Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Boehringer Ingelheim spol. s r.o.
Kód výrobku: 101716
Kód EAN:
Kód SÚKL: 109811
Držitel rozhodnutí: Boehringer Ingelheim spol. s r.o.
Spiriva Respimat pomáhá lépe dýchat lidem, kteří trpí chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). CHOPN je dlouhodobé onemocnění plic, které způsobuje dušnost a kašel. Termín CHOPN je spojen s chronickou bronchitidou a emfyzémem. Vzhledem k tomu, že CHOPN je dlouhodobé onemocnění, musíte Spiriva Respimat užívat každodenně a ne jen v situacích, kdy máte dýchací problémy nebo jiné příznaky CHOPN.

Příbalový leták

1/13
Sp. zn. sukls132448/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

Spiriva Respimat 2,5 mikrogramu, roztok k inhalaci
tiotropium


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Spiriva Respimat a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Spiriva Respimat užívat
3. Jak se Spiriva Respimat používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Spiriva Respimat uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Spiriva Respimat a k čemu se používá

Spiriva Respimat pomáhá lépe dýchat lidem, kteří trpí chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN).
CHOPN je dlouhodobé onemocnění plic, které způsobuje dušnost a kašel. Termín CHOPN je spojen s
chronickou bronchitidou a emfyzémem. Vzhledem k tomu, že CHOPN je dlouhodobé onemocnění,
musíte Spiriva Respimat užívat každodenně a ne jen v situacích, kdy máte dýchací problémy nebo jiné
příznaky CHOPN.

Spiriva Respimat je dlouhodobě působící bronchodilatační lék, který pomáhá rozšířit dýchací cesty, a
tím usnadňuje proudění vzduchu dovnitř a ven z plic. Pravidelné užívání přípravku Spiriva Respimat
může také pomoci v případě přetrvávající dušnosti související s Vaším onemocněním, a pomůže
minimalizovat dopady tohoto onemocnění na Váš každodenní život. Každodenní užívání přípravku
Spiriva Respimat kromě toho pomáhá při prevenci náhlých krátkodobých zhoršení příznaků Vaší
chronické obstrukční plicní nemoci, které mohou trvat i několik dní.

Pro správné dávkování přípravku Spiriva Respimat si pročtěte bod 3. Jak se Spiriva Respimat užívá a
návod k použití uvedený na druhé straně této příbalové informace.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Spiriva Respimat užívat

Pročtěte prosím pečlivě následující otázky. Pokud na kteroukoliv z nich odpovíte ano, poraďte se
předem se svým lékařem, než zahájíte užívání přípravku Spiriva Respimat.

- trpíte alergií (přecitlivělostí) na tiotropium, atropin nebo podobné léky jako ipratropium nebo
oxitropium?
- užíváte jiné léčivé přípravky obsahující ipratropium nebo oxitropium?
- jste těhotná, myslíte si, že jste těhotná, nebo kojíte?
2/13
- trpíte rozmazaným viděním, bolestmi očí a/nebo červenáním očí, máte problémy s prostatou nebo
potíže s vyprazdňováním moči?
- máte nějaké potíže s ledvinami?

Neužívejte Spiriva Respimat

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na tiotropium, což je léčivá látka, nebo na kteroukoli další
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na atropin nebo podobné léky jako ipratropium nebo
oxitropium

Upozornění a opatření

Při užívání přípravku Spiriva Respimat dejte pozor, aby Vám sprej nevnikl do očí. To by mohlo vést
k bolestivosti očí nebo očním problémům, rozmazanému vidění, vizuálnímu haló nebo duhovému
vidění ve spojení se zčervenáním očí (tj. zelený oční zákal s úzkým úhlem). Oční potíže mohou být
doprovázeny bolestí hlavy, pocitem na zvracení nebo zvracením. Vypláchněte oči teplou vodou,
ukončete užívání tiotropium-bromidu a ihned se poraďte se svým lékařem o dalším postupu.

Jestliže se Vaše dýchání zhorší nebo se u Vás vyskytne kožní vyrážka, otok nebo svědění
bezprostředně po použití inhalátoru, jeho užívání přerušte a ihned se poraďte se svým lékařem.

Sucho v ústech, které se ve spojitosti s anticholinergní léčbou vyskytuje, může dlouhodobě přispívat
ke vzniku zubního kazu. Proto, prosím, věnujte zvýšenou pozornost zubní hygieně.

Spiriva Respimat je určena k trvalé léčbě chronické obstrukční plicní nemoci. Neměla by být užívána
k léčbě náhlé dušnosti nebo sípotu.

Ujistěte se, že pokud máte srdeční onemocnění, především stavy ovlivňující srdeční tep (poruchy
rytmu), je Váš předepisující lékař o tom obeznámen. Poruchy rytmu mohou zahrnovat nepravidelný
srdeční tep, příliš pomalý srdeční tep (bradykardie) nebo příliš rychlý srdeční tep (tachykardie). Je to
důležité, aby lékař rozhodl o tom, zda-li je přípravek Spiriva Respimat pro Vás vhodným lékem.

Neužívejte Spiriva Respimat častěji než jednou denně.

Svého lékaře byste měli kontaktovat také, když cítíte, že se Vaše dýchání zhoršuje.

Oznamte svému lékaři, pokud máte cystickou fibrózu, protože přípravek Spiriva Respimat by u Vás
mohl zhoršit projevy cystické fibrózy.

Děti a dospívající
Přípravek Spiriva Respimat se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím mladším 18 let.

Další léčivé přípravky a Spiriva Respimat

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zejména prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte nebo jste užíval(a)
anticholinergní léky, např. ipratropium nebo oxitropium.

Nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky ze vzájemné interakce při podávání přípravku Spiriva
Respimat současně s jinými léky, obvykle užívanými při léčbě CHOPN k úlevě od dušnosti, jako např.
salbutamol, methylxantiny, theofylin a/nebo inhalační nebo perorální kortikosteroidy, např.
prednisolon.
3/13

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že jste těhotná, nebo pokud kojíte, neměla byste tento přípravek
užívat, pokud Vám nebyl Vaším lékařem doporučen.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat tento lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie zabývající se účinky na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nebyly
provedeny. V případě závrati nebo rozmazaného vidění může být schopnost řídit dopravní prostředky
nebo obsluhovat stroje ovlivněna.


3. Jak se Spiriva Respimat užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Spiriva Respimat je určena výlučně k inhalačnímu podávání.

Obvyklá dávka je:

Účinek přípravku Spiriva Respimat přetrvává 24 hodin, což Vám umožní užívat jej jen JEDNOU
DENNĚ, pokud možno každý den ve stejný čas. Pokaždé proveďte DVA STŘIKY.

Protože je CHOPN dlouhodobé onemocnění, užívejte Spiriva Respimat každý den a nikoli pouze v
případě problémů s dýcháním. Doporučenou dávku nepřekračujte.

Spiriva Respimat není vzhledem k nedostatku údajů týkajících se účinnosti a bezpečnosti určena
k léčbě dětí a dospívajících do 18 let.

Ujistěte se, zda víte, jak správně svůj inhalátor Spiriva Respimat používat. Návod k použití inhalátoru
Spiriva Respimat je uveden na druhé straně tohoto letáku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Spiriva Respimat, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Spiriva Respimat, než dva střiky za den, poraďte se ihned se svým
lékařem. Může u Vás být zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako je sucho v ústech, zácpa,
problémy s vyprazdňováním moči, zrychlená srdeční činnost nebo rozmazané vidění.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Spiriva Respimat
Jestliže jste zapomněl(a) užít svou denní dávku (DVA STŘIKY JEDNOU DENNĚ), nemějte obavy.
Užijte ji, jakmile si na ni vzpomenete, ale neužívejte dvě dávky současně nebo ve stejný den.
Následující dávku pak užijte jako obvykle.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Spiriva Respimat
Předtím, než přestanete Spiriva Respimat užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud
s užíváním přípravku Spiriva Respimat přestanete, může u Vás dojít ke zhoršení příznaků a projevů
CHOPN.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4/13
4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Vyhodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti výskytu:

Časté: vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100
Méně časté: vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000
Vzácné: vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000
Není známo: četnost výskytu nelze určit z dostupných údajů

Níže popsané nežádoucí účinky se objevily u pacientů, kteří tento lék užívali. Jsou rozděleny podle
četnosti výskytu na časté, méně časté, vzácné nebo není známo.

Časté:

- sucho v ústech, které je obvykle mírné

Méně časté:

- závrať
- bolest hlavy
- nepravidelný srdeční tep (fibrilace síní, supraventrikulární tachykardie)
- vnímání srdeční činnosti (palpitace)
- rychlejší tep srdce (tachykardie)
- kašel
- krvácení z nosu (epistaxe)
- zánět v hrdle (faryngitida)
- chrapot (dysfonie)
- zácpa
- plísňové infekce dutiny ústní a hrdla (orofaryngeální kandidóza)
- obtížné polykání (dysfagie)
- kožní vyrážka
- svědění (pruritus)
- obtížné močení (zadržování moči)
- bolesti při močení (dysurie)

Vzácné:

- vznik světelných kruhů okolo zdrojů světla nebo barevných obrazů ve spojení se zarudnutím
očí (glaukom)
- zvýšení nitroočního tlaku
- rozmazané vidění
- pocit tísně na hrudi spojený s kašlem, sípáním nebo dušností bezprostředně po inhalaci
(bronchospasmus)
- zánět hrtanu (laryngitida)
- pálení žáhy (gastroesofageální reflux)
- zubní kazy
- zánět dásní (gingivitida)
- zánět jazyka (glossitida)
- zánět v ústech (stomatitida)
- závažné alergické reakce, které vedou k otoku úst a tváře nebo hrdla (angioneurotický edém)
- kopřivka (urtikarie)
- infekce kůže nebo vředy na kůži
5/13
- suchá kůže
- infekce močových cest

Není známo:

- úbytek tělesné vody (dehydratace)
- nespavost (insomnie)
- zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida)
- neprůchodnost střevní nebo ztráta střevní peristaltiky (střevní obstrukce včetně paralytického
ileu)
- nevolnost (nauzea)
- hypersenzitivita, včetně reakcí okamžité přecitlivělosti
- závažná alergická reakce (anafylaktická reakce)
- otok kloubů

Po podání přípravku Spiriva Respimat se mohou vyskytnout okamžité alergické reakce, jako je kožní
vyrážka, kopřivka (urtikarie), otok úst a obličeje nebo náhlé dechové potíže (angioneurotický edém)
nebo jiné reakce přecitlivělosti (jako je náhlé snížení krevního tlaku nebo závratě), které mohou nastat
samostatně nebo jako součást závažné alergické reakce (anafylaktická reakce). Pokud se objeví
některý z těchto nežádoucích účinků, okamžitě se poraďte s lékařem.

Podobně jako u jiných inhalovaných léků se u některých pacientů může bezprostředně po inhalaci
dostavit nepředvídaný pocit tísně na hrudi, kašel, sípot nebo dušnost (bronchospasmus).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. Jak Spiriva Respimat uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na etiketě
inhalátoru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nejpozději po třech
měsících od prvního použití je nutno inhalátor Spiriva Respimat znehodnotit (viz Návod k použití).

Chraňte před mrazem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co Spiriva Respimat obsahuje

Léčivou látkou je tiotropium. Podaná dávka obsahuje 2,5 mikrogramu tiotropia v jednom střiku
(2 střiky tvoří jednu léčivou dávku) a odpovídá 3,124 mikrogramům monohydrátu tiotropium-
bromidu.
Podaná dávka je dávka, která po průchodu náustkem je pacientovi k dispozici.

Pomocnými látkami jsou:
Benzalkonium-chlorid, dinatrium-edetát, čištěná voda, kyselina chlorovodíková 3,6% k úpravě pH
6/13

Jak Spiriva Respimat vypadá a co obsahuje toto balení

Spiriva Respimat 2,5 mikrogramu obsahuje jeden zásobník s roztokem k inhalaci a jeden inhalátor
Respimat. Zásobník musí být do inhalátoru vložen před prvním použitím.

Jednoduché balení: 1 inhalátor Respimat a 1 zásobník poskytující 60 střiků (30 léčivých dávek)

Dvojité balení: 2 jednoduchá balení, každé obsahující 1 inhalátor Respimat a 1 zásobník,
poskytující 60 střiků (30 léčivých dávek)

Trojité balení: 3 jednoduchá balení, každé obsahující 1 inhalátor Respimat a 1 zásobník,
poskytující 60 střiků (30 léčivých dávek)

Osminásobné balení: 8 jednoduchých balení, každé obsahující 1 inhalátor Respimat a 1 zásobník,
poskytující 60 střiků (30 léčivých dávek)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitelem rozhodnutí o registraci pro Spiriva Respimat je:

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Německo

Výrobcem přípravku Spiriva Respimat je:

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Německo


Tento léčivý přípravek je schválen ve členských státech EHS pod následujícími názvy:

Rakousko, Lichtenštejnsko: Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm - Lösung zur Inhalation
Belgie, Lucembursko: Spiriva Respimat 2,5 microgrammes, solution pour inhalation
Bulharsko: 2,5 ,
Kypr, Řecko: Spiriva Respimat 2.5 ,
Česká republika: Spiriva Respimat 2,5 mikrogramu, roztok k inhalaci
Dánsko: Spiriva Respimat Inhalationsvske, oplsning 2,5 microgram
Estonsko: SPIRIVA RESPIMAT inhalatsioonilahus 2,5g/annuses
Finsko: SPIRIVA RESPIMAT 2.5 mikrog inhalaationeste
Francie: Spiriva Respimat 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation
Německo: Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm Lösung zur Inhalation
Maďarsko: Spiriva Respimat 2,5 mikrogramm inhalációs oldat
Island: Spiriva Respimat 2.5 mikróg/skammt
Irsko, Malta, Velká Británie: Spiriva Respimat 2.5 microgram, solution for inhalation
Itálie: Spiriva Respimat 2.5 mcg soluzione per inalazione
Lotyšsko: Spiriva Respimat 2,5 mikrogrami šdums inhalcijm
Litva: Spiriva Respimat 2,5 mikrogramo/išpurškime inhaliacinic tirpalas
7/13
Nizozemsko: Spiriva Respimat 2,5 microgram, oplossing voor inhalatie
Norsko: Spiriva inhalasjonsvske, opplsning 2,5 mikrog
Polsko: Spiriva Respimat 2,5 mikrograma/dawkę odmierzoną, roztwór do
inhalacji
Portugalsko: Spiriva Respimat 2.5 mg/dose, Soluço para inhalço por nebulizao
Rumunsko: SPIRIVA RESPIMAT 2,5 micrograme soluţie de inhalat
Slovenská republika: Spiriva Respimat sol ihl 2,5 g/1 dávka
Slovinsko: Spiriva Respimat 2,5 mikrogramov raztopina za inhaliranje
Španělsko: Spiriva Respimat 2,5 microgramos, solución para inhalación
Švédsko: Spiriva Respimat 2,5 mikrogram, inhalationsvätska, lösning


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16.10.2013

Boehringer Ingelheim (logo)
8/13

Návod k použití
Spiriva Respimat inhalátor

Jak používat inhalátor Spiriva Respimat

Tato příbalová informace vysvětluje používání a údržbu inhalátoru Spiriva Respimat. Prosíme,
přečtěte si a pečlivě dodržujte tyto instrukce. Viz také bod 3. JAK SE Spiriva Respimat UŽÍVÁ na
druhé straně této příbalové informace.

Inhalátor Spiriva Respimat uvolňuje léčivo pomalu a jemně, což ulehčuje jeho inhalaci do plic.

Inhalátor Spiriva Respimat Vám umožní inhalaci léku, který je obsažen v jeho náplni. Plná náplň
obsahuje 60 střiků (30 léčivých dávek). Tento inhalátor budete používat jen JEDNOU DENNĚ,
pokud možno ve stejnou dobu. Pokaždé užijete DVA STŘIKY. Při dodržování návodu k použití
vystačí množství léku na 30 dní. V krabičce naleznete inhalátor Spiriva Respimat a zásobník Spiriva
Respimat. Před prvním použitím je třeba do inhalátoru Spiriva Respimat vložit zásobník, který je
dodán spolu s ním.
Spiriva Respimat inhalátor a zásobník Spiriva Respimat

9/13


1) Vložení zásobníku

Následující kroky 1 - 6 je nutno před prvním použitím dodržet:

1
1 Zelený kryt (A) zůstává uzavřen. Stiskněte bezpečnostní pojistku (E)
a současně stáhněte průhledný vnější obal (G) směrem dolů.


2a

2b
2 Vyjměte zásobník (H) z krabičky. Zasunujte jej úzkým koncem do
inhalátoru, až zaklapne na své místo. Zásobník je nutno zasunovat
rázně tlakem proti pevnému povrchu, aby bylo zajištěno, že se zcela
dostal dovnitř (2b).
Zásobník nebude končit v jedné rovině s inhalátorem, stále uvidíte
stříbrný kroužek na spodní části zásobníku.


Jakmile byl zásobník do inhalátoru zasunut, již jej nevyndávejte.
3
3 Vraťte průhledný vnější obal (G) na své místo.

Průhledný vnější obal již znovu nesundávejte.
10/13
2) Příprava inhalátoru Spiriva Respimat k prvnímu použití


4
4 Inhalátor Spiriva Respimat s uzavřeným zeleným krytem (A) držte
ve svislé poloze. Otáčejte průhledným vnějším obalem (G) ve směru
červených šipek na štítku, dokud se neozve cvaknutí (půl otáčky).


5
5 Otevřete zelený kryt (A) naplno tak, aby plně odskočil.


6
6 Otočte inhalátor Spiriva Respimat směrem k zemi.
Stiskněte tlačítko uvolňující dávku (D). Uzavřete zelený kryt (A).

Opakujte kroky 4, 5 a 6, dokud neuvidíte vystupovat obláček.

Pak opakujte krok 4, 5 a 6 ještě třikrát, aby byl inhalátor
bezpečně připraven k použití.

Nyní je Váš inhalátor Spiriva Respimat připraven
k použití.

Předchozí kroky neovlivní počet dostupných dávek. Po této přípravě
bude Váš inhalátor Spiriva Respimat schopen dodat 60 střiků
(30 léčivých dávek).Denní používání Vašeho inhalátoru Spiriva Respimat

Tento inhalátor budete používat jen JEDNOU DENNĚ.
Pokaždé proveďte DVA STŘIKY.

I
I Držte inhalátor Spiriva Respimat ve svislé poloze s uzavřeným
zeleným krytem (A), čímž se vyhnete nechtěnému uvolnění dávky.
Otáčejte průhledným vnějším obalem (G) ve směru červených
šipek na štítku, dokud se neozve cvaknutí (půl otáčky).


11/13
II
II Otevřete zelený kryt (A) naplno tak, aby plně odskočil. Pomalu a
plně vydechněte, poté sevřete rty těsně kolem konce náustku, aniž
byste jimi překryli vzduchový ventil (C). Směřujte svůj inhalátor
Spiriva Respimat směrem dozadu do hrdla.

Během pomalého a hlubokého nádechu ústy stiskněte prstem
tlačítko uvolňující dávku (D) a pokračujte v pomalém nádechu tak
dlouho, jak můžete. Zadržte dech na 10 sekund nebo na tak
dlouho, jak je to pro Vás pohodlné.

III Opakujte kroky I a II za účelem užití plné dávky.

Inhalátor budete používat jen JEDNOU DENNĚ


Zelený kryt zavřete a nechte uzavřený až do doby, než inhalátor
Spiriva Respimat použijete znovu.

Pokud nebyl inhalátor Spiriva Respimat používán déle než 7 dní,
proveďte jedno stisknutí směrem k zemi. Jestliže inhalátor Spiriva
Respimat nebyl používán více než 21 dní, opakujte kroky 4 až 6, dokud
se neobjeví zřetelný obláček. Pak opakujte kroky 4 až 6 ještě třikrát.Kdy si obstarat nový inhalátor Spiriva Respimat


Inhalátor Spiriva Respimat obsahuje 60 střiků (30 léčivých dávek).
Indikátor dávek přibližně ukazuje zbývající množství léku. Když
ukazatel vstoupí do červené oblasti stupnice, léčba vystačí přibližně na
7 dní (14 střiků). To je okamžik, kdy je třeba si obstarat lékařský předpis
na nový inhalátor Spiriva Respimat.

Jakmile indikátor počtu dávek dosáhne konce červené stupnice (tj. všech
30 dávek bylo využito), inhalátor Spiriva Respimat je prázdný a
automaticky se uzamkne. V tomto okamžiku již průhledným vnějším
obalem nelze otáčet.

Nejpozději po třech měsících používání je nutno inhalátor Spiriva
Respimat znehodnotit, a to i v případě, že lék nebyl zcela spotřebován.


12/13

Co kdyžJak o inhalátor pečovat

Očištění náustku včetně jeho vnitřní kovové součásti provádějte pouze vlhkou látkou nebo tkaninou, a
to nejméně jedenkrát týdně.
Funkci inhalátoru Spiriva Respimat neovlivňují žádné menší změny barvy náustku.

Pokud je to nezbytné, otřete vlhkou látkou i vnější povrch inhalátoru Spiriva Respimat.


Další informace

Inhalátor Spiriva Respimat nesmí být po vložení náplně a nasazení průhledné části znovu rozebírán.

Nedotýkejte se prorážející součástky uvnitř průhledné části.
Co když


Nelze lehce otočit
průhledným obalem

Uzávěr je úplně
vytažený a oddělený
od inhalátoruNelze stisknout
tlačítko uvolňující
dávku.


Průhledný vnější obal
po pootočení
přeskakuje zpět.

Průhledný vnější obal
lze pootočit až za bod
cvaknutí.
Příčina


a) Inhalátor Spiriva Respimat
je již připraven k použití.

b) Inhalátor Spiriva Respimat je
uzamčen po spotřebování 60
střiků (30 léčivých dávek).

Při otvírání byl uzávěr vytažen příliš
silně.
Průhledný vnější obal nebyl
pootočen.Průhledný vnější obal nebyl
pootočen dostatečně daleko.


Buď bylo stisknuto tlačítko
uvolňující dávku nebo byl průhledný
vnější obal
pootočen příliš daleko.
Co dělat


a) Inhalátor Spiriva Respimat
lze v tomto stavu použít.

b) Připravte si k použití nový
inhalátor Spiriva Respimat.


Uzávěr se dá jednoduše zase
připojit.
Pootočte průhledný vnější
obal, dokud se neozve
cvaknutí (půl otáčky).


Připravte inhalátor Spiriva
Respimat k použití pootáčením
průhledného vnějšího obalu až
do okamžiku, kdy se ozve
cvaknutí (půl otáčky).Při uzavřeném zeleném krytu
pootočte průhledný vnější obal
až do okamžiku cvaknutí (půl
otáčky).
13/13


Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
D - 55216 Ingelheim am Rhein
Německo

CE 0123

Recenze

Recenze produktu SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MIKROGRAMU 2X60DÁV Roztok k inhal.

Diskuze

Diskuze k produktu SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MIKROGRAMU 2X60DÁV Roztok k inhal.

Přidat nový příspěvek do diskuze