Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

SULPIROL 200 50X200MG Tablety

Kód výrobku: 14626

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - SULPIROL 200 50X200MG Tablety

sp.zn. sukls152352/2011 a sp.zn. sukls21139/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

Sulpirol 200

tablety sulpiridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

:

 1. Co je Sulpirol a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sulpirol užívat
 3. Jak se Sulpirol užívá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak Sulpirol uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je Sulpirol a k čemu se používá

Sulpirol se používá se k léčbě schizofrenie u dospělých, dospívajících a u dětí starších než 10 let. Pro děti mladší než 10 let není přípravek určen, dávka léčivé látky v tomto přípravku je pro ně vysoká.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sulpirol užívat

Neužívejte Sulpirol

 • Jestliže jste alergický(á) na sulpirid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • Pokud máte vzácný nádor dřeně nadledvin tzv. feochromocytom, který je provázen bolestmi hlavy, návaly horka a periodickým vzestupem krevního tlaku;
 • Jestliže máte zvýšenou hladinu prolaktinu (hormon tvořený podvěskem mozkovým), nádor produkující prolaktin nebo nádory, jejichž růst ovlivňuje hladina prolaktinu (např. některé nádory prsu);
 • Při akutní otravě alkoholem, přípravky na spaní nebo na zklidnění, přípravky typu morfinu pro ztišení bolestí, psychofarmaky (léčivy užívanými při duševních poruchách);
 • Při tzv. manické psychóze, tj. při chorobně povznesené až útočné náladě;
 • Při organických mozkových poruchách spojených s podrážděností (při tzv. organickém psychosyndromu) zejména u starších pacientů;
 • V kombinaci s levodopou (k léčbě Parkinsonovy choroby).

Upozornění a opatření

 • Pokud máte epilepsii, musí být pro podávání přípravku zvláště závažné důvody, protože Sulpirol může zvyšovat možnost vzniku křečových stavů.
  • Jestliže jste léčen(a) některými antipsychotiky (léčba závažných psychiatrických onemocnění), může se u Vás objevit hyperglykémie (vysoká hladina cukru v krvi). Proto patříte-li k pacientům (pacientkám) s cukrovkou nebo máte rizikové faktory pro její vznik a je Vám předepsán sulpirid, lékař Vám bude sledovat hladinu cukru v krvi.
  • Poraďte se s lékařem, pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je Sulpirol, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.
  • U starších pacientů (pacientek) může dojít k závažným zdravotním komplikacím (selhání srdce, zápal plic, náhlé úmrtí).
  • Při podávání léčivých přípravků stejného typu jako je Sulpirol může dojít ke snížení počtu určitých typů bílých krvinek, což se může projevit nevysvětlitelnými infekcemi nebo horečkami.
  • Pokud máte nebo jste měl(a) zelený zákal (glaukom), neprůchodnost střev, zúžení v trávicím traktu, mimovolní zadržování moči nebo zvětšení prostaty, bude Vás lékař pravidelně kontrolovat.
  • Zvýšenou pozornost bude lékař věnovat pacientům (pacientkám) s poruchou srdečního rytmu, s poruchou rovnováhy elektrolytů nebo vysokým krevním tlakem.
  • Pokud máte Parkinsonovu chorobu (projevující se výrazným třesem a svalovou ztuhlostí), lze užívat Sulpirol pouze v nezbytných případech a lékař Vás bude pečlivě kontrolovat.
  • Pokud máte nižší tepovou frekvenci nebo užíváte léky, které mohou způsobit nižší tepovou frekvenci, bude Vás lékař pravidelně kontrolovat.
  • Pokud jste mladší pacientka a máte nepravidelný menstruační cyklus, oznamte to svému lékaři.

Další léčivé přípravky a Sulpirol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Sulpirol se nesmí užívat s přípravky obsahujícími levodopu. Velice závažné poruchy srdečního rytmu (torsade de pointes) mohou být vyvolány při současném užívání přípravku Sulpirol a následujících léčiv:

 • léčiva na zpomalení srdeční činnosti - betablokátory, blokátory vápníkového kanálu - diltiazem, verapamil, klonidin, guanfacin, digitalis;
 • diuretika (léky zvyšující tvorbu a vylučování moči), léky proti zácpě, amfotericin B podaný nitrožilně, glukokortikoidy, tetrakosaktidy mohou vyvolat při současném užití hypokalémii (snížení hladiny draslíku v krvi);
 • antiarytmika třídy Ia (chinidin, disopyramid) a třídy III (amiodaron, sotalol)
 • ostatní léčiva jako např. pimozid, sultoprid, haloperidol, thioridazin (neuroleptika); methadon (léčba bolesti a závislosti na morfinu a heroinu); přípravky k léčbě deprese; lithium (lék stabilizující náladu), bepridil, cisaprid, thioridazin, erythromycin podávaný nitrožilně, vinkamin podávaný nitrožilně, halofantrin, pentamidin nebo sparfloxacin. Léčiva působící na centrální nervový systém jako léky proti bolestem, na znecitlivění, léky na spaní, pro uklidnění, k léčbě alergie, mohou zvyšovat tlumivý účinek přípravku Sulpirol a vyvolávat snížení pozornosti i spavost. Také alkohol zvyšuje účinek přípravku Sulpirol, zejména jeho účinek tlumivý, a mohou se objevit nejrůznější nepředpokládané reakce. Vyvarujte se proto požívání alkoholu v průběhu užívání tohoto přípravku.

Účinek přípravků k léčbě vysokého krevního tlaku může být při užívání přípravku Sulpirol zvýšen a může proto dojít k poklesu krevního tlaku, který se projeví závratěmi až ztrátou vědomí při rychlém vstávání, ale může být i snížen, což se projeví vzestupem krevního tlaku. Antacida a sukralfát snižují kyselost v trávicím traktu a snižují tak vstřebávání přípravku. Měla by se proto podávat v dostatečném časovém odstupu, minimálně dvě hodiny před podáním přípravku Sulpirol. Dochází k vzájemnému rušení účinku s přípravky k léčbě Parkinsonovy nemoci (amantadin, bromokriptin, kabergolin, lisurid, pergolid, piribedil, ropinirol) a mezi některými dalšími přípravky k léčbě duševních onemocnění (agonisty dopaminu a neuroleptiky). Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek Sulpirol s jídlem, pitím a alkoholem

Sulpirol se užívá nezávisle na jídle. Během léčby nepijte alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství: V průběhu těhotenství se užívání přípravku Sulpirol nedoporučuje vzhledem k nedostatku klinických zkušeností. U novorozenců, jejichž matky užívaly Sulpirol v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Kojení: Léčivá látka sulpirid se vylučuje do mléka kojících žen, a proto se kojení během léčby nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání přípravku Sulpirol nesmíte řídit motorová vozidla ani vykonávat další činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředění a koordinaci pohybů. Neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Sulpirol

Sulpirol obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete užívat tento přípravek.

3. Jak se Sulpirol užívá

Vždy užívejte Sulpirol přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Lékař určí dávkování individuálně podle Vašich potřeb v závislosti na Vašem zdravotním stavu, na věku, hmotnosti, pohlaví i na povaze a závažnosti onemocnění. Dávkování dospělým:

Dávkování se obvykle zahajuje dávkou 1 a půl tablety přípravku Sulpirol denně (tj. 300 mg sulpiridu denně) a lékař ji zvolna podle potřeby zvyšuje; obvykle dosáhne celodenní dávky 2 - 4 tablety (tj. 400

 • 800 mg sulpiridu) denně. Celodenní dávka se rozdělí do 2 - 4 jednotlivých dávek.

Celodenní dávka 5 tablet přípravku Sulpirol (tj. 1000 mg sulpiridu) se běžně nesmí překročit; jen při schizofrenii nereagující na běžnou léčbu je možné v individuálním případě užívat 8 tablet přípravku, tj. 1600 mg sulpiridu denně. Dávkování starším osobám:

Osobám vyššího věku se obvykle podává nižší dávka ve srovnání s dávkováním uvedeným výše. Dávkování dětem a dospívajícím:

U dětí a dospívajících nesmí dávkování přesáhnout 3 - 10 mg sulpiridu na 1 kg tělesné hmotnosti denně; celodenní dávka se rozdělí do 2 - 3 jednotlivých dávek. Doporučené úvodní dávkování je 1 - 2 mg/kg denně, doporučená udržovací dávka 5 mg/kg denně. Pro poměrně vysoký obsah léčivé látky se přípravek Sulpirol nehodí pro použití u dětí do 10 let. Dávkování při poruše funkce ledvin:

Při poruše funkce ledvin lékař sníží dávkování sulpiridu v závislosti na stupni poruchy ledvin.

Tablety polykejte celé, nerozkousané, zapijte je malým množstvím tekutiny. Užívají se nezávisle na jídle. Protože Sulpirol povzbuzuje mozkovou činnost, doporučuje se podat poslední denní dávku nejpozději do 16 hodin odpoledne, aby se zabránilo poruchám spánku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sulpirol, než jste měl(a)

Předávkování se může projevit neklidem, zastřením vědomí, třesem, svalovou ztuhlostí, snížením pohyblivosti; těžší otrava zesílením předchozích nežádoucích účinků, zmateností až ztrátou vědomí. Pokud jste požil(a) vyšší dávku, než Vám lékař předepsal, anebo jestliže lék omylem požilo dítě, vyhledejte neodkladně svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Sulpirol

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte příští předepsanou dávku v další předepsanou dobu.

Jestliže jste přestal(a) užívat Sulpirol

Léčbu přípravkem Sulpirol o své vůli nepřerušujte ani předčasně neukončujte; velmi byste tím mohl(a) ohrozit úspěch léčení. Vždy se o tom nejdříve poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků, ihned vyhledejte svého lékaře nebo kontaktujte pohotovost v nejbližší nemocnici:

 • Alergická reakce projevující se vyrážkou, kopřivkou, otokem kůže, jazyka, rtů nebo kdekoliv v obličeji, obtížným dýcháním nebo polykáním.
 • Krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.
 • Neuroleptický maligní syndrom; to je život ohrožující stav projevující se vysokou horečkou, svalovou ztuhlostí, třesem, pocením a poruchou vědomí.

Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků nelze z dostupných údajů určit. Následující nežádoucí účinky jsou seřazeny podle četnosti jejich výskytu. Časté nežádoucí účinky

Mohou postihnout až 1 z 10 pacientů:

 • pocení, bolest hlavy, závrať, snížení tělesné aktivity
 • zrychlená srdeční frekvence
 • zácpa, pocit na zvracení, zvracení, snížená tvorba slin či nadměrné slinění

Méně časté nežádoucí účinky

Mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů :

 • třes, ztuhlost, nepohyblivost v končetinách a obličeji, porucha souhry normálních pohybů (dyskineze), stočení hlavy k jedné straně krku, nervozita, spánkové poruchy a porucha koncentrace
 • zrakové poruchy
 • vysoký krevní tlak
 • problémy s močením
 • únava, zvýšení chuti k jídlu, zvýšení tělesné hmotnosti

Velmi vzácné nežádoucí účinky

Mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů :

 • neuroleptický maligní syndrom (vysoká horečka, svalová ztuhlost a porucha vědomí)

Není známo

(z dostupných údajů nelze určit)

 • snížený počet bílých krvinek (leukopenie, neutropenie a agranulocytóza)
 • vyšší koncentrace prolaktinu v krvi
 • ospalost, útlum, křeče
 • při dlouhodobé léčbě (déle než 3 měsíce) mimovolní pohyby úst, obličeje a končetin
 • různé poruchy srdečního rytmu, srdeční zástava
 • krátkodobé snížení tlaku způsobené změnou polohy z leže do stoje
 • vznik krevních sraženin
 • zvýšená hladina jaterních enzymů
 • svědění a vyrážka
 • bolest prsu, napětí v prsu, zvětšení prsů, tvorba mléka mimo období kojení, menstruační poruchy, snížení libida, u mužů porucha erekce
 • syndrom z vysazení u novorozence

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Sulpirol uchovávat

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Sulpirol nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za „Použitelné do:“ nebo „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Sulpirol obsahuje

 • Léčivou látkou je sulpiridum 200 mg v jedné tabletě.
 • Pomocnými látkami jsou: krospovidon, monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, povidon 25, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak Sulpirol vypadá a co obsahuje toto balení

Sulpirol jsou bílé kulaté ploché tablety s čtvrtící rýhou na obou stranách. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky Tablety jsou baleny v bílém PP/Al blistru a v krabičce. Velikost balení

20, 50 a 100 tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

HEXAL AG Industriestrasse 25 D-83607 Holzkirchen, Německo

Výrobce

SALUTAS-PHARMA GmbH, Barleben, Německo LEK S.A., Varšava, Polsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika, office.cz@sandoz.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17.2.2016.

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 14626
Kód EAN: 4030855107452
Kód SÚKL: 46747
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Proč se užívá přípravek Sulpirol 200? Přípravek Sulpirol 200 se používá k léčbě schizofrenie u dospělých, mladistvých a u dětí starších než 10 let. Pro děti mladší než 10 let není přípravek určen, dávka léčivé látky v tomto přípravku je pro ně vysoká. Tento přípravek předepsal lékař osobně Vám a neměl byste jej dát nikomu jinému.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

SULPIROL 200 50X200MG Tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu SULPIROL 200 50X200MG Tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: SULPIROL 200 50X200MG Tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu SULPIROL 200 50X200MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SULPIROL 200 50X200MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám