Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na cévy

THROMBOCID GEL 1X40GM Gel

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18821

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BENE-ARZNEIMITTEL GMBH (BENE-CHEMIE GMBH)
Kód výrobku: 18821
Kód EAN: 8595205000266
Kód SÚKL: 21782
Držitel rozhodnutí: BENE-ARZNEIMITTEL GMBH (BENE-CHEMIE GMBH)
Přípravek se používá jako podpůrná léčba při otocích po tupých poraněních jako jsou pohmožděniny nebo poranění při sportu. Dále se používá při povrchových zánětech žil. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.

Příbalový leták

sp.zn. sukls124589/2011

 

a sp.zn. sukls166245/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Thrombocid gel 

natrii pentosani polysulfas 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. Co je přípravek Thrombocid gel a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Thrombocid gel používat 
3. Jak se přípravekThrombocid gel používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Thrombocid gel uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
1. Co je přípravek Thrombocid gel a k čemu se používá 
 
Trombocid gel se používá k léčbě povrchového zánětu žil  a jeho příznaků (otokům, křečím v lýtku, 
varixům). 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Thrombocid gel používat 
 
Nepoužívejte přípravek Thrombocid gel 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  natrium-pentosan-polysulfát  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Thrombocid gel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
- Přípravek nepoužívejte na otevřené rány a na sliznice. 
- Nepoužívejte přípravek při poruchách krevní srážlivosti.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Thrombocid gel 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Zejména informujte lékaře, pokud používáte heparin nebo jiná léčiva snižující srážení krve. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek nesnižuje Vaši pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů. 
 
 
3. Jak se přípravekThrombocid gel používá 
 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Doporučená dávka přípravku: 
Naneste 2-3 krát denně v tenké vrstvě na postižené místo a jeho okolí. Při zánětu povrchových žil gel 
nesmíte intenzivně vtírat. Gel můžete používat delší dobu. 
 
Starší pacienti: 
U starších pacientů není nutná úprava dávkování. 
 
Děti a mladiství: 
Zkušenosti s přípravkem Thrombocid gel při léčbě dětí mladších 18 let jsou omezené, tento přípravek 
podávejte dětem pouze na doporučení lékaře. 
 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Thrombocid gel, než jste měl(a 
Předávkování  při  kožním  podání  je  nepravděpodobné,  dosud  nebylo  hlášeno.  Může  se  projevit jako 
vnitřní  a  vnější  krvácení,  případně  tvorba  podlitin.  V  případě  předávkování  se  poraďte  se  svým 
lékařem.  
 
Jestliže jste zapomněl(a použít přípravek Thrombocid gel 
Naneste přípravek na postižené místo hned jakmile si vzpomenete. Jedno opomenutí 
neruší léčebný účinek. Nenanášejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Thrombocid gel 
Léčbu přípravkem Thrombocid gel byste neměl/a předčasně přerušit nebo ukončit bez porady se svým 
lékařem. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.  
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
V  ojedinělých  případech  se  mohou  objevit  reakce  z  přecitlivělosti  na  některou  složku  přípravku 
Thrombocid  gel,  jako  puchýřovitá  kožní  vyrážka,  popraskání  a  suchost  pokožky.  Pokud  se  u  Vás 
takovýto  nežádoucí  účinek  vyskytne,  ihned  přípravek  Thrombocid  gel  přestaňte  používat  a  již  jej 
nepoužívejte. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:   

 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  

Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak přípravek Thrombocid gel uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  tubě  za 
„Použitelné do:“ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. 
Doba použitelnosti po otevření tuby je 6 měsíců. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Thrombocid gel obsahuje: 
Léčivá látka je: natrii pentosani polysulfas 1,5 g ve 100 g gelu 
Pomocnými látkami jsou: čištěná voda, izopropylalkohol, trolamin, karbomer 940, rozmarýnová silice, 
kosodřevinová silice, meduňková silice 
 
Jak přípravek Thrombocid gel vypadá a co obsahuje toto balení 
Bezbarvý,  čirý,  aromatický  gel  v zaslepené,  hliníkové  tubě  s vnitřním  lakem  a  PE/PP  šroubovacím 
uzávěrem, v krabičce. 
Velikost balení: 1 x 40 g gelu (N1),1 x 100 g gelu (N2) 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
bene-Arzneimittel GmbH, Herterichstr.1, 81479 Mnichov, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7. 6. 2017 
 
 

Recenze

Recenze produktu THROMBOCID GEL 1X40GM Gel

Diskuze

Diskuze k produktu THROMBOCID GEL 1X40GM Gel

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám