Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

TERTENSIF SR 10X1.5MG Tabl. s prodl. uvol. - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 39355

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SERVIER (IRELAND) INDUSTRIES LTD., ARKLOW, CO.WICK
Kód výrobku: 39355
Kód EAN: 3594455200278
Kód SÚKL: 40133
Držitel rozhodnutí: SERVIER (IRELAND) INDUSTRIES LTD., ARKLOW, CO.WICK
Tento lék je určen ke snížení vysokého krevního tlaku (hypertenze).

Příbalový leták

1/6
Sp.zn.sukls6884/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TERTENSIF SR, tablety s prodlouženým uvolňováním
Indapamidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Tertensif SR a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tertensif SR užívat
3. Jak se Tertensif SR užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Tertensif SR uchovávat
6. Další informace


1. CO JE TERTENSIF SR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tento lék je určen ke snížení vysokého krevního tlaku (hypertenze).

Jde o potahovanou tabletu s prodlouženým uvolňováním, která obsahuje indapamid jako léčivou látku.
Indapamid je diuretikum. Většina diuretik zvyšuje množství moči, vytvářené ledvinami. Avšak
indapamid se liší od ostatních diuretik, neboť jen mírně zvyšuje množství vytvářené moči.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TERTENSIF SR UŽÍVAT

Neužívejte Tertensif SR:
- jestliže jste alergický/á na indapamid nebo jiný sulfonamid nebo na kteroukoli další složku
přípravku Tertensif SR,
- jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin,
- jestliže trpíte závažným jaterním onemocněním nebo stavem nazývaným jaterní encefalopatie
(degenerativní onemocnění mozku),
- jestliže máte nízkou hladinu draslíku v krvi.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Tertensif SR je zapotřebí:
- jestliže máte problémy s játry,
- jestliže jste diabetik,
- jestliže trpíte dnou,
- jestliže máte poruchy srdečního rytmu nebo problémy s ledvinami,
- jestliže potřebujete jít na vyšetření příštítných tělísek.

Měli byste informovat svého lékaře, jestliže jste citlivý(á) na světlo.

Váš lékař může požádat o vyšetření krve, aby zkontroloval nízké hladiny sodíku nebo draslíku nebo
vysoké hladiny vápníku v krvi.
2/6

Pokud si myslíte, že se Vás týká některá z uvedených situací, nebo pokud máte nějaké otázky nebo
pochyby ohledně užívání Vašeho léku, promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem.

Sportovci by měli vzít na vědomí, že tento léčivý přípravek obsahuje léčivou látku, která může
způsobit pozitivitu dopingových testů.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Neměli byste užívat Tertensif SR s lithiem (užívaným k léčení deprese), vzhledem k riziku zvýšení
hladiny lithia v krvi.
Ujistěte se, abyste řekli Vašemu lékaři, pokud užíváte některé z následujících léků, protože může být
nutná speciální péče:
- léky užívané k léčbě poruch srdečního rytmu (např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid,
amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid, digitalis),
- léky užívané k léčení psychických onemocnění, jako deprese, úzkosti, schizofrenie... (např.
tricyklická antidepresiva, antipsychotické léky, neuroleptika),
- bepridil (užívaný k léčení anginy pectoris, stav způsobující bolest na hrudi),
- cisaprid, difemanilium (užívaný k léčení zažívacích potíží),
- sparofloxacin, moxifloxacin (antibiotika užívaná k léčbě infekcí),
- halofantrin (antiparazitický lék užívaný k léčení určitých typů malárie),
- pentamidin (užívaný k léčení určitých typů zápalu plic),
- mizolastin (užívaný k léčení alergických reakcí, jako např. senná rýma),
- nesteroidní protizánětlivé léky k uvolnění bolesti (např. ibuprofen) nebo vysoké dávky kyseliny
acetylosalicylové,
- inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) (užívané k léčení vysokého krevního tlaku a
srdečního selhání),
- orální kortikosteroidy užívané k léčení různých stavů včetně závažného astmatu a revmatoidní
artritidy,
- dráždivá laxativa,
- baklofen (k léčení svalové ztuhlosti provázející onemocnění, jako např. roztroušenou sklerózu),
- kalium šetřící diuretika (amilorid, spironolakton, triamteren),
- metformin (k léčení cukrovky),
- jodované kontrastní látky (užívané k testování rentgenovým zářením),
- tablety s vápníkem nebo další doplňky s vápníkem,
- cyklosporin, takrolimus nebo další léky oslabující imunitní reakce po orgánové transplantaci,
k léčení autoimunitních chorob nebo těžkých revmatických nebo kožních chorob,
- tetrakosaktid (k léčení Crohnovy choroby).

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Tento léčivý přípravek se nedoporučuje užívat v těhotenství. Pokud je těhotenství plánováno nebo
potvrzeno, změna na jinou možnou léčbu by měla být zahájena co nejdříve. Sdělte svému lékaři,
jestliže jste těhotná nebo si přejete otěhotnět.
Léčivá látka je vylučována do mateřského mléka. Kojení není vhodné, pokud užíváte tento lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Tento léčivý přípravek může vyvolat nežádoucí účinky způsobené snížením krevního tlaku, jako např.
závratě nebo únava (viz bod 4). Tyto nežádoucí účinky se objevují spíše na začátku léčby a po zvýšení
dávky. Pokud se objeví, měli byste se vyvarovat řízení a dalších aktivit vyžadujících pozornost.
Nicméně, při dobré kontrole jsou tyto nežádoucí účinky nepravděpodobné.

Důležité informace o některých složkách přípravku Tertensif SR:
3/6
Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vás lékař informoval, že nesnášíte
některé cukry, kontaktujte Vašeho lékaře před užitím tohoto léku.
3. JAK SE TERTENSIF SR UŽÍVÁ

Pokyny pro správné použití:
Jedna tableta denně, nejlépe ráno. Tablety se užívají bez ohledu na jídlo. Polykají se celé a
zapíjejí se vodou. Nerozkousávají se, ani se nežvýkají.
Léčba vysokého krevního tlaku je obvykle celoživotní.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tertensif SR, než jste měl(a):
Jestliže jste užil(a) více tablet, kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo lékárníka.
Vysoká dávka přípravku Tertensif SR může přivodit nevolnost, zvracení, nízký krevní tlak, křeče,
závratě, ospalost, zmatenost a změny v množství moči vytvářené ledvinami.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Tertensif SR:
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku svého léku, vezměte si další dávku v obvyklém čase. Nezdvojujte
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Tertensif SR:
Protože je léčba vysokého krevního tlaku obvykle celoživotní, měl(a) byste se poradit se svým
lékařem, dříve než přestanete lék užívat.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Tertensif SR nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.

Časté (méně než 1 pacient z 10, ale více než 1 za 100):
Nízká hladina draslíku v krvi, která může způsobit svalovou slabost.

Méně časté (méně než 1 pacient ze 100, ale více než 1 z 1 000):
Zvracení, alergické reakce, hlavně kožní, jako např. kožní vyrážky, purpura (tečkovité krvácení pod
kůži) u osob se sklonem k alergickým a astmatickým reakcím.

Vzácné (méně než 1 pacient z 1 000, ale více než 1 z 10 000):
- Pocit únavy, závratě, bolest hlavy, brnění (mravenčení);
- Zažívací potíže (jako nevolnost, zácpa), sucho v ústech;
- Zvýšené riziko odvodnění u starších pacientů a u pacientů trpících srdečním selháním.

Velmi vzácné (méně než 1 pacient z 10 000):
- Poruchy rytmu, nízký krevní tlak;
- Poruchy ledvin;
- Pankreatitida (zánět slinivky břišní, který je příčinou bolesti břicha nahoře), nesprávná funkce
jater. U případů jaterního selhání je možnost vzniku jaterní encefalopatie (degenerativní
onemocnění mozku);
- Změny krvinek, jako např. trombocytopenie (snížení počtu krevních destiček, které způsobuje
snadno modřiny a krvácení z nosu), leukopenie (pokles bílých krvinek, který je příčinou
neobjasněných horeček, bolestí v krku nebo dalších příznaků podobných chřipce pokud se
objeví, kontaktujte svého lékaře) a anémie (pokles červených krvinek);
4/6
- Angioedém a/nebo kopřivka, vážné kožní projevy. Angioedém je charakterizován otokem kůže
končetin nebo obličeje, otokem rtů nebo jazyka, otokem sliznic krku nebo dýchacích cest, vedoucí
k omezení dýchání nebo obtížím s polykáním. Pokud se objeví, okamžitě kontaktujte svého lékaře.
Pokud trpíte systémovým lupus erythematosus (druh onemocnění kolagenu), může nastat zhoršení.
Byly také hlášeny případy fotosenzitivity (změny vzhledu kůže) po vystavení slunci nebo
umělému UV záření.

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit):
- Změny se mohou objevit ve Vašich laboratorních parametrech a Váš lékař Vás může požádat o
vyšetření krve, aby zkontroloval Váš stav. Mohou se objevit následující změny v laboratorních
parametrech:
nízká hladina draslíku v krvi,
nízká hladina sodíku v krvi, což může vést k dehydrataci a nízkému krevnímu tlaku,
zvýšení kyseliny močové, látky, která může způsobit nebo zhoršit dnu (bolestivý(é) kloub(y),
především na noze),
zvýšení hladiny cukru v krvi u diabetických pacientů,
zvýšení hladiny vápníku v krvi,
zvýšené hladiny jaterních enzymů.
- Abnormální EKG záznam
- Život ohrožující nepravidelný tep srdce (Torsade de Pointes)
- Hepatitida (zánět jater)
- Mdloba

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK TERTENSIF SR UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru
za označením EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30 C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Tertensif SR obsahuje:
Léčivou látkou je indapamid. Jedna tableta obsahuje 1,5 mg indapamidu.
Pomocnými látkami jsou:
- jádro tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý (E 551), hypromelosa (E 464), monohydrát laktosy,
magnesium-stearát (E 470B), povidon.
- potahová vrstva: glycerol (E422), hypromelosa (E 464), makrogol 6000, magnesium-stearát (E
470B), oxid titaničitý (E 171).

Jak Tertensif SR vypadá a co obsahuje toto balení:
Tento léčivý přípravek je bílá, kulatá, potahovaná tableta s prodlouženým uvolňováním.
Tablety jsou dostupné v blistrech po 10, 14, 15, 20, 30, 50, 60, 90 nebo 100 tablet balených v papírové
krabičce. Všechny velikosti balení nemusí být na trhu dostupné.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
5/6

Držitel rozhodnutí o registraci:
Les Laboratoires Servier
50, rue Carnot
92284 Suresnes cedex
Francie

Výrobci:
Les Laboratoires Servier Industrie
905, Route de Saran
45520 Gidy
FRANCIE

a

Servier (Ireland) Industries Ltd
Gorey Road
Co. Wicklow - Arklow,
IRSKO

a

ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.
Ul. Annopol 6B - 03-236 Warszawa
POLSKO


Výrobce odpovědný za balení a propouštění šarží (pouze pro španělský trh):
Laboratorios Servier S.L.
Avenida de Los Madroos, 33
28043 Madrid
ŠPANĚLSKO

Výrobce odpovědný za balení a propouštění šarží
DELPHARM BRETIGNY
Usine du Petit Paris
91220 Bretigny sur Orge
FRANCIE


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko FLUDEX RETARD 1.5 mg
Belgie FLUDEX 1.5 mg
Kypr FLUDEX 1.5 mg
Česká republika TERTENSIF SR
Dánsko NATRILIX RETARD
Estonsko TERTENSIF SR
Finsko NATRILIX RETARD 1.5 mg
Francie FLUDEX 1.5 mg
Německo NATRILIX SR 1.5 mg
Řecko FLUDEX 1.5 mg
Maďarsko PRETANIX
Irsko NATRILIX SR
Itálie NATRILIX LP 1.5 mg
6/6
Lotyšsko TERTENSIF SR
Lucembursko FLUDEX 1.5 mg
Malta NATRILIX SR
Nizozemsko FLUDEX SR 1.5 mg
Polsko INDAPAMIDE 1.5 mg SR SERVIER
Portugalsko FLUDEX LP
Slovensko TERTENSIF SR
Slovinsko TERTENSIF SR
Španělsko TERTENSIF RETARD
Velká Británie NATRILIX SR

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 1.10.2012.


Recenze

Recenze produktu TERTENSIF SR 10X1.5MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu TERTENSIF SR 10X1.5MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám