná léčiva na epilepsii (např. klonazepam, ethosuximid, fenobarbital, primidon, fenytoin,
lamotrigin, kyselina valproová, oxkarbazepin, zonisamid, levetiracetam, eslikarbazepin),
alprazolam, klobazam (používá se na zklidnění nebo k léčbě úzkosti),
neuroleptika (používají se k léčbě určitých psychiatrických stavů, např. haloperidol,
aripriprazol),
lithium (používané k léčbě maniodepresivních poruch),
léčba depresí, např. imipramin, desipramin, viloxazin, fluoxetin, paroxetin, trazodon
určitá antibiotika (např. isoniazid, tetracykliny, například doxycyklin, nebo makrolidová
antibiotika, například erythromycin a josamycin),
kortikosteroidy (např. kortizon používaný k léčbě zánětů, např. prednisolon,
dexamethason),
metadon (používaný při léčbě závislosti na opioidech a jako lék tišící bolest),
theofylin (přípravek na léčbu astmatu)
digoxin (lék na srdeční problémy),
antagonisté kalcia (léčiva na vysoký krevní tlak nebo jiné srdeční stavy, např. felodipin,
verapamil nebo diltiazem),
cyklosporin (používaný při chirurgických výkonech u transplantací orgánů),
léčiva na ředění krve (např. warfarin, fenprokumon, dikumarol),
danazol (používaný k léčbě některých ženských hormonálních poruch),
diuretika (tablety podporující močení, například acetazolamid, hydrochlorothiazid,
furosemid),
určité léky tišící bolest (dextropropoxyfen/propoxyfen, tramadol),
nikotinamid (doplněk vitamínu B3),
cimetidin (léčivo na pálení žáhy a žaludeční vředy),
metoklopramid (používaný k léčbě nevolnosti a zvracení),
svalová relaxans (používaná v anestézii, např. pankuronium),
izotretinoin (léčivo k léčbě akné)
hormony štítné žlázy (používané k léčení poruch štítné žlázy),
určité léky k léčbě HIV, např. sachinavir,
určité léky k léčbě rakoviny, např. imatinib, lapatinib,
ženské hormony (estrogeny, deriváty progesteronu) a léky na zabránění těhotenství, např.
antikoncepční tabletka. Je zapotřebí uvažovat o nehormonální antikoncepci.

Užívání přípravku Timonil retard s jídlem a pitím
Během léčby tabletami Timonil retard byste neměl(a) pít alkohol, protože karbamazepin
snižuje Vaši schopnost snášet alkohol.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Oznamte lékaři, že jste těhotná nebo plánujete otěhotnět. Váš lékař Vám vysvětlí možná rizika
a přínos léčby.
4
Epilepsii je nutné léčit i během těhotenství. Pokud žena léčená přípravkem Timonil retard
otěhotní nebo plánujé otěhotnět nebo je třeba zahájit léčbu Timonilem během těhotenství,
lékař pečlivě zváží prospěch z použití léčivého přípravku oproti možným rizikům, a to
zejména v prvním třetině těhotenství.

Oznamte svému lékaři, že kojíte. Léčivá látka přípravku Timonil retard přechází do
mateřského mléka. Pokud lékař ve Vašem případě souhlasí s kojením a Vaše dítě je pečlivě
sledováno vzhledem k možnému výskytu nežádoucích účinků, můžete své dítě kojit. Avšak
pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, tj. pokud je Vaše dítě velice spavé, přestaňte kojit a
oznamte to svému lékaři.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento lék může nepříznivě ovlivnit činnost, vyžadující zvýšenou pozornost a rychlé
rozhodování (např. při řízení motorových vozidel, obsluze strojů, práci ve výškách apod.)
Tuto činnost byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.


3. JAK SE TIMONIL RETARD UŽÍVÁ
Vždy užívejte Timonil retard přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Režim dávkování není možné libovolně měnit,
protože to může vést k selhání léčby.

Léčba přípravkem Timonil retard se zahajuje nízkými počátečními dávkami, které pak postupně
lékař zvyšuje až do dosažení nejefektivnější udržovací dávky. Dávkování se liší v závislosti na
věku a tělesné hmotnosti a individuálně ji upraví Váš lékař.

Obvyklá dávka u dospělých pacientů je 300-1200 mg při léčbě epilepsie a 300-900 mg při
jiných indikacích - rozdělená do 2 dávek za den (24 hodin). V některých případech se
osvědčilo rozdělení denní dávky do 4 5 dílčích dávek.
Obvyklá denní dávka (za 24 hodin) u dětí činí 10-20 mg na kg tělesné hmotnosti. Léčebnou
dávku může stanovit lékař, zvláště u kombinované léčby, po změření plazmatické hladiny a
v závislosti na účinnosti.
Tablety se polykají buď celé během jídla či po jídle a zapíjejí se trochou tekutiny, nebo je lze
rozpustit (nechat rozptýlit) ve vodě. Tablety necháme rozpustit těsně před užitím.
Timonil 150 retard: Půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv
její rozdělení na stejné dávky.
Timonil 300 retard, Timonil 600 retard: Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Rozhodnutí o zahájení, pokračování a ukončení léčby provádí výhradně ošetřující lékař.

Délka trvání léčby liší individuálně v závislosti na indikaci a individuálně odezvě a
stanovuje ji ošetřující lékař.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Timonil retard je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte
to svému lékaři.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Timonil retard, než jste měl(a)
Pokud jste užil(a) příliš mnoho léku, ihned kontaktujte lékaře nebo nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Timonil retard
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku, užijte ji hned, jakmile si vzpomenete. Užijte
původní dávku a pokračujte podle původního režimu dávkování. Nezdvojnásobujte
5
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Pokud neúmyslně vynecháte
několik dávek přípravku Timonil retard, kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Timonil retard
Bez porady s lékařem neměňte způsob dávkování. Nepřerušujte užívání léků, aniž byste se
předtím poradil(a) se svým lékařem, mohl(a) byste tím ohrozit úspěšnost léčby.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Timonil retard nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.

Pozorované nežádoucí účinky byly častější v kombinaci s jinými léky než při léčbě pouze
tímto přípravkem (při monoterapii). Obraťte se prosím ihned na svého lékaře, jestliže se
objeví příznaky jako horečka, bolest v krku, kožní vyrážka s otokem uzlin a/nebo příznaky
podobné chřipce, či známky zánětu jater, co jsou malátnost, ztráta chuti k jídlu, pocit na
zvracení či zežloutnutí kůže během léčby přípravkem Timonil retard. Lékař rozhodne, zdali se
léčba musí zastavit.

Zvláště na počátku léčby se mohou projevit následující nežádoucí účinky:

Velmi časté nežádoucí účinky (nastávají u více než 1 pacienta z 10)
Změny krevního obrazu (zvýšený či snížený počet bílých krvinek, snížený počet
krevních destiček). Lékař rozhodne, zda-li se musí léčba zastavit.
Závrať, ospalost, zhoršená pohybová koordinace (ataxie), útlum, únava.
Pocit na zvracení či nevolnost, zvracení.
Zvýšení hladin určitého jaterního enzymu (gama-GT).
Alergické kožní reakce s horečkou i bez ní jako např. kopřivka, které mohou být těžké.

Časté nežádoucí účinky (nastávají u méně než 1 pacienta z 10, ale u více než 1 ze 100):
Zmatenost a neklid (agitovanost) zvláště u starších pacientů.
Bolest hlavy, problémy se zaostřováním očí (např. rozmazané vidění), dvojité vidění.
Ztráta chuti k jídlu, sucho v ústech.
Zvýšená hladina určitého enzymu nacházejícího se v játrech nebo v kostech (alkalická
fosfatáza).
malátnost

Méně časté nežádoucí účinky (nastávají u méně než 1 pacienta z 100, ale u více než 1 ze
1000):
Mimovolní pohyby, například tiky, třesy, roztřesené ruce, kroucení, opakované
pohyby nebo mimovolní pohyby očí.
Zácpa, průjem bolest břicha, zánět v ústech (stomatitida).
Zvýšení hodnot v testech jaterní funkce (jaterních transamináz).
Zadržování tekutin, nízká hladina sodíku v krvi a zhoršení vodní rovnováhy
doprovázené bolestí hlavy, zvracením, letargií a vzácně také zmateností nebo jinými
neurologickými poruchami.
Opožděné přecitlivělé (alergické) poruchy doprovázené horečkou, kožními vyrážkami,
zánětem cév (také malých), otokem lymfatických uzlin, bolestí kloubů, sníženým nebo
6
zvýšeným počtem bílých krvinek, zvětšenými játry a slezinou nebo zhoršenou funkcí
jater, problémy s průtokem žluči, které mohou vést ke zničení/ztrátě žlučovodů v
játrech. Tyto účinky mohou nastat v jakékoliv kombinaci a mohou nepříznivě
ovlivňovat ostatní orgány, jako jsou plíce, ledviny, slinivku, střevo a srdce.
Otok rukou, chodidel a nohou (edém), zvýšení tělesné hmotnosti.
Ekzém nebo odlupování a zčervenání kůže (exfoliativní dermatitida, erythroderma),
svědění.
Porucha funkce ledvin, např. přítomnost bílkovin nebo červených krvinek v moči,
snížená tvorba moči, zvýšený obsah močovinového dusíku v moči (azotémie).

Vzácné nežádoucí účinky (nastávají u méně než 1 pacienta z 1000, ale u více než 1 ze
10000):
Snížení obsahu kyseliny listové v krvi, otoky lymfatických uzlin někdy doprovázené
zvětšením sleziny.
Trhavé pohyby, například v obličeji nebo ústy (obličejové grimasy, kroutivé pohyby,
tj. choreoatetóza), dále poruchy řeči (mumlání nebo špatná artikulace při mluvení)
nebo poruchy očních pohybů.
Poruchy kůže, například pálení, škrábání, svědění nebo mravenčení, ale také snížené
vnímání např. dotyku či bolesti bez zjevné fyzické příčiny (parestézie, periferní
neuropatie, polyneuropatie), zánět nervů (periferní neuritida), narušené smyslové
vnímání a paralýza (paréza).
Halucinace (zvukové i zrakové), deprese, depresivní nebo manické rozladění, agrese,
anorexie.
Bolest kloubů, svalová slabost, bolest svalů, svalové křeče, např. dolních končetin
(reverzibilní po vysazení).
Zánět jater (může být i život ohrožující, zvláště pokud se vyskytne během prvních
měsíců léčby), zežloutnutí kůže a očí, problémy s průtokem žluči, které mohou vést ke
zničení/ztrátě žlučovodů v játrech.
Obtíže s vedením elektrických vzruchů v srdci, A-V blok případně s náhlou ztrátou
vědomí (určitý druh poruchy systému vedení elektrických vzruchů srdce), nízký tlak,
vysoký tlak.
Těžké zpuchýřující reakce kůže a sliznic (erytém multiforme a nodosum, Lyellův
syndrom).
Zvýšená citlivost kůže na sluneční světlo (fotosenzibilita), porucha imunitního
systému způsobující bolest kloubů, kožní vyrážku a horečku (lupus erythematosus
disseminatus).

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10000):
Zastavení tvorby červených krvinek, závažný nedostatek určitých bílých krvinek,
nedostatek červených krvinek, nedostatek všech krvinek (bílé krvinky, červené
krvinky, krevní destičky).
Stav s narušeným metabolismem červeného krevního pigmentu (akutní intermitentní
porfyrie, porphyria cutanea tarda, porphyria variegata).
Akutní systémové alergické reakce včetně anafylaktického šoku, otok obličeje, úst,
jazyka nebo jiných částí těla, který může způsobit dýchací obtíže (angioedém), zánět
mozkových blan bez bakteriálního zdroje (aseptická meningitida) a příznaky, jako jsou
horečka a svalové záškuby (myoklonus) a změny krevního obrazu (eosinofilie).
Zvýšené hladiny hormonu podílejícího se na regulaci tvorby mléka (laktace) mohou
vést ke zvětšení prsů u mužů (gynekomastie) nebo sekreci mateřského mléka mimo
období kojení (galaktorea).
Pozměněná funkce štítné žlázy.
7
Narušený metabolismus vápníku, který může způsobit změknutí kostí (osteomalacie) a
snížení hustoty kostních minerálů (osteoporóza).
Zvýšené hladiny cholesterolu (včetně HDL cholesterolu, triglyceridů a volného
cholesterolu).
Psychiatrické příznaky včetně změněné nebo depresivní nálady, agresivní chování,
dysfunkce myšlení, podrážděnost, netečnost. Preexistující psychóza se může aktivovat.
Poruchy chuti.
Porucha nazývaná maligní neuroleptický syndrom, která se vyznačuje příznaky, jako
jsou třes kombinovaný s vysokou horečkou, extrémním pocením, rychlým srdečním
pulzem a dechem, sníženou bdělostí a vědomím.
Zánět očí (konjunktivitida), zakalení čoček, zvýšený tlak v oku, ve dvou případech
byla hlášena toxická reakce v sítnici oka po dlouhodobé terapii.
Poruchy sluchu, např. zvonění v uších (tinnitus), abnormální citlivost na zvuk, snížená
schopnost slyšet, změny ve vnímání tónů.
Ztráta vlasů, nadměrný růst ochlupení těla nebo obličeje u žen (hirsutismus).
Nadměrné pocení, zánět krevních cév.
Pomalý srdeční tep (bradykardie), nepravidelný srdeční tep, zhroucení krevního
oběhu, selhání srdce.
Zhoršení existující srdečního onemocnění zvláště u starších pacientů nebo u pacientů
s oběhovými obtížemi.
Abnormální tvorba krevních sraženin (tromboembólie), např. v plicích, zánět žil
spojený se vznikem krevní sraženiny uvnitř (tromboflebitida).
Jizvy a ztluštění v plicích (pulmonální fibróza), alergická reakce plic s horečkou, křeče
spojené s horečkou (febrilní záchvaty), dýchací obtíže a infekce hrudníku
(pneumonitida, pneumonie).
Zánět jazyka, dásní (glositida, gingivitida).
Zánět slinivky břišní.
Jaterní selhání, zánět jater (granulomatozní hepatitida).
Byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův
syndrom* a toxická epidermální nekrolýza) (viz bod 2).
Změny pigmentace kůže, drobné krvácení v kůži nebo sliznici (purpura), akné.
Zánět části ledvin (intersticiální nefritida), selhání ledvin nebo jiné obtíže močového
traktu, napři obtíže při močení, bolestivé nebo časté močení, velký počet močení s
malým objemem.
Nízké hladiny protilátek (hypogamaglobulinémie).
Sexuální dysfunkce, například impotence a snížené libido, snížená mužská plodnost
a/nebo abnormální spermatogeneze se sníženým počtem spermií a/nebo motilitou.

* v některých asijských zemích výskyt hlášen také jako vzácný

Nežádoucí účinky o neznámé frekvenci výskytu (z dostupných údajů nelze určit):

Existují případy následujících stavů:
Nízké hladiny vitamínu B12.
Zvýšené hladiny určité aminokyseliny (homocystein).
Zhoršení příznaků roztroušené sklerózy.

Byly hlášeny případy kostních poruch včetně osteopenie (prořídnutí kostní tkáně),
osteoporózy (řídnutí kostí) a zlomenin. Pokud jste dlouhodobě léčen(a) antiepileptiky, nebo
pokud vám v minulosti byla diagnostikována osteoporóza, nebo pokud užíváte steroidy,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
8

Podobně jako u jiných antiepileptik může karbamazepin přispívat ke zvýšení záchvatů,
zvláště by se mohly poprvé vyskytnout absence nebo dále posílit.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také
prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání vice informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. JAK TIMONIL RETARD UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Přípravek Timonil retard nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE
Co Timonil retard obsahuje

Léčivou látkou je carbamazepinum.
Pomocnými látkami jsou disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30%, amonio-methakrylátový
kopolymer typ B, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mastek,
koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, čištěná voda.

Jak přípravek Timonil retard vypadá a co obsahuje toto balení
Timonil 150 retard: bílé kulaté ploché tablety s dělícím křížem na jedné straně, na druhé
straně znak T 150.
Timonil 300 retard: bílé kulaté ploché tablety s dělícím křížem na jedné straně, na druhé
straně znak T.
Timonil 600 retard: bílé podlouhlé tablety, na jedné straně půlicí rýha, na druhé straně znak
T.
Timonil 150 retard: Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv
její rozdělení na stejné dávky.
Timonil 300 retard, Timonil 600 retard: Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

PVC/Al blistr, krabička

Velikost balení
Timonil 150 retard: 50 a 100 tablet s prodlouženým uvolňováním
Timonil 300 retard: 50 a 100 tablet s prodlouženým uvolňováním
Timonil 600 retard: 50 tablet s prodlouženým uvolňováním
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


9
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

DESITIN ARZNEIMITTEL
Weg beim Jäger 214
D-22335 Hamburg
Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o
registraci:
Desitin Pharma s.r.o., Opletalova 25, 11121 Praha 1, Česká republika, tel. +420 222 245 375


Tato příbalová informace byla naposledy schválena 24.7.2013

Recenze

Recenze produktu TIMONIL 300 RETARD TBL 50X300MG

Diskuze

Diskuze k produktu TIMONIL 300 RETARD TBL 50X300MG

Přidat nový příspěvek do diskuze