Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

SORBIFER DURULES 100X100MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 137411

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Značka: SORBIFER
Kód výrobku: 137411
Kód EAN: 5995327128856
Kód SÚKL: 119654

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 5) 

sp.zn. sukls194470/2017 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Sorbifer Durules 320 mg/60 mg potahované tablety 

 

ferrosi sulfas hydricus, acidum ascorbicum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje

• 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

• 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

• 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

• 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Sorbifer Durules a k čemu se používá. 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sorbifer Durules užívat. 

3. 

Jak se přípravek Sorbifer Durules užívá. 

4. 

Možné nežádoucí účinky. 

5. 

Jak přípravek Sorbifer Durules uchovávat. 

6. 

Obsah balení a další informace. 

 
 
1. 

Co je Sorbifer Durules a k čemu se používá 

 
Přípravek  Sorbifer Durules  je  určen  k suplementaci  (doplnění)  železa  při  prevenci  a  léčbě  anemie 
(chudokrevnosti). 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sorbifer Durules užívat 

 
Neužívejte přípravek Sorbifer Durules 

• 

jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivé  látky  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

• 

jestliže máte stenózu (zúžení) jícnu nebo jiné obstrukční onemocnění trávicí soustavy. 

• 

jestliže máte onemocnění spojená se zvýšeným ukládáním železa v těle, např. hemochromatózu, 
hemosiderózu. 

• 

jestliže jste podstoupil(a) opakovaně krevní transfuze. 

• 

jestliže  máte  anemii,  která  není  způsobena  nedostatkem  železa,  s výjimkou  stavů,  kdy  je 
nedostatek železa rovněž přítomen. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Sorbifer Durules se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Přípravek  je  účinný  pouze  při  nedostatku  železa.  Před  zahájením  podávání  přípravku  musí  být 
potvrzena  diagnóza  nedostatku  železa.  Tento  lék  nemá  přínos  u  jiných  druhů  anémií,  které  nejsou 
způsobené  nedostatkem  železa  (to  jsou  anémie  spojené  např.  s infekcí  nebo  s chronickými 
onemocněními). 
 
Vzhledem k riziku vzniku vředů v ústech a zabarvení zubů se tablety mají polykat celé a zapíjet vodou 
a  nemají  se  cucat,  žvýkat  ani  zadržovat  v ústech.  Pokud  nemůžete  dodržet  tyto  pokyny  nebo  máte 
potíže s polykáním, obraťte se na svého lékaře. 
 
Informujte svého lékaře, pokud trpíte zánětlivým a vředovým onemocněním trávicího ústrojí, protože 
se mohou zhoršit v průběhu perorální terapie přípravky železa. 

Strana 2 (celkem 5) 

 
Přípravek může způsobit černé zbarvení stolice. 
 
Děti 
Sorbifer Durules nesmí být podáván kojencům a malým dětem do 12 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek
 Sorbifer Durules 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
 
Vyvarujte se souběžného užití přípravku Sorbifer Durules a léků obsahujících následující léčivé látky: 
 

• 

antibakteriální léky obsahující ofloxacin, norfloxacin, levofloxacin, ciprofloxacin, moxifloxacin, 
 

Pokud  se  nelze  vyvarovat  současnému  podávání  přípravku  Sorbifer Durules  a  léků  uvedených  níže, 
má  být  dodržen  co  nejdelší  možný  časový  odstup  mezi  užitím  přípravku  Sorbifer Durules  a  dalšího 
léku. O současném užívání léčivých přípravků se poraďte se svým lékařem. 

 

• 

kaptopril

 (

užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečního selhání), 

• 

deferoxamin (užívaný k odstranění přebytečného železa z těla), 

• 

zinek, 

• 

cimetidin (užívaný při léčbě peptických vředů a pálení žáhy), 

• 

chloramfenikol, tetracykliny (užívané k léčbě bakteriálních infekcí), 

• 

levodopa obsažená v lécích k léčbě Parkinsonovy choroby, 

• 

methyldopa obsažená v lécích k léčbě vysokého krevního tlaku, 

• 

hormony štítné žlázy a léky je obsahující, 

• 

penicilamin obsažený v protizánětlivých lécích a lécích podávaných při onemocněních pojivové 
tkáně  a  u  metabolických  poruch  (při  současném  podávání  penicilaminu  a  železa  se  snižuje 
absorpce obou těchto léků), 

• 

uhličitan  vápenatý  nebo  hořečnatý  obsažené  v doplňcích  stravy  a  hydroxid  hlinitý  nebo 
uhličitan vápenatý nebo hořečnatý obsažené v antacidech vytvářejí komplexy se solemi železa, 
čímž snižují vzájemně vstřebávání, 

• 

klodronát  nebo  risedronát  obsažené  v lécích  k léčbě  osteoporózy  (Sorbifer Durules  snižuje 
vstřebávání těchto přípravků) 

 
Sorbifer
 Durules s jídlem a pitím 
Vstřebávání železa může být sníženo současným požitím čaje, kávy, vajec, mléčných výrobků, chleba 
vyrobeného z celozrnné mouky, cereálií a potravin bohatých na rostlinnou vlákninu. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Doporučené léčebné dávky lze užívat v těhotenství i v období kojení (viz bod 3). 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Schopnosti řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje nejsou podáním přípravku ovlivněny. 
Nejsou známy žádné údaje, které by toto indikovaly. 
 
 
3. 

Jak se Sorbifer Durules užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Tabletu spolkněte celou a zapijte ji vodou. Necucejte ji, nežvýkejte ani nezadržujte v ústech. 
Potahované tablety by nikdy neměly být užívány v poloze vleže. 

Strana 3 (celkem 5) 

 
Doporučené dávky jsou: 
Doporučená dávka u dospělých a dospívajících (nad 12 let věku) je dvakrát denně jedna potahovaná 
tableta.  
Je-li třeba, může být dávka z důvodu nežádoucích účinků snížena na polovinu (1 potahovaná tableta 
denně). 
Je-li  třeba,  může  být  u  anemie  způsobené  nedostatkem  železa  dávka  zvýšena  na  3−4 potahované 
tablety denně, podávané rozděleně ve dvou dávkách (ráno a večer). 
 
V těhotenství je doporučená dávka jedna potahovaná tableta denně během prvních 6 měsíců a dvakrát 
denně jedna potahovaná tableta v třetím trimestru a v období kojení. 
 
Doba trvání léčby má být stanovena individuálně na základě opakovaných krevních testů. 
 
Použití u dětí (ve věku do 12 let) 
Přípravek nesmí být podáván kojencům a malým dětem (ve věku do 12 let). 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Sorbifer Durules, než jste měl(a) 
Pokud jste nedopatřením požil(a) větší množství tablet, kontaktujte ihned svého lékaře nebo jděte do 
nejbližší nemocnice. Předávkování je obzvláště nebezpečné pro malé děti 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sorbifer Durules 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Sorbifer Durules 
Nepřestávejte přípravek užívat bez porady se svým lékařem, i když je již upraven nedostatek železa. 
Pokračujte  v léčbě  podle  pokynů  lékaře,  abyste  dorovnal(a)  zásoby  železa  v těle  (asi  2 měsíce). 
V případě symptomatického nedostatku železa trvá léčba obvykle 3 až 6 měsíců. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Poraďte se svým lékařem, jestliže se vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků: 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

• 

pocit na zvracení,  

• 

bolest břicha,  

• 

průjem,  

• 

zácpa. 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob)

• 

vřed jícnu (otevřená rána ve sliznici jícnu),  

• 

stenóza (zúžení) jícnu. 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 

• 

závažná  alergická  reakce,  která  způsobuje  potíže  s dýcháním  nebo  závratě  (anafylaktická 
reakce). Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc. 

• 

závažná  alergická  reakce,  která  způsobuje  otok  obličeje  nebo  hrdla  (angioedém).  Vyhledejte 
okamžitou lékařskou pomoc. 

• 

kožní vyrážka. 

Strana 4 (celkem 5) 

• 

Vředy  v ústech  (v případě  nesprávného  používání,  pokud  se  tablety  žvýkají,  cucají  nebo 
zadržují v ústech) Starší pacienti a pacienti s obtížemi při polykání mohou být rovněž ohroženi 
vznikem vředů v hrdle, jícnu nebo průduškách, pokud tableta pronikne do dýchacích cest. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: http://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek Sorbifer Durules uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek,  pokud  si  všimnete  viditelných  známek  snížené  jakosti  (např.  změna 
barvy). 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Sorbifer
 Durules obsahuje 
Léčivými látkami jsou: jedna potahovaná tableta obsahuje  ferrosi sulfas hydricus 320 mg [odpovídá 
100 mg Fe

2+

] a acidum ascorbicum 60 mg.   

 
Pomocnými látkami jsou:  
jádro tablety: povidon 25, polyethylen, karbomer 934, magnesium-stearát; 
potahová  vrstva:  hypromelosa,  makrogol  6000,  oxid  titaničitý  (E171),  žlutý  oxid  železitý  (E172), 
tvrdý parafin. 
 
Jak přípravek Sorbifer Durules vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis  přípravku:
  okrově  žlutá,  mírně  konvexní  potahovaná  tableta  čočkovitého  tvaru, 
charakteristické vůně s  nápisem “Z” na jedné straně. 
 
Velikost balení: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 potahovaných tablet. 
Držitel rozhodnutí o registraci  
EGIS Pharmaceuticals PLC 
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38 
Maďarsko 
Vyrábí se ve spolupráci s AstraZeneca, Švédsko. 

Strana 5 (celkem 5) 

 
Výrobce  
EGIS PHARMACEUTICALS PLC 
9900 Körmend, Mátyás kir. u. 65  
Maďarsko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16. 8. 2017 

Recenze

Recenze produktu SORBIFER DURULES 100X100MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SORBIFER DURULES 100X100MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám