Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Merck spol.s r.o.
Kód výrobku: 96438
Kód EAN:
Kód SÚKL: 125135
Držitel rozhodnutí: Merck spol.s r.o.
Proč mi lékař předepsal Singulair? Lékař Vám předepsal Singulair: - v rámci integrované léčby astmatu, především k zabránění projevů astmatu během dne i noci. Singulair působí také preventivně proti zúžení dýchacích cest při tělesném pohybu. - k léčbě sezónních alergií, včetně denních a nočních příznaků, neprůchodnosti nosu, výtoku z nosu, svědění v nose a kýchání; neprůchodnosti nosu při probuzení, potíží při usínání a probouzení se v noci; slzení, svědění, zarudlých a oteklých očí. Singulair je určen pro dospělé a děti od 3 let. Co je to astma? Astma je chronické onemocnění plic. Nemůže být zcela vyléčeno, ale může být léčeno. Pro astma jsou typické: Zúžené dýchací cesty a z toho plynoucí obtížné dýchání. Zlepšení nebo zhoršení závisí na různých okolnostech. Zánět dýchacích cest; jejich výstelka je zduřená. Citlivost dýchacích cest, které reagují na mnoho podnětů, jako je cigaretový kouř, pyl nebo studený vzduch. Příznaky astmatu jsou: Kašel, sípání a pocit sevřenosti na hrudi. Sípání však nemusí být přítomno u všech pacientů s astmatem. Pro některé nemocné může být jediným příznakem kašel. Obtíže se často projevují v noci a po fyzické námaze. Jak zjistím, že mám astma? Váš lékař určí, jestli máte astma na základě Vašich potíží a podle toho, jak jste schopni vydechnout vzduch z plic. Lékař může získat orientaci o funkci Vašich plic pomocí výdechoměru (přístroje, zvaného "peak flow meter") nebo vyšetřit plicní funkce přístrojem tzv. spirometrem. Léčba může zajistit kontrolu nad astmatem. Je důležité léčit i mírné příznaky astmatu. Tím se můžete chránit proti zhoršení. Jak by se mělo astma léčit? Aby se zabránilo astmatickým potížím a zlepšilo se Vaše dýchání, budete muset úzce spolupracovat s lékařem: Sestavit plán, jak vyloučit nebo omezit kontakt s podněty, které mohou vyvolat astmatický záchvat (např. kouření, včetně pasivního kuřáctví, roztoči v domácím prachu, švábi, plísně, pyl, zvířecí chlupy, změny počasí a teploty, infekce horních cest dýchacích, jako je např. rýma). Sestavit plán léčby, který by nejlépe zajišťoval kontrolu nad Vaším astmatem. Jak Singulair léčí astma? Singulair blokuje látky v plicích, zvané leukotrieny, které způsobují zúžení a zánět dýchacích cest. Proč je důležité užívat lék podle předpisu? Užívání léku podle instrukcí lékaře může pomoci zmírnit sílu astmatu a výskyt astmatických záchvatů. Co jsou to sezónní alergie? Sezónní alergie (známé také jako senná rýma nebo sezónní alergická rýma) jsou alergickou odpovědí, často vyvolanou vzduchem neseným pylem stromů, travin a plevelu. Mezi denní a noční příznaky sezónních alergií běžně patří: - ucpaný nos, výtok z nosu, svědění v nose; - kýchání; - vodnaté, oteklé, zarudlé a svědící oči. Co bych měl vědět před a během užívání přípravku Singulair? Pro Vás nebo pro Vaše dítě je důležité užívat Singulair denně podle předpisu lékaře, a to i tehdy, když Vy nebo Vaše dítě nemáte žádné obtíže nebo astmatický záchvat. Jestliže se astmatické obtíže u Vás nebo u Vašeho dítěte zhorší, je třeba neprodleně vyhledat lékaře. Tablety přípravku Singulair pro užití ústy nejsou určeny pro léčbu akutního astmatického záchvatu. Jestliže se objeví akutní záchvat, je třeba se řídit pokyny lékaře, které Vám nebo Vašemu dítěti sdělil pro tento případ.

Příbalový leták

1 / 5
sp.zn. sukls107821/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SINGULAIR 10
potahované tablety
montelukastum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek SINGULAIR a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SINGULAIR užívat
3. Jak se přípravek SINGULAIR užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek SINGULAIR uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK SINGULAIR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek SINGULAIR je antagonista leukotrienového receptoru, který blokuje látky, zvané
leukotrieny. Leukotrieny způsobují zúžení a zduření dýchacích cest v plicích a rovněž vyvolávají
příznaky alergie. Blokováním leukotrienů přípravek SINGULAIR zmírňuje příznaky astmatu, pomáhá
zvládat astma a zmírňuje příznaky sezónní alergie (známé také jako senná rýma nebo sezónní
alergická rýma).

Ošetřující lékař předepsal přípravek SINGULAIR k léčbě astmatu, k prevenci denních a nočních
příznaků astmatu.
Přípravek SINGULAIR se používá k léčbě pacientů, jimž jejich léky odpovídajícím způsobem
nepomáhají a kteří potřebují další léčbu.
Přípravek SINGULAIR rovněž pomáhá zabránit zúžení dýchacích cest navozenému námahou.
U těch astmatických pacientů, u kterých je přípravek SINGULAIR indikován při astmatu, může
rovněž poskytnou úlevu od příznaků sezónní alergické rýmy.

Ošetřující lékař určí, jak přípravek SINGULAIR používat v závislosti na příznacích a závažnosti
astmatu.

Co je astma?
Astma je dlouhodobé onemocnění.
Astma zahrnuje:
potíže s dechem způsobené zúženými dýchacími cestami. Toto zúžení dýchacích cest se
zhoršuje a zlepšuje v reakci na různé stavy.
citlivé dýchací cesty, které reagují na mnohé podněty, jako je cigaretový kouř, pyl,
studený vzduch nebo námaha.
otok (zánět) výstelky dýchacích cest.
Příznaky astmatu zahrnují: kašel, sípání a tíseň na hrudi.

2 / 5

Co jsou sezónní alergie?
Sezónní alergie (rovněž známé také jako senná rýma nebo sezónní alergická rýma) jsou alergickou
dopovědí často způsobovanou polétavým pylem ze stromů, trav a bylin. Příznaky sezónních alergií
mohou typicky zahrnovat: ucpaný nos, výtok z nosu, svědění v nose; kýchání; slzící, opuchlé, červené,
svědící oči.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
SINGULAIR UŽÍVAT

Informujte ošetřujícího lékaře o veškerých zdravotních potížích nebo alergiích, kterými jste nyní
postižen/a nebo jimiž jste byl/a postižen/a v minulosti.

Neužívejte přípravek SINGULAIR, pokud

jste alergický/á (přecitlivělý/á) na montelukast nebo na kteroukoli další složku přípravku
SINGULAIR (viz bod 6. DALŠÍ INFORMACE).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku SINGULAIR je zapotřebí
Pokud se astma nebo dýchání zhorší, ihned se obraťte na ošetřujícího lékaře.
Perorální přípravek SINGULAIR není určen k léčbě akutních astmatických záchvatů. Pokud
k záchvatu dojde, postupujte podle pokynů, které Vám dal lékař. Vždy u sebe mějte
protiastmatickou inhalační záchrannou medikaci.
Je důležité, abyste užíval/a všechny antiastmatické léky, které Vám lékař předepsal. Přípravek
SINGULAIR se nesmí používat místo jiných antiastmatických léků, které Vám předepsal
ošetřující lékař.
Pokud užíváte antiastmatika, mějte na mysli, že pokud se u Vás vyvinou příznaky, jako je
chřipku připomínající onemocnění, mravenčení nebo necitlivost v rukou či nohou, zhoršení
plicních příznaků a/nebo vyrážka, musíte se obrátit na ošetřujícího lékaře.
Nesmíte užívat kyselinu acetylsalicylovou (aspirin) ani protizánětlivé léky (rovněž známé jako
nesteroidní antirevmatika), pokud zhoršují Vaše astma.

Použití u dětí
Pro děti ve věku 2 až 5 let je k dispozici přípravek SINGULAIR 4 Mini, žvýkací tablety a přípravek
SINGULAIR 4 mg granule.
Pro děti ve věku 6 až 14 let je k dispozici přípravek SINGULAIR 5 Junior, žvýkací tablety.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé léky mohou ovlivňovat působení přípravku SINGULAIR, případně přípravek SINGULAIR
může mít vliv na působení jiných léků, které užíváte.

Prosím, informujte ošetřujícího lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste
užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Předtím, než začnete přípravek SINGULAIR užívat, informujte ošetřujícího lékaře, pokud užíváte
následující léky:
fenobarbital (používá se k léčbě epilepsie)
fenytoin (používá se k léčbě epilepsie)
rifampicin (používá se k léčbě tuberkulózy a některých jiných infekcí)

Užívání přípravku SINGULAIR s jídlem a pitím
Přípravek SINGULAIR lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

3 / 5

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Použití v těhotenství
Těhotné ženy nebo ženy otěhotnění plánující se musí před zahájením užívání přípravku SINGULAIR
obrátit na lékaře.Ošetřující lékař vyhodnotí, zda během této doby můžete přípravek SINGULAIR
užívat.

Použití během kojení
Není známo, zda se přípravek SINGULAIR objevuje v mateřském mléce. Jestliže kojíte nebo kojit
hodláte, musíte se před užíváním přípravku SINGULAIR obrátit na svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neočekává se, že by přípravek SINGULAIR ovlivňoval Vaši schopnost řídit automobil nebo
obsluhovat stroje. Individuální odpovědi na léčbu se však mohou lišit. Jisté nežádoucí účinky (jako je
závrať a malátnost), které byly u přípravku SINGULAIR velmi vzácně hlášeny, mohou u některých
pacientů ovlivnit jejich schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku SINGULAIR
Přípravek SINGULAIR 10, potahované tablety obsahuje laktózu. Pokud Vám ošetřující lékař řekl, že
nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem, než začnete tento léčivý přípravek
užívat.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK SINGULAIR UŽÍVÁ

Musíte užívat pouze jednu tabletu přípravku SINGULAIR jednou denně podle předpisu
lékaře.
Přípravek je nutno užívat i když nemáte žádné příznaky nebo i když máte akutní záchvat
astmatu.
Vždy užívejte přípravek SINGULAIR podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívá se ústy.

Dospělí ve věku 15 let a starší
Užívá se jedna 10mg tableta večer. Přípravek SINGULAIR lze užívat s jídlem nebo bez jídla.
Pokud užíváte přípravek SINGULAIR, přesvědčte se, že neužíváte žádné jiné přípravky obsahující
stejnou účinnou látku, montelukast.

Jestliže jste užil/a více přípravku SINGULAIR, než jste měl/a
Ihned se obraťte na ošetřujícího lékaře se žádostí o radu.
Většina hlášení o předávkování neobsahuje žádné nežádoucí účinky. Nejčastěji se vyskytující hlášené
příznaky při předávkování u dospělých a dětí zahrnovaly bolesti břicha, ospalost, žízeň, bolesti hlavy,
zvracení a hyperaktivitu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek SINGULAIR
Snažte se přípravek SINGULAIR podávat podle předpisu. Pokud dávku vynecháte, prostě pokračujte
podle obvyklého schématu jednu tabletu jednou denně.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže přestanete přípravek SINGULAIR užívat
Přípravek SINGULAIR může léčit astma, pouze pokud jej užíváte trvale.
Je důležité, abyste přípravek SINGULAIR užíval/a tak dlouho, jak jej ošetřující lékař bude
předepisovat. Pomůže při zvládání astmatu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4 / 5


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek SINGULAIR nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

V klinických hodnoceních s přípravkem SINGULAIR 10, potahované tablety byly nejčastěji
hlášenými nežádoucími účinky (objevují se u alespoň 1 ze 100 pacientů a u méně než 1 z 10 pacientů),
u nichž se mělo za to, že souvisí s přípravkem SINGULAIR, následující:
bolesti břicha
bolesti hlavy
Tyto nežádoucí účinky byly obvykle mírné a vyskytovaly se častěji u pacientů léčených přípravkem
SINGULAIR, než u pacientů léčených placebem (pilulka bez léčivé látky).
Navíc po uvedení léku na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
infekce horních dýchacích cest
zvýšený sklon ke krvácení
alergické reakce včetně vyrážky, otoku tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou
způsobovat potíže s dýcháním nebo polykáním
změny chování a nálady [abnormální sny včetně nočních můr, halucinace, podrážděnost, pocit
úzkosti, neklid, agitovanost včetně agresivního nebo nepřátelského chování, třes, deprese,
špatné spaní, náměsíčnost, sebevražedné myšlenky a chování (ve velmi vzácných případech)];
závrať, malátnost, mravenčení/necitlivost, záchvaty křečí
bušení srdce
krvácení z nosu
průjem, sucho v ústech, poruchy trávení, nevolnost, zvracení
hepatitida (zánět jater)
tvorba modřin, svědění, kopřivka, jemné červené uzly pod kůží nejčastěji na bércích
(erythema nodosum)
bolest kloubů nebo svalů, svalové křeče
únava, pocit nevolnosti, otok, horečka

U astmatických pacientů léčených montelukastem byly hlášeny velmi vzácné případy kombinace
příznaků, jako je onemocnění podobné chřipce, mravenčení nebo necitlivost v pažích a nohou,
zhoršení plicních příznaků a/nebo vyrážka (Churg-Straussův syndrom). Pokud se u Vás vyskytne
jeden nebo více těchto příznaků, musíte o tom bezodkladně informovat ošetřujícího lékaře.

Požádejte ošetřujícího lékaře nebo lékárníka o více informací o nežádoucích účincích. Pokud se
kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK SE PŘÍPRAVEK SINGULAIR UCHOVÁVÁ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Přípravek SINGULAIR nepoužívejte po datu uvedeném na blistru šesti číslicemi za EXP. První
dvě číslice označují měsíc; poslední čtyři číslice označují rok. Doba použitelnosti tohoto léku se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


5 / 5

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek SINGULAIR obsahuje

Léčivou látkou je montelukast.
Jedna tableta SINGULAIR 10 obsahuje 10,4 mg montelukastum natricum, což odpovídá 10 mg
montelukastu.

Pomocnými látkami jsou:
mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy (83,9 mg), sodná sůl kroskarmelosy, hyprolosa
(E 463) a magnesium-stearát.
Potah tablety: hypromelosa, hyprolosa (E 463), oxid titaničitý (E 171), červený a žlutý oxid
železitý (E 172) a karnaubský vosk.

Jak přípravek SINGULAIR vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety přípravku SINGULAIR jsou: světle béžové, čtverhranné, bikonvexní potahované tablety,
které mají na jedné straně vyraženo "SINGULAIR" a na druhé "MSD 117".

7 potahovaných tablet
28 potahovaných tablet
98 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Informace podává
Merck Sharp & Dohme B.V. Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Waarderweg 39 Evropská 2588/33a
N-2031 BN HAARLEM 160 00 Praha 6
Nizozemsko Tel: + 420 233 010 111
Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
17.7.2013

Recenze

Recenze produktu SINGULAIR 10 98X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SINGULAIR 10 98X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze