Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

THIOGAMMA 600 ORAL 100X600MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16830

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 16830
Kód EAN: 4030674010155
Kód SÚKL: 84368
Přípravek se užívá k léčbě diabetické polyneuropatie spojené s poruchami čití či bolestivostí. Mohou jej užívat dospělí pacienti.

Příbalový leták

sp.zn. sukls228282/2015 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Thiogamma 600 Oral 

potahované tablety 

 (acidum thiocticum) 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  proto  žádné  další  osobě. 
Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Thiogamma 600 Oral a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Thiogamma 600 Oral užívat 

3. 

Jak se Thiogamma 600 Oral užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Thiogamma 600 Oral uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. Co je Thiogamma 600 Oral a k čemu se používá 
 
Léčivá  látka  kyselina  thioktová  se  tvoří  v organizmu  vyšších  živočichů  a  působí  na  určité 
aktivity  metabolizmu  (přeměna  látek  v těle).  Navíc  má  kyselina  thioktová  antioxidační 
vlastnosti, které chrání nervové buňky před reaktivními degradačními produkty (vznikají při 
odbourávání látek).  
 
Použití 
Přípravek  se  užívá  k léčbě  diabetické  polyneuropatie  (porušení  nervů)  spojené  s poruchami 
čití či bolestivostí (parestezie). 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Thiogamma 600 Oral užívat 
 
Neužívejte Thiogamma 600 Oral 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  kyselinu  thioktovou  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 
 
Upozornění a opatření 
K  rozvoji  inzulinového  autoimunitního  syndromu  (porucha  hormonů,  řídících  hladinu 
glukózy  v  krvi,  která  se  projevuje  výrazným  snížením  hladiny  cukru  v  krvi)  při  léčbě 
kyselinou thioktovou jsou náchylnější pacienti s určitým genotypem lidských leukocytárních 
antigenů  (který  je  častější  u  japonských  a  korejských  pacientů,  ale  vyskytuje  se  také 
u pacientů europoidní rasy). 

Vzhledem k chybějícím zkušenostem s léčbou dětí a dospívajících  se nedoporučuje podávat 
přípravek Thiogamma 600 Oral dětem a dospívajícím. 
 
Další léčivé přípravky a Thiogamma 600 Oral 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Současné užívání s cisplatinou (léčí rakovinu) může způsobit ztrátu účinku cisplatiny. 
 
Kyselina thioktová tvoří sloučeniny s kovy (je chelatačním činidlem). Zásadně se proto nemá 
užívat  současně  se  sloučeninami  kovů  (např.  s přípravky  obsahujícími  železo,  hořčík,  a 
vzhledem  k obsahu  vápníku  ani  s mléčnými  výrobky).  Účinek  těchto  léků  může  potlačit 
účinek přípravku Thiogamma 600 Oral. Užíváte-li celou denní dávku přípravku Thiogamma 
600  Oral  30  minut  před  snídaní,  můžete  přípravky  s obsahem  železa  či  hořčíku  užívat 
v poledne nebo večer.  
 
Přípravek Thiogamma 600 Oral může zesílit účinek insulinu a perorálních antidiabetik. Proto 
se doporučuje, zejména v počátečním období léčby kyselinou thioktovou, provádět pravidelné 
kontroly  hladiny  cukru  v krvi.  Ojediněle  může  být  zapotřebí  snížit  dávku  insulinu  nebo 
perorálních antidiabetik. Dodržujte přesně pokyny lékaře. 
 
Přípravek Thiogamma 600 Oral s jídlem, pitím a alkoholem 
Pravidelná  konzumace  alkoholu  znamená  značné  riziko  vývoje  a  dalšího  postupu  narušení 
nervů a může zabránit účinku léčby kyselinou thioktovou. Proto zásadně alkohol nepijte, a to 
ani v období bez léčby.  
 
Těhotenství a kojení 
Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoli léku. 
 
Všeobecnou  zásadou  léčby  v těhotenství  a  při  kojení  je  předepsání  léků  pouze  po  pečlivém 
zvážení rizika a přínosu léčby. 
 
V těhotenství a při kojení je léčba kyselinou thioktovou možná pouze pokud ji lékař posoudí 
jako  nezbytnou  a  pacientky  budou  lékařem  pravidelně  kontrolovány.  O  léčbě  těhotných  a 
kojících  žen  nejsou  k dispozici  žádné  údaje.  Studie  na  zvířatech  nepotvrdily  ovlivnění 
plodnosti ani vývoje plodu. 
 
Kojení 
Není známo, zda kyselina thioktová prochází do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.  
 
Přípravek Thiogamma 600 Oral obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte 
některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
3. Jak se Thiogamma 600 Oral užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 
Doporučené dávkování:  
Doporučená dávka přípravku je 1 potahovaná tableta denně (což odpovídá 600 mg kyseliny 
thioktové) užívaná přibližně 30 minut před prvním jídlem. 
 
Způsob použití 
Tablety se polykají. Tablety nekousejte a užívejte je nalačno s dostatečným množstvím vody. 
Užívání  při  jídle  může  narušit  vstřebávání  kyseliny  thioktové  do  krve.  Zvláště  u  pacientů 
s prodlouženou dobou vyprazdňování žaludku je proto důležité užívat tablety půl hodiny před 
prvním jídlem/snídaní.  
 
Délka léčby 
Diabetická neuropatie je chronické onemocnění, a proto můžete užívat přípravek Thiogamma 
600 Oral stále.  
 
Váš ošetřující lékař rozhodne o Vaší léčbě individuálně. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Thiogamma 600 Oral, než jste měl(a) 
Při předávkování se může dostavit pocit na zvracení, zvracení a bolest hlavy. 
 
V některých případech po požití dávky vyšší než 10 g kyseliny thioktové, zvláště ve spojení 
s konzumací  velkého  množství  alkoholu,  byly  pozorovány  závažné,  někdy  život  ohrožující 
příznaky  otravy  (např.  křeče  rozšířené  na  celé  tělo,  těžká  porucha  acidobazické  rovnováhy 
vedoucí k laktátové acidóze, závažné poruchy krevního srážení).  
 
Při sebemenším podezření na výraznou otravu přípravkem Thoiogamma 600 Oral (např. více 
než  10 šestisetmiligramových tablet  u dospělých  nebo více než 50 mg/kg tělesné hmotnosti 
u dětí) je nutná neprodlená hospitalizace a zahájení obecných opatření obvyklých při otravě 
(např.  navození  zvracení,  výplach  žaludku,  podání  aktivního  uhlí  atd.).  Léčba  možných 
příznaků nebo následků otravy má být vedena podle zásad moderní intenzivní péče a  má se 
řídit podle vyskytujících se příznaků. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Thiogamma 600 Oral 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Thiogamma 600 Oral 
Nemusí být dodržena žádná opatření. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky   týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Níže uvedené nežádoucí účinky se vyskytly s následující četností: 
velmi vzácné (u méně než 1 pacienta z 10 000)  
není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
 

Poruchy trávicího traktu 
Velmi vzácné: pocit na zvracení, zvracení, bolest břicha a průjem. 
 
Poruchy imunitního systému 
Velmi vzácné: alergické kožní reakce jako je vyrážka, kopřivka a svědění. 
Není známo: porucha hormonů řídících hladinu glukózy v krvi, která se projevuje výrazným 
snížením hladiny cukru v krvi (inzulinový autoimunitní syndrom). 
 
Poruchy nervového systému 
Velmi vzácné: změny a/nebo poruchy chuti. 
 
Další nežádoucí účinky 
Není známo: Díky zlepšenému využití glukosy se může objevit pokles hladiny cukru v krvi. 
Byly popsány příznaky podobné hypoglykemii (nízká hladina cukru v krvi) jako jsou závratě, 
silné pocení, bolest hlavy a poruchy vidění. 
 
Při prvních příznacích alergické reakce musíte přípravek Thiogamma 600 Oral přestat 
užívat a okamžitě informovat lékaře. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: http://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. Jak přípravek Thiogamma 600 Oral uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  obalu.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Thiogamma 600 Oral obsahuje 
Léčivá látka: acidum thiocticum  
Jedna potahovaná tableta obsahuje acidum thiocticum 600 mg  
 
Pomocné látky: 

hypromelosa,  sodná  sůl  karmelosy,  silikonovaný  mastek,  monohydrát  laktosy,  magnesium- 
stearát,  makrogol  6000,  mastek,  natrium-lauryl-sulfát,  mikrokrystalická  celulosa,  koloidní 
bezvodý oxid křemičitý. 
 
Jak přípravek Thiogamma 600 Oral vypadá a co obsahuje toto balení 
Thiogamma 600 Oral jsou světle žluté podlouhlé potahované tablety s půlící rýhou na obou 
stranách. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem 
dělení dávky. 

 

 
Velikost balení:  
30, 60 a 100 potahovaných tablet 
nemocniční balení: 500, 1 000, 5 000 a 10 000 potahovaných tablet.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Calwer Str. 7 
71034 Böblingen 
Německo 
 
Výrobce 
Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH,  
Tittmoning,  
Německo

  

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
1.12.2015 

Recenze

Recenze produktu THIOGAMMA 600 ORAL 100X600MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu THIOGAMMA 600 ORAL 100X600MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám