Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

SULPIROL 200 50X200MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14626

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 14626
Kód EAN: 4030855107452
Kód SÚKL: 46747
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Proč se užívá přípravek Sulpirol 200? Přípravek Sulpirol 200 se používá k léčbě schizofrenie u dospělých, mladistvých a u dětí starších než 10 let. Pro děti mladší než 10 let není přípravek určen, dávka léčivé látky v tomto přípravku je pro ně vysoká. Tento přípravek předepsal lékař osobně Vám a neměl byste jej dát nikomu jinému.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 7)
Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls265088/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Sulpirol 200

(sulpiridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Sulpirol 200 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sulpirol 200 užívat
3. Jak se Sulpirol 200 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Sulpirol 200 uchovávat
6. Další informace


1. CO JE SULPIROL 200 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
SULPIROL 200 jsou tobolky s obsahem psychofarmaka, neuroleptika.
Používá se k léčbě schizofrenie u dospělých, mladistvých a u dětí starších než 10 let.
Pro děti mladší než 10 let není přípravek určen, dávka léčivé látky v tomto přípravku je pro ně
vysoká.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SULPIROL 200
UŽÍVAT

Neužívejte Sulpirol 200
- Při známé přecitlivělosti vůči sulpiridu, jiným benzamidovým derivátům nebo pomocným
látkám.
- Při akutní otravě alkoholem, přípravky na spaní nebo na zklidnění, přípravky typu
morfinu pro ztišení bolestí, psychofarmaky (léčivy užívanými při duševních poruchách).
- Při tzv. manické psychóze, tj. při chorobně povznesené až útočné náladě.
- Při organických mozkových poruchách, spojených s podrážděností (při tzv. organickém
psychosyndromu), zejména u starších pacientů.
- Při křečích (např. při padoucnici).
- Při zvýšené hladině hormonu prolaktinu v krvi.
Strana 2 (celkem 7)

- Při některých nádorech (při feochrocytómu nadledvin).
- Při parkinsonském syndromu.
- Při nádorech závislých na hormonu prolaktinu a při všech epiteliálních nádorech mléčné
žlázy.
- U dětí mladších než 6 let.

Zvláštní opatrnosti při použití Sulpirolu 200 je zapotřebí
Lékaře musíte upozornit, pokud jste těhotná anebo pokud kojíte, anebo pokud se u Vás
vyskytují nebo dříve vyskytly některé z těchto stavů:
- Nepravidelnosti menstruačního cyklu (u mladších žen).
- Zvýšený anebo snížený krevní tlak.
- Schizofrenie s příznaky podráždění a útočnosti.
- Těžké poruchy jater a ledvin.
- Náchylnost ke vzniku žilních trombóz.
- Cévní poruchy, zejména poruchy koronárních cév (angina pectoris), poruchy srdeční
činnosti (srdeční insuficience), maligní neuroleptický syndrom, zelený zákal (glaukom),
zúžení vrátníku v žaludku (tzv. stenózu pyloru), poruchy močení, zbytnění prostaty.

- Pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními
sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž
spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.

Poraďte se, prosím, se svým lékařem i tenkrát, jestliže se některý z těchto stavů u Vás projevil
v minulosti anebo jestliže nastal až v průběhu užívání přípravku SULPIROL 200.
Lékaře také musíte upozornit, pokud je Vám známo, že se u Vás v předchozí době po
podávání léků objevil tzv. maligní neuroleptický syndrom (horečky, svalová ztuhlost, poruchy
vědomí).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku SULPIROL 200 a účinky jiných současně užívaných léků se mohou
vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné
době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Než začnete
současně s užíváním přípravku SULPIROL 200 užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se,
prosím, se svým ošetřujícím lékařem.
Které léky ovlivňují účinek přípravku SULPIROL 200?
Strana 3 (celkem 7)
Při kombinaci s léky, dráždícími nebo povzbuzujícími mozkovou činnost (např. s prostředky
na snížení chuti k jídlu, s některými léky proti průduškovému astmatu) se může objevit
neklid, nervozita, strach, podráždění.

Účinky kterých léků může přípravek SULPIROL 200 ovlivnit?
SULPIROL 200 zesiluje účinky látek, které tlumí mozkovou činnost - látek zklidňujících,
léků na spaní, léků proti bolestem, alkoholu, psychofarmak (látek používaných při duševních
poruchách), narkotik (léky proti silné bolesti), některých antihistaminik (obvykle používaných
při alergii).
SULPIROL 200 může oslabit účinek látek snižujících krevní tlak, a může způsobit i kritický
náhlý vzestup krevního tlaku.
Uvědomte si, prosím, že se tyto údaje mohou vztahovat i na léky, které jste užíval(a) v
nedávné době anebo které začnete užívat brzy po skončení užívání přípravku SULPIROL 200.
Které nápoje byste neměl konzumovat?
V průběhu léčby přípravkem SULPIROL 200 nepožívejte alkoholické nápoje; účinky
alkoholu by se při takové kombinaci mohly velmi značně zesílit až i nepředvídatelně
pozměnit.

Užívání přípravku Sulpirol 50 s jídlem a pitím
Sulpirol 50 se užívá nezávisle na jídle.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
V průběhu těhotenství se přípravek SULPIROL 200 nesmí užívat, protože s jeho použitím v
těhotenství není u člověka dostatek zkušeností.
U novorozenců, jejichž matky užívaly Sulpirol 200 v posledním trimestru (poslední tři měsíce
těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid,
problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto
příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.
Žena, která užívá SULPIROL 200, nesmí kojit, protože se léčivá látka vylučuje do
mateřského mléka a mohla by ovlivnit kojence.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte auto ani jiné motorové vozidlo, protože přípravek SULPIROL 200 obvykle
znemožňuje bezpečné řízení! Nebudete schopen reagovat rychle a účelně v případě náhlé,
neočekávané situace! Požití i malé dávky alkoholu takovou situaci ještě silně zhorší!
Neobsluhujte stroje ani elektrická zařízení!

Důležité informace o některých složkách Sulpirolu 200
Sulpirol 200 obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte
se s ním, než začnete užívat tento přípravek.

3. JAK SE SULPIROL 200 UŽÍVÁ

Vždy užívejte Sulpirol 200 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Strana 4 (celkem 7)
Pokud Vám lékař nepředepsal jinak, dodržujte, prosím, tento návod k použití - jinak Vám
přípravek SULPIROL 200 nepřinese plný prospěch! Lékař určí dávkování individuálně podle
Vašich potřeb v závislosti na Vaší reaktivitě, na věku, váze, pohlaví i na povaze a závažnosti
onemocnění.
Jaké množství přípravku SULPIROL 200 máte užívat a jak často?
Dávkování dospělým:
Dávkování se obvykle zahajuje dávkou 1 a půl tablety přípravku SULPIROL 200 denně (tj.
300 mg sulpiridu denně) a lékař ji zvolna podle potřeby zvyšuje; obvykle dosáhne celodenní
dávky 2 - 4 tablety (tj. 400 - 800 mg sulpiridu) denně. Celodenní dávka se rozdělí do 2 - 4
jednotlivých dávek.
Celodenní dávka 5 tablet přípravku SULPIROL 200 (tj. 1000 mg sulpiridu) se běžně nesmí
překročit; jen při schizofrenii nereagující na běžnou léčbu je možné v individuálním případě
užívat 8 tablet přípravku, tj. 1600 mg sulpiridu denně.
Dávkování osobám vyššího věku:
Osobám vyššího věku se obvykle podává poloviční dávka ve srovnání s dávkováním,
uvedeným výše.
Dávkování dětem a mladistvým:
U dětí a mladistvých nesmí dávkování přesáhnout 3 - 10 mg sulpiridu na 1 kg tělesné váhy
denně (tedy 60 - 200 mg na 20 kg váhy denně, čili 1/4 až 1 tabletu přípravku SULPIROL 200
na 20 kg váhy denně); celodenní dávka se rozdělí do 2 - 3 dávek jednotlivých. Doporučené
úvodní dávkování je 1 - 2 mg/kg denně, doporučená udržovací 5 mg/kg denně. Pro poměrně
vysoký obsah léčivé látky se přípravek SULPIROL 200 nehodí pro použití u dětí mladších
než 10 let.
Dávkování při poruše činnosti ledvin:
Při poruše činnosti ledvin lékař sníží dávkování sulpiridu v závislosti na stupni poruchy
ledvin.

Jak dlouho máte přípravek SULPIROL 200 užívat?
Přípravek SULPIROL 200 se obvykle užívá velmi dlouhodobě; přesné trvání léčby vždycky
určí lékař; ten také podle okolností může např. po 1 - 3 týdnech měnit velikost dávky a
obvykle po 3 - 6 měsících vždy znova uváží, zda v léčbě pokračovat.

Co se musí brát v úvahu při léčbě dětí a starších lidí?
Děti mladší než 6 let nesmějí přípravek SULPIROL 200 užívat vůbec; pro děti mladší než 10
let přípravek není určen, dávka je pro ně vysoká. Děti starší než 10 let a mladiství mohou
přípravek užívat jen ze zvlášť závažných důvodů.
Dávkování u dětí, mladistvých a u osob vyššího věku bývá oproti dávkování v dospělém
středním věku sníženo.

Upozornění
Tablety polykejte celé, nerozkousané, zapijte je malým množstvím tekutiny. Užívají se
nezávisle na jídle.
Strana 5 (celkem 7)
Celkovou denní dávku podle návodu lékaře rozdělte na 2 - 4 dávky jednotlivé.
Protože sulpirid povzbuzuje mozkovou činnost, doporučuje se podat poslední denní dávku
nejpozději do 16 h odpoledne, aby se zabránilo poruchám spánku.

V průběhu léčby budete muset podstoupit různá lékařská vyšetření, např. vyšetření krevního
obrazu, krevního oběhu, činnosti jater a ledvin.

Jestliže jste užil(a) více Sulpirolu 200, než jste měl(a)
Mírné předávkování se může projevit neklidem, zastřením vědomí, třesem, svalovou
ztuhlostí, snížením pohyblivosti; těžší otrava zesílením předchozích příznaků, zmateností až
ztrátou vědomí.
Pokud jste požil(a) vyšší dávku, než Vám lékař předepsal, anebo jestliže lék omylem požilo
dítě, informujte o tom neodkladně lékaře, který zařídí potřebné další kroky podle okolností;
zjistíte-li omyl brzy po požití, můžete sám (sama) vyvolat zvracení a tím odstranit podstatnou
část látky ze žaludku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Sulpirol 200
V takovém případě nezvyšujte příští dávku na dvojnásobek ve snaze nahradit vynechání
předchozí dávky. Užijte příští předepsanou dávku v další předepsanou dobu.

Jestliže jste přestal(a) užívat Sulpirol 50
Léčbu přípravkem SULPIROL 200 o své vůli nepřerušujte ani předčasně neukončujte; velmi
byste tím mohl(a) ohrozit úspěch léčení. Vždy se o tom nejdříve poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Sulpirol 200 nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jako nežádoucí účinky se občas mohou objevit závratě, sucho v ústech anebo nadměrné
slinění, pocení, zácpa, bolesti hlavy, zrychlení tepu, únava, zpomalená reaktivita a trávicí
poruchy, např. nevolnost a zvracení.
Občas - zejména po vyšších dávkách - se mohou objevit vážné nežádoucí účinky závislé na
dávce, např. poruchy tzv. parkinsonského typu (třes, svalová ztuhlost, snížená hybnost),
nepřirozené pohyby v oblasti obličeje a končetin, (např. křečovité stahy jazyka, hltanu, očních
svalů, žvýkacích a krčních svalů, ztuhlost zádových svalů, nepřirozené pohyby horních
končetin), podrážděnost, neklid, neschopnost posedět, nervozita, poruchy spánku a poruchy
soustředění. Vzácně se vyvinou poruchy vidění, poruchy močení, zvýšení chuti k jídlu a
Strana 6 (celkem 7)
přibývání na váze, změny krevního tlaku. V těchto případech je třeba informovat lékaře, který
rozhodne o dalším postupu, případně o snížení nebo vysazení sulpiridu.
Ojediněle se mohou vyskytnout alergické reakce, např. svědění nebo vyrážky. Ojediněle se po
dlouhodobém podávání (a to většinou po vysokých dávkách) může objevit tzv. pozdní
dyskinéze s nepřirozenými, mimovolními kroutivými pohyby zejména v oblasti obličeje a
končetin. Zdá se, že se vyskytne častěji u žen a u starších pacientů. Tyto příznaky se mohou
objevit i po delší době po skončení léčby a bývají těžko zvládnutelné. Proto je velmi důležité
upozornit lékaře ihned, jakmile by se objevily.
Sulpirid může vyvolat poruchy hormonální rovnováhy a způsobit pocit napětí a bolestivost
prsů, zvětšování prsů a výtok mléka; u žen se mohou objevit nepravidelnosti menstruačního
cyklu, u mužů snížení potence. Tyto poruchy bývají přechodného rázu a obvykle vymizí po
ukončení léčby sulpiridem.

Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok,bolest a zarudnutí
dolní končetiny) mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací
obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Velice vzácně by se mohl vyvinout tzv. maligní neuroleptický syndrom; je to život ohrožující
stav, vyznačený vysokou horečkou, svalovou ztuhlostí a poruchami vědomí. Pokud by se tyto
příznaky objevily, je třeba okamžitě užívání sulpiridu přerušit a neprodleně informovat lékaře,
který zařídí další léčbu podle potřeby. Poruchy krevního obrazu po sulpiridu popsány nebyly.

Zjistíte-li jakékoli nežádoucí nebo neobvyklé účinky - i takové, které nejsou popsány v této
informaci - anebo nejste-li si jist(a) účinkem přípravku, prosím, informujte o tom svého lékaře
nebo lékárníka.

5. JAK SULPIROL 200 UCHOVÁVAT
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Sulpirol 200 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné
do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Sulpirol 200 obsahuje
- Léčivou látkou je sulpiridum 200mg v jedné tabletě.
- Pomocnými látkami jsou: Krospovidon, monohydrát laktosy, kukuřičný škrob,
magnesium-stearát, povidon 25, koloidní bezvodý oxid křemičitý.
Strana 7 (celkem 7)

Jak Sulpirol 200 vypadá a co obsahuje toto balení
Sulpirol 200 jsou bílé kulaté ploché tablety s čtvrtící rýhou na obou stranách.

Velikost balení
20, 50 a 100 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
HEXAL AG
Industriestrasse 25
D-83607 Holzkirchen, Německo

Výrobce
SALUTAS-PHARMA GmbH, Barleben, Německo
LEK S.A., Varšava, Polsko

Máte-li jakékoli další otázky, poraďte se, prosím, se svým lékařem nebo lékárníkem.
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o
registraci: Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika, office.cz@sandoz.com

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 4.7.2012Recenze

Recenze produktu SULPIROL 200 50X200MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SULPIROL 200 50X200MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám