Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BENE-ARZNEIMITTEL GMBH (BENE-CHEMIE GMBH)
Kód výrobku: 18822
Kód EAN: 8595205000273
Kód SÚKL: 21783
Držitel rozhodnutí: BENE-ARZNEIMITTEL GMBH (BENE-CHEMIE GMBH)
Přípravek se používá jako podpůrná léčba při otocích po tupých poraněních jako jsou pohmožděniny nebo poranění při sportu. Dále se používá při povrchových zánětech žil. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.

Příbalový leták

1/3
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls11738/2006
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
THROMBOCID GEL
natrii pentosani polysulfas
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento
přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám.Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Thrombocid gel a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Thrombocid gel používat
3. Jak se přípravekThrombocid gel používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Thrombocid gel uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK THROMBOCID GEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Co je přípravek Thrombocid gel ?
Thrombocid gel se používá k léčbě povrchového zánětu žil a jeho příznaků
(otokům, křečím v lýtku, varixům).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST , NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
THROMBOCID GEL POUŽÍVAT
Tento bod obsahuje informace , které Vy a Váš lékař musíte vědět než začnete přípravek
Thrombocid gel používat.
Nepoužívejte přípravek Thrombocid gel
- jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á) na některou složku tohoto
přípravku
- na otevřené rány nebo sliznice
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Thrombocid gel je zapotřebí
- u dětí mladších 16 let se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem
- u starších osob, které užívají i jiná léčiva , která mohou ovlivnit
krevní srážlivost
- pokud máte poruchu krevní srážlivosti, neměl(a) byste tento
přípravek používat
2/3
- jste-li těhotná, poraďte se svým lékařem. Po více než padesátileté
zkušenosti s používáním neexistují žádné studie, týkající se podávání
natrium pentosansulfátu v období těhotenství.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval/a , a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, dříve než začnete tento přípravek
používat, v případě, že jste těhotná nebo kojíte.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Thrombocid nesnižuje Vaši pozornost při řízení motorových vozidel a
obsluze strojů.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK THROMBOCID POUŽÍVÁ
Thrombocid gel naneste 2-3 krát denně v tenké vrstvě na postižené místo a jeho okolí.
Při zánětu povrchových žil gel nesmíte intensivně vtírat. Gel můžete používat delší
dobu.
Vždy používejte přípravek Thrombocid gel přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže jste použil/a více přípravku Thrombocid gel více než jste měl/a
V případě předávkování (které nebylo nikdy hlášeno) natrium- pentosan-polysulfátu se
může neutralizovat protamin-sulfátem.
Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek Thrombocid gel
Naneste přípravek na postižené místo hned jakmile si vzpomenete.Jedno opomenutí
neruší léčebný účinek. Nenanášejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou
dávku.
Jestliže jste přestal/a používat přípravek Thrombocid gel
Ukončení Vaší léčby bude rušit úspěch terapie. Léčba přípravkem Thrombocid gel
byste neměl/a předčasně přerušit nebo ukončit bez porady se svým lékařem.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky , může mít i Thrombocid gel nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky
Teoreticky se mohou v několika ojedinělých případech objevit některé reakce
z přecitlivělosti na některou složku přípravku Thrombocid gel, jako puchýřovitá kožní
vyrážka, popraskání a suchost pokožky. Pokud se u Vás takovýto nežádoucí účinek
vyskytne, ihned přípravek Thrombocid gel přestaňte používat a již jej nepoužívejte.
.
3/3
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
.
5. JAK PŘÍPRAVEK THROMBOCID GEL UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C
Nepoužívejte přípravek Trombocid gel po uplynutí doby použitelnosti vyznačené
na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího opadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.
Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Thrombocid gel obsahuje
Léčivá látka je: natrii pentosani polysulfas 1,5 g ve 100 g gelu
Pomocnými látkami jsou: čištěná voda, isopropylalkohol, trolamin, karbomer 940,
rozmarýnová silice, kosodřevinová silice, meduňková silice
Jak přípravek Thrombocid gel vypadá a co obsahuje toto balení
Bezbarvý, čirý aromatický gel.
Velikost balení:1 x 40 g gelu (N1),1 x 100 g gelu (N2)

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
bene-Arzneimittel GmbH, Herterichstr.1, 81479 Mnichov, Německo
Tato informace byla naposledy schválena
23. 6. 2010

Recenze

Recenze produktu THROMBOCID GEL 1X100GM Gel

Diskuze

Diskuze k produktu THROMBOCID GEL 1X100GM Gel

Přidat nový příspěvek do diskuze