Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

TAMOXIFEN "EBEWE" 20 MG 30X20MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21263

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG.KG, UNTERACH
Kód výrobku: 21263
Kód EAN: 9088881253402
Kód SÚKL: 44057
Držitel rozhodnutí: EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG.KG, UNTERACH
Co je přípravek Tamoxifen "Ebewe" a k čemu se používá Tento přípravek se používá pro léčbu některých typů rakoviny prsu.

Příbalový leták

1/5 

sp.zn. sukls198498/2016 

 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

Tamoxifen “Ebewe“ 10 mg 
Tamoxifen “Ebewe“ 20 mg 

tablety 

 

tamoxifeni citras 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
1. 

Co je přípravek Tamoxifen “Ebewe“ a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tamoxifen “Ebewe“ užívat  

3. 

Jak se přípravek Tamoxifen “Ebewe“ užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Tamoxifen “Ebewe“ uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je přípravek Tamoxifen “Ebewe“ a k čemu se používá 

 
Přípravek Tamoxifen “Ebewe“ se používá k léčbě některých typů rakoviny prsu u žen i u mužů. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tamoxifen “Ebewe“ užívat  

 
Neužívejte přípravek Tamoxifen “Ebewe“: 
 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  tamoxifen  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

-   pokud jste těhotná. 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Tamoxifen “Ebewe“ se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní 
sestrou.  
 

Riziko  vzniku   onemocnění  dělohy  (zvětšení,  polypy  a  rakovina)  se  může  při  užívání  přípravku 

Tamoxifen  "Ebewe“  zvýšit.  Proto  musíte  být  vyšetřena  gynekologem,  a  to  před  léčbou,  dále 
pravidelně každých šest měsíců a také po skončení léčby. 

Pokud se u Vás objeví vaginální (poševní) krvácení, nepravidelná menstruace, vaginální výtok nebo 

bolest vaginy, obraťte se, prosím, ihned na svého gynekologa. 

 

2/5 

Protože se mohou objevit problémy se zrakem, jako je rozmazané vidění a zhoršení zraku, doporučují 

se pravidelná oční vyšetření, zvláště při výskytu problémů.   

 

Váš  lékař  bude  provádět  pravidelné  krevní  testy  s cílem  kontrolovat  krevní  destičky,  funkce  jater  a 

ledvin,  hladiny  vápníku  a  krevního  cukru.  Rovněž  může  rozhodnout  o  pravidelných  rentgenových 
vyšetřeních. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Tamoxifen “Ebewe“ 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat. 
 
Především byste měl(a) lékaře informovat, pokud užíváte: 

  paroxetin, fluoxetin (přípravky k léčbě deprese) 

  bupropion (k léčbě deprese nebo odvykání kouření) 

  chinidin (užívá se např. k léčbě nepravidelného srdečního rytmu) 

  cinakalcet (k léčbě onemocnění příštítných tělísek) 

 
Současné užívání tamoxifenu a některých léků snižujících srážlivost krve může vyvolat zvýšení jejich 
účinku. Lékař bude Vaši krevní srážlivost během léčby častěji kontrolovat. 
 
V případě, že jste léčen(a) ještě jinými protinádorovými léky, může dojít ke zvýšení výskytu některých 
nežádoucích účinků (například ke vzniku krevních sraženin a ucpání cévy). 
 
Přípravek Tamoxifen “Ebewe“ s jídlem a pitím
 
Jídlo nemá na účinek přípravku Tamoxifen "Ebewe" vliv.   
Tablety se mají zapíjet malým množstvím tekutiny. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Tamoxifen  se  nesmí  užívat  během  těhotenství.  Předtím,  než  začnete  přípravek  Tamoxifen  "Ebewe“ 
užívat,  si  musíte  být  jistá,  že  nejste  těhotná.  Ženy  ve  věku,  kdy  mohou  otěhotnět,  musí  používat 
dostatečně  účinné  antikoncepční  prostředky  a  to  bariérovou  či  jinou  nehormonální  antikoncepci  po 
dobu léčby tamoxifenem a během dvou měsíců po jejím ukončení. 
Kojení je třeba ukončit nebo tamoxifen v období kojení neužívat.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při užívání tamoxifenu byly častěji pozorovány některé poruchy zraku a točení hlavy, doporučuje se 
pozornost při řízení a obsluze strojů. 
 
Přípravek

 

Tamoxifen “Ebewe“ obsahuje laktózu 

Tento přípravek obsahuje laktózu.  Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se 
se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. 
 
3. 

Jak se přípravek Tamoxifen “Ebewe“ užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
Doporučená dávka přípravku je 20 mg/den. Dávky 30 nebo 40 mg se používají u pacientů (pacientek) 
s pokročilejším onemocněním. 
 
 

3/5 

U  starších  osob  nebo  u  pacientů  (pacientek)  s poruchou  funkce  ledvin  nebo  jater  není  zapotřebí 
dávkování upravovat.  
 
Maximální denní dávka tamoxifenu je 40 mg. Odezvu na léčbu lze obvykle pozorovat za 4 až 10 týdnů 
léčby, ale pokud máte metastázy v kostech, může to trvat až několik měsíců.  
 
Tablety se mají zapít tekutinou. 
 
Jestliže  je  nezbytné  užívat  více  než  jednu  tabletu  tamoxifenu  denně,  potom  je  možné  brát  tablety 
jednou nebo dvakrát denně.  
 
Délka  léčby  je  závislá  na  závažnosti  onemocnění,  obyčejně  se jedná  o  dlouhodobou  léčbu,  která  se 
ukončuje teprve tehdy, když dojde k relapsu (znovuobjevení nemoci). 
 
Použití u dětí 
Bezpečnost a účinnost u dětí nebyla stanovena.   
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Tamoxifen “Ebewe“, než jste měl(a) 
Jestliže  jste  užil(a)  více  přípravku  Tamoxifen  “Ebewe“,  než  jste  měl(a),  nebo  při  náhodném  požití 
přípravku dítětem, vyhledejte co nejdříve lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Tamoxifen “Ebewe“ 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Během užívání tamoxifenu se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:Velmi časté nežádoucí 

účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů) 

-

  pocit na zvracení   

-

  návaly horka 

-

  krvácení nebo výtok z pochvy 

-

  nepravidelná menstruace 

-

  u žen před přechodem útlum menstruace 

-

  zadržování tekutin 

-

  kožní vyrážka.   

 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 

 

-

  přechodná anémie (chudokrevnost) 

-

  zvýšená hladina vápníku v krvi, pokud máte metastázy v kostech, zejména při zahájení léčby 

-

  zvýšená hladina triglyceridů v séru (tuky v krvi) 

-

  točení hlavy, bolest hlavy 

-

  poruchy zraku 

-

  cévní mozková příhoda, křeče v nohou  

-

  trombóza (tvorba krevních sraženin v povrchových i hlubokých žilách), embolie plic (ucpání cévy 

v plicích krevní sraženinou) 

-

  zvracení, průjem, zácpa 

4/5 

-

  změna hladiny jaterních enzymů, nahromadění tuku v játrech 

-

  ztráta vlasů, reakce z přecitlivělosti včetně vzácných případů otoku hlubších vrstev kůže nebo 

sliznic 

-

  bolest svalů 

-

  svědění v oblasti pohlavních orgánů u žen, zvětšení děložních fibromů (nezhoubných nádorů), 

 zbytnění děložní sliznice (tzv. endometriální neoplazie, hyperplazie a polypy a vzácně 
endometrióza). 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 
-

  nízké  počty  krevních  destiček  a  bílých  krvinek  (leukopenie,  přechodná  trombocytopenie),  cévní 

mozková příhoda 

-

  zápal plic 

-

  cirhóza jater 

-

  zhoubný nádor děložní sliznice. 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů) 
-

  porucha očního nervu, zánětlivé onemocnění očního nervu (u malého počtu případů došlo ke 

slepotě) 

-

  zánět cév v kůži a v podkoží 

-

  při zahájení léčby bolest kostí a bolest v oblasti postižené tkáně jako reakce na léčbu tamoxifenem 

-

  cystické zvětšení vaječníků, děložní sarkom (většinou maligní smíšené Müllerovy nádory), 

vaginální polypy 

-

  nízké počty bílých krvinek (agranulocytóza, neutropenie) 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů) 
-

  velmi nízké počty krvinek (neutropenie, pancytopenie). 

-

  vysoké hladiny triglyceridů v krvi se zánětem slinivky břišní 

-

  městnání žluči (cholestáza), zánět jater, žloutenka, porucha funkce jater až jejich selhání,   

-

  autoimunitní onemocnění (kožní lupus erythematosus) 

-

  porfyrie (metabolické onemocnění týkající se červených krvinek - porphyria cutanea tarda). 

 

Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.  
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Tamoxifen “Ebewe“ uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25  °C.  Uchovávejte  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
světlem. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  krabičce/lahvičce  za 
Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek,  pokud  si  všimnete  jakékoli  známky  zhoršení  kvality,  jako  je  např. 
změna barvy tablet. 
 

5/5 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Tamoxifen “Ebewe“ obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je tamoxifenum 10 mg nebo 20 mg, ve formě tamoxifeni citras. 
-  Pomocnými  látkami  jsou:  monohydrát  laktózy,  kukuřičný  škrob,  mikrokrystalická  celulóza, 

magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý. 
 

Jak přípravek Tamoxifen “Ebewe“ vypadá a co obsahuje toto balení 
            
Tamoxifen “Ebewe“ 10 mg : téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a se čtvrtícím 
křížem na jedné straně. 
Tamoxifen “Ebewe“ 20 mg: téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a s půlicí rýhou 
na jedné straně. 
Čtvrtící  kříž  nebo  půlicí  rýha  má  pouze  usnadnit  dělení  tablety  pro  snazší  polykání,  nikoliv  její 
rozdělení na stejné dávky. 
 
Balení: bílý PP kontejner, odklápěcí bílý PE uzávěr, krabička 
Velikost balení: 30, 40 a 100 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG, A-4866 Unterach, Rakousko 
 
Výrobci 
Ebewe Pharma GmbH NFG.KG, Unterach, Rakousko  
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo 
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz 
s.r.o., Praha, 

office.cz@sandoz.com

. 

 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 12.12.2016 
 

Recenze

Recenze produktu TAMOXIFEN "EBEWE" 20 MG 30X20MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TAMOXIFEN "EBEWE" 20 MG 30X20MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám