Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

SEVREDOL 20 MG 30X20MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 31924

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MUNDIPHARMA GMBH, LIMBURG/LOHN
Kód výrobku: 31924
Kód EAN: 9002341045413
Kód SÚKL: 41737
Držitel rozhodnutí: MUNDIPHARMA GMBH, LIMBURG/LOHN
Tablety Sevredol jsou užívány ke zmírnění akutních i chronických silných bolestí, jako jsou bolesti při nádorovém onemocnění, pooperační bolesti a poúrazové bolesti.

Příbalový leták

1/7 

 

sp. zn. sukls299196/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

SEVREDOL 10 mg 
SEVREDOL 20 mg 

 

potahované tablety 

morphini sulfas pentahydricus 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.  

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete  v této příbalové informaci:  
1. 

Co je Sevredol a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sevredol užívat  

3. 

Jak se Sevredol užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Sevredol uchovávat 

Obsah balení a další informace 

 

 

 
1. 

Co je Sevredol a k čemu se používá 

 
Sevredol  obsahuje  morfin  sulfát.  Sevredol  je  silný  lék  proti  bolesti  (analgetikum),  který  patří  do 
skupiny opiátů. 
Tablety  Sevredol jsou užívány k tlumení silných bolestí, jako jsou bolesti při nádorovém onemocnění, 
pooperační bolesti a poúrazové bolesti. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sevredol užívat 

 
Neužívejte přípravek Sevredol:
  
 

 

jestliže jste  alergický(á)  na  morfin  (sulfát)  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 

jestliže  máte  problémy  s dýcháním  projevující  se  dušností,  kašlem  nebo  pomalejším  či 
oslabeným dýcháním 

 

jestliže máte onemocnění, při kterém dochází k neprůchodnosti střev (paralytický ileus) 

 

jestliže máte náhlou bolest břicha s nejasnou příčinou (akutní břicho, náhlá příhoda břišní) 

 

jestliže máte poranění hlavy (vzhledem k riziku zvýšení nitrolebního tlaku) 

 
Upozornění a opatření: 
Před užitím přípravku Sevredol se poraďte se svým lékařem. 

 

jestliže jste závislý(á) na opioidech, 

 

jestliže máte snížené vědomí, 

2/7 

 

 

jestliže  máte  onemocnění,  při  kterém  se  vyskytují  poruchy  dýchacího  ústrojí  a  dýchacích 
funkcí nebo je třeba těmto poruchám zabránit, 

 

jestliže  máte  onemocnění  srdce  (cor  pulmonale)  způsobené  chronickým  přetížením  plicní 
cirkulace, 

 

jestliže máte onemocnění, při kterém je zvýšený tlak v mozku, 

 

jestliže  máte  nízký  krevní  tlak  související s  nedostatečným  objemem  cirkulující krve  (hypo-
tenze způsobená hypovolemií), 

 

jestliže  máte  zvětšenou  prostatu  (hypertrofie  prostaty)  se  zbytkovou  močí  po  vyprázdnění 
(riziko protržení močového měchýře (což znamená, že Váš močový měchýř může prasknout) 
při zadržování moči), 

 

jestliže máte zúžení nebo koliku močových cest, 

 

jestliže máte onemocnění žlučových cest, 

 

jestliže máte obstruktivní (související se zúžením střeva) nebo zánětlivé onemocnění střev, 

 

jestliže máte nádor nadledvin (feochromocytom), 

 

jestliže máte zánět slinivky břišní (pankreatitida), 

 

jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin, 

 

jestliže máte závažnou poruchu funkce jater 

 

jestliže máte nedostatečnou činnost štítné žlázy (hypotyreóza), 

 

jestliže máte epileptické onemocnění nebo zvýšený sklon k záchvatům. 

 

Největší riziko spojené s užíváním opiátů je respirační deprese (zhoršení schopnosti normálně dýchat). 
 

Neužívejte  přípravek  Sevredol,  užíváte-li  léky  proti depresi  nazývané  inhibitory  monoaminooxidázy 
(IMAO)  nebo jste užívali tyto léčivé přípravky v posledních dvou týdnech. Při současném podávání 
těchto léků nelze vyloučit vznik život ohrožujících komplikací postihujících centrální nervový systém, 
dechové a oběhové funkce. 
Dlouhodobé užívání přípravku Sevredol může vést k vytvoření návyku (tolerance) a následné potřebě 
užívat  větší  dávky  pro  dosažení  požadovaného  analgetického  účinku.  Chronické  užívání  přípravku 
Sevredol může  vést k fyzické závislosti a náhlé přerušení léčby  může  vyvolat abstinenční syndrom. 
Pokud  není  léčba  morfinem  déle  nutná,  doporučujeme  postupně  snižovat  denní  dávku,  aby  se 
zabránilo výskytu příznaků abstinenčního syndromu.  
Stejně  jako  u  jiných  silných  opioidů  existuje  u  léčivé  látky  morfinu  riziko  úmyslného  zneužívání. 
Existuje  zde  riziko  vzniku  psychologické  závislosti.  Přípravek  Sevredol  by  proto  měl  být  velmi 
opatrně  užíván  u  pacientů,  kteří  v  současnosti  nebo  v  minulosti  měli  problémy  se  zneužíváním 
alkoholu nebo drog. 
Zneužívání přípravku Sevredol jiným způsobem podávání (například injekcí)  může vést k závažným 
nežádoucím účinkům, které mohou mít za následek smrt. 
 
Buďte opatrní při užívání přípravku Sevredol před chirurgickým zákrokem nebo v průběhu 24 hodin 
po  chirurgickém  zákroku  (protože  hrozí  zvýšené  riziko  snížení  střevní  pohyblivosti  nebo  vzniku 
útlumu dechu). 
Při  podezření  na  zpomalený  průchod trávicím  traktem  Vám  bude  lékař  stanovovat  potřebnou  dávku 
přípravku Sevredol se zvláštní opatrností.  
Velmi  vzácně  se  může  při  podávání  vysokých  dávek  vyskytnout  zvýšení  citlivosti  na  bolest 
(hyperalgezie

)

  bez  odezvy  na  zvýšenou  dávku  přípravku  Sevredol.  V  tomto  případě  Váš  lékař 

rozhodne, zda je třeba snížit dávku nebo změnit analgetickou léčbu (léčbu opioidy). 
Pokud  byste  měl(a)  onemocnění  kůry  nadledvin  (např.  Addisonovu  nemoc),  Váš  lékař  zkontroluje 
koncentraci  hormonu  kůry  nadledvin  v  krvi  (koncentraci  kortizolu  v  krevní  plazmě)  a  může  Vám 
předepsat vhodný lék (kortikosteroid), pokud je to nezbytné. 
 
Děti 
Přípravek Sevredol  obecně není vhodný pro děti do 6 let věku, protože obsah léčivé látky je zde příliš 
vysoký.   
 

3/7 

 

Starší lidé 
Starší lidé by měli užívat přípravek Sevredol se zvláštní opatrností (viz bod 3. Jak se přípravek 
Sevredol užívá). 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Sevredol 

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Současné užívání morfinu a jiných léků snižujících činnost centrální nervové soustavy [například léky 
proti  úzkosti  (trankvilizéry),  depresi  (antidepresiva),  duševním  poruchám  (neuroleptika),  léky  na 
anestézii (anestetika), poruchy spánku (hypnotika, sedativa, barbituráty),  gabapentin,  léky na  alergie 
nebo proti zvracení (antihistaminika/antiemetika) nebo jiné silné léky proti bolesti (opioidy)] nebo s 
alkoholem může zvýšit nežádoucí účinky morfinu, obzvláště útlum dechu. 
Léky s anticholinergními účinky (jako například léky působící na psychiku, léky na alergie, léky proti 
zvracení  nebo  léky  proti  Parkinsonově  chorobě)  mohou  zvyšovat  anticholinergní  vedlejší  účinky 
opioidů (jako například zácpu, sucho v ústech nebo poruchy močení). 
Cimetidin (přípravek pro léčení žaludečních vředů) a další léky, které narušují metabolické dráhy jater, 
mohou zabránit rozkladu morfinu, a tím zvyšovat jeho koncentraci v krvi. 
Přípravek Sevredol by neměl být používán současně s inhibitory monoaminooxidázy (MAO) (léky na 
depresi)  nebo  v průběhu  14  dnů  od  ukončení  jejich  užívání.  U  pacientů,  kteří  byli  léčeni  pomocí 
inhibitorů  MAO  během  14  dnů  před  podáváním  jiného  opioidu  (petidinu),  se  vyskytla  životu 
nebezpečná interakce ovlivňující mozek (centrální nervovou soustavu) a respirační a oběhový systém. 
Podobné interakce s inhibitory MAO nelze vyloučit ani u přípravku Sevredol. 
Morfin může zvýšit účinek léků na relaxaci svalů (svalové relaxanty).  
Současné užívání rifampicinu (lék užívaný k léčbě tuberkulózy) může snižovat účinek morfinu. 
Kombinace morfinu a přípravků obsahujících buprenorfin, nalbufin nebo pentazocin může teoreticky 
snížit analgetický účinek přípravku Sevredol. 
 
Přípravek Sevredol s jídlem, pitím a alkoholem 
Jestliže  užíváte  přípravek  Sevredol  nesmíte  pít  žádný  alkohol,  protože  alkohol  může  podstatně 
zvyšovat utlumující účinek přípravku Sevredol. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Těhotenství 
Přípravek  Sevredol

 

může  být  v  těhotenství  používán  pouze  v případě,  pokud  lékař  konstatuje,  že  je 

léčba morfinem absolutně nezbytná a pokud prospěch pro matku bude mnohem vyšší než riziko pro 
dítě. 

Dlouhodobé  užívání  morfinu  během  těhotenství  může  u  novorozenců  způsobit  abstinenční 

příznaky 

(jako je pronikavý pláč, nervozita, záchvaty, špatný příjem potravy a průjem)

 

  

 
Kojení 
Morfin se vylučuje do mateřského mléka a může vést k účinným koncentracím v těle kojeného dítěte. 
Kojení se proto nedoporučuje. 
 
Plodnost 
Morfin  má  mutagenní  vlastnosti  (to  znamená,  že  způsobuje  genetické  změny),  a  proto  by  měl  být 
podáván mužům a ženám v plodném věku pouze v případě, že používají účinnou antikoncepci. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Sevredol může nepříznivě ovlivňovat schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Zvláště je to 
pravděpodobné na počátku léčby, po zvýšení dávkování nebo po přechodu z jiného léku proti bolesti.  

S dotazy na řízení dopravních prostředků nebo obsluhu strojů se vždy obraťte na svého lékaře.

 

 

4/7 

 

Přípravek Sevredol obsahuje laktózu a hlinitý lak oranžové žluti  
Přípravek Sevredol obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte 
se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.  
Sevredol 20 mg obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110). Hlinitý lak oranžové žluti může způsobit 
alergické reakce. 

3. Jak se přípravek Sevredol užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
Dávkování  přípravku  Sevredol  musí  být  přizpůsobeno  závažnosti  bolesti  a  individuální  citlivosti 
pacienta. Obecně platí, že by měla být podána nejnižší dávka, která vyvolá útlum bolesti.  
Pacientům, kteří podstoupí některý z invazivních zákroků k potlačení bolesti (např. operaci, nervovou 
blokádu tzv. opich), je třeba po zákroku znovu stanovit dávku. To provede Váš lékař, pokud to bude 
nezbytné. 
 
Doporučené dávkování:  
Dospělí a dospívající nad 12 let:  
U dospělých a dospívajících nad 12 let závisí velikost dávky na intenzitě bolesti, věku pacienta a dříve 
podaných lécích na tlumení bolesti. U pacientů trpících prudkými bolestmi je obvykle vhodné léčbu 
začít dávkou 10mg nebo 20mg (1 tableta Sevredol 10mg nebo Sevredol 20mg) každé 4  hodiny. Při 
sílících  bolestech  lékař  dávku  zvýší  tak,  aby  se  dosáhlo  potřebné  úlevy  od  bolesti.  Při  onemocnění 
ledvin, jater, při snížené funkci štítné žlázy a u starších pacientů lékař předepíše obvykle nižší dávku.  
 
Děti:  
Děti ve věku 6 - 12 let užívají 5 - 10 mg (1/2 – 1 tableta Sevredol 10mg) každé 4 hodiny. 
 
Obraťte se na svého lékaře, jestliže máte dojem, že účinek přípravku Sevredol je příliš silný nebo příliš 
slabý. 
 
Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin 
Pokud  trpíte  poruchou  funkce  jater  nebo  ledvin  bude  Vám  lékař  stanovovat  potřebnou  dávku 
přípravku Sevredol se zvláštní opatrností.  
 
Starší pacienti 
Starší  pacienti  (obvykle  od  75  let  výše)  a  lidé  ve  špatném  celkovém  zdravotním  stavu  mohou  být 
citlivější  na  morfin.  Dávky  těmto  pacientům  lékař  stanovuje  s  velkou  opatrností  a  může  doporučit 
delší intervaly užívání. Je možné, že bude nutné přejít na užívání přípravku s nižším obsahem  léčivé 
látky. 
 
 
Způsob podání 
Potahované  tablety  je  nutné  spolknout  celé  a  zapít  dostatečným  množstvím  tekutiny.  Užívají  se 
nezávisle na době jídla. Nesmí se kousat nebo drtit, lze je však rozpůlit v místě rýhy na dva stejné díly, 
pokud je to pro dávkování nutné.  
 
 
Délka léčby 
Délku léčby stanoví Váš lékař v závislosti na charakteru Vaší bolesti.  
Přípravek Sevredol by nikdy neměl být používán déle než je absolutně nezbytné. Pacienti, u kterých 
povaha jejich  onemocnění vyžaduje dlouhodobou  léčbu  bolesti pomocí  přípravku  Sevredol,  by  měli 
být  pravidelně  v  krátkých  intervalech  kontrolováni  lékařem  (např.  při  přerušení  léčby;  viz  Pokud 
přestanete užívat přípravek Sevredol), aby se zjistilo, zda a do jaké míry je nutná léčba bolesti tímto 
přípravkem. Je možné, že budete potřebovat vhodnější dávkování. 
Při léčbě chronické bolesti je upřednostňováno pevné dávkovací schéma. 

5/7 

 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Sevredol, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Sevredol, než jste měl(a), kontaktujte  neprodleně nejbližšího lékaře.  
V takové situaci se u Vás mohou objevit následující příznaky: zúžení očních zornic, porucha dýchání 
vedoucí k zastavení dýchání, porucha vědomí vedoucí až ke kómatu, zánět plic v důsledku vdechnutí 
tekutin,  částic  nebo  výměšků  do  dolních  dýchacích  cest,  pokles  krevního  tlaku  vedoucí  k  šoku, 
zvýšený  srdeční  tep,

 

záchvaty  i  poškození  svalů,  které  může  vést  až  k  rozpadu  svalů  (a  možnému 

následnému selhání ledvin). 
Předávkování silnými opioidy může způsobit úmrtí. 
Nikdy neprovozujte aktivity, které vyžadují zvýšenou pozornost - jako například řízení auta. 
Při  předávkování  během  čekání  na  příjezd  lékaře  může  být  prospěšné  provádět  u  postiženého 
následující činnosti: 
Udržovat postiženého při vědomí, kontrolovat, zda dýchá, a v případě, že postižený nedýchá, začít s 
umělým dýcháním. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sevredol 
Jestliže užijete menší dávku přípravku Sevredol než byste měl(a), nebo vynecháte dávku, regulování 
bolesti bude slabé nebo žádné. Pokračujte v doporučené léčbě. Nezdvojnásobujte následující dávku, 
abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a)  užívat přípravek Sevredol 
Jestliže si přejete přerušit nebo ukončit léčbu, vždy se poraďte se svým lékařem o důvodech pro 
přerušení a o další léčbě. 
Dlouhodobé užívání přípravku Sevredol může vést k fyzické závislosti. Náhlé přerušení léčby proto 
bude doprovázeno abstinenčními příznaky. Ty mohou zahrnovat bolesti hlavy, svalů, úzkost, napětí, 
neklid, zmatenost, podrážděnost, opakující se nespavost, změny nálady, halucinace a záchvaty.  
Protože riziko abstinenčních příznaků je větší při náhlém přerušení léčby, měla by se dávka v případě 
přerušení léčby snižovat postupně. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.  
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Nežádoucímu účinku zácpy se může zabránit preventivními opatřeními (jako je požívání dostatečného 
množství tekutin, potravy bohaté na vlákninu). 
 
Morfin může mít různé nežádoucí účinky na psychiku, jejichž závažnost a povaha se u individuálních 
pacientů různí (v závislosti na osobě a délce léčby). 
 
Závažné nežádoucí účinky nebo příznaky, kterých byste si měl(a) být vědom(a), a opatření, která je 
třeba v případě nutnosti učinit. Jestliže se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků, 
kontaktujte neodkladně lékaře. 
Hlavním  rizikem  předávkování  opioidy  je  mělké  a  zpomalené  dýchání  (respirační  deprese).  To  se 
vyskytuje převážně u starších nebo oslabených pacientů. 
 
Další možné nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté (může postihnout více než 1 z 10 léčených pacientů): 

 

Nevolnost (zvláště na začátku léčby), zácpa (během chronické léčby) 

 

6/7 

 

Časté (může postihnout méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 léčených pacientů): 

 

Zmatenost, nespavost  

 

Bolesti hlavy, závratě, ospalost, bezděčné svalové stahy 

 

Obtížné dýchání nebo dušnost (dyspnoe) 

 

Zvracení (zvláště na začátku léčby), sucho v ústech, bolesti břicha, anorexie (snížená chuť 
k jídlu až ztráta chuti k jídlu) 

 

Nadměrné pocení, vyrážka 

 

Celková slabost, únava, svědění, malátnost 

 
Méně časté (může postihnout méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1 000 léčených pacientů): 

 

Hypersenzitivita (přecitlivělost) 

 

Neklid, euforie, halucinace, změny nálad 

 

Útlum  (v závislosti  na  dávce),  mdloba  (synkopa),  brnění,  křeče,  zvýšené  svalové  napětí 
(hypertonie) 

 

Poruchy vidění 

 

Závrať (vertigo) 

 

Zvýšení srdečního tepu (tachykardie), bušení srdce (palpitace) 

 

Snížení krevního tlaku, zvýšení krevního tlaku, zarudnutí v obličeji 

 

Hromadění  tekutiny  v  plicích  (plicní  edém),  mělké  a  zpomalené  dýchání  (respirační 
deprese – v závislosti na dávce), zúžení průdušek (bronchospasmus) 

 

Ochromení  střevní  činnosti  (ileus),  změny  chuti,  porucha  trávení  (dyspepsie),  zubní 
poruchy (ačkoliv nebyla stanovena jednoznačná příčinná souvislost s léčbou morfinem)

.

 

 

Zvýšené hladiny jaterních enzymů 

 

Kopřivka 

 

Zadržování moči 

 

Otoky rukou, kotníků nebo nohou (periferní edém) 

 
Vzácné (může postihnout méně než 1 z 1000, ale více než 1 ze 10 000 léčených pacientů): 

 

Ledvinová kolika 

 

Zvýšení hladin enzymů slinivky břišní, zánět slinivky břišní 

 
Velmi vzácné (může postihnout méně než 1 z 10 000 léčených pacientů): 

 

Syndrom nepřiměřené sekrece ADH (SIADH; hlavní příznak: nízká hladiny sodíku v krvi) 

 

Třes, nadměrná citlivost na bolest (alodynie) 

 

Snížení srdečního tepu (bradykardie), akutní selhání srdce 

 

Svalové křeče, svalová ztuhlost 

 

Horečka 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze četnost výskytu určit): 

 

Anafylaktická  reakce,  anafylaktoidní  reakce  (prudká  alergická  reakce  zahrnující  náhlé 
problémy s dýcháním, otoky kůže a/nebo pokles krevního tlaku) 

 

Abnormální myšlení, drogová závislost (viz také bod 2), rozmrzelost (dysforie) 

 

Zvýšení citlivosti na bolest bez odezvy na zvýšenou dávku (hyperalgezie, viz také bod 2) 

 

Zmenšení velikosti zornic (mióza) 

 

Potlačení kašle 

 

Bolesti žlučových cest 

 

Impotence (erektilní dysfunkce), nepřítomnost menstruace (amenorea), snížené libido 

 

Tolerance léku, abstinenční syndrom, abstinenční příznaky u novorozenců 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo  lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

7/7 

 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak přípravek Sevredol uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  blistru  a  krabičce  za  EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 30ºC. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace 
 

C

C

o

o

 

 

p

p

ř

ř

í

í

p

p

r

r

a

a

v

v

e

e

k

k

 

 

S

S

e

e

v

v

r

r

e

e

d

d

o

o

l

l

 

 

o

o

b

b

s

s

a

a

h

h

u

u

j

j

e

e

:

:

 

 

 

 

Léčivou látkou je morphini sulfas pentahydricus.

 

 

 
1 tableta přípravku Sevredol

 

10 mg obsahuje 10 mg morphini sulfas pentahydricus odpovídající 7,5 

mg morfinu (morphinum). 
Pomocnými látkami jsou:  
Laktosa,  předbobtnalý  kukuřičný  škrob,  povidon  25,  magnesium-stearát,  mastek,  potahová  vrstva: 
makrogol 400, hypromelosa, hlinitý lak brilantní modře FCF (E 133), oxid titaničitý (E 171).  
 
1 tableta přípravku Sevredol 

 

20 mg obsahuje 20 mg morphini sulfas pentahydricus odpovídající 15 

mg morfinu (morphinum). 
Pomocnými látkami jsou:  
Laktosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, povidon 25, magnesium-stearát, mastek, potahová vrstva: 
částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek, hlinitý lak 
erythrosinu (E127), hlinitý lak oranžové žluti (E110). 
 
Jak přípravek Sevredol

 

 vypadá a co obsahuje toto balení 

Sevredol je k dispozici ve velikostech balení: 
10, 20, 28, 30, 40, 50, 56 nebo 60 potahovaných tablet v jednom balení 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

 

 

 

 

D

D

r

r

ž

ž

i

i

t

t

e

e

l

l

 

 

r

r

o

o

z

z

h

h

o

o

d

d

n

n

u

u

t

t

í

í

 

 

o

o

 

 

r

r

e

e

g

g

i

i

s

s

t

t

r

r

a

a

c

c

i

i

:

:

 

 

Mundipharma Gesellschaft m.b.H. 
Apollogasse 16-18 
A-1070 Vídeň 
Rakousko 
 
Výrobce: 
Bard Pharmaceuticals Ltd., Cambridge, Velká Británie 
Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
1. 2. 2017 

Recenze

Recenze produktu SEVREDOL 20 MG 30X20MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SEVREDOL 20 MG 30X20MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám