Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

TALVOSILEN 20 Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14191

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BENE-ARZNEIMITTEL GMBH (BENE-CHEMIE GMBH)
Kód výrobku: 14191
Kód EAN: 8595205000228
Kód SÚKL: 86016
Držitel rozhodnutí: BENE-ARZNEIMITTEL GMBH (BENE-CHEMIE GMBH)
Používá se k odstranění středně silné až silné bolesti různého původu např. při bolestech hlavy a zubů, při bolesti nervového původu, při bolesti po zraněních a po operacích, při onemocněních degenerativních (způsobených opotřebováním) nebo nádorových. Mohou ho užívat dospělí, mladiství a děti až od 12 let.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls98763/2012 
 
                        Příbalová informace : informace pro pacienta 

 
                                                       Talvosilen 
                                                          tablety 
                      paracetamolum a codeini phosphas hemihydricus 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Máte-li případně jakékoli další otázky, zeptejte se  svého lékaře nebo lékárníka. 
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám.Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit , a to. 

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně   
postupujte  v případě jakýchkoli  nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci 
Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. Co je Talvosilen a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Talvosilen užívat 
3. Jak se Talvosilen užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Talvosilen uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
 
1. Co je Talvosilen a k čemu se používá 
Talvosilen je dvousložkový přípravek, který obsahuje paracetamol a kodein. 
Paracetamol  snižuje  horečku  a  tlumí  bolest.  K

odein  patří  do  skupiny  léčiv  nazývaných  opioidní 

analgetika, což jsou léky zmírňující bolest. Lze jej použít samostatně nebo v kombinaci s jinými léky 
proti bolesti, jako je paracetamol. 

Kombinací obou látek s různým mechanismem účinku se účinnost přípravku zvyšuje. 
Talvosilen  se  používá    k  odstranění  středně  silné  až  silné  bolesti  různého  původu  např.  při 
bolestech hlavy a zubů, při bolesti nervového původu, při bolesti po zraněních a po operacích, při 
onemocnění pohybového aparátu (artróze) nebo nádorových onemocněních.  
Mohou ho užívat dospělí a dospívající od 12 let pokud jejich tělesná hmotnost je větší než 43 kg. 
 

Vzhledem k obsahu kodeinu lze Talvosilen použít u dospívajících starších 12 let ke krátkodobému 
potlačení středně silné bolesti, kterou nelze zmírnit jinými léky proti bolesti, jako je samotný 
paracetamol nebo ibuprofen.

 

 

 
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Talvosilen užívat 
 
Neužívejte přípravek Talvosilen  
 
- jestliže jste Vy nebo Vaše dítě alergičtí na  paracetamol , kodein nebo na 

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 

- máte závažnou  poruchu funkce jater nebo akutní zánět jater 
- jestliže trpíte astmatickými záchvaty nebo jinými dýchacími potížemi 
- při poraněních hlavy 
- při zvýšeném nitrolebním tlaku 
- jestliže jste prodělal/a v nedávné době operaci jater, žlučníku nebo žlučovodu 

 

(žlučových cest) 

- jestliže jste postižen(a) paralytickým ileem(stav, při němž střevní svalovina 

nedovoluje průchod potravy, což vede k zablokování střev) 

- jestliže užíváte léky proti depresi patřící do skupiny inhibitorů MAO (inhibitorů 

monoaminooxidázy- léky k léčbě deprese) nebo  pokud jste tyto léky užíval(a) 
v minulých dvou týdnech 

- jestliže jste závislý(á) na opioidech 
- jestliže kojíte 
- k  

úlevě od bolesti u dětí a dospívajících (0-18 let) po odstranění krčních nebo nosních mandlí 

z důvodu syndromu obstrukční spánkové apnoe

 (časté zástavy dechu během spánku) 

-  jestliže 

víte, že velmi rychle metabolizujete kodein na 

morfin 

 
Upozornění a opatření 

Kodein je určitým enzymem v játrech přeměňován na morfin. Morfin je látka, která ulevuje od bolesti. 
Někteří  lidé  mají  tento  enzym  pozměněný,  což  se  může  projevit  různými  způsoby.  U  některých 
jedinců  morfin  nevzniká  vůbec  nebo  ve  velmi  malých  množstvích  a  neposkytne  proto  dostatečnou 
úlevu od bolesti. U jiných lidí existuje zvýšené riziko závažných nežádoucích účinků, protože dochází 
k  tvorbě  velmi  vysokých  množství  morfinu.  Pokud  se  u  Vás  objeví  jakýkoli  z  následujících 
nežádoucích účinků, musíte přestat tento přípravek užívat a okamžitě vyhledat pomoc lékaře: pomalé 
nebo  mělké  dýchání,  zmatenost,  ospalost,  malé  zorničky,  pocit  na  zvracení  nebo  zvracení,  zácpa, 
nechutenství. 

 

Děti a dospívající 
Užití u dětí a dospívajících po chirurgickém zákroku  
Kodein není určen k úlevě od bolesti u dětí a dospívajících po odstranění krčních nebo nosních mandlí 
z důvodu syndromu obstrukční spánkové apnoe.  
 
Užití u dětí s dýchacími obtížemi 
Použití kodeinu se u dětí s dýchacími obtížemi nedoporučuje, neboť příznaky morfinové toxicity 
mohou být u těchto dětí závažnější. 
 

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater 
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním 
alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující 
paracetamol. 
 
Zvláštní opatrnost při užívání přípravku Talvosilen je třeba: 
-  při poruše funkce jater 
 -  při onemocnění ledvin 
- jestliže máte nedostatek enzymu glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy 
- pokud trpíte hemolytickou anemií 
- u pravidelných konzumentů alkoholu 
- při závislosti na opiátech  
- při poruchách vědomí 
- pokud trpíte chronickou zácpou nebo obstrukcí střev 
- pokud trpíte těžkým průjmem 
- jestliže máte žlučové kameny 
- při nezhoubném zbytnění prostaty 
 
Snížení dávek nebo prodloužení intervalu mezi jednotlivými dávkami je nutné při: 
- snížené funkci jater (způsobené např. chronickou závislostí na alkoholu nebo zánětem jater) 
- Gilbertově syndromu (Meulengrachtova nemoc) 
- snížené funkci ledvin a u dialyzovaných pacientů 

 

 
Pokud máte změny jaterních funkcí a pokud užíváte delší dobu vyšší dávky paracetamolu 
 doporučuje se pravidelná kontrola jaterních testů. 
Pokud jste léčen(a) perorálními antikoagulancii (léky proti krevní srážlivosti užívané ústy) a 
současně dlouhodobě užíváte vyšší dávky paracetamolu, zvláště v kombinaci 
dextropropoxyfenem či kodeinem, je u vás nutná kontrola protrombinového času. 
Při užívání přípravku Talvosilen nesmíte požívat alkohol. Alkohol významně zvyšuje 
riziko poškození jater při současném užívání paracetamolu. 
Neužívejte současně žádné jiné přípravky obsahující paracetamol. 
Pokud byste přípravek Talvosilen užíval(a) delší dobu je možný vznik závislosti. 
 
Při podávání vyšších dávek delší dobu se mohou u Vás projevit bolesti hlavy, které 
nesmíte léčit zvýšenými dávkami léčivých přípravků. 

V takovém případě se o dalším postupu 

poraďte s lékařem. Návykovost

, zvláště při kombinaci více látek utišujících bolest může vést k 

trvalému poškození ledvin. 
 
Talvosilen tablety nesmíte užívat dlouhodobě ani ve vysokých dávkách bez porady s lékařem. 
 
 Další  léčivé přípravky a přípravek Talvosilen 
 
Účinky přípravku Talvosilen a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem 
ovlivňovat. Informujte proto svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte které 
jste  v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat a to i o lécích, které jsou dostupné 
bez lékařského předpisu. 
 

-  Při současném dlouhodobém užívání přípravku Talvosilen ve vyšších dávkách s kyselinou 

acetylsalicylovou nebo jinými nesteroidními proti zánětlivými léky  může docházet ke 
zvýšenému riziku poškození ledvin 

-  Současné užívání přípravku Talvosilen  s uklidňujícími přípravky (sedativa) , s léky na spaní 

(hypnotika) nebo pití alkoholu zvyšuje jeho tlumící účinky. 

-  Současné  užívání  léků,  které  indukují  jaterní  enzymy  např.léky  na  spaní  (hypnotika),  léky 

proti  epilepsii  (antiepileptika)  jako  je  glutethimid,  fenobarbital,  fenytoin,  karbamazepin  a 
rifampicin,  může  způsobit,  že  dávky  paracetamolu,  které  jsou  jinak  neškodné  způsobí 
poškození jater. Totéž platí i při současném požívání alkoholu. 

-  Při současném dlouhodobém podávání warfarinu nebo jiných léků snižujících účinek 

vitaminu K s paracetamolem ve vyšších dávkách (více než 2 g denně ) může dojít ke zvýšení 
krvácivosti. Proto je při současném podávání vhodná častější kontrola krevní srážlivosti. 

-  Paracetamol  může  snižovat  vylučování  chloramfenikolu    (antibiotikum),  což  může  vést 

k jeho hromadění v organizmu a  zvýšení jeho škodlivosti. 

-  Současné užívání  léků zpomalujících vyprazdňování žaludku (propanthelinium) nebo 

kolestyraminu (látka snižující hladinu cholesterolu) může vést ke zpomalení nástupu účinku 
přípravku Talvosilen. 

-  Při současném podávání léků zrychlujících vyprazdňování žaludku (metoklopramid, 

domperidon) může naopak dojít ke zrychlenému nástupu účinku Talvosilenu. 

-  Při současném užívání paracetamolu s lamotriginem (lék proti epilepsii) může dojít ke snížení 

účinku lamotriginu. 

-  Účinek paracetamolu se může snížit při současném podávání perorální (podávané ústy) 

antikoncepce. 

-  Současné podání  s probenecidem (lék k léčbě dny) ovlivňuje vylučování a koncentraci 

paracetamolu. 

-  Při současném podávání paracetamolu se zidovudinem (protivirový lék)  může dojít ke snížení 

počtu bílých krvinek a k poškození jater. 

 

-  Kodein může vyvolat kašlací reflex a proto je nutné se vyvarovat současného užívání 

s látkami usnadňujícími odkašlávání.  

-  Analgetický (protibolestivý) a antitusický (tlumící kašel) účinek kodeinu zvyšuje 

Metachalon (lék na spaní a uklidnění). Současné podávání metachalonu a erytromycinu 
(antibiotikum) s kodeinem může vyvolat přechodný extrapyramidový syndrom (neklid, křeče 
obličejového  krčního svalstva,.bezděčné pohyby, nepřirozené pohyby očních bulbů a 
obloukovité prohnutí těla způsobené 
křečí zádového svalstva). 

-  Současné podávání tymoleptik (léky používané k léčbě svalů a nervů) jako je fysostigmin a   

neostigmin zvyšuje analgetický účinek kodeinu, oproti tomu naloxon , nalorfin a pentazocin 
(přípravky působící proti opioidům) ho snižují.  

-  Kodein zvyšuje  účinek léků proti bolesti a léků snižujících horečku a to  včetně kyseliny 

acetylsalicylové. 

 
Přípravek Talosilen s jídlem a pitím a alkoholem 

Přípravek užívejte před jídlem nebo mezi jídlem. Tablety se polykají celé nebo rozpůlené, nerozkousané a 
zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny. Podávání po jídle může způsobit opožděný nástup účinku. Při 
užívaní nesmíte pít alkoholické nápoje. Závislost na alkoholu spolu s užívání tohoto přípravku 
může vést k poškození jater. 
 
Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
.Užívání přípravku  Talvosilen během  těhotentví je lépe se vyhnout, protože Vám může způsobit 
dýchací obtíže a může ovlivnit vaše dítě.  Přípravek lze užívat pouze až po výslovném doporučení 
lékaře, který pečlivě  vyhodnotí poměr přínosu a  možných rizik léčby..Dávkování v případě 
těhotenství může stanovit pouze lékař. Obecně platí, že pro bezpečné užívání přípravku Talvosilen 
byste jej měla užívat co nejkratší dobu, v co nejnižších ještě  účinných dávkách a pokud možno 
samostatně (ne v kombinaci s jinými léčivými přípravky). 
 
Kojení 
Paracetamol  a  kodein  přechází  do  mateřského  mléka.  Kodein  může  u  kojence  vyvolat  poruchy 
dýchání  a  proto  kojící  matky  nesmějí  přípravky  s obsahem  kodeinu  užívat.  Pokud  kojíte, 
Přípravek Talvosilen neužívejte.. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Talvosilen může nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, 
koordinaci pohybů a rychlé rozhodování – např. při řízení dopravních prostředků, obsluze 
strojů, práci ve výškách apod. Tuto činnost můžete vykonávat pouze po výslovném 
souhlasu lékaře. 
 
3. Jak se Talvosilen užívá 
Vždy užívejte přípravek Talvosilen  přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 
nejste jisti  poraďte se se  svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
 
Kolik a jak často máte přípravek Talvosilen tablety užívat 
Pokud Vám neurčí užívání lékař jinak, užívejte maximálně 4krát denně 1-2 tablety 
v pravidelných intervalech 4-8 hodin. Pokud vážíte méně než 60 kg, užívejte 1 tabletu ( 500 
mg paracetamolu), pokud vážíte více než 60 kg, můžete užívat 2 tablety (1000 mg 

 

paracetamolu) v jedné dávce. Dodržujte mezi jednotlivými dávkami interval 4-8 hodin. 
Maximální dávka pro dospělé je 8 tablet denně. 
Pokud je Vám 12-18 let, pak užívejte v jedné dávce pouze 1 tabletu. Nejmenší odstup mezi 
dávkami udržujte 6 hodin.  Neužívejte více než 4 tablety denně. 
Pokud máte onemocnění jater nebo ledvin musíte užívat snížené dávky v prodloužených 
intervalech. 
Starší pacienti mohou užívat stejné dávky jako dospělí, pokud nerozhodne lékař jinak. 
 
Tento přípravek nelze užívat déle než 3 dny. Jestliže se bolest po 3 dnech nezlepší, poraďte se se 
svým lékařem.  

 

Použití u dětí  
Vzhledem k riziku závažných dýchacích potíží by přípravek Talvosilen neměly užívat děti mladší 
12 let.  
 
Jestliže jste užil(a) vice přípravku Talvosilen než jste měl(a) 
V případě předávkování nebo náhodném požití dítětem vyhledejte okamžitě lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Talvosilen 
Zapomenutou dávku vezměte okamžitě jak si vzpomenete. Pokud se blíží čas následné 
dávky, tak zapomenutou dávku vynechte. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) 
dávku zapomenutou, ale vynechte ji. Vždy dodržujte odstup nejméně 4 hodiny. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Talvosilen 
V případě náhlého vysazení po delším užívání vyšších než doporučených dávek přípravku 
Talvosilen se mohou objevit bolesti hlavy a únava, bolesti svalů, nervosita, poruchy 
trávení. Po vysazení potíže odezní během několika dnů. Proto lze užívat přípravek pouze se 
souhlasem lékaře. 

 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 

 
4. Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek  nežádoucí účinky,které se ale nemusí 
projevit u každého. 
 
Přestaňte lék okamžitě užívat  a vyhledejte bez prodlení lékařskou pomoc, pokud se u Vás 
objeví následující velmi vzácné nežádoucí účinky: 
 
-  náhlá vysoká horečka, bolest v krku a vřídky v ústech- může se jednat o velmi závažné 

onemocnění krve (nízký počet bílých krvinek) 

-  závažné alergické reakce s otokem hrtanu, dušností, pocením, nevolností, snížením krevního 

tlaku až šokem 

-  závažné kožní reakce, kterým často předchází horečka, bolesti hlavy, bolesti v krku, bolesti 

břicha (příznaky podobné chřipce). Kožní projevy bývají provázeny postižením sliznic 
v podobě vředů v ústech, krku, nosu, na genitáliích a zánětu spojivek (červené a oteklé oči). 
Kožní vyrážka se může rozvinout v rozsáhlé plochy puchýřů a olupující se kůže 

Při užívání paracetamolu a kodeinu (léčivé látky přípravku Talvosilen  se mohou vyskytnout 
následující nežádoucí účinky (seřazené dle četnosti výskytu). 
 
 
 

 

 
 
Časté (mohou postihovat až 1 pacienta z 10): 
- únava, mdloby (krátkodobá ztráta vědomí, při vysokých dávkách), závratě, lehké bolesti hlavy, 
pokles krevního tlaku, zácpa, pocit na zvracení, zvracení (zejména na začátku léčby).  
 
Méně časté (mohou postihovat až 1 pacienta ze 100 ): 
- poruchy spánku, svědění, zarudnutí kůže, kopřivka. 
 
Vzácné (mohou postihovat až 1 pacienta z 1 000): 
- šelest v uších, dušnost, sucho v ústech, alergická vyrážka, poruchy vidění/mióza (zúžení 
zorniček při vysokých dávkách), zánět slinivky břišní, nechutenství. 
 
Velmi vzácné (mohou postihovat až 1 pacienta z 10 000): 
- snížení počtu bílých  a červených krvinek, krevních destiček, zúžení průdušek (astma). 
- velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí, 
- útlum dechových funkcí (při vyšších dávkách nebo u pacientů se zvýšeným nitrolebním tlakem   

nebo poraněním hlavy), euforie/dysforie (pocit nepohody při vysokých dávkách), otok plic ( při 
vysokých dávkách zejména u osob s poruchou plicních funkcí) 

- reakce z přecitlivělosti, jako je otok hrtanu, dušnost, návaly potu, nevolnost, pokles krevního   

tlaku až šok. 

 
Není známo ( z dostupných údajů nelze určit): 
- zánět jater (může se projevit jak bolest břicha, ztráta chuti k jídlu, nevolnost, zvracení), které    

může vést k selhání jater. 

 
Přípravek Talvosilen nelze užívat dlouhodobě. Při déle trvajícím užívání je možný vznik 
závislosti. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www sukl.cz/nahlásit-nezadoucí-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. Jak  přípravek Talvosilen uchovávat 
 
Přípravek Talvosilen uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 
 
 

 

 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Talvosilen obsahuje 
Léčivou látkou jsou paracetamolum 500 mg a codeini phosphas hemihydricus 20 mg 
v jedné tabletě. 
Pomocnou látkou je : kukuřičný škrob, mastek, kyselina stearová 50%, koloidní bezvodý 
oxid křemičitý,sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon 
 
Jak přípravek Talvosilen vypadá a co obsahuje toto balení 
Talvosilen jsou bílé 

kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s půlicí 

rýhou, na druhé straně vyraženo

 TALVOSILEN. 

Půlicí  rýha  má  pouze  usnadnit  dělení  tablety  pro  snazší  polykání,  nikoliv  její  rozdělení  na 
stejné dávky

 
Přípravek je balen do blistrů (bílý neprůhledný PVC/Al) a  krabička. 
Velikost balení: 20 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
bene-Arzneimittel GmbH, D-81479 Mnichov, Německo 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u distributora a zástupce E+B Pharma s.r.o. Vinohrady 
53, 639 00 Brno 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.11.2015. 
 

 

Recenze

Recenze produktu TALVOSILEN 20 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TALVOSILEN 20 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám