Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

STUGERON TBL 50X25MG

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15224

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ
Kód výrobku: 15224
Kód EAN: 5997001310328
Kód SÚKL: 30381
Držitel rozhodnutí: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ
Stugeron se používá při poruchách prokrvení mozku, projevujících se např. závratěmi, migrénou, poruchami paměti a spánku. Užívá se také při onemocnění končetinových a jiných cév, při sníženém prokrvení končetin pro cévní křeče ne o postupné ztlušťování cévní stěny, při cévních poruchách pacientů s cukrovkou. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 4 let.

Příbalový leták

1/4 

sp. zn. sukls221250/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Stugeron 25 mg tablety 

Cinnarizinum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
  
1. 

Co je přípravek Stugeron a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stugeron užívat  

3. 

Jak se přípravek Stugeron užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Stugeron uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Stugeron a k čemu se používá 

 
Stugeron  odstraňuje  příznaky  oběhových  poruch,  závratě,  nevolnost,  zvonění  v uších  a  nevolnosti 
z pohybu. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stugeron užívat  

 
Neužívejte přípravek Stugeron 
 

jestliže jste alergický(á) na cinarizin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Stugeron se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jestliže se léčíte pro Parkinsonovu nemoc, musíte se zeptat lékaře, zda přípravek Stugeron smíte nebo 
nesmíte užívat. U pacientů s Parkinsonovou nemocí se mohou příznaky základního onemocnění zhoršit, 
a  proto  tito  pacienti  smí  užívat  přípravek  Stugeron  jen  tehdy,  pokud  výhody  převýší  možné  riziko 
zhoršení onemocnění. 
 
Cinarizin může zejména při zahájení léčby vyvolat ospalost, proto je třeba zvláštní opatrnosti, jestliže 
se současně požívá alkohol nebo se podávají léčiva s tlumivým účinkem na CNS. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Stugeron 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které  jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
Stugeron může působit ospalost, zejména na počátku léčby, proto je nutná opatrnost, pokud se užívá 
současně s alkoholem, tabletami na spaní, sedativy a dalšími léky, které působí na centrální nervový 
systém. 

 

2/4 

Tento přípravek může ovlivnit reakci kožního testu při zjišťování alergie. Pokud jste užil(a) přípravek 
Stugeron v průběhu 4 dnů před testem, musíte to oznámit lékaři. 
 
Přípravek Stugeron s jídlem a pitím 
Přípravek Stugeron může způsobit žaludeční obtíže; jeho užití po jídle může výrazně snížit podráždění 
žaludku. 
Přípravek Stugeron se má užívat nejlépe po jídle.  
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékaře nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
O podávání přípravku Stugeron během těhotenství rozhodne Váš lékař. 
Pokud kojíte, neužívejte přípravek Stugeron.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Vzhledem k tomu, že zejména na počátku léčby může přípravek Stugeron vyvolat ospalost, je vhodná 

zvýšená opatrnost při vykonávání takových činností, jako je řízení a obsluha strojů. 
 
Přípravek Stugeron obsahuje laktosu   
Pokud Vám lékař  sdělil, že  nesnášíte některé cukry,  poraďte se se svým lékařem, než  začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Stugeron užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Obvyklá dávka přípravku je jedna tableta 3krát denně, polyká se celá s malým množstvím vody. 
 
Nejvyšší dávka přípravku Stugeron nesmí překročit 225 mg (9 tablet) denně. 
Protože účinek přípravku Stugeron v léčbě závratí závisí na dávce, dávka musí být zvyšována postupně.  
 
Při kinetóze (nevolnost při jízdě v dopravních prostředcích, mořská nemoc, atd.): 
U dospělých se užívá 1 tableta (25 mg) půl hodiny před začátkem cesty;  může se opakovat každých 6 
hodin. 
U dětí ve věku 5 až 12 roků se doporučuje polovina dávky pro dospělé. 
 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Stugeron, než jste měl(a) 
Pokud  jste  Vy  nebo  někdo  jiný  požil(a)  více  tablet  přípravku  Stugeron,  než  Vám  bylo  doporučeno, 
kontaktujte ihned lékaře nebo blízkou nemocnici. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Stugeron  
Pokud jste zapomněl(a) užít přípravek Stugeron, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) 
vynechanou dávku, ale užijte až dávku následující a dále pokračujte v doporučeném dávkování. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 

 

3/4 

Může se vyskytnout ospalost, žaludeční a střevní obtíže. Tyto změny bývají přechodné a často se jim 

může předejít, pokud se vhodného dávkování dosahuje postupným zvyšováním dávek. 
Vzácně byly pozorovány bolesti hlavy, sucho v ústech, přibývání na hmotnosti, pocení nebo alergické 
reakce. 
Alergická  reakce  se  může  projevit  jako  vyrážka,  svědění,  otok  tváře  nebo  rtů  nebo  dýchací  obtíže 
(dušnost). 
Dlouhodobé podávání přípravku Stugeron bylo vzácně spojeno s přibýváním hmotnosti a velmi vzácně 
s rozvojem svědivých skvrn na kůži a žloutenkou (žluté zbarvení kůže nebo očí). 
U  starších  pacientů,  kterým  byl  přípravek  Stugeron  podáván  dlouhodobě,  bylo  vzácně  pozorováno 
zhoršení  nebo  objevení  se  chvění,  neklidných  nohou  a  svalové  ztuhlosti.  Pokud  se  některý  z těchto 
příznaků objeví, přestaňte lék užívat a kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek Stugeron uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Stugeron obsahuje 

Léčivou látkou je cinnarizinum. Jedna tableta obsahuje cinnarizinum 25 mg.  

Pomocnými  látkami  jsou:  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  bramborový  škrob,  magnesium-
stearát, povidon, mastek, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy (175 mg). 

 
Jak přípravek Stugeron vypadá a co obsahuje toto balení 
Téměř  bílé  tablety,  téměř  bez  zápachu,  ploché,  ve  tvaru  disku,  se  zkosenými  hranami  s nápisem 
„STUGERON“ na jedné straně a půlicí rýhou na straně druhé. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.  
 
Velikost balení: 50 nebo 200 tablet. Přípravek Stugeron je balen v PVC/Al blistrech a krabičce. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21 
1103 Budapešť 
Maďarsko 

 

4/4 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
15. 12. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu STUGERON TBL 50X25MG

Diskuze

Diskuze k produktu STUGERON TBL 50X25MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám