Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

SULPERAZON 2 G IM/IV 1X(1GM+1GM) Prášek pro inj. roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 25769

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER CANADA, INC., ONTARIO
Kód výrobku: 25769
Kód EAN: 8595060903511
Kód SÚKL: 15273
Držitel rozhodnutí: PFIZER CANADA, INC., ONTARIO
Monoterapie Sulperazon je indikován v léčbě následujících infekcí, pokud jsou vyvolány citlivými mikroorganismy: - Infekce horních a dolních cest dýchacích. - Infekce horní a dolní části močového traktu. - Peritonitida, cholecystitida, cholangitida a ostatní intraabdominální infekce. - Septikemie. - Meningitida. - Infekce kůže a měkkých tkání. - Infekce kostí a kloubů. - Zánětlivá onemocnění v oblasti malé pánve, endometritida, gonorea a ostatní infekce pohlavního ústrojí. Kombinovaná léčba Vzhledem k širokému spektru účinků přípravku Sulperazon lze u většiny infekčních onemocnění dosáhnout dostatečného terapeutického účinku při užití monoterapie. Nicméně, je-li to indikováno, lze přípravek Sulperazon podávat rovněž v kombinacích s ostatními antibiotiky. Pokud je podáván v kombinaci s aminoglykosidy (viz bod Inkompatibility Aminoglykosidy), je třeba v průběhu léčby monitorovat renální funkce (viz bod Dávkování a způsob podání Použití při renální dysfunkci).

Příbalový leták

sp.zn.sukls167915/2016 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

Sulperazon 2 g IM/IV 

Prášek pro injekční roztok 

 

Cefoperazonum/sulbactamum 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Sulperazon a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sulperazon používat 

3. 

Jak se přípravek Sulperazon používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Sulperazon uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Sulperazon a k čemu se používá 

 
Přípravek Sulperazon obsahuje léčivé látky cefoperazon a sulbaktam, patří mezi antibiotika se 
širokospektrým účinkem. Přípravek Sulperazon se podává u infekcí vyvolaných citlivými 
mikroorganizmy, nejčastěji se jedná o: 

 

infekce dýchacích cest (horních a dolních) 

 

infekce močových cest (horních a dolních) 

 

zánět pobřišnice, zánět žlučníku a žlučových cest a jiné břišní infekce 

 

otravu krve (septikemie) 

 

zánět mozkomíšních blan (meningitida) 

 

infekce kůže a měkkých tkání 

 

infekce kostí a kloubů 

 

zánětlivá onemocnění v oblasti malé pánve, zánět děložní sliznice (endometritida) a jiné infekce 
pohlavního ústrojí včetně kapavky 

 
Přípravek Sulperazon lze v případě potřeby podávat v kombinaci s jiným širokospektrým antibiotikem. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sulperazon používat 

 
Nepoužívejte přípravek Sulperazon: 

jestliže jste alergický(á) na sulbaktam, cefoperazon nebo jiné cefalosporiny nebo na peniciliny. 

 
Upozornění a opatření 
 
Před užitím přípravku Sulperazon se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou 
 

  jestliže trpíte jakoukoliv alergií a v minulosti jste měl(a) alergickou reakci na cefalosporiny, 

peniciliny nebo jiné léky 

  jestliže se u Vás někdy vyskytla závažná kožní reakce po podání antibiotik 

  jestliže máte závažné onemocnění žlučníku, jater a/nebo ledvin 

  jestliže máte poruchy krvácivosti nebo berete léky proti srážení krve 

  jestliže se u Vás v minulosti vyskytl průjem vzniklý po antibiotické léčbě 

 
Okamžitě kontaktujte svého lékaře v případě, že se u Vás objeví v průběhu léčby následující příznaky/ 
příhody, které mohou vyžadovat neodkladnou léčbu: 

  závažné alergické reakce (např. vyrážka, otok, pocit dušnosti, zhoršené dýchání) 

  závažné  kožní  reakce  (např.  zarudnutí  kůže  celého těla,  výsev  pupínků  s následnou  tvorbou 

puchýřů) 

  zvýšený sklon ke krvácení  

  závažné přetrvávající průjmy (mohou vzniknout během antibiotické léčby nebo do 2 měsíců 

po jejím ukončení) 

  rozvoj jiné bakteriální či mykotické infekce 

 
Cefoperazon – jedna z léčivých látek přípravku Sulperazon – může bránit srážení krve. U přípravku 
Sulperazon bylo hlášeno závažné krvácení včetně smrtelných případů. Pokud zaznamenáte jakékoli 
známky krvácení, ihned kontaktujte svého lékaře. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Sulperazon mohou používat děti i dospívající. Dávka přípravku u dětí je snížena. 
U nezralých novorozenců a kojenců nebyl přípravek testován, a proto se jeho podání u novorozenců 
do 1 měsíce věku nedoporučuje. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Sulperazon 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Při současném podávání vysokých dávek léků snižujících srážlivost krve (např. heparinu, perorální 
antikoagulancia (léky proti srážení krve podávané ústy)) a látek, které mohou způsobit poruchy funkce 
krevních destiček, bude lékař pravidelně kontrolovat srážlivost Vaší krve. 
 
Při současném podávání aminoglykosidů (jiná skupina antibiotik) a cefalosporinů bude lékař sledovat 
funkci Vašich ledvin. 
 
Může se objevit falešně pozitivní nález glukózy v moči, pokud je ke stanovení použito Benedictovo 
nebo Fehlingovo činidlo. 
 
Přípravek Sulperazon s alkoholem 
Během léčby přípravkem Sulperazon a 5 dní po jejím ukončení nesmíte pít alkohol. Po podání 
alkoholu bylo pozorováno zrudnutí kůže, pocení, bolest hlavy a srdeční arytmie. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Tento přípravek by měl být během těhotenství používán pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné.  
Do mateřského mléka se vylučuje jen velmi malé množství přípravku Sulperazon. Třebaže průnik léku 
do mléka kojících matek je pouze velmi nízký, má být přípravek Sulperazon kojícím ženám podáván s 
opatrností. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Je nepravděpodobné, že by tento přípravek ovlivnil Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 

Přípravek Sulperazon obsahuje sodík (128 mg v jedné lahvičce). Tato skutečnost se musí brát 
v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Sulperazon používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek Sulperazon bude vždy připravován a podáván lékařem nebo profesionálním zdravotníkem. 
Doplňující informace pro lékaře a zdravotníky týkající se přípravy pro podání je uvedena na konci této 
příbalové informace. 
 
Přesné  dávkování  určí  vždy  lékař.  Přípravek  Sulperazon  Vám  bude  podán  formou  krátké  infuze 
(trvající 15 minut až 1 hodinu) nebo jako injekce do žíly nebo jako injekce do svalu. 
 
Dospělí  
U dospělých je obvyklá dávka 2–4 g denně, rozdělena do dvou stejných dávek po dvanácti hodinách.

 

V  případě  závažných  infekcí  je  možné  denní  dávku  zvýšit  až  na  8  g  podávanou  ve  dvou  stejných 
dávkách každých 12 hodin. 
 
Jestliže  máte  poruchu  funkce  ledvin,  může  dojít  ke  snížení  vylučování  přípravku.  Váš  lékař  upraví 
podávání v závislosti na ledvinných funkcích. 
 
Dávkování u dětí 
Obvyklá dávka přípravku Sulperazon u dětí je 40 – 80 mg/kg/den ve 2 - 4 rovnocenných dílčích 
dávkách. Při těžkých nebo úporných infekcích lze dávku přípravku Sulperazon zvýšit až na 
160 mg/kg/den ve 2 - 4 rovnocenných dílčích dávkách. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Sulperazon, než jste měl(a) 
Je velmi nepravděpodobné, že od lékaře nebo zdravotní sestry dostanete víc léku, než máte dostat. Váš 
lékař nebo zdravotní sestra bude sledovat Vaši léčbu a kontrolovat přípravek, který dostáváte. Pokud 
jste  znepokojen(a),  že  možná  dostáváte  příliš  vysokou  dávku  přípravku,  sdělte  to  okamžitě  svému 
lékaři nebo jinému zdravotníkovi. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Sulperazon 
Vzhledem k tomu, že tento léčivý přípravek Vám bude podáván pod přísným lékařským dohledem, je 
nepravděpodobné, že by byla Vaše dávka vynechána. Avšak informujte svého lékaře nebo lékárníka 
jestliže si myslíte, že Vaše dávka byla zapomenuta. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Jestliže se u Vás vyskytnou některé z níže uvedených nežádoucích účinků při podávání přípravku, 
řekněte to ihned lékaři nebo zdravotní sestře, protože by se mohlo jednat o závažné nežádoucí účinky: 

zarudnutí, bolest nebo otok v místě vpichu injekce 

alergická reakce, projevy zahrnují otok obličeje a obtíže s dýcháním, kožní vyrážku 

 
Další nežádoucí účinky přípravku Sulperazon mohou zahrnovat: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů) 

  snížení hodnot hemoglobinu 

 
Časté (mohou postihnout 1 až 10 ze 100 pacientů) 

  eozinofilie (zvýšený počet určitého typu bílých krvinek) 

  koagulopatie (zvýšená krvácivost) 

  hypoprotrombinemie (porucha srážení krve) 

  průjem,  

  zvýšení hladin jaterních enzymů (ALT, AST a alkalické fosfatázy) 

  zvýšení hladin bilirubinu v krvi 

  pozitivní přímý Coombsův test (test stanovení protilátek proti červeným krvinkám) 

 
Méně časté (mohou postihnout 1 až 10 z 1 000 pacientů) 

  neutropenie (snížení počtu určitého typu bílých krvinek) 

  trombocytopenie (snížení počtu krevních destiček) 

  pocit na zvracení, zvracení 

  svědění 

  makulopapulózní vyrážka (výsev skvrn a pupínků) 

  zánět žilní stěny v místě vpichu, horečka 

 
Vzácné (mohou postihnout 1 až 10 z 10 000 pacientů) 

  bolest hlavy 

  kopřivka 

  zimnice, bolest v místě vpichu 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

  leukopenie (snížení počtu bílých krvinek) 

  snížení hematokritu (podílu červených krvinek v krvi) 

  anafylaktická/anafylaktoidní reakce (akutní alergická reakce) včetně šoku, přecitlivělost 

  krvácení 

  zánět cév (vaskulitida), nízký tlak krve 

  pseudomembranózní kolitida (zánět tlustého střeva) 

  žloutenka 

  závažné kožní reakce známé jako Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální 

nekrolýza, exfoliativní dermatitida 

  přítomnost krve v moči 

 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Sulperazon uchovávat 

 
Uchovávejte  tento  přípravek  při  teplotě  do  25 

o

C,  injekční  lahvičku  v krabičce,  aby  byl  přípravek 

chráněn před světlem. 
 

Chemická  a  fyzikální  stabilita  po  rekonstituci  a  následném  naředění  níže  uvedenými  roztoky  byla 
prokázána na dobu 24 hodin při teplotě do 25 °C. 
 
Z mikrobiologického  hlediska  má  být  přípravek  použit  okamžitě.  Není-li  použit  okamžitě,  doba  a 
podmínky  uchovávání  přípravku  po  rekonstituci  a  naředění  před  použitím  jsou  v odpovědnosti 
uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin pro 2  °C  - 8 °C, pokud rekonstituce a 
naředění neproběhly za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. 
 
Roztoky vhodné k rekonstituci a ředění přípravku: 

5% vodný roztok glukózy 

fyziologický roztok nebo 

sterilní voda na injekci 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce za „Použitelné do:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Sulperazon obsahuje 
 

Léčivými látkami jsou cefoperazonum a sulbactamum. Jedna injekční lahvička s práškem 
obsahuje cefoperazonum 1 g a sulbactamum 1 g. 

 
Jeden ml rekonstituovaného a následně naředěného roztoku obsahuje cefoperazonum 125 mg a 
sulbactamum 125 mg.  
 
Tento lék neobsahuje žádné pomocné látky. 
 
Jak přípravek Sulperazon vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek Sulperazon se dodává v krabičce obsahující 1  injekční lahvičku s 2 g prášku pro injekční 
roztok. Prášek pro injekční roztok je bílé až téměř bílé barvy. Rekonstituovaný a následně naředěný 
roztok je čirý, prakticky prostý částic. 
 
Injekční lahvička z bezbarvého skla, pryžová zátka, modrý plastový odtrhovací kryt, krabička. 
Velikost balení: 1x2 g 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci
 
Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
Haupt Pharma Latina S.r.l. 
Strada Statale 156 Km 47,600 
04100 Borgo San Michele 
Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  27. 4. 2017 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Způsob podání 

Intravenózní podání 

Pro  intermitentní  infuzi  je  třeba  každou  lahvičku  přípravku  Sulperazon  nejprve  zředit  8 ml  5% 
vodného roztoku glukózy, fyziologického roztoku nebo sterilní vody na injekci; vzniklý roztok se pak 
dále  ředí  stejným  ředícím  roztokem  na  konečný  objem  20 ml.  Připravený  roztok  je  vhodné  podat  v 
průběhu 15 až 60 minut. 
 
Pro intravenózní injekce se obsah lahvičky ředí stejně, jak bylo uvedeno výše, přičemž doba podávání 
by měla být tři minuty. 

 

Intramuskulární podání 

Pro  ředění  je  třeba  užít  sterilní  vodu  na  injekci.  Při  požadované  koncentraci  přípravku  Sulperazon 
250 mg/ml nebo nižší je nutné provést ředění ve dvou krocích  - v prvním se použije sterilní voda na 
injekci, ve druhém pak 2 % roztok mesokainu tak, aby se dosáhlo přibližně 0,5 % roztoku mesokainu 
(viz bod 6.2 Inkompatibility). 
 
Inkompatibility 

Počáteční ředění roztokem Ringer-laktátu nebo 2 % roztokem mesokainu není vhodné, neboť s těmito 
látkami  je  přípravek  Sulperazon  nekompatibilní.  Nicméně  je-li  ve  dvoustupňovém  ředícím  procesu 
užita  k  iniciálnímu  ředění  voda  na  injekci,  vzniká  kompatibilní  směs,  umožňující  další  ředění 
roztokem  Ringer-laktátu  tak,  aby  se  dosáhlo  koncentrace  sulbaktamu  5 mg/ml.  Podobně  může  být 
přípravek  Sulperazon  po  vhodném  počátečním  ředění  vodou  na  injekci  dále  ředěn  i  2 %  roztokem 
mesokainu k dosažení výsledného roztoku obsahujícího až 125 mg cefoperazonu a 125 mg sulbaktamu 
na ml v 0,5 % roztoku mesokainu. 

 

Nelze přímo míchat roztoky přípravku Sulperazon a aminoglykosidových antibiotik, neboť mezi nimi 
existuje  fyzikální  inkompatibilita.  Pokud  je  nutná  kombinovaná  terapie  přípravkem  Sulperazon  a 
aminoglykosidy, lze ji zajistit sekvenční intermitentní intravenózní infuzí za předpokladu užití dvou 
různých infuzních setů a adekvátního proplachování intravenózní kanyly mezi podáváním obou látek. 
Doporučuje  se  rovněž  aplikovat  jednotlivé  dávky  přípravku  Sulperazon  v  průběhu  dne  v  takových 
obdobích, která jsou co nejvzdálenější od doby podání aminoglykosidů. 

 

Přípravek  Sulperazon  dále  není  kompatibilní  s nikardipinem,  ondansteronem,  perfenazinem, 
promethazinem, protaminem, vinorelbinem, filgrastimem, amifostinem. 

 

 

Recenze

Recenze produktu SULPERAZON 2 G IM/IV 1X(1GM+1GM) Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu SULPERAZON 2 G IM/IV 1X(1GM+1GM) Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám