Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

STUGERON TBL 200X25MG

Kód výrobku: 15225

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - STUGERON TBL 200X25MG

sp. zn. sukls221250/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Stugeron 25 mg tablety

Cinnarizinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Stugeron a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stugeron užívat
 3. Jak se přípravek Stugeron užívá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Stugeron uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Stugeron a k čemu se používá

Stugeron odstraňuje příznaky oběhových poruch, závratě, nevolnost, zvonění v uších a nevolnosti z pohybu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stugeron užívat

Neužívejte přípravek Stugeron

 • jestliže jste alergický(á) na cinarizin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Stugeron se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže se léčíte pro Parkinsonovu nemoc, musíte se zeptat lékaře, zda přípravek Stugeron smíte nebo nesmíte užívat. U pacientů s Parkinsonovou nemocí se mohou příznaky základního onemocnění zhoršit, a proto tito pacienti smí užívat přípravek Stugeron jen tehdy, pokud výhody převýší možné riziko zhoršení onemocnění.

Cinarizin může zejména při zahájení léčby vyvolat ospalost, proto je třeba zvláštní opatrnosti, jestliže se současně požívá alkohol nebo se podávají léčiva s tlumivým účinkem na CNS.

Další léčivé přípravky a přípravek Stugeron

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Stugeron může působit ospalost, zejména na počátku léčby, proto je nutná opatrnost, pokud se užívá současně s alkoholem, tabletami na spaní, sedativy a dalšími léky, které působí na centrální nervový systém.

Tento přípravek může ovlivnit reakci kožního testu při zjišťování alergie. Pokud jste užil(a) přípravek Stugeron v průběhu 4 dnů před testem, musíte to oznámit lékaři.

Přípravek Stugeron s jídlem a pitím

Přípravek Stugeron může způsobit žaludeční obtíže; jeho užití po jídle může výrazně snížit podráždění žaludku. Přípravek Stugeron se má užívat nejlépe po jídle.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékaře nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

O podávání přípravku Stugeron během těhotenství rozhodne Váš lékař. Pokud kojíte, neužívejte přípravek Stugeron.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vzhledem k tomu, že zejména na počátku léčby může přípravek Stugeron vyvolat ospalost, je vhodná zvýšená opatrnost při vykonávání takových činností, jako je řízení a obsluha strojů.

Přípravek Stugeron obsahuje laktosu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Stugeron užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku je jedna tableta 3krát denně, polyká se celá s malým množstvím vody.

Nejvyšší dávka přípravku Stugeron nesmí překročit 225 mg (9 tablet) denně. Protože účinek přípravku Stugeron v léčbě závratí závisí na dávce, dávka musí být zvyšována postupně.

Při kinetóze (nevolnost při jízdě v dopravních prostředcích, mořská nemoc, atd.): U dospělých se užívá 1 tableta (25 mg) půl hodiny před začátkem cesty; může se opakovat každých 6 hodin. U dětí ve věku 5 až 12 roků se doporučuje polovina dávky pro dospělé.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Stugeron, než jste měl(a)

Pokud jste Vy nebo někdo jiný požil(a) více tablet přípravku Stugeron, než Vám bylo doporučeno, kontaktujte ihned lékaře nebo blízkou nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Stugeron

Pokud jste zapomněl(a) užít přípravek Stugeron, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale užijte až dávku následující a dále pokračujte v doporučeném dávkování.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Může se vyskytnout ospalost, žaludeční a střevní obtíže. Tyto změny bývají přechodné a často se jim může předejít, pokud se vhodného dávkování dosahuje postupným zvyšováním dávek. Vzácně byly pozorovány bolesti hlavy, sucho v ústech, přibývání na hmotnosti, pocení nebo alergické reakce. Alergická reakce se může projevit jako vyrážka, svědění, otok tváře nebo rtů nebo dýchací obtíže (dušnost). Dlouhodobé podávání přípravku Stugeron bylo vzácně spojeno s přibýváním hmotnosti a velmi vzácně s rozvojem svědivých skvrn na kůži a žloutenkou (žluté zbarvení kůže nebo očí). U starších pacientů, kterým byl přípravek Stugeron podáván dlouhodobě, bylo vzácně pozorováno zhoršení nebo objevení se chvění, neklidných nohou a svalové ztuhlosti. Pokud se některý z těchto příznaků objeví, přestaňte lék užívat a kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Stugeron uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Stugeron obsahuje

 • Léčivou látkou je cinnarizinum. Jedna tableta obsahuje cinnarizinum 25 mg.
 • Pomocnými látkami jsou: koloidní bezvodý oxid křemičitý, bramborový škrob, magnesium- stearát, povidon, mastek, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy (175 mg).

Jak přípravek Stugeron vypadá a co obsahuje toto balení

Téměř bílé tablety, téměř bez zápachu, ploché, ve tvaru disku, se zkosenými hranami s nápisem „STUGERON“ na jedné straně a půlicí rýhou na straně druhé. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení: 50 nebo 200 tablet. Přípravek Stugeron je balen v PVC/Al blistrech a krabičce. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21 1103 Budapešť Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

  1. 2017

Informace o produktu

Výrobce: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ
Kód výrobku: 15225
Kód EAN:
Kód SÚKL: 90710
Držitel rozhodnutí: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Stugeron se používá při poruchách prokrvení mozku, projevujících se např. závratěmi, migrénou, poruchami paměti a spánku. Užívá se také při onemocnění končetinových a jiných cév, při sníženém prokrvení končetin pro cévní křeče ne o postupné ztlušťování cévní stěny, při cévních poruchách pacientů s cukrovkou. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 4 let.

Příbalový leták

STUGERON TBL 200X25MG – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu STUGERON TBL 200X25MG zobrazíte nebo stáhnete zde: STUGERON TBL 200X25MG.pdf

Recenze

Recenze produktu STUGERON TBL 200X25MG

Diskuze

Diskuze k produktu STUGERON TBL 200X25MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám