Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN-CILAG
Kód výrobku: 32274
Kód EAN:
Kód SÚKL: 48264
Držitel rozhodnutí: JANSSEN-CILAG
Co je Sibelium? Sibelium napomáhá předcházet migrenózním záchvatům a zmírňovat některé druhy závratí.

Příbalový leták

1/4
Sp.zn.sukls147915/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SIBELIUM
tvrdé tobolky
flunarizini dihydrochloridum 5 mg

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je SIBELIUM a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SIBELIUM užívat
3. Jak se SIBELIUM užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak SIBELIUM uchovávat
6. Další informace


1. CO JE SIBELIUM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Sibelium napomáhá předcházet migrenózním záchvatům a zmírňovat některé druhy závratí.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SIBELIUM UŽÍVAT

Neužívejte Sibelium
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku
přípravku Sibelium
- jestliže jste trpěl nebo právě trpíte
- depresí,
- Parkinsonovou chorobou.

V případě pochybností se před zahájením léčby přípravkem Sibelium poraďte s lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sibelium je zapotřebí
Třebaže se to stává zřídka, může se při užívání přípravku Sibelium dostavit únava zvyšující se
v průběhu léčby. V tomto případě vyhledejte okamžitě lékaře.
Pokud užíváte Sibelium po několik měsíců, zůstávejte ve stálém spojení s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

2/4
Alkohol, léky proti nespavosti a léky na uklidnění mohou v průběhu léčby přípravkem Sibelium
vyvolat rychleji ospalost a dřímotu. Měl(a) byste proto omezit požívání alkoholu a užívat pouze
ty léky proti nespavosti a na uklidnění, které Vám předepíše lékař v kombinaci s přípravkem
Sibelium.

Užívání přípravku Sibelium s jídlem a pitím
Tobolky polykejte s trochou vody. Tobolky je možno užívat nezávisle na jídle.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pokud jste nebo se domníváte, že můžete být těhotná, sdělte to lékaři, který rozhodne, zda můžete
užívat Sibelium.

Jestliže užíváte Sibelium, neměla byste kojit. Informujte rovněž svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Zvláště při zahájení léčby přípravkem Sibelium můžete pociťovat ospalost. Buďte opatrný(á) při
obsluze strojů nebo řízení vozidel.

Důležité informace o některých složkách přípravku Sibelium
Přípravek Sibelium obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte
některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. JAK SE SIBELIUM UŽÍVÁ

Vždy užívejte Sibelium přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař Vám sdělí, jak dlouho budete Sibelium užívat.
Tobolky polykejte s trochou vody.
Nikdy neužívejte více tobolek, než máte předepsáno.

Zahájení léčby přípravkem Sibelium
- Do věku 65 let užívejte 2 tobolky před spaním.
- Ve věku 65 let a více užívejte 1 tobolku před spaním.
Pravděpodobně budete pociťovat zlepšení během prvního měsíce, avšak může trvat další měsíc,
než bude lék plně účinkovat.

Udržovací léčba přípravkem Sibelium
Po dvou měsících Vám lékař sdělí, zda budete užívat Sibelium i nadále. V případě, že lékař
nerozhodne jinak, užívejte Sibelium jak je níže uvedeno:
- Užívejte stejný počet tobolek jako obvykle (1 nebo 2 tobolky denně před spaním) pět po sobě
jdoucích dní a další dva dny neužívejte tobolky vůbec.
- Tento postup (5 dní užívání a 2 dny vynechání) opakujte po celou dobu léčby.
Léčba přípravkem Sibelium trvá nejdéle 6 měsíců. Pokud se po jejím ukončení dostaví příznaky
dřívějších obtíží, poraďte se s lékařem, který rozhodne, zda budete Sibelium opět užívat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sibelium, než jste měl(a)
V případě, že jste užil(a) příliš mnoho tobolek Sibelium, vyhledejte lékaře.
3/4
Lze očekávat, že se budete cítit ospalý(á), unavený(á) nebo při užití velmi vysokých dávek
pocítíte neklid nebo zrychlenou srdeční činnost. Než se dostaví lékař, můžete vždy zahájit léčbu
projevů předávkování užitím živočišného uhlí, které na sebe naváže léčivo dosud přítomné
v žaludku.

Informace určená lékařům v případě předávkování
- Specifické antidotum neexistuje.
- Do jedné hodiny po požití lze provést laváž žaludku.
- Za vhodných podmínek lze podat aktivní uhlí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sibelium

Užijte přípravek, jakmile si vzpomenete. Blíží-li se však doba Vašeho pravidelného užívání,
přípravek neužívejte a pokračujte v léčbě obvyklým způsobem. Nezdvojujte následující dávku,
abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Sibelium
Přípravek nepřestávejte užívat bez pokynů svého lékaře, Vaše příznaky by se mohly zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Sibelium nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Popsanými nežádoucími účinky jsou:
- Zduření nosní sliznice nebo rýma.
- Zvýšení chuti k jídlu; zvýšení tělesné hmotnosti.
- Příznaky deprese; problémy s usínáním nebo spánkem; brnění končetin; neklid; zvonění
v uších; třes a nenormální koordinace nebo mimovolní pohyby svalů, včetně pomalých,
těžkopádných nebo trhavých pohybů končetin nebo krku, které mohou vést k neobvyklému
nedobrovolnému postoji.
- Neobvyklé pociťování tlukotu srdce.
- Nevolnost; sucho v ústech; ucpání střeva; bolest břicha nebo žaludku.
- Zvýšené hodnoty jaterních enzymů
- Nadměrné pocení; zrůžovění nebo zčervenání kůže.
- Bolest svalů; záškuby svalů.
- Bolest prsů, zvětšení prsů; výtok z bradavek; nepravidelná nebo chybějící menstruace;
neobvykle silná menstruace; ztráta sexuální touhy.
- Pocit celkové slabosti nebo nedostatku energie; otoky dolních končetin nebo jiných částí těla.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK SIBELIUM UCHOVÁVAT

4/4
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Sibelium nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte Sibelium, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek snížené jakosti.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Sibelium obsahuje

- Léčivou látkou je flunarizinum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje flunarizini dihydrochloridum
5,9 mg, což odpovídá flunarizinum 5 mg.
- Pomocnými látkami tvořícími obsah tobolky jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob,
mastek, magnesium-stearát a koloidní bezvodý oxid křemičitý. Samotná tobolka obsahuje
sodnou sůl erythrosinu, žlutý, červený a černý oxid železitý, oxid titaničitý a želatinu.

Jak Sibelium vypadá a co obsahuje toto balení
Sibelium je vyráběno ve formě tvrdých tobolek s vrchní částí červenou a spodní tmavošedou.

Velikost balení: 20 nebo 50 tvrdých tobolek

Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Janssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Janssen-Cilag S.p.A., Borgo San Michele, Latina, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
9.9.2013

Recenze

Recenze produktu SIBELIUM 50X5MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu SIBELIUM 50X5MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze