Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na cévy

THROMBOCID GEL 1X100GM Gel - recenze

Kód výrobku: 18822

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - THROMBOCID GEL 1X100GM Gel

sp. zn. sukls123921/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

Thrombocid gel

natrii pentosani polysulfas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Thrombocid gel a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Thrombocid gel používat
 3. Jak se přípravekThrombocid gel používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Thrombocid gel uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Thrombocid gel a k čemu se používá

Trombocid gel se používá k léčbě povrchového zánětu žil a jeho příznaků (otokům, křečím v lýtku, varixům).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Thrombocid gel používat

Nepoužívejte přípravek Thrombocid gel

 • jestliže jste alergický(á) na natrium-pentosan-polysulfát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Thrombocid gel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Přípravek nepoužívejte na otevřené rány a na sliznice.
 • Nepoužívejte přípravek při poruchách krevní srážlivosti.

Další léčivé přípravky a přípravek Thrombocid gel

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Zejména informujte lékaře, pokud používáte heparin nebo jiná léčiva snižující srážení krve.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nesnižuje Vaši pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů.

3. Jak se přípravekThrombocid gel používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku: Naneste 2-3 krát denně v tenké vrstvě na postižené místo a jeho okolí. Při zánětu povrchových žil gel nesmíte intenzivně vtírat. Gel můžete používat delší dobu.

Starší pacienti: U starších pacientů není nutná úprava dávkování.

Děti a mladiství: Zkušenosti s přípravkem Thrombocid gel při léčbě dětí mladších 18 let jsou omezené, tento přípravek podávejte dětem pouze na doporučení lékaře.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Thrombocid gel, než jste měl(a)

Předávkování při kožním podání je nepravděpodobné, dosud nebylo hlášeno. Může se projevit jako vnitřní a vnější krvácení, případně tvorba podlitin. V případě předávkování se poraďte se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Thrombocid gel

Naneste přípravek na postižené místo hned jakmile si vzpomenete. Jedno opomenutí neruší léčebný účinek. Nenanášejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Thrombocid gel

Léčbu přípravkem Thrombocid gel byste neměl(a) předčasně přerušit nebo ukončit bez porady se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V ojedinělých případech se mohou objevit reakce z přecitlivělosti na některou složku přípravku Thrombocid gel, jako puchýřovitá kožní vyrážka, popraskání a suchost pokožky. Pokud se u Vás takovýto nežádoucí účinek vyskytne, ihned přípravek Thrombocid gel přestaňte používat a již jej nepoužívejte.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Thrombocid gel uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za „Použitelné do:“ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. Doba použitelnosti po otevření tuby je 6 měsíců.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Thrombocid gel obsahuje:

Léčivá látka je: natrii pentosani polysulfas 1,5 g ve 100 g gelu Pomocnými látkami jsou: čištěná voda, izopropylalkohol, trolamin, karbomer 940, rozmarýnová silice, kosodřevinová silice, meduňková silice

Jak přípravek Thrombocid gel vypadá a co obsahuje toto balení

Bezbarvý, čirý, aromatický gel v zaslepené, hliníkové tubě s vnitřním lakem a PE/PP šroubovacím uzávěrem, v krabičce. Velikost balení: 1 x 40 g gelu (N1),1 x 100 g gelu (N2)

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

bene-Arzneimittel GmbH, Herterichstr. 1-3, 81479 Mnichov, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u distributora a zástupce E&B Pharma s.r.o., U vily 463, 691 05 Zaječí

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

8. 3. 2018

Informace o produktu

Výrobce: BENE-ARZNEIMITTEL GMBH (BENE-CHEMIE GMBH)
Kód výrobku: 18822
Kód EAN: 8595205000273
Kód SÚKL: 21783
Držitel rozhodnutí: BENE-ARZNEIMITTEL GMBH (BENE-CHEMIE GMBH)

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek se používá jako podpůrná léčba při otocích po tupých poraněních jako jsou pohmožděniny nebo poranění při sportu. Dále se používá při povrchových zánětech žil. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis není hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

THROMBOCID GEL 1X100GM Gel – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu THROMBOCID GEL 1X100GM Gel zobrazíte nebo stáhnete zde: THROMBOCID GEL 1X100GM Gel.pdf

Recenze

Recenze produktu THROMBOCID GEL 1X100GM Gel

Diskuze

Diskuze k produktu THROMBOCID GEL 1X100GM Gel

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám