Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Kód výrobku: 40950
Kód EAN: 8594737083013
Kód SÚKL: 52188
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Proč bych měl(a) užívat přípravek Tensigal? Přípravek Tensigal se používá k léčbě zvýšeného krevního tlaku a anginy pectoris (nedostatečného prokrvení srdečního svalu). Může být užit samostatně nebo v kombinaci s jinými léky na snížení krevního tlaku.

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE Rp.
Tensigal 5mg
Tensigal 10 mg
tablety
(amlodipinum)
Vážená pacientko, vážený paciente,čtěte prosím tuto informaci pozorně!
Tato příbalová informace obsahuje důležité informace o přípravku Tensigal 5 mg nebo 10 mg tablety. Přečtěte si ji laskavě pozorně dříve, než začnete přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat pročíst znovu.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud něčemu nerozumíte nebo máte další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Tensigal a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tensigal užívat
3. Jak se přípravek Tensigal užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku Tensigal
6. Další informace
- Léčivá látka : Jedna tableta obsahuje amlodipini besilas 6,95 mg nebo 13,9 mg, což odpovídá 5 nebo
10 mg amlodipinu v jedné tabletě.
- Pomocné látky: mikrokrystalická celulosa, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, sodná sůl
karboxymethylškrobu, magnesium-stearát.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
TEVA Czech Industries s.r.o., Opava, Česká republika
1. CO JE PŘÍPRAVEK TENSIGAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
TENSIGAL je léčivý přípravek ze skupiny nazývané blokátory vápníkových kanálů. Přípravek Tensigal snižuje propustnost vápníkových kanálů. Snižuje napětí hladké svaloviny cévní stěny, čímž dochází ke snížení krevního tlaku a krev může procházet cévou snáze. Pomalý nástup účinku zamezuje nebezpečí posturální hypotenze (vznik závratí při náhlé změně polohy). Jednou denně podaný přípravek Tensigal vede ke snížení krevního tlaku po dobu celých 24 hodin. U nemocných s anginou pectoris (projevující se typickou svíravou bolestí na hrudníku) přípravek Tensigal podaný jednou denně zvyšuje zásobení srdce krví, a tím zlepšuje přísun kyslíku, což snižuje četnost záchvatů bolesti a spotřebu nitroglycerinu. K léčbě vysokého krevního tlaku nebo anginy pectoris mohou přípravek Tensigal užívat i nemocní se selháváním srdečním.
Proč bych měl(a) užívat přípravek Tensigal?
Přípravek Tensigal se používá k léčbě zvýšeného krevního tlaku a anginy pectoris (nedostatečného prokrvení srdečního svalu). Může být užit samostatně nebo v kombinaci s jinými léky na snížení krevního tlaku.
Jaká je léková forma přípravku ?
Přípravek TENSIGAL 5 mg se dodává jako bílé, kulaté, ploché tablety o průměru 8 mm s půlicí rýhou na jedné straně tablety, na druhé straně tablety je vyraženo AB a 5.
Přípravek TENSIGAL 10 mg se dodává jako bílé, kulaté, ploché tablety o průměru 10 mm s půlicí rýhou na jedné straně tablety, na druhé straně tablety je vyraženo AB a 10.
Přípravek je balen v blistrech a jedno balení obsahuje 28, 30, 90 a 112 tablet.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TENSIGAL UŽÍVAT
Kdy byste neměl(a) užívat přípravek Tensigal?
Neužívejte přípravek Tensigal:
- Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý(á)) na amlodipin nebo jiné látky ze skupiny dihydropyridinů nebo na kteroukoli další složku přípravku (viz bod 6 Další informace).
- Jetliže trpíte závažnou hypotenzí (nízkým krevním tlakem).
- Jestliže jste utrpěl/a šok, včetně kardiogenního šoku (selhání funkce srdce jako pumpy)
- Jestliže trpíte neprůchodností odtokových cest levé srdeční komory (závažná stenóza aorty)
- Jestliže trpíte srdečním selháním po akutním infarktu myokardu
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Tensigal je zapotřebí
- Jestliže trpíte srdečním selháním.
- Jestliže trpíte poruchou jaterních funkcí.
- U starších pacientů.
Přípravek Tensigal není určen pro použití u dětí.
Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Tensigal užívat.
Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná, snažíte se otěhotnět nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek Tensigal užívat. Váš lékař rozhodne, zda jej užívat můžete.
Bezpečnost přípravku Tensigal v době těhotenství nebyla stanovena. Užívání přípravku Tensigal se v těhotenství doporučuje pouze tehdy, pokud neexistuje jiná bezpečnější alternativa a pokud onemocnění samo o sobě přináší větší riziko pro matku a plod.
Není známo, zda přípravek Tensigal přestupuje do mateřského mléka. Při rozhodování, zda pokračovat/nepokračovat v kojení nebo pokračovat/nepokračovat v léčbě přípravkem Tensigal, by měl být zvážen přínos kojení pro dítě a přínos léčby pro matku.
Před užíváním jakéhokoli přípravku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
Může Tensigal ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů ?
Klinické zkušenosti s amlodipinem ukazují, že je nepravděpodobné, že by tato látka zhoršila schopnost pacienta řídit a obsluhovat stroje.
Může být Tensigal užíván s jinými léky?
Přípravek Tensigal může být bezpečně užíván společně s dalšími léky.
Při současném použití přípravku Tensigal a takzvaných CYP3A4 inhibitorů nebo CYP3A4 induktorů (léky ovlivňující jaterní enzym CYP3A4), je třeba opatrnosti.
Přípravek Tensigal snižuje krevní tlak a může prohloubit účinek jiných léků, které se používají na snížení vysokého krevního tlaku.
Přípravek Tensigal neovlivňuje výsledky laboratorních testů.
Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK TENSIGAL UŽÍVÁ
Jaké množství máte užívat a jak často ?
Přesné dávkování vždy určí lékař.
Dospělí:
Úvodní dávka u dospělých je 5 mg (1 tableta přípravku TENSIGAL 5 mg) jednou denně. Dávku může lékař zvýšit až na nejvyšší denní dávku 10 mg (1 tableta přípravku TENSIGAL 10 mg nebo 2 tablety přípravku TENSIGAL 5 mg) jednou denně.
Děti ve věku 6-17 let trpící vysokým krevním tlakem:
Jako úvodní dávka je doporučená denní dávka 2,5 mg jednou denně. Pokud nebylo dosaženo po 4 týdnech léčby požadové hodnoty krevního tlaku , může být dávka zvýšena až na 5 mg jednou denně.
Jak a kdy máte užívat přípravek Tensigal
Tablety užívejte nejlépe ve stejnou denní dobu
Tabletu zapijte malým douškem tekutiny ( vody)
Je důležité, abyste svévolně neukončoval/a užívání přípravku Tensigal. V případě pochybností se poraďte s lékařem nebo lékárníkem

Co máte udělat, když užijete příliš mnoho tablet?
Neužívejte víc tablet, než kolik Vám předepsal lékař. Pokud byste si vzal(a) více tablet, než kolik si máte vzít, nebo pokud si Váš přípravek vezme někdo jiný, informujte o tom ihned svého lékaře nebo se obraťte na nejbližší středisko první pomoci.
Co dělat, pokud vynecháte dávku?
Pokud si zapomenete vzít dávku, není třeba se znepokojovat. Nenahrazujte vynechanou dávku a vezměte si další dávku ve správnou dobu.
Jak rychle začně přípravek Tensigal působit ?
Účinek léku se projeví během několika dnů. Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Tensigal je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Tensigal nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Velmi časté: postihují více než 1 uživatele z 10
Časté: postihují 1 až 10 uživatelů ze 100
Méně část: postihují 1 až 10 uživatelů ze 1 000
Vzácné: postihují 1 až 10 uživatelů ze 10 000
Velmi vzácné: postihují méně než 1 uživatele z 10 000
Není známo: četnost nemůže být z dostupných údajů stanovena.
Vyskytnout se mohou následující nežádoucí účinky:
Poruchy krve a lymfatického systému
Velmi vzácné: snížení počtu bílých krvinek (leukocytopenie), snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie)
Poruchy imunitního systému
Velmi vzácné: alergické reakce
Poruchy metabolismu a výživy
Velmi vzácné: zvýšení koncentrace krevního cukru (hyperglykémie)
Psychiatrické poruchy
Méně časté: nespavost, změny nálady (včetně úzkosti), deprese
Vzácné: zmatenost
Poruchy nervového systému
Časté: ospalost, závratě, bolest hlavy (zejména na začátku léčby)
Méně časté: třes, poruchy chuti, mdloba, snížení citlivosti, změny citlivosti
Velmi vzácné: zvýšené napětí, poruchy funkce periferních nervů (periferní neuropatie)
Poruchy oka
Méně časté: poruchy vidění (včetně dvojitého vidění)
Poruchy ucha a labyrintu
Méně časté: zvonění v uších
Srdeční poruchy
Méně časté: bušení srdce
Velmi vzácné: infarkt myokardu, poruchy srdečního rytmu
Cévní poruchy
Časté: zčervenání
Méně časté: snížení krevního tlaku
Velmi vzácné: zánět cév
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Méně časté: dušnost, rýma
Velmi vzácné: kašel
Gastrointestinální poruchy
Časté: bolest břicha, nevolnost
Méně časté: zvracení, poruchy trávení, poruchy střevní činnosti (zahrnující průjem, zácpu), sucho v ústech
Velmi vzácné: zánět slinivky břišní, zánět žaludku, zbytnění dásní
Poruchy jater a žlučových cest
Velmi vzácné: zánět jater, žloutenka, zvýšení jaterních enzymů
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Méně časté: plešatost, krvácení do kůže, zabarvení kůže, nadměrné pocení, svědění, vyrážka
Velmi vzácné: angioedém (otok podkožní tkáně), erythema multiforme (alergická reakce způsobená léky), kopřivka, exfoliativní dermatitida (infekce kůže způsobená toxiny), StevensJohnsonův syndrom (závažná alergická reakce postihující kůži), Quinckeho edém (alergická reakce způsobující otok hrtanu), zvýšená citlivost na sluneční záření (fotosenzitivita)
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Časté: otoky kotníků
Méně časté: bolest kloubů, bolest svalů, svalové křeče, bolest zad
Poruchy ledvin a močových cest
Méně časté: poruchy močení, noční močení (nokturie), zvýšená frekvence močení
Poruchy reprodukčního systému a prsu
Méně časté: impotence, zvětšení prsou u mužů (gynekomastie)
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Časté: otok, únava
Méně časté: bolest na hrudi, slabost, bolest, malátnost
Vyšetření
Méně časté: zvýšení tělesné hmotnosti, snížení tělesné hmotnosti
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU TENSIGAL

Uchovávejte přípravek při teplotě do 30 C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
6. DALŠÍ INFORMACE
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Česká republika
Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29
747 70 Opava
Tel. +420 553 641111
Fax +420 553 642150
Kdy byla tato příbalová informace schválena ?
24.3.2010

Recenze

Recenze produktu TENSIGAL 5 MG 30X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TENSIGAL 5 MG 30X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze