Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis na močové cesty, ledviny, prostatu

SPASMED 15 30X15MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 28769

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Kód výrobku: 28769
Kód EAN: 8595026459137
Kód SÚKL: 17162
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS
Spasmed působí zmírnění obtíží spojených s častým nucením na močení až s neschopností udržet moč (ve dne a zejména v noci), vyskytujících se jako porucha nervové regulace stahů a uvolnění svalů močového měchýře.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls229251/2011
a příloha k sp.zn. sukls220343/2011


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Spasmed 15
potahované tablety
(trospii chloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete
1. Co je Spasmed 15 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Spasmed 15 užívat
3. Jak se Spasmed 15 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Spasmed 15 uchovávat
6. Další informace


1. CO JE SPASMED 15 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Spasmed patří do skupiny léčiv, které blokují účinky nervového přenašeče (acetylcholinu) převážně na
zakončeních vegetativního nervového systému (nedá se vůlí ovlivnit) v hladké svalovině. Uvolňuje
křeče hladkého svalstva zažívacího a močopohlavního ústrojí.
Spasmed se používá při léčbě příznaků častého a/nebo naléhavého nucení k močení a/nebo při
neschopnosti udržet moč (urgentní inkontinence) u pacientů s hyperaktivním (dráždivým) močovým
měchýřem (poruchy vyprazdňování močového měchýře neznámé příčiny, nebo způsobené některými
nervovými poruchami).


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SPASMED 15 UŽÍVAT

Neužívejte Spasmed 15
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku
Spasmed 15,
- při zadržování moče (retence moče),
- při poruchách srdečního rytmu spojených se zrychlením srdeční činnosti (tachyaritmie) a při
určitém typu svalové ochablosti (myastenia gravis),
- závažným chronickým zánětlivým onemocněním střev (ulcerózní kolitida nebo Crohnova nemoc),
- při poruchách vyprazdňování střeva (toxické megakolon),
2/5
- při glaukomu s úzkým úhlem (zvýšení nitroočního tlaku způsobené zúžením úhlu mezi rohovkou a
duhovkou),
- při poškození ledvin vyžadujícím dialýzu.
Spasmed se nepodává dětem do 12 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Spasmed 15 je zapotřebí
- jestliže trpíte zúžením zažívacího ústrojí (např. pylorostenóza),
- jestliže máte poruchu odtoku moče s rizikem zadržování moče,
- jestliže trpíte autonomní neuropatií (onemocnění periferních nervů),
- jestliže máte brániční kýlu a zánět jícnu,
- a u pacientů, kde zrychlení srdeční činnosti není žádoucí (např. hypertyreóza, ischemická choroba
srdeční, srdeční nedostatečnost).
U pacientů s těžkou poruchou funkce jater se přípravek nedoporučuje pro nedostatek zkušeností
s podáním.
Trospium chlorid (léčivá látka přípravku) je vylučován převážně ledvinami. U pacientů s těžkou
poruchou funkce ledvin bylo pozorováno signifikantní zvýšení plazmatické hladiny. Proto by léčba
u těchto skupin pacientů, i když je funkce ledvin poškozena jen mírně až středně, měla být zahajována
s opatrností.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Mohou se objevit tyto interakce:
- zesílení anticholinergního účinku (jako je sucho v ústech, trávicí obtíže, zácpa) amantadinu (léky
proti Parkinsonově nemoci), tricyklických antidepresiv (léky proti depresi), chinidinu,
disopyramidu (léky upravující poruchy srdečního rytmu) a antihistaminik (léky užívané v léčbě
alergických onemocnění),
- zesílení tachykardizujícího účinku (nadměrné zrychlení srdeční činnosti) betasympatomimetik
(např. léky užívané při astmatu),
- snížení účinku prokinetik (léky používané k léčbě poruch vyprazdňování žaludku, např.
metoklopramid a cisaprid).
Při současném užívání přípravku s léčivy, jako guar, cholestyramin a cholestipol, nelze vyloučit
snížení vstřebávání trospium chloridu. Proto se současné podávání s těmito léčivy nedoporučuje.
Metabolické interakce trospium chloridu s enzymy cytochromu P450 (P450 1A2, 2A6, 2C9, 2C19,
2D6, 2E1, 3A4) nebyly zaznamenány. Vzhledem k typu odbourávání trospium chloridu se žádné
metabolické interakce neočekávají.

Užívání přípravku Spasmed 15 s jídlem a pitím
Přípravek je vhodné užívat s jídlem a zapít sklenicí vody.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
V těhotenství a při kojení smí být Spasmed použit pouze výjimečně z vážných důvodů, o nichž musí
rozhodnout lékař. Pokud otěhotníte během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího
lékaře. V pokusech na zvířatech nebylo prokázáno negativní působení na plod. O použití přípravku
u těhotných žen nejsou k dispozici žádná data.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem k poruchám vidění mohou být ovlivněny Vaše reakce. Máte-li dojem, že Vaše reakce jsou
ovlivněny, neřiďte ani neobsluhujte stroje.
3/5

Důležité informace o některých složkách přípravku Spasmed 15
Přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním,
než začnete Spasmed užívat.


3. JAK SE SPASMED 15 UŽÍVÁ

Vždy užívejte Spasmed přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá denní dávka je 45 mg trospium chloridu.
Po zvážení individuální účinnosti a snášenlivosti může být denní dávka snížena na 30 mg nebo
zvýšena na 90 mg po 4 týdnech léčby.
V následující tabulce je uvedeno doporučené denní dávkování:
Celková denní dávka Dávkování během dne Jednotlivá dávka
45 mg 3x denně 1 potahovaná tableta Spasmed 15 15 mg
90 mg 3x denně 2 potahované tablety Spasmed 15 30 mg
30 mg 2x denně 1 potahovaná tableta Spasmed 15 15 mg
U pacientů s těžkým poškozením ledvin je doporučená dávka 15 mg trospium chloridu 12x denně
nebo 12x každý druhý den.
Pediatrická populace
Spasmed 15 není určen k léčbě dětí do 12 let. Po pečlivém zvážení účinnosti a snášenlivosti může být
v zásadě stanoveno individuální dávkování. V závislosti na věku a tělesné hmotnosti lze považovat za
vhodnou počáteční denní dávku 15 mg (2x7,5 mg) nebo 30 mg (2x15 mg) trospium chloridu.
Tablety se polykají nerozkousané, spolu s jídlem a zapíjejí se sklenicí vody.
Délku léčby určuje lékař, avšak nutnost pokračování léčby by měla být přehodnocována
v pravidelných intervalech každých 36 měsíců.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Spasmed 15, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku nebo při náhodném požití přípravku dítětem, vyhledejte
lékaře.
Mohou se objevit příznaky jako poruchy vidění, zrychlený tep, sucho v ústech nebo zčervenání kůže.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Spasmed 15
Jestliže jste zapomněl(a) užít Spasmed, pokračujte v užívání dále v pravidelných intervalech jako
předtím. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Spasmed 15
O ukončení léčby se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Spasmed nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.

4/5
Časté (vyskytují se u 1 až 10 ze 100 léčených osob):
sucho v ústech, trávicí potíže (dyspepsie), zácpa, bolest žaludku a nevolnost.

Méně časté (vyskytují se u 1 až 10 z 1000 léčených osob):
porucha vidění (porucha akomodační schopnosti oka) u nedostatečně brýlemi korigované
dalekozrakosti; zrychlení srdeční činnosti (tachykardie); dušnost; průjem, nadýmání (flatulence); kožní
vyrážka; poruchy močení (např. reziduální moč); slabost nebo bolest na hrudi.

Vzácné (vyskytují se u 1 až 10 z 10000 léčených osob):
alergické reakce (anafylaxe); rychlá a nepravidelná srdeční činnost (tachyarytmie); otok obličeje,
jazyka a průdušek (angioedém); zadržení (retence) moče; mírné až střední zvýšení hladin jaterních
enzymů v séru.

Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 10000 léčených osob):
bolest hlavy, závrať.

Není známo (z dostupných dat nelze určit):
Stevens-Johnsonův syndrom (SJS), toxická epidermální nekrolýza (TEN).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU SPASMED 15

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Spasmed nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Spasmed 15 obsahuje
Léčivou látkou je trospii chloridum. Jedna potahovaná tableta Spasmed 15 obsahuje trospii chloridum
15 mg.
Pomocnými látkami jsou:
- jádro tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, sodná sůl
karboxymethylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová, povidon 25,
- potahová vrstva tablety: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), mikrokrystalická celulosa, kyselina
stearová.

Jak Spasmed 15 vypadá a co obsahuje toto balení
Spasmed 15 jsou téměř bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně,
o průměru 9 mm. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky. Pro snazší dělení tablet může být vhodné
použít půlič tablet.
Spasmed 15 je dodáván v balení po 30, 50 nebo 100 potahovaných tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
5/5

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 13.3.2013.

Recenze

Recenze produktu SPASMED 15 30X15MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SPASMED 15 30X15MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám