Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis

SIMVAX 20 50X20MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19124

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 19124
Kód EAN:
Kód SÚKL: 49917
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Proč se užívá přípravek Simvax? Přípravek Simvax se používá ke snížení nadměrně vysoké hladiny cholesterolu v krvi. Cholesterol může vyvolat srdeční onemocnění zúžením cév a omezením přívodu živin a kyslíku k srdci. Toto porušení, ztuhnutí tepen se nazývá ateroskleróza. Ta může vyvolat bolesti u srdce (anginu pektoris) a srdeční záchvat. Trpíte-li srdeční anginou resp. onemocněním věnčitých (koronárních) srdečních cév, může Vám Váš lékař předepsat přípravek Simvax, a tím snížit riziko, že bude pro zvýšení krevního zásobení Vašeho srdce nutno přikročit k chirurgickému výkonu. Simvax také zpomaluje postup aterosklerózy a může i omezit rozvoj nových aterosklerotických změn. Tento přípravek předepsal lékař osobně Vám a neměl byste jej dát nikomu jinému.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls52851/2016 
a sp.zn. sukls238909/2015 

 

 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

SIMVAX 20 

 

potahované tablety 

simvastatinum 

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje 
pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz 
bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Simvax a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Simvax užívat  

3. 

Jak se přípravek Simvax užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Simvax uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
 
1. 

CO JE PŘÍPRAVEK  SIMVAX  A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Přípravek Simvax obsahuje léčivou látku simvastatin. Přípravek Simvax je lék používaný ke snížení hladin 
celkového cholesterolu, „špatného“ cholesterolu (LDL cholesterol) a tukových látek nazývaných triglyceridy v 
krvi. Kromě toho přípravek Simvax zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterol). Přípravek Simvax 
je zástupcem třídy léčiv nazývaných statiny.  
 
Cholesterol je jednou z několika tukových látek nacházejících se v krevním řečišti. Celkový cholesterol se skládá 
zejména z LDL a HDL cholesterolu.  
 
LDL cholesterol se často nazývá „špatný“ cholesterol, protože se může hromadit ve stěnách Vašich tepen, kde 
vytvoří plát. Takovéto nahromadění v plátu může případně vést k zúžení tepen. Toto zúžení může poté zpomalit 
nebo zablokovat průtok krve do životně důležitých orgánů, jako je srdce a mozek. Toto zablokování krevního 
průtoku může vést k srdečnímu infarktu nebo mrtvici.  
 
HDL cholesterol se často nazývá „dobrý“ cholesterol, protože napomáhá bránit špatnému cholesterolu v 
hromadění se v tepnách a chrání tak proti onemocněním  srdce.  
 
Triglyceridy jsou jinou formou tuku v krvi, která může zvyšovat riziko onemocnění srdce.  
 
Během užívání tohoto léčivého přípravku musíte dál dodržovat dietu na snižování hladin cholesterolu.  
 
Přípravek Simvax se používá jako doplněk k cholesterol snižující dietě, pokud trpíte:  

 

  zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi (primární hypercholesterolemie) nebo zvýšenými hladinami tuků v 

krvi (smíšená hyperlipidemie) 

  dědičným onemocněním (homozygotní familiární hypercholesterolemií), které zvyšuje hladinu 

cholesterolu v krvi. Můžete být také léčeni jiným způsobem.  

  ischemickou chorobou srdeční (ICHS) nebo pokud jste vysoce ohroženi ICHS (protože máte cukrovku 

nebo máte v anamnéze mrtvici nebo jiné cévní onemocnění). Přípravek Simvax může prodloužit život 
snížením rizika problémů se srdečním onemocněním, bez ohledu na množství cholesterolu v krvi.  

 
U většiny lidí nejsou pozorovatelné žádné bezprostřední projevy  vysokého cholesterolu. Váš lékař Vám může 
cholesterol změřit jednoduchým krevním testem. Lékaře navštěvujte pravidelně, sledujte svůj cholesterol a své cíle 
probírejte se svým lékařem.   
 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK SIMVAX UŽÍVAT 

 
Neužívejte přípravek Simvax
 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  simvastatin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku  (uvedenou 

v bodě 6). 

-  jestliže máte v současnosti problémy s játry. 
-  jestliže jste těhotná anebo kojíte. 
-  jestliže užíváte lék(y) s jednou nebo více z následujících léčivých látek: 

itrakonazol, ketokonazol, posakonazol nebo vorikonazol (používané k léčbě plísňových infekcí), 

erythromycin, klarithromycin nebo telithromycin (používané k léčbě infekcí), 

inhibitory  HIVproteázy,  jako  je  indinavir,  nelfinavir,  ritonavir  a  sachinavir  (inhibitory 
HIVproteázy se používají k léčbě infekce HIV), 

boceprevir nebo telaprevir (používané k léčbě infekce virem hepatitidy C), 

nefazodon (používaný k léčbě depresí), 

kobicistat 

gemfibrozil (používaný ke snížení cholesterolu), 

cyklosporin (používaný u pacientů po transplantaci orgánů), 

danazol (umělý hormon používaný k léčbě endometriózy, což je stav, kdy sliznice dělohy vyrůstá 
mimo dělohu).  

-  jestliže užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) nebo Vám byl podáván lék nazývaný kyselina 

fusidová (používaný k léčbě bakteriálních infekcí). 

Neužívejte vyšší dávku přípravku Simvax než 40 mg, pokud užíváte lomitapid (používá se k léčbě závažných a 
vzácných genetických poruch souvisejících s cholesterolem).Pokud si nejste jistý(á), zda lék, který užíváte, je na 
výše uvedeném seznamu, poraďte se se svým lékařem.  
 
Upozornění a opatření 
Informujte svého lékaře:  

o všech svých zdravotních problémech včetně alergií.  

jestliže požíváte velká množství alkoholu.  

jestliže jste někdy v minulosti měl(a) onemocnění jater. Přípravek Simvax pro Vás nemusí být 
vhodný.  

pokud se u Vás plánuje operace. Může být potřeba, abyste užívání přípravku Simvax na krátký čas 
přerušil(a). 

jestliže užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) léčivý přípravek obsahující kyselinu fusidovou (k léčbě 

bakteriální infekce), podávaný ústy nebo ve formě injekcí. Kombinace kyseliny fusidové a přípravku Simvax 
může vést k závažným svalovým obtížím (rhabdomyolýza).

 

-  pokud jste asijského původu, protože pro Vás může být vhodná jiná dávka.  

 
Váš lékař Vám musí udělat krevní testy předtím, než začnete užívat přípravek Simvax a pokud máte během 
užívání přípravku Simvax jakékoli příznaky problémů s játry. Tím se zkontroluje, jak dobře pracují Vaše játra.  
Váš lékař může také požadovat provedení krevních testů, aby zkontroloval, jak dobře Vaše játra fungují poté, co 
jste začal(a) užívat přípravek Simvax.  

 

 
V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude Váš lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro 
vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukrů nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo vysoký krevní 
tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik cukrovky.  
 
Informujte svého lékaře, pokud máte závažné plicní onemocnění  
 
Okamžitě vyhledejte svého lékaře, pokud pocítíte nevysvětlitelnou bolest, citlivost nebo slabost ve svalech. 
To proto, že ve vzácných případech mohou být svalové potíže závažné, mohou zahrnovat rozpad svalů 
vedoucí k poškození ledvin a ve velmi vzácných případech i smrt. 
 
 
Riziko rozpadu svalů je větší při vyšších dávkách přípravku Simvax, zejména při dávce 80 mg. Riziko rozpadu 
svalů  je  rovněž  vyšší  u  některých  pacientů.  Pokud  se  na  Vás  vztahuje  jakákoliv  z  následujících  záležitostí, 
proberte je se svým lékařem: 

-  požíváte velká množství alkoholu 
-  máte problémy s ledvinami 
-  máte problémy se štítnou žlázou 
-  je Vám 65 let a více. 
-  jste žena. 
-  kdykoli  v  minulosti  jste  měl(a)  během  léčby  léky  snižujícími  cholesterol  nazývanými  “statiny”  nebo 

fibráty problémy se svaly  

-  Vy nebo Váš blízký příbuzný máte dědičnou chorobu svalů 

 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka, také pokud trpíte svalovou slabostí, která přetrvává. Pro diagnostiku a 
léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky. 
 
Děti a dospívající  
Bezpečnost  a  účinnost  přípravku  Simvax  byla  studována  u  chlapců  ve  věku  10  až  17  let  a  u  děvčat,  které  už 
alespoň rok mají menstruaci (viz bod 3: Jak se přípravek Simvax užívá). Přípravek Simvax nebyl studován u dětí 
ve věku méně než 10 let. Pro více informací kontaktujte svého lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Simvax  
Informujte  svého  lékaře  o  všech  lécích  s  kteroukoli  z  následujících  léčivých  látek,  které  užíváte,  které  jste  v 
nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Užívání přípravku Simvax s kterýmkoli z těchto léčivých 
přípravků  může  zvýšit  riziko  svalových  problémů  (některé  z  nich  již  byly  uvedeny  výše  v  části  “Neužívejte 
přípravek Simvax”).  

-  cyklosporin (často používaný u pacientů po transplantaci orgánů)  
-  danazol (umělý hormon používaný k léčbě endometriózy, což je stav, kdy sliznice dělohy vyrůstá mimo 

dělohu)  

-  léčivé  přípravky  s  léčivými  látkami  jako  itrakonazol,  ketokonazol,  flukonazol,  posakonazol  nebo 

vorikonazol (používané k léčbě plísňových infekcí)  

-  fibráty s léčivou látkou jako je gemfibrozil a bezafibrát (léky snižující cholesterol)  
-  erythromycin,  klarithromycin,  telithromycin  nebo  kyselina  fusidová  (používané  k  léčbě  bakteriálních 

infekcí)  

-  Pokud  potřebujete  užívat  kyselinu  fusidovou  perorálně  (ústy)  k léčbě  bakteriální  infekce,  budete  muset 

dočasně  přerušit  léčbu  tímto  léčivým  přípravkem.  Váš  lékař  Vám  sdělí,  kdy  bude  bezpečné  v léčbě 
přípravkem  Simvax  znovu  pokračovat.  Užívání  přípravku  Simvax  s  kyselinou  fusidovou  může  vzácně 
vést  ke  svalové  slabosti,  bolesti  nebo  citlivosti  svalů  (příznaky  tzv.  rhabdomyolýzy).  Více  informací  o 
rhabdomyolýze  viz  bod  4.

 

inhibitory  HIVproteázy  jako  je  indinavir,  nelfinavir,  ritonavir  a  sachinavir 

(používané k léčbě AIDS)  

-  boceprevir nebo telaprevir (používané k léčbě infekce virem hepatitidy C)  
-  nefazodon (používaný k léčbě depresí)  
-  léčivé přípravky obsahující léčivou látku kobicistat 
-  amiodaron (používaný k léčbě nepravidelného srdečního rytmu)  
-  verapamil,  diltiazem  nebo  amlodipin  (používané  k  léčbě  vysokého  krevního  tlaku,  bolesti  na  hrudi 

související se srdeční chorobou nebo jinými srdečními stavy) 

 

-  lomitapid (používaný k léčbě závažných a vzácných genetických poruch souvisejících s cholesterolem)  
-  kolchicin (používaný k léčbě dny).  

 
Stejně jako u výše uvedených léků, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste v nedávné 
době užíval(a) jakékoli jiné léky, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zejména svého lékaře 
informujte, pokud užíváte léčivý přípravek (přípravky) s kteroukoli z následujících léčivých látek:  

-  léčivé  přípravky  s  léčivou  látkou  zabraňující  srážení  krve  jako  je  warfarin,  fenprokumon  nebo 

acenokumarol (antikoagulancia)  

-  fenofibrát (také používaný ke snížení cholesterolu)  
-  niacin (také používaný ke snížení cholesterolu) 
-  rifampicin (používaný k léčbě tuberkulózy).  

 
 
O  tom,  že  užíváte  přípravek  Simvax  rovněž  musíte  informovat  každého  lékaře,  který  Vám  bude  předepisovat 
nový lék. 
 
 
Přípravek Simvax  s jídlem a pitím 
Grapefruitová šťáva obsahuje jednu nebo více složek, které mění metabolismus některých léků včetně přípravku 
Simvax. Konzumaci grapefruitové šťávy je nutno se vyhnout. 
 
Těhotenství a kojení 
Přípravek Simvax neužívejte, pokud jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo pokud máte za to, že byste mohla být 
těhotná. Pokud otěhotníte během užívání přípravku Simvax, ihned jej přestaňte užívat a obraťte se na svého lékaře. 
Přípravek Simvax neužívejte, pokud kojíte, protože není známo, zda se tento lék nevylučuje do mateřského mléka.  
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nepředpokládá se, že by přípravek Simvax měl vliv na Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Je však nutno 
vzít v úvahu, že někteří lidé mají po užití přípravku Simvax závrať. 
 
Přípravek  Simvax  obsahuje  laktózu.  Pokud  Vám  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým 
lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK SIMVAX UŽÍVÁ 

 
Váš  lékař  určí,  jaká  síla  tablety  je  pro  Vás  vhodná  podle  Vašeho  stavu,  Vaší  současné  léčby  a  stupně  Vašeho 
osobního rizika. 
Vždy užívejte přípravek Simvax přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem.  
Během užívání přípravku Simvax musíte dále dodržovat dietu snižující cholesterol.  
 
Dávkování:  
Doporučená dávka přípravku Simvax je 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg nebo 80 mg užitá perorálně (ústy) jednou 
denně.  V případě dávkování 5 mg, je nutno použít přípravek se stejnou účinnou látkou vhodnější síly. 
 
Dospělí:  
Obvyklá počáteční dávka je 10, 20 nebo v některých případech 40 mg denně. Váš lékař Vám může upravit 
dávkování nejdříve po 4 týdnech na maximální hodnotu 80 mg denně. Neužívejte více než 80 mg denně.  
 
Váš lékař může předepsat nižší dávku, zejména pokud užíváte některé léčivé přípravky uvedené výše nebo máte 
určité onemocnění ledvin.  
 
80mg dávka se doporučuje pouze dospělým pacientům s velmi vysokými hladinami cholesterolu a s vysokým 
rizikem problémů se srdeční chorobou, u nichž se nedosáhlo požadované hladiny cholesterolu při nižších dávkách.  

 

 
Použití u dětí a dospívajících:  
Pro děti (10-17 let věku) je doporučená počáteční dávka 10 mg denně večer. Maximální doporučená dávka je 40 
mg denně.  
 
Způsob a délka podávání:  
Přípravek Simvax užívejte večer. Můžete jej užívat s jídlem nebo bez jídla. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Užívejte přípravek Simvax, dokud Vám lékař neřekne, že máte přestat.  
 
Pokud  lékař  předepsal  přípravek  Simvax  spolu  s  jiným  léčivým  přípravkem  ke  snižování  cholesterolu 
obsahujícím sekvestrant žlučových kyselin, musíte přípravek Simvax užívat alespoň 2 hodiny před nebo 4 hodiny 
po užití sekvestrantu žlučových kyselin. 
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Simvax,  než jste měl(a) 
Obraťte se prosím na svého lékaře nebo lékárníka 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Simvax

 

Nezdvojnásobujte dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Jednoduše další den užijte obvyklé množství 
přípravku Simvax v obvyklou dobu.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Simvax  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka, protože Váš cholesterol se může opět zvýšit.  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky,  může mít i přípravek Simvax nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Následující pojmy se používají k popisu četnosti hlášení nežádoucích účinků:  

-  Vzácné (může se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů)  
-  Velmi vzácné (může se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů)  
-  Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)  

 
Byly hlášeny následující vzácné závažné nežádoucí účinky.  
Pokud se vyskytne kterýkoli z těchto závažných nežádoucích účinků, přestaňte tento lék užívat a ihned se 
obraťte na svého lékaře nebo jděte na pohotovost nejbližší nemocnice. 
 

-  svalová bolest, citlivost, slabost svalů nebo svalové křeče. Ve vzácných případech mohou tyto problémy se 

svaly být závažné, včetně rozpadu svalů vedoucího k poškození ledvin, přičemž velmi vzácně došlo k 
úmrtím.  

-  hypersenzitivní (alergické) reakce včetně:  

otoku tváře, jazyka a hrdla, což může způsobit potíže při dýchání  

silné bolesti svalů, obvykle v ramenou a kyčlích  

vyrážky se slabostí v končetinách a svalech krku  

bolesti nebo zánětu kloubů (polymyalgia rheumatica)  

zánětu cév (vaskulitida)  

neobvyklé tvorby modřin, kožních vyrážek a otoku (dermatomyositida), kopřivky, citlivosti kůže 
na slunce, horečky, zarudnutí  

dušnosti (dyspnoe) a pocitu nepohody  

obrazu choroby připomínající lupénku (včetně vyrážky, problémů s klouby a účinků na krvinky)  

-  zánět jater s následujícími příznaky: zežloutnutí kůže a bělma očí, svědění, tmavě zbarvená moč nebo   

             světlá stolice, pocit únavy nebo slabosti, ztráta chuti k jídlu; selhání jater (velmi vzácné)  

-  zánět slinivky břišní často s těžkými bolestmi břicha.  

 

 

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny vzácně:  

-  nízký počet červených krvinek (anemie)  
-  necitlivost nebo slabost v pažích a nohou  
-  bolest hlavy, pocit lechtání, závrať  
-  poruchy trávení (bolest břicha, zácpa, plynatost, zažívací potíže, průjem, pocit nevolnosti, zvracení)  
-  vyrážka, svědění, vypadávání vlasů  
-  slabost  
-  neklidný spánek (velmi vzácné)  
-  špatná paměť (velmi vzácné), ztráta paměti, zmatenost.  

 
Rovněž byly hlášeny následující nežádoucí účinky, nicméně jejich četnost nelze z dostupných informací určit 
(četnost není známa):  

-  erektilní dysfunkce  
-  deprese  
-  zánět plic vedoucí k dýchacím  problémům, včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnosti, nebo k horečce  
-  problémy se šlachami, někdy komplikované přetržením  šlachy 

 

Další možné nežádoucí účinky hlášené u některých statinů:  

-  poruchy spánku, včetně nočních můr  
-  problémy v pohlavním životě  

cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu nebo 

vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby. 

 

-  bolest, citlivost svalů nebo svalová slabost, která přetrvává a která nemusí přestat ani po ukončení užívání 

přípravku Simvax (četnost není známa)  

 
Laboratorní hodnoty  
Byla pozorována zvýšení některých laboratorních krevních testů nebo testů jaterních funkcí a svalového enzymu 
(kreatinkináza). 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo  zdravotní 
sestře.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 
100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
  
 
5. 

JAK PŘÍPRAVEK SIMVAX UCHOVÁVAT  

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

Přípravek Simvax uchovávejte při teplotě do 30 oC. 

Pokud máte balení v blistrech, uchovávejte tablety v blistru a krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Pokud  máte  balení  v  polyethylenových  lahvičkách,  uchovávejte  tablety  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek 
chráněn před světlem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/lahvičce/blistru za Použitelné 
do:/EXP:.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje  k poslednímu  dni  uvedeného  měsíce.  Po  otevření  lahvičky  přípravek 
spotřebujte do 6 měsíců. 
 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak 
naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek SIMVAX obsahuje 
 
Léčivou látkou je: simvastatinum (simvastatin), 20 mg v jedné potahované tabletě.  

Pomocné  látky:  předbobtnalý  kukuřičný  škrob,  monohydrát  laktosy,  mikrokrystalická  celulosa, 
butylhydroxyanisol  (E  320),  monohydrát  kyseliny  citronové,  magnesium-stearát,  potahová  vrstva  obsahující  
hypromelosu 2910/6, hypromelosu 2506/15, mastek, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), červený 
oxid železitý (E172). 

 

Jak přípravek Simvax vypadá a co obsahuje toto balení 

Simvax 20 jsou oválné  oranžové  bikonvexní potahované tablety, s půlící rýhou na obou stranách, na jedné straně 

vyraženo „20“, o délce přibližně 8,6 mm a šířce přibližně 5,1 mm 

Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky. 

 

Velikost balení v blistrech i v lahvičkách: 28, 30, 50 nebo 100 potahovaných tablet. 

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 

HEXAL AG, Industriestraße 25, 83607 Holzkirchen , Německo  

Výrobce 

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo 

LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków, Polsko 

 
 
Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o  registraci:  Sandoz  s.r.o., 
Praha, office.cz@sandoz.com. 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18.3.2016 
 
 

Recenze

Recenze produktu SIMVAX 20 50X20MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SIMVAX 20 50X20MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám