Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis anestetika

SUFENTA FORTE 5X1ML/50RG Injekční roztok

Kód výrobku: 21631

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - SUFENTA FORTE 5X1ML/50RG Injekční roztok

sp.zn. sukls52528/2011, sukls52551/2011

Příbalová informace: informace pro uživatele

SUFENTA

5 mikrogramů/ml, injekční roztok

SUFENTA FORTE

50 mikrogramů/ml, injekční roztok

Sufentanilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je SUFENTA/SUFENTA FORTE a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUFENTA/SUFENTA FORTE používat
 3. Jak se SUFENTA/SUFENTA FORTE používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek SUFENTA/SUFENTA FORTE uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je SUFENTA/SUFENTA FORTE a k čemu se používá

SUFENTA/SUFENTA FORTE jsou silně účinné léčivé přípravky proti bolesti používané v nemocnicích u dospělých a dětí. Při nitrožilním (intravenózním) podání během chirurgického výkonu zesilují stav celkové ztráty citlivosti (narkóza nebo znecitlivění). SUFENTA/SUFENTA FORTE mohou být používány k celkovému i místnímu znecitlivění:

 • při celkovém znecitlivění je injekce podána do žíly (nitrožilně);
 • při místním znecitlivění je injekce podána do příslušné oblasti míšních obalů (epidurálně). Tento způsob je využíván bezbolestných porodů nebo při léčbě pooperační bolesti.

POUŽITÍ U DĚTÍ SUFENTA/SUFENTA FORTE podané intravenózně jsou určeny k tlumení bolesti během navození a/nebo celkového znecitlivění u dětí ve věku od 1 měsíce.

SUFENTA/SUFENTA FORTE podané epidurálně jsou určeny u dětí od 1 roku ke zvládnutí pooperační bolesti po celkovém zákroku, operaci v oblasti hrudníku nebo ortopedické operaci.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUFENTA/SUFENTA

FORTE používat

Nepoužívejte přípravek SUFENTA/SUFENTA FORTE

 • jestliže jste alergický(á) na sufentanil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže jste alergický(á) na jakýkoli podobný silně účinný přípravek proti bolesti. Vzhledem k možným dechovým obtížím novorozence do podvázání pupeční šňůry nesmí být SUFENTA/SUFENTA FORTE podávány do žíly (nitrožilně) během porodu nebo císařského řezu. Injekce podaná matce při porodu do prostoru míšních obalů (epidurálně) je pro novorozence bezpečná. SUFENTA/SUFENTA FORTE nesmí být podávány do prostoru míšních obalů (epidurálně) v případě šoku, rozsáhlého krvácení, celkové infekce nebo zánětu v okolí místa injekce. Epidurálně nesmí být SUFENTA/SUFENTA FORTE podávány ani při současném užívání některých léků, např. proti krevní srážlivosti.

Upozornění a opatření

Důležité! SUFENTA/SUFENTA FORTE jsou silně účinné přípravky proti bolesti a mohou být podávány pouze kvalifikovanými osobami. Některé silně účinné přípravky proti bolesti včetně přípravků SUFENTA/SUFENTA FORTE mohou oslabovat dýchání. To se může přihodit po operaci, a proto zůstanete ještě nějakou dobu pod lékařským dohledem. Pokud zpozorujete silnou ospalost nebo dýchací obtíže, přivolejte okamžitě lékaře nebo zdravotní sestru.

Řekněte svému lékaři, pokud máte plicní choroby nebo dechové obtíže, mozkové poruchy,

porušenou funkci štítné žlázy, jater, srdce nebo ledvin, slabý puls, nízký krevní tlak, nebo

pokud užíváte nebo jste užíval(a) silné léky proti bolesti.

Pokud používáte přípravek SUFENTA/SUFENTA FORTE, může se u Vás vyskytnout ztuhlost svalů nebo mimovolní záškuby.

Starší a oslabení pacienti U starších a oslabených pacientů je zapotřebí snížit dávkování.

Děti a dospívající

Vzhledem k velké možnosti předávkování nebo poddávkování přípravků SUFENTA/SUFENTA FORTE, se jejich intravenózní podání novorozencům nedoporučuje.

Epidurální podání přípravků SUFENTA/SUFENTA FORTE se nedoporučuje u dětí mladších než 1 rok.

Další léčivé přípravky a SUFENTA/SUFENTA FORTE

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

 • Některé léky určené k léčbě deprese zvané inhibitory MAO obvykle nelze s přípravky SUFENTA/SUFENTA FORTE kombinovat. Tyto léky se nemají užívat 2 týdny před podáním přípravků SUFENTA/SUFENTA FORTE.
 • Pokud jste po dlouhou dobu užíval(a) některé silně účinné léky proti bolesti, sdělte to svému lékaři. Je možné, že bude zapotřebí upravit dávku.
 • Sdělte rovněž svému lékaři, pokud pravidelně požíváte alkohol, užíváte drogy nebo užíváte léky, které mohou zpomalovat Vaše reakce (např. léky proti nespavosti, na uklidnění, k léčbě duševních poruch).
 • Pokud užíváte léky k léčbě HIV infekce (AIDS), např. ritonavir, nebo některé léky k léčbě plísňových onemocnění (obsahující např. ketokonazol, itrakonazol) sdělte to svému lékaři. Je možné, že bude zapotřebí snížit dávku přípravků SUFENTA/SUFENTA FORTE.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než Vám bude tento přípravek podán.

Pokud jste těhotná, informujte lékaře, který rozhodne, zda Vám mohou být SUFENTA/SUFENTA FORTE podány nitrožilně. Ke zmírnění porodních bolestí by měly být SUFENTA/SUFENTA FORTE podávány pouze do prostoru míšních obalů (epidurálně). Pokud kojíte nebo si přejete kojit, poraďte se nejdříve s lékařem, který rozhodne o dávce a způsobu podání přípravků SUFENTA/SUFENTA FORTE.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

SUFENTA/SUFENTA FORTE mohou nepříznivě ovlivnit bdělost a schopnosti nutné k řízení. Než usednete po podání přípravků SUFENTA/SUFENTA FORTE za volant nebo začnete pracovat se strojními zařízeními, měl(a) byste vyčkat dostatečně dlouhou dobu do odeznění účinku. Vždy se však nejprve poraďte s lékařem.

3. Jak se SUFENTA/SUFENTA FORTE používá

Vždy používejte přípravek SUFENTA/SUFENTA FORTE přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

SUFENTA/SUFENTA FORTE se podávají do žíly (nitrožilně) k celkovému znecitlivění nebo do příslušného prostoru míšních obalů (epidurálně) ke znecitlivění určité oblasti. Dávka a způsob podání závisí na okolnostech. Lékař určí potřebnou dávku na základě údajů o Vaší tělesné hmotnosti, věku a zdravotním stavu. K podání do prostoru míšních obalů (epidurálně) se používá tenká trubice, kterou jsou SUFENTA/SUFENTA FORTE podávány. Touto trubicí lze v případě potřeby podávat více dávek.

INTRAVENÓZNÍ PODÁNÍ Použití u dětí starších než 1 měsíc a dospívajících

Přípravek SUFENTA/SUFENTA FORTE Vám (Vašemu dítěti) vstříkne pomalu do žíly anesteziolog. Dávka závisí na dávce současně podaného anestetika (znecitlivujícího přípravku), typu a trvání zákroku a určí ji anesteziolog.

EPIDURÁLNÍ PODÁNÍ Použití u dětí starších než 1 rok a dospívajících

Přípravek SUFENTA/SUFENTA FORTE Vám (Vašemu dítěti) vstříkne pomalu do epidurálního prostoru (prostoru míšních obalů) anesteziolog, který má zkušenosti s anestezií u dětí. Dávka závisí na současném podání místního znecitlivujícího přípravku a požadované délce bez bolesti. Dětští pacienti budou alespoň 2 hodiny po epidurálním podání přípravku SUFENTA/SUFENTA FORTE sledováni kvůli možnému útlumu dýchání.

Jestliže jste použil(a) více přípravku

SUFENTA/SUFENTA FORTE, než jste měl(a)

Je-li nedopatřením podána vyšší dávka, lékař zahájí neprodleně nutná opatření. Hlavním příznakem je výrazně zeslabené dýchání.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i SUFENTA/SUFENTA FORTE nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, pak převážně v průběhu operace a jsou pod kontrolou lékaře. Některé se však mohou objevit i krátce po operaci, proto zůstáváte ještě nějakou dobu pod odborným dohledem. Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů):

 • útlum;
 • svědění. Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 ze 100 pacientů, ale u méně než 1

  z 10 pacientů):

 • třes u novorozence; závrať, bolesti hlavy;
 • zrychlená činnost srdce;
 • vysoký nebo nízký krevní tlak, bledost.
 • namodralé zbarvení kůže u novorozence;
 • pocit na zvracení, zvracení;
 • změna zbarvení kůže;
 • svalové záškuby;
 • problémy s močením, inkontinence;
 • horečka. Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout hlášené u více než 1 z 1 000 pacientů,

  ale u méně než 1 ze 100 pacientů):

 • rýma;
 • přecitlivělost;
 • apatie, nervozita;
 • porucha pohyblivosti (také u novorozenců), abnormální svalové napětí, náhlé svalové záškuby, spavost;
 • poruchy zraku;
 • poruchy vedení vzruchu v srdci, namodralé zbarvení kůže, pomalá nebo nepravidelná srdeční činnost, změny na EKG (metoda vyšetření srdce);
 • zúžení průdušek, mělké dýchání, chrapot, kašel, škytání, porucha dýchání;
 • alergická vyrážka, nadměrné pocení, vyrážka u novorozence, suchá kůže;
 • bolest zad, snížení svalového napětí u novorozenců, svalová ztuhlost;
 • podchlazení, snížení tělesné teploty, zvýšení tělesné teploty, zimnice, reakce v místě injekce, bolest v místě injekce, bolest.

Nežádoucí účinky, jejichž frekvenci nelze z dostupných údajů určit:

 • těžká alergická reakce (anafylaktický šok, anafylaktická reakce), bezvědomí, křeče, svalové stahy, zúžení zorniček, srdeční zástava, šok, obtíže s dýcháním až zástava dechu, červené zbarvení kůže.

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Očekává se, že četnost, typ a závažnost nežádoucích účinků u dětí budou stejné jako u dospělých.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek

SUFENTA/SUFENTA FORTE uchovávat

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a ampulce za „Použitelné do:“ nebo „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek snížené jakosti.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Přípravek podléhá zákonu o návykových látkách.

6. Obsah balení a další informace

Co SUFENTA/SUFENTA FORTE obsahuje

 • Léčivou látkou je sufentanilum. Jeden ml přípravku SUFENTA obsahuje sufentanili citras 7,5 mikrogramu, což odpovídá sufentanilum 5 mikrogramu . Jeden ml přípravku SUFENTA FORTE obsahuje sufentanili citras 75 mikrogramu, což odpovídá sufentanilum 50 mikrogramu.
 • Dalšími složkami jsou chlorid sodný, a voda na injekci.

Jak SUFENTA/SUFENTA FORTE vypadá a co obsahuje toto balení

SUFENTA/SUFENTA FORTE je čirý, bezbarvý roztok bez mechanických nečistot. SUFENTA je dostupná v 2ml bezbarvých skleněných ampulkách balených po 5 v krabičce. SUFENTA FORTE je dostupná buď v 1ml bezbarvých skleněných ampulkách balených po 5 v krabičce nebo v 5ml bezbarvých skleněných ampulkách balených po 5 v krabičce. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 3201/6, Praha, Česká republika Výrobce

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., Torrile, Parma, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

23.9.2015.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ Dávkování přípravku SUFENTA musí být přísně individuální v závislosti na věku, tělesné

hmotnosti, fyzické kondici, současně probíhajícím onemocnění, aplikaci jiných léčivých přípravků

a očekávaném typu výkonu a anestezie. Při stanovení doplňkových dávek je nutné vzít v úvahu

účinek úvodní dávky.

INTRAVENÓZNÍ PODÁNÍ K zamezení bradykardie se doporučuje bezprostředně před zahájením anestezie intravenózní

aplikace nízkých dávek anticholinergik.

 • Použití jako analgetický doplněk SUFENTA v dávkách 0,5 - 5 μg/kg zajistí dostatečnou analgezii u chirurgických pacientů. Snižuje

reakci sympatiku na chirurgickou stimulaci a udržuje kardiovaskulární stabilitu. Délka účinku

závisí na dávce. Dávka 0,5 μg/kg obvykle zajistí účinek v trvání 50 minut. Doplňkové dávky 10 - 25 μg mají být individuálně upraveny potřebám pacienta a předpokládané délce operačního výkonu.

 • Použití jako anestetikum SUFENTA v dávkách8 μg/kg vyvolává spánek a udržuje hlubokou na dávce závislou analgezii bez použití přídatných anestetik. Navíc jsou sníženy sympatické a hormonální reakce na

chirurgické stimuly.

Pro udržení kardiovaskulární stability v průběhu anestezie obvykle postačují dodatečné dávky

25 - 50 μg.

Zvláštní populace

Starší pacienti (65 let a více)

Stejně jako u ostatních opioidů by měly být dávky sufentanilu u starších osob a oslabených

pacientů sníženy.

Pediatrická populace

Děti ≤ 1 měsíc

Vzhledem k vysoké variabilitě farmakokinetických parametrů u novorozenců nelze uvést žádné

doporučení pro dávkování - viz také body 4.4 a 5.2.

Děti > 1 měsíc

U všech dávek je doporučena premedikace anticholinergiky, např. atropinem (pokud nejsou

anticholinergika kontraindikována).

Indukce anestezie

Přípravek SUFENTA lze podat jako pomalý bolus v dávce 0,2 - 0,5 μg/kg po dobu 30 sekund

nebo déle v kombinaci s látkou indukující anestezii. Pro větší výkony (např. operace srdce) lze

podat dávky až do 1 μg/kg.

Udržování anestezie u ventilovaných pacientů

Přípravek SUFENTA lze podat jako součást balancované anestezie. Dávka závisí na dávce

současně podaného anestetika, typu a trvání chirurgického výkonu. Počáteční dávka 0,3 -

2 μg/kg se podává jako pomalý bolus po dobu alespoň 30 sekund a dále lze dle potřeby přidat

další bolusy 0,1 - 1 μg/kg až do celkové maximální dávky 5 μg/kg u operace srdce.

EPIDURÁLNÍ PODÁNÍ Před injekcí přípravku SUFENTA musí být ověřeno správné umístění jehly nebo katétru

v epidurálním prostoru.

 • Použití k tlumení pooperační bolesti Počáteční dávka přípravku SUFENTA 30 - 50 μg zajišťuje adekvátní analgezii po dobu 4 -

  6 hodin. Při známkách zeslabení analgezie je možné podat další bolusy 25 μg.

 • Použití jako analgetický doplněk při porodních bolestech a během vaginálního porodu Přidání 10 μg přípravku SUFENTA k epidurálně podávanému bupivakainu (0,125 - 0,25 %)

  prodlouží trvání účinku a zvýší kvalitu analgezie. V případě potřeby lze podat dvě další dávky

uvedené kombinace. Nedoporučuje se však překročit celkovou dávku 30 μg sufentanilu.

Zvláštní populace

Starší pacienti (65 let a více) Stejně jako u ostatních opioidů by měly být dávky sufentanilu u starších osob a oslabených

pacientů sníženy.

Pediatrická populace Přípravek SUFENTA může dětem epidurálně podávat pouze anesteziolog speciálně vyškolený pro

dětskou epidurální anestezii a pro zvládnutí respirační deprese způsobené opioidy. K dispozici

musí být příslušné zařízení pro resuscitaci, včetně přístrojů pro zabezpečení dýchacích cest a

antagonistů opioidů.

Pediatrické pacienty je nutno monitorovat na známky respirační deprese alespoň 2 hodiny po

epidurálním podání přípravku SUFENTA.

Použití epidurální anestezie pomocí přípravku SUFENTA u pediatrických pacientů bylo

dokumentováno pouze na malém počtu pacientů.

Děti < 1 rok

Pro novorozence a kojence mladší než 3 měsíce nejsou k dispozici žádné údaje o epidurálním

podání a omezené údaje jsou k dispozici u dětí mezi 3 měsíci a 1 rokem (viz bod 5.1)

Bezpečnost a účinnost přípravku SUFENTA u dětí mladších než 1 rok nebyly stanoveny (viz body

4.4 a 5.1). Proto nelze doporučit žádný dávkovací režim pro děti této věkové skupiny.

Děti ≥ 1 rok

Jednotlivý bolus dávky 0,25 - 0,75 μg/kg přípravku SUFENTA podaný během operace přinesl

úlevu od bolesti v rozmezí 1 až 12 hodin. Trvání účinné analgezie je ovlivněno chirurgickým

výkonem a současným použitím epidurálních amidových lokálních anestetik.

NÁVOD K POUŽITÍ Používejte ochranné rukavice

V případě potřeby lze přípravek SUFENTA/SUFENTA FORTE mísit s intravenózními roztoky

chloridu sodného nebo glukózy. Tyto roztoky jsou kompatibilní s plastikovými infúzními sety a

měly by být spotřebovány okamžitě.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání

přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Návod k otevření ampulky:

1. Podržte ampulku mezi palcem a ukazováčkem tak, aby zúžená část zůstala volná.

2. Druhou rukou uchopte zúženou část ampulky tak, že opřete krček ampulky o ukazováček, palec

přitiskněte na barevně označený bod souběžně

s barevnými proužky.

3. Přidržujte palec na označeném místě a ulomte zúženou část ampulky. Držte ampulku pevně

v ruce.

barevné proužky barevný bod místo ulomení

Při náhodném potřísnění pokožky opláchněte postižené místo vodou. Nepoužívejte mýdlo, alkohol

nebo jinou čistící látku, která by mohla způsobit chemickou nebo fyzikální abrazi kůže.

Informace pro lékaře v případě předávkování Bezprostřední opatření: V případě hypoventilace nebo apnoe podejte kyslík a zahajte asistované nebo řízené dýchání.

K léčbě respirační deprese se používají speciální opiodní antagonisté. Mějte na paměti, že může

být zapotřebí podání doplňkových dávek.

Další opatření: Provází-li respirační depresi svalová rigidita, lze podat neuromuskulární blokátor.

Hypotenzi vyvolanou hypovolémií lze eliminovat aplikací infúzních roztoků.

Pacienta je zapotřebí pečlivě monitorovat a v případě potřeby zahájit další podpůrná opatření.

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Kód výrobku: 21631
Kód EAN: 8595006791011
Kód SÚKL: 85526
Držitel rozhodnutí: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Co je Sufenta, Sufenta forte? Sufenta, Sufenta forte jsou silně účinné léky proti bolesti používané v nemocnicích. Při nitrožilním podání během chirurgického výkonu zesilují stav celkové ztráty citlivosti (narkóza nebo znecitlivění). Sufenta, Sufenta forte mohou být používány k celkovému i místnímu znecitlivění: - při celkovém znecitlivění je injekce podána do žíly (nitrožilně); - při místním zrecitlivění je injekce podána do příslušné oblasti míšních obalů (epidurálně). Tento způsob je využíván např. u tzv. bezbolestných porodů nebo při léčbě pooperační bolesti.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

SUFENTA FORTE 5X1ML/50RG Injekční roztok – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu SUFENTA FORTE 5X1ML/50RG Injekční roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: SUFENTA FORTE 5X1ML/50RG Injekční roztok.pdf

Recenze

Recenze produktu SUFENTA FORTE 5X1ML/50RG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu SUFENTA FORTE 5X1ML/50RG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám