Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BENE-ARZNEIMITTEL GMBH (BENE-CHEMIE GMBH)
Kód výrobku: 14191
Kód EAN: 8595205000228
Kód SÚKL: 86016
Držitel rozhodnutí: BENE-ARZNEIMITTEL GMBH (BENE-CHEMIE GMBH)
Používá se k odstranění středně silné až silné bolesti různého původu např. při bolestech hlavy a zubů, při bolesti nervového původu, při bolesti po zraněních a po operacích, při onemocněních degenerativních (způsobených opotřebováním) nebo nádorových. Mohou ho užívat dospělí, mladiství a děti až od 12 let.

Příbalový leták

1/7
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls22593/2007
PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE
Talvosilen
(paracetamolum a codeini phosphas hemihydricus)
tablety
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí , a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Jestliže se u Vás objeví nějaké vážné nežádoucí účinky, nebo zaznamenáte nějaké nežádoucí
účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo
lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Talvosilen a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Talvosilen používat
3. Jak se Talvosilen užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Talvosilen uchovávat
6. Další informace
1. CO JE TALVOSILEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Tavolisen tablety jsou dvousložkový přípravek, který obsahuje paracetamol a kodein.
Paracetamol snižuje horečku a tlumí bolest, kodein silně působí proti bolesti. Kombinací
obou látek s různým mechanismem účinku se jeho účinnost zvyšuje.
Používá se k odstranění středně silné až silné bolesti různého původu např. při bolestech
hlavy a zubů, při bolesti nervového původu, při bolesti po zraněních a po operacích, při
onemocněních degenerativních (způsobených opotřebováním) nebo nádorových. Mohou ho
užívat dospělí a mladiství od 12 let.
2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
TALVOSILEN UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Talvosilen v těchto případech:
2/7
- jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na paracetamol a/nebo kodein a/nebo na
kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku
- máte akutní jaterní selhání
- máte těžkou poruchu jater, akutní zánět jater
- jestliže trpíte astmatickými záchvaty nebo jinými dýchacími potížemi
- při poraněních hlavy
- při zvýšeném nitrolebním tlaku
- jestliže jste prodělal/a v nedávné době operaci jater, žlučníku nebo žlučovodu
(žlučových cest)
- jestliže jste postižen/a paralytickým ileem(stav, při němž střevní svalovina
nedovoluje průchod potravy, což vede k zablokování střev)
- jestliže užíváte léky proti depresi patřící do skupiny inhibitorů MAO (inhibitorů
monoaminooxidázy- léky k léčbě deprese) nebo jestli jste tyto léky užíval/a
v minulých dvou týdnech
- jestliže jste závislý/á na opioidech
Přípravek se nesmí podávat dětem mladším 12 let.
Dlouhodobá léčba tímto přípravkem je nevhodná.
Upozornění
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním
alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující
paracetamol.
Zvláštní opatrnost při užívání přípravku Talvosilen je zapotřebí:
- při poruše jater
- při závažném poškození ledvin
- jestliže máte nedostatek enzymu glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy
- při konzumaci alkoholu, užívání narkotik a psychotropních látek
- při závislosti na opiátech /morfinu, kodeinu)
- při poruchách vědomí
- pokud trpíte chronickou zácpou nebo obstrukcí střev
- těžkým průjmem
- jestliže máte žlučové kameny
- při nezhoubném zbytnění prostaty
Snížení dávek nebo prodloužení intervalu mezi jednotlivými dávkami je nutné při:
- snížené funkci jater (např. chronickou závislostí na alkoholu nebo zánětu jater)
- Gilbertově syndromu (Meulengrachtova nemoc)
- snížené funkci ledvin a u dialyzovaných pacientů
Pokud máte změny jaterních funkcí a pokud užíváte delší dobu vyšší dávky paracetamolu
se doporučuje pravidelná kontrola jaterních testů.
3/7
Pokud jste léčen/a perorálními antikoagulancii (léky proti krevní srážlivosti) a současně
dlouhodobě užíváte vyšší dávky paracetamolu, zvláště v kombinaci s dextropropoxyfenem
či kodeinem, je u vás nutná kontrola protrombinového času.
Při užívání přípravku Talvosilen nesmíte požívat alkohol, který významně zvyšuje
riziko poškození jater při současném užívání paracetamolu.
Neužívejte současně žádné jiné přípravky obsahující paracetamol.
Pokud byste přípravek Talvosilen užíval/a delší dobu je možný vznik závislosti.
Při podávání vyšších dávek delší dobu mohou se u Vás projevit bolesti hlavy, které
nesmíte léčit zvýšenými dávkami léčivých přípravků. Může návykovost, zvláště
v kombinaci více látek utišujících bolest vést k trvalému poškození ledvin.
Talvosilen tobolky nesmíte užívat dlouhodobě ani ve vysokých dávkách bez porady s lékařem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Talvosilen a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat. Informujte proto svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo
jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vzájemné působení je možné s probenecidem, salicylamidem (lék proti bolestem a teplotě)
látkami indukujícími enzymy nebo játra poškozujícími (např. fenobarbital /prostředek na
spaní/), fenytoin, karbamazepin (lék proti epilepsii), rifampicin (lék proti tuberkulóze),
metoklopramid a domperidon (léky proti nevolnosti), cholestyramin (lék na snížení hladiny
lipidů) a antikoagulantii (léky proti krevní srážlivosti).
Současné užívání přípravku Talvosilen a přípravků na uklidnění, na spaní nebo současné
pití alkoholu zvyšuje tlumivé účinky. Současné užívání léků, které zvyšují odbourávání
paracetamolu v játrech (některé přípravky na spaní, některé léky proti epilepsii a některá
antibiotika), může vyvolat poškození jater. K poškození jater může dojít také při pití
alkoholu během léčby.
Paracetamol zesiluje účinky léků užívaných na krevní srážlivost.
Paracetamol může snižovat vylučování chloramfenikolu z těla a tím zvyšovat jeho
nežádoucí účinky.
Vzájemné působení paracetamolu a zidovudinu nebo retroviru se projevuje zesíleným
sklonem ke snížení počtu bílých krvinek (neutropenie).
Současné podávání potravin a léků zpomalujících vyprazdňování žaludku může vést ke
zpomalenému nástupu účinku.
Používání paracetamolu může ovlivnit některé laboratorní zkoušky jako je stanovení
kyseliny močové a hladiny krevního cukru.
Analgetický (protibolestivý) a antitusický (účinek proti kašli) účinek kodeinu zvyšuje
metachalon. Současná podávání metachalonu a erytromycinu s kodeinem může vyvolat
přechodný extrapyramidový syndrom (neklid, křeče obličejového a krčního svalstva,
bezděčné pohyby, nepřirozené pohyby očních bulbů a obloukovité prohnutí těla způsobené
křečí zádového svalstva).
4/7
Analgetický účinek kodeinu zvyšují inhibitory MAO, tymoleptika, fyzostigmin a
neostigmin. Snižují ho naloxon, nalorfin a pentazocin. Kodein zesiluje analgetický účinek
analgetik - antipyretik včetně kyseliny acetylsalicylové.
Užívání přípravku Talosilen s jídlem a pitím
Přípravek užívejte před jídlem nebo mezi jídlem. Tobolky se plykají celé nerozkousané a zapíjí se
dostatečným množstvím tekutiny. Podávání po jídle může způsobit opožděný nástup účinku. Při
užívaní nesmíte pít alkoholické nápoje. Závislost na alkoholu spolu s užívání tohoto přípravku
může vést k poškození jater.
Těhotenství a kojení
Těhotenství
Zeptejte se vždy než začnete lék užívat svého lékaře nebo lékárníka.
Talvosilen byste měla v těhotentví užívat pouze až po pečlivém vyhodnocení poměru přínosu a
případných rizik léčby, o čemž rozhodne Váš lékař.
Dávkování v případě těhotenství může stanovit pouze lékař. Obecně platí, že pro bezpečné
užívání přípravku Talvosilen byste jej měla užívat co nejkratší dobu, v co nejnižších ještě
účinných dávkách a pokud možno samostatně (ne v kombinaci s jinými léčivými
přípravky).
Kojení
Paracetamol a rovně přechází do mateřského mléka. Následky pro kojence se mohou objevit
v poruchách dýchání a proto se kojení doporučuje pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Talvosilen může nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost,
koordinaci pohybů a rychlé rozhodování např. při řízení dopravních prostředků, obsluze
strojů, práci ve výškách apod. Tuto činnost můžete vykonávat pouze po výslovném
souhlasu lékaře.
3. JAK SE TALVOSILEN UŽÍVÁ
Pokud není lékařem určeno jinak užívejte Talvosilen vždy přesně podle návodu uvedeném
v této příbalové informaci. Prosíme, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka pokud si nejste
zcela jisti.

Kolik a jak často máte přípravek Talvosilen tablety užívat
Pokud Vám neurčí užívání lékař jinak, užívejte maximálně 4krát denně 1-2 tobolky
v pravidelných intervalech 4-8 hodin. Pokud vážíte méně než 60 kg, užívejte 1 tabletu ( 500
mg paracetamolu), pokud vážíte více než 60 kg, můžete užívat 2 tablety (1000 mg
paracetamolu) v jedné dávce. Dodržujte mezi jednotlivými dávkami interval 4-8 hodin.
Pokud je Vám 12-18 let, pak užívejte v jedné dávce pouze 1 tabletu. Nejmenší odstup mezi
dávkami udržujte 4 hodiny. Maximální dávka pro dospělé je 8 tablet denně.
Pokud máte onemocnění jater nebo ledvin musíte užívat snížené dávky v prodloužených
intervalech..
Starší pacienti mohou užívat stejné dávky jako dospělí, pokud nerozhodne lékař jinak.
Jestliže jste užil/a vice přípravku Talvosilen než jste měl/a
5/7
V případě předávkování nebo náhodném požití dítětem vyhledejte okamžitě lékaře.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Talvosilen
Zapomenutou dávku vezměte okamžitě jak si vzpomenete. Pokud se blíží čas následné
dávky, tak zapomenutou dávku vynechte. Nezdvojnásobujte dávku, abyste nahradila
zapomenutou, ale vynechte ji. Vždy dodržujte odstupnejméně 4 hodiny.
0
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Talvosilen
V případě náhlého vysazení po delším užívání vyšších než doporučených dávek přípravku
Talvosulen se mohou objevit bolesti hlavy a únava, bolesti svalů, nervosita, poruchy
trávení. Po vysazení potíže odezní během několika dnů. Proto lze užívat přípravek pouze se
souhlasem lékaře.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Tak jako všechny léčivé přípravky, může mít i přípravek Talvosilen nežádoucí účinky,
které se však nemusí projevit u každého.
Jaké nežádoucí účinky se mohou po podání přípravku Talvosilen objevit, v jaké míře a co
se doporučuje?
Jestliže se u Vás objeví některé nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
V přehledu jsou použity následující definice frekvencí výskytu:
Velmi časté: >1/10
Časté: 1 %
Méně časté: 0,1 až 1 %
Vzácné: 0,1 %
Velmi vzácné: 10000, včetně jednotlivých případů
Gastrointestinální poruchy:
- sucho v ústech (vzácné)
- nevolnost, zvracení (na počátku časté)
- zácpa (časté)
Poruchy nervového systému
- únava, slabé bolesti hlavy (časté)
- dýchací potíže (při podání vyšších dávek u pacientů se zvýšeným tlakem nebo
poraněním hlavy)
- nespavost (vzácné)
- nepřirozeně dobrá nálada (euforie, při podání vyšších dávek)
- poruchy vidění (viziomotorická koordinace, při podání vyšších dávek)
- možnost vzniku závislosti (při podání vyšších dávek delší dobu)
Poruchy kůže a podkoží
- svědění, zarudnutí kůže, alergické vyrážky (vzácné), kopřivka
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
- dýchací potíže (vzácné)
- křeče dýchacích cest (jednotlivé případy)
6/7
- voda na plících (plicní edém, podání vyšších dávek, zvláště u osob s plicním
onemocněním)
Srdeční a cévní poruchy:
- snížení krevního tlaku, mdloba (při podání vyšších dávek)
Oční a ušní poruchy:
- hučení v uších (vzácné)
- poruchy vidění (při podání vyšších dávek)
Poruchy krve a imunitního systému:
- snížení počtu krevních destiček nebo bílých krvinek (velmi vzácné)
- snížení nebo chybění granulocytů, snížení počtu všech krevních elementů
(jednotlivé případy)
- reakce z přecitlivělosti jako otok obličeje, dýchací potíže, pocení, nevolnost, snížení
krevního tlaku až k šoku ( jednotlivé případy)
Upozornění:
Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti neužívejte dále přípravek a okamžitě se
spojte se svým lékařem.
5. JAK SE PŘ´PRAVEK TALVOSILEN UCHOVÁVÁ
Přípravek Talvosilen uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte ve vnějším obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
6 DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Talvosilen obsahuje
Léčivou látkou jsou paracetamolum 500 mg a codeini phosphas hemihydricus 20 mg
v jedné tabletě.
Pomocnou látky jsou : kukuřičný škrob, mastek, kyselina stearová 95%, koloidní bezvodý
oxid křemičitý,sodná sůl karboxymethylškrobu, povidon
Jak přípravek Talvosilen vypadá a co obsahuje toto balení
Talvosilen jsou bílé válcovité tablety, na jedné straně půlící rýha, na druhé straně s potiskem
TALVOSILEN
Přípravek je balen do blistrů a papírových krabiček.
Velikost balení: 20 tablet.
7/7
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: bene Arzneimittel GmbH, 85452 Mnichov,
Německo.
Další informace o tomto přípravku získáte u distributora a zástupce E+B Pharma s.r.o. Vinohrady
53, 639 00 Brno
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
2.3.2011

Recenze

Recenze produktu TALVOSILEN 20 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TALVOSILEN 20 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze