Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SYNTHON HISPANIA S.L., SANT BOI DE LLOBREGAT
Kód výrobku: 19095
Kód EAN:
Kód SÚKL: 45359
Držitel rozhodnutí: SYNTHON HISPANIA S.L., SANT BOI DE LLOBREGAT
Vysoká hladina cholesterolu může vést ke vzniku ischemické choroby srdeční tím, že je příčinou koronární aterosklerózy (kornatění a ucpávání tepen vyživujících srdce). Koronární ateroskleróza může vyvolat bolesti na hrudi (zvané angina pectoris) a srdeční záchvat. U pacientů s tímto onemocněním Simvastatin-ratiopharm napomáhá k prodloužení jejich života, ke snížení rizika vzniku srdečního záchvatu, mrtvice nebo přechodného nedokrvení mozku. Simvastatin-ratiopharm se rovněž podává pacientům s diabetem (cukrovkou), aby se předešlo komplikacím tohoto onemocnění.

Příbalový leták

1/4


Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls126135/2012, sukls126136/2012, sukls126137/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE
Simvastatin-ratiopharm 10 mg
Simvastatin-ratiopharm 20 mg
Simvastatin-ratiopharm 40 mg
potahované tablety
Simvastatinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Simvastatin-ratiopharm a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Simvastatin-ratiopharm užívat
3. Jak se Simvastatin-ratiopharm užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Simvastatin-ratiopharm uchovávat
6. Další informace1. CO JE přípravek Simvastatin-ratiopharm A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivá látka přípravku, simvastatin, patří do skupiny léčiv nazývaných hypolipidemika. Snižuje
množství cholesterolu a tukových látek nazývaných triglyceridy ve Vaší krvi. Zvýšené hladiny těchto
látek mohou mít různou příčinu, jako např. nevhodné stravování, nedostatek pohybu, obezita, ale také
mohou být dědičné (tzv. homozygotní familiární hypercholesterolémie). Simvastatin se užívá jako
přídatná léčba současně s dietou, cvičením, redukcí váhy apod..
Vysoká hladina cholesterolu může vést ke vzniku ischemické choroby srdeční tím, že je příčinou
koronární aterosklerózy (kornatění a ucpávání tepen vyživujících srdce). Koronární ateroskleróza
může vyvolat bolesti na hrudi (zvané angina pectoris) a srdeční záchvat. U pacientů s tímto
onemocněním Simvastatin-ratiopharm napomáhá k prodloužení jejich života, ke snížení rizika vzniku
srdečního záchvatu, mrtvice nebo přechodného nedokrvení mozku. Simvastatin-ratiopharmse rovněž
podává pacientům s diabetem (cukrovkou), aby se předešlo komplikacím tohoto onemocnění.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE přípravek Simvastatin-
ratiopharm UŽÍVAT

Neužívejte Simvastatin-ratiopharm:
- jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku
- jestliže trpíte aktivní jaterní chorobou nebo máte zvýšené hodnoty jaterních testů bez známé
příčiny
- v době těhotenství a kojení
- jestliže užíváte léky obsahující některou z následujících léčivých látek :
2/4
itrakonazol, ketokonazol (k léčbě onemocnění způsobených choroboplodnými houbami)
inhibitory HIV proteáz (k léčbě AIDS)
erythromycin, clarithromycin, telithromycin (antibiotika)
nefazodon (k léčbě depresí)

Nedoporučuje se podávat přípravek dětem do 18 let, protože bezpečnost a účinnost simvastatinu u
nich zatím nebyla stanovena.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Simvastatin-ratiopharmje zapotřebí:
- jestliže Vám je více než 70 let
- jestliže trpíte poruchou funkce ledvin
- při nedostatečně léčené snížené funkci štítné žlázy
- jestliže se u Vás nebo ve Vaší rodině v minulosti vyskytly dědičné svalové poruchy (myopatie)
- jestliže se u Vás vyskytlo svalové poškození po užívání statinů nebo fibrátů (léky ke snížení
cholesterolu a triglyceridů)
- jestliže požíváte větší množství alkoholu
- jestliže máte těžké respirační (dechové) selhávání

Váš lékař by měl být o všech těchto okolnostech informován, než začnete přípravek užívat.
Před větší plánovanou operací a v případech jakéhokoliv vážného akutního onemocnění nebo stavu,
který je nutno řešit chirurgickým výkonem, Vám lékař přeruší léčbu simvastatinem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku Simvastatin-ratiopharm a účinky jiných současně užívaných léků se mohou
navzájem ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které
užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského
předpisu.
Riziko rhabdomyolýzy (rozvolnění kosterních svalů) je zvýšeno současným užíváním simvastatinu s
imunosupresivy (léčiva snižující imunitní reakce, např. cyklosporin), s jinými léky snižujícími hladiny
cholesterolu jako jsou deriváty fibrové kyseliny (gemfibrozil, fenofibrát), s amiodaronem a
verapamilem (k léčbě srdečních onemocnění).
Simvastatin může zvýšit účinnost kumarinových antikoagulancií (léčiv snižujících srážlivost krve).
Simvastatin je účinný v kombinaci s jinými léky nazývanými pryskyřice, které snižují hladiny
celkového cholesterolu i LDL-cholesterolu; časový odstup je nejméně 2 hodiny před užitím nebo 4
hodiny po užití pryskyřice.

Užívání přípravku Simvastatin-ratiopharm s jídlem a pitím
Přípravek lze užívat nezávisle na jídle. Tablety se polykají nerozkousané a zapíjejí se vodou.
Přípravek se nesmí užívat s grapefruitovou šťávou a po dobu léčby se nedoporučuje pít větší
množství této šťávy.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Přípravek nesmí
být užíván v době těhotenství. Ženy produktivního věku by měly Simvastatin-ratiopharm užívat jen v
případě, že je otěhotnění nepravděpodobné. Když máte podezření, že jste těhotná, přestaňte užívat
přípravek až do doby, než se Vaše podezření vyloučí. Otěhotníte-li během užívání přípravku
Simvastatin-ratiopharm, přestaňte jej užívat a ihned se spojte s lékařem.
Přípravek nesmí být užíván v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není známo, že by přípravek ovlivňoval pozornost.

3/4

Důležité informace o některých složkách přípravku Simvastatin-ratiopharm
Přípravek obsahuje butylhydroxyanisol, který dráždí oči, kůži a sliznice.

Potahované tablety obsahují laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými poruchami vstřebávání nebo
trávení některých cukrů (intolerance galaktózy, deficit laktázy nebo glukózo-galaktózová
malabsorpce) by neměli užívat tento přípravek.


3. JAK SE Simvastatin-ratiopharm UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Lékař Vám obvykle předepíše 10 mg nebo 20 mg simvastatinu denně užívaných v 1 dávce večer.
Podle Vašeho stavu Vám může předepsat i nižší dávky (5 mg simvastatinu denně), zejména užíváte-li
cyklosporin nebo máte-li ledvinové potíže. Maximální denní dávka je 80 mg.
Délku léčby stanoví lékař individuálně podle Vašeho stavu a průběhu Vašeho onemocnění.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Simvastatin-ratiopharm, než jste měl(a), nebo při
předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Simvastatin-ratiopharm
Užívejte přípravek podle předpisu. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek, nezdvojujte následující
dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku a pokračujte v předepsaném dávkování.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Simvastatin-ratiopharm
Užívejte přípravek podle doporučení lékaře a léčbu bezdůvodně nepřerušujte. Když přestanete
přípravek užívat, může Vám hladina cholesterolu opět stoupnout.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Simvastatin-ratiopharm je obvykle dobře snášen, avšak, podobně jako všechny léky, může mít i tento
přípravek nežádoucí účinky.

Možné nežádoucí účinky
Poruchy spánku včetně nespavosti a nočních můr
Ztráta paměti
Sexuální potíže
Deprese
Dýchací potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka

Nežádoucí účinky přípravku jsou většinou vzácné. Mohou se objevit bolesti hlavy, chudokrevnost,
poruchy čití, závratě, periferní neuropatie (poruchy nervů končetin), bolesti břicha, zácpa, plynatost,
poruchy trávení, průjem, nevolnost, zvracení, zánět slinivky břišní, zánět jater, žloutenka, vyrážka,
svědění, vypadávání vlasů, bolesti nebo slabost svalů, křeče, celková slabost.

Velmi vzácně byly hlášeny reakce z přecitlivělosti jako otoky obličeje a krku, bolesti svalů, kloubů,
záněty kloubů a cév, kopřivka, citlivost na světlo, horečka, návaly horka, dýchací potíže nebo
malátnost.

4/4
Projeví-li se u Vás některý z výše uvedených nežádoucích účinků nebo zaznamenáte-li jakýkoliv
nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo
lékárníkovi.
Pocítíte-li bolest ve svalech, jejich citlivost nebo slabost, nebo jestliže se u Vás vyskytnou
příznaky reakce z přecitlivělosti, kontaktujte svého lékaře ihned!


5. JAK PŘÍPRAVEK Simvastatin-ratiopharm UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.
Balení
Simvastatin-ratiopharm10 mg 20, 28, 30, 50, 98 a 100 tablet.
Simvastatin-ratiopharm20 mg 10, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98 a 100 tablet.
Simvastatin-ratiopharm40 mg 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 a 100 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Simvastatin-ratiopharm obsahuje

Léčivá látka
Simvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg v 1 potahované tabletě.

Pomocné látky
Laktóza, mikrokrystalická celulóza, předželatinovaný kukuřičný škrob, butylhydroxyanisol, stearan
hořečnatý, mastek, hyprolóza, hydroxypropylmetylcelulóza, oxid titaničitý.
Jak přípravek Simvastatin-ratiopharm vypadá a co obsahuje toto balení

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

VÝROBCE
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo
Teva Pharmaceutical Works Private Limuited Company, Debrecen, MaďarskoTato příbalová informace byla naposledy schválena: 8.6.2012

Recenze

Recenze produktu SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MG 100X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MG 100X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze