Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na smyslové orgány » Léky na předpis na oči

SULPHACETAMIDE 10%-POLPHARMA 12X0.5ML Oční kapky, roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16132

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZAKLADY FARMACEUTYCZNE 'POLPHARMA' S.A., STAROGARD
Kód výrobku: 16132
Kód EAN: 5903060005815
Kód SÚKL: 93577
Držitel rozhodnutí: ZAKLADY FARMACEUTYCZNE 'POLPHARMA' S.A., STAROGARD
Přípravek se používá při místní léčbě akutní, subakutní a chronické oční infekce vyvolané bakteriemi citlivými na sulfacetamid a při profylaxi (předcházení) infekce po poranění nebo popálení oka. Přípravek mohou používat dospělí a dětí starší než 2 měsíce.

Příbalový leták

sp.zn.sukls74001/2014

 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Sulphacetamide 10% - Polpharma  

oční kapky, roztok v jednodávkovém obalu 

 

sulfacetamidum natricum monohydricum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Sulphacetamide 10% - Polpharma a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sulphacetamide 10% - Polpharma 
používat  

3. 

Jak se přípravek Sulphacetamide 10% - Polpharma používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Sulphacetamide 10% - Polpharma uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Sulphacetamide 10% - Polpharma a k čemu se používá 

 
K očnímu podání při léčbě akutního, subakutního a chronického zánětu očních tkání: spojivky, okraje 
očního víčka, rohovky, předního segmentu cévnatky a slzných kanálků, vyvolaného bakteriemi 
citlivými na sulfacetamid. 
 
Profylakticky po poranění a popálení oční bulvy. 
Sulfacetamid ve formě očních kapek jsou určeny pro dospělé a děti (od 2 měsíců věku). 

 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sulphacetamide 10% - Polpharma 
používat 

 
Nepoužívejte přípravek Sulphacetamide 10% - Polpharma 

jestliže jste alergický(á) na sulfonamidy nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Sulphacetamide 10% - Polpharma se poraďte se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 
 
Při dlouhodobém lokálním podávání může dojít k přemnožení mikroorganismů, které nejsou citlivé na 
sulfonamidy a také plísně. Navíc se může vyvinout i bakteriální rezistence na sulfonamidy. 
 
Hnisavá sekrece snižuje účinnost přípravku.  

 
Nezávisle na cestě podání se mohou vyskytnout alergické reakce, pokud se sulfonamid používá 
opakovaně, a může se vyskytnout zkřížená přecitlivělost na různé sulfonamidy. Jestliže se vyvinou 
alergické symptomy, které zahrnují výskyt hnisavého sekretu, opakovaný výskyt zánětu nebo 
zvýšenou bolestivost, má být léčba přerušena a musíte se poradit s lékařem. 
 
Vzácně se vyskytly případy úmrtí v důsledku závažných reakcí na sulfonamidy zahrnující Stevens-
Johnsonův syndrom (vážné onemocnění s tvorbou puchýřů na kůži, v ústech, očích a pohlavních 
orgánech), toxickou epidermální nekrolýzu (vážné onemocnění s tvorbou puchýřů na kůži), 
fulminantní jaterní nekrolýzu (odumření jaterních buněk), agranulocytózu (pokles až vymizení 
určitého typu bílých krvinek), aplastickou anémii (chudokrevnost v důsledku útlumu kostní dřeně) a 
další poruchy krve.  
Senzibilizace (vznik přecitlivělosti na léčivou látku) se může znovu vyskytnout při opakovaném 
podání sulfonamidu, nezávisle na cestě podání. Hypersenzitivní reakce byly hlášeny u pacientů bez 
předchozí historie přecitlivělosti na sulfonamidy. 
 
Jestliže se příznaky alergie na přípravek projeví na kůži nebo dalších tkáních, léčba musí být okamžitě 
ukončena. 
 
Roztok tmavne na světle, nebo pokud je vystaven vyšší teplotě.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Sulphacetamide 10% - Polpharma  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Před použitím přípravku Sulphacetamide 10% - Polpharma se poraďte se svým lékařem, jestliže 
používáte oční kapky obsahující: 

tetrakain nebo jiné lokální anestetické přípravky 

gentamicin 

přípravky obsahující soli stříbra 

pilokarpin (s podáním sulfacetamidu po podání pilokarpinu se doporučuje počkat 15-20 
minut) 

další oční kapky (před podáním dalších očních kapek po podání sulfacetamidu se doporučuje 
počkat 10 minut) 

 
Použití sodné soli sulfacetamidu současně s léky, které způsobují citlivost na světlo, podávanými 
v rámci fotodynamické terapie (onkologická terapie), (jako je sodná sůl porfimeru) zvyšuje riziko 
závažných hypersenzitivních reakcí; chraňte oči a kůži před UV zářením po dobu 30 dní po ukončení 
fotodynamické terapie. 
 
Bez porady s lékařem nepoužívejte současně s přípravkem Sulphacetamide 10% - Polpharma žádné 
další oční přípravky. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. 

 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Používání přípravku se v průběhu 
těhotenství nedoporučuje, pokud to Váš lékař nepovažuje za nezbytné. V průběhu léčby přípravkem 
Sulphacetamide 10 % - Polpharma nekojte dítě předčasně narozené ani dítě trpící žloutenkou anebo 
poruchou metabolismu (látkové výměny) či infekcí. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neexistují žádné údaje o účincích na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

Nějakou dobu po použití přípravku Sulphacetamide 10% - Polpharma mohou přetrvávat poruchy 
vidění. Neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje, dokud se stav nezlepší. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Sulphacetamide 10% - Polpharma používá 

 
Dávkování 
Dospělí a děti od 1 roku věku: 
obvykle se vkapávají 1-2 kapky roztoku do spojivkového vaku během dne po 1 až 3 hodinách. V noci 
se lék podává méně často. 
 
Kojenci (od 2 měsíců do 1 roku věku): 
obvykle se vkapává 1 kapka roztoku do spojivkového vaku během dne po 1 až 3 hodinách. V noci se 
lék podává méně často. 
 
Novorozenci 
Bezpečnost podávání a dávka nebyla u novorozenců a kojenců do 2 měsíců věku dosud stanovena. 
 
Oplach oční bulvy 
Pro oplach oční bulvy se použije celý obsah. 
Před použitím odlomte špičku ampulky. Nedotýkejte se špičky ampulky. 
Rozevřete oční víčka. K opláchnutí oka použijte roztok přímo z ampulky. 
 
Způsob podání 
Po vyjmutí přípravku z lednice, před podáním zahřejte ampulku krátce v rukách. 
Jestliže se ve spojivkovém vaku nachází hnisavý sekret, je třeba ho před podáním přípravku odstranit, 
protože snižuje antibakteriální účinnost sulfacetamidu. 
 
Instrukce pro podání kapek: 

1.  Umyjte si ruce a pohodlně se posaďte nebo postavte. 
2.  Odtrhněte ampulku z blistru. Odlomte prodlouženou špičku ampulky podle linie zobrazené na 

obrázku přerušovanou čárou. 

3.  Jemně stiskněte ampulku a vykápněte první dvě kapky. 
4.  Prstem jemně stáhněte spodní víčko postiženého oka dolů. 
5.  Špičku ampulky přibližte co nejblíže k oku, aniž byste se ho dotkli. 
6.  Jemně stiskněte ampulku tak, aby se do oka vkápla jedna kapka (nebo dvě kapky, je-li 

indikováno) a uvolněte spodní víčko. 

7.  Po vkápnutí přípravku Sulphacetamide 10% - Polpharma stiskněte prstem vnitřní oční koutek 

proti nosu nebo zavřete víčka na 2 minuty. To pomůže, aby se léčivá látka nedostala do celého 
těla a ke zvýšení místního účinku přípravku. 

8.  Je-li to nutné, nakapejte kapky do druhého oka tím samým způsobem. 

 

 

 
Po podání se může v ústech objevit hořká chuť. 
Sulfacetamid, oční kapky se mohou podávat po dobu 7 až 10 dní. Balení nestačí na celou dobu léčby. 
 
Poznámka: 
Léčivý přípravek je učen pouze pro topické podání do očí. 

Léčivý přípravek by měl být uchováván v původním obalu, aby byl vnitřní obal chráněn před vnější 
kontaminací. 
Jednorázový obal vylučuje riziko kontaminace přípravku během aplikace. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Sulphacetamide 10% - Polpharma než jste měl(a) 
Pokud jste užil(a) vyšší než předepsanou dávku přípravku nebo tak učinil někdo jiný, informujte o tom 
okamžitě svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít Sulphacetamide 10% - Polpharma 
Zapomenete-li použít dávku přípravku, použijte ji co nejdříve. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.  
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přípravek je obvykle dobře snášen. 
 
Může se vyskytnout: 
ojediněle bolest hlavy, horečka; lokální reakce: podráždění spojivky, nespecifický zánět spojivek, 
píchání, pálení (obvykle krátkodobě); vzácně: svědění, otok očního víčka, překrvení, rozmazané 
vidění, bolest v oblasti obočí, přechodná keratitis superficialis (zánět rohovky), jediný případ zkalení 
rohovky u pacienta s pokročilým syndromem suchého oka; vznik vředu na rohovce vyvolaný 
bakteriemi nebo plísněmi; systémový lupus erythematodes, superinfekce vyvolané bakteriemi nebo 
plísněmi, hořká chuť v ústech kombinovaná s podrážděním nosní sliznice; reakce z přecitlivělosti: 
vyrážka na kůži (někdy bulózní), svědění kůže, jednotlivé případy rozsáhlého multiformního erytému 
ve formě Stevens-Johnsonova syndromu, přecitlivělost na světlo, exfoliativní dermatitida, toxická 
epidermální nekrolýza. 
Byly zaznamenány závažné hypersenzitivní reakce po podání sulfonamidů ve formě fulminantní 
nekrózy jater, agranulocytózy, aplastické anémie a další poruchy spojené s krevními složkami 
s nepříznivými následky. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Sulphacetamide 10% - Polpharma uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C), ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a ampulce za 
Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Sulphacetamide 10% - Polpharma obsahuje 

Léčivou látkou je sulfacetamidum natricum monohydricum. Jedna 0,5 ml ampulka obsahuje 
sulfacetamidum natricum monohydricum 50 mg. 

Dalšími složkami jsou: sulfacetamid, dihydrát dinatrium-edetátu, voda na injekci. 

 
Jak přípravek Sulphacetamide 10% - Polpharma vypadá a co obsahuje toto balení 
Čirý, bezbarvý nebo lehce nažloutlý roztok. Roztok tmavne na  světle, nebo pokud je vystaven vyšší 
teplotě. 
 
Jedno balení obsahuje 12 polyethylenových ampulek k jednorázovému použití (12×0,5 ml). 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. 
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
25.5.2015 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu SULPHACETAMIDE 10%-POLPHARMA 12X0.5ML Oční kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu SULPHACETAMIDE 10%-POLPHARMA 12X0.5ML Oční kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám