Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 96269
Kód EAN:
Kód SÚKL: 121735
Sertralin je určen k léčbě depresí.

Příbalový leták

1/10


sp.zn.sukls158945/2013
sp.zn.sukls82913/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

Sertralin Arrow 50 mg
Sertralin Arrow 100 mg
potahované tablety

(Sertralinum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Sertralin Arrow a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sertralin Arrow užívat
3. Jak se Sertralin Arrow užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Sertralin Arrow uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Sertralin Arrow a k čemu se používá

Název Vašeho léku je Sertralin Arrow 50 mg nebo 100 mg. Lék obsahuje léčivou látku hydrochlorid
sertralinu, který patří do skupiny léků nazývaných inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI);
tyto léky se používají k léčbě deprese a/nebo úzkosti.

Sertralin je určen k léčbě:
- deprese a k prevenci návratu deprese (u dospělých)
- sociální úzkostné poruchy (u dospělých)
- posttraumatické stresové poruchy (u dospělých)
- panické poruchy (u dospělých)
- obsedantně - kompulzivní poruchy (u dospělých a dětí a dospívajících ve věku 6-17 let)

Deprese je klinické onemocnění, při kterém se můžete cítit smutný(á), nemůžete pořádně spát nebo se
těšit ze života jako dříve.

Obsedantně - kompulzivní porucha a panická porucha jsou onemocnění související s úzkostí, při níž
trpíte soustavně utkvělými představami (obsese), které Vás nutí provádět opakující se rituály
(kompulze).

Posttraumatická stresová porucha je stav, který se může projevit po velmi emočním traumatickém
zážitku a který má některé příznaky podobné depresi a úzkosti.

2/10

Sociální úzkostná porucha (sociální fóbie) je onemocnění související s úzkostí. Je charakterizováno
pocity intenzívní úzkosti nebo strachu ze společenských situací (např. rozhovor s neznámým
člověkem, mluvení před velkou skupinou osob, jedení nebo pití před ostatními, nebo obavy, že se
chováte trapně).

Váš lékař rozhodl, že tento přípravek je vhodný pro léčbu Vašeho onemocnění.

Pokud si nejste jistý(á), proč Vám byl přípravek Sertralin Arrow předepsán, zeptejte se svého lékaře.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sertralin Arrow užívat

Neužívejte Sertralin Arrow
- jestliže jste alergický(á) na sertralin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v
bodě 6).
- jestliže užíváte nebo jste užíval(a) přípravky zvané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO, jako je
selegilin nebo moklobemid) nebo léky podobné IMAO (např. linezolid). Po ukončení léčby
sertralinem musíte počkat alespoň týden, než zahájíte léčbu IMAO. Po ukončení léčby IMAO musíte
počkat alespoň 2 týdny, než zahájíte léčbu sertralinem.
- jestliže užíváte lék pimozid (lék pro léčbu mentálních poruch jako je např. psychóza).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Sertralin Arrow se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud trpíte
nebo jste v minulosti trpěl(a) některým z následujících onemocnění:

Serotoninový syndrom nebo neuroleptický maligní syndrom. Užíváte-li spolu se sertralinem
určité léky, mohou se ve vzácných případech tyto syndromy objevit (příznaky viz kapitola 4 Možné
nežádoucí účinky).
Bipolární afektivní porucha (manické epizody) nebo schizofrenie. Pokud během užívání
sertralinu dojde k manické reakci, ihned informujte lékaře.
Epilepsie nebo anamnéza epilepsie. Pokud během užívání sertralinu dojde k záchvatu, ihned
navštivte lékaře.
Cukrovka. Sertralin Arrow může změnit hladinu cukru v krvi, a proto může být nutná úprava
dávky inzulínu a/nebo tablet vašeho antidiabetického přípravku..
Zvýšené riziko krvácení.
Porucha funkce jater. Váš lékař Vám může upravit dávkování.
Jestliže máte podstoupit elektrokonvulzivní terapii (ECT).
Trpíte-li krvácivostí nebo užíváte léky, které ředí krev (např. kyselina acetylsalicylová
(aspirin) nebo warfarin), nebo máte zvýšené riziko krvácení.
Trpíte-li nebo jste již někdy trpěl(a) problémy s očima, např. glaukomem s uzavřeným úhlem
(zvýšený nitrooční tlak).
Máte-li nízkou hladinu sodíku v krvi, protože k tomu může dojít v důsledku léčby přípravkem
Sertralin Arrow. Informujte svého lékaře, užíváte-li nějaké léky na hypertenzi, protože tyto léky také
mohou snižovat hladinu sodíku v krvi.
Jste-li starší pacient, je třeba zvýšené opatrnosti, protože můžete mít vyšší riziko nízké hladiny
sodíku v krvi (viz výše).
Máte nebo jste již někdy měl(a) sebevražedné myšlenky nebo myšlenky na sebepoškození (viz
níže Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy).
Jste-li dítě nebo dospívající mladší 18 let. Přípravek Sertralin Arrow lze použít pouze k léčbě
dětí a dospívajících ve věku 6-17 let trpících obsedantně-kompulzivní poruchou. Pokud se s tímto
onemocněním léčíte, Váš lékař Vás bude pečlivě kontrolovat (viz níže Užití u dětí a dospívajících)3/10

Neklid/akatizie
Užití sertralinu bylo spojováno s úzkostným neklidem a potřebou pohybu, často spolu s neschopností
klidně stát nebo sedět (akatizie). Toto se objevuje nejčastěji během prvních týdnů léčby. Zvyšování
dávky může být škodlivé, proto, zaznamenáte-li tyto příznaky, kontaktujte svého lékaře.

Abstinenční příznaky
Abstinenční příznaky jsou častým jevem po ukončení léčby, zvláště, je-li léčba ukončena náhle (viz
bod 3 Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Sertralin Arrow). Riziko vzniku abstinenčních příznaků
záleží na délce léčby, dávkování a rychlosti, s níž je dávka snižována. Obecně jsou tyto příznaky mírné
až střední intenzity. U některých pacientů mohou být ale závažné. Obvykle se objevují během
několika prvních dnů po ukončení léčby. Většinou tyto příznaky vymizí samy a odezní během 2 týdnů.
U některých pacientů přetrvávají déle (2-3 měsíce nebo déle). Pro ukončení léčby sertralinem se
doporučuje postupné snižování dávky po dobu několika týdnů nebo měsíců, v závislosti na potřebách
pacienta.

Sebevražedné myšlenky, zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy
Pokud trpíte depresí a/nebo úzkostnými poruchami, můžete mít někdy sebepoškozující nebo
sebevražedné myšlenky. Při zahájení léčby antidepresivem mohou tyto myšlenky zesílit, protože trvá
nějakou dobu, než začne lék plně účinkovat - obvykle 2 týdny, někdy déle.
Tyto myšlenky se u Vás mohou spíše vyskytnout:
- pokud jste již dříve sebepoškozující nebo sebevražedné myšlenky měli
- pokud jste mladý(á) dospělý(á) pacient(ka). Výsledky z klinických studií prokázaly zvýšené riziko
sebevražedného chování u dospělých pacientů mladších 25 let léčených antidepresivy.
Pokud se u Vás kdykoli objeví myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, kontaktujte okamžitě
svého lékaře nebo jeďte do nemocnice.
Můžete informovat příbuzné nebo blízké přátele o Vaší depresi nebo úzkostné poruše a požádat je,
aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vás upozornili. Pokud budou mít
pocit, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo pokud budou znepokojeni změnami ve Vašem
chování.

Děti a dospívající
Sertralin Arrow by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let, s výjimkou pacientů trpících
obsedantně kompulzivní poruchou. U pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny
přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu,
sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Lékař
přesto může přípravek Sertralin Arrow pacientům mladším 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v
jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal přípravek Sertralin Arrow pacientovi do 18 let a chcete
se o tom poradit, navštivte, prosím, lékaře znovu. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni
přípravkem Sertralin Arrow, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měl(a) byste o
tom informovat lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Sertralin Arrow ve vztahu
k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.

Další léčivé přípravky a přípravek Sertralin Arrow
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Některé léky mohou ovlivnit účinek sertralinu nebo mohou být samy ovlivněny přípravkem Sertralin
Arrow.

Užívání přípravku Sertralin Arrow současně s následujícími léky může způsobit závažné
nežádoucí účinky:
- Léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), jako je moklobemid (pro léčbu depresí),
selegilin (pro léčbu Parkinsonovy choroby) a antibiotikum linezolid, se nesmí užívat současně s
přípravkem Sertralin Arrow, protože se mohou objevit závažné nebo dokonce fatální reakce
(serotoninový syndrom) (viz Neužívejte Sertralin Arrow).
4/10

- Pimozid (určený k léčbě např. Tourettova syndromu) se nesmí užívat současně s přípravkem
Sertralin Arrow.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky:
- Tryptofan, fenfluramin a další selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu. Tyto léky se
mohou užívat současně s přípravkem Sertralin Arrow jen s velikou opatrností, protože kombinace
může způsobit serotoninový syndrom (viz Upozornění a opatření).
- Tramadol (užívaný na silné bolesti).
- Diazepam (sedativum).
- Tolbutamid (lék při cukrovce).
- Cimetidin (lék na pálení žáhy a žaludeční vředy).
- Warfarin (lék snižující srážlivost krve).
- Léky proti bolesti/artritidě a zánětu (nesteroidní antirevmatika - NSA) jako je ibuprofen, kyselina
acetylsalicylová (aspirin).
- Lithium (určené k léčbě manio-depresivní poruchy).
- Léky na depresi jako je amitriptylin, nortriptylin, nefazodon, fluvoxamin a fluoxetin.
- Diuretika (močopudné léky).
- Fenytoin (určený k léčbě epilepsie). Protože sertralin může ovlivnit hladiny fenytoinu v krvi, může
být potřeba, aby Vám Váš lékař podával fenytoin s opatrností a jeho dávkování přizpůsobil. Fenytoin
může snížit hladinu sertralinu v krvi. Další přípravky na léčbu epilepsie mohou mít podobný účinek
(fenobarbital, karbamazepin).
- Sumatriptan a další triptany (na migrénu).
- Rostlinné přípravky s obsahem třezalky tečkované (Hypericum perforatum). Účinek třezalky
může přetrvávat i 1-2 týdny. Poraďte se se svým lékařem.
- Léky na schizofrenii a jiné psychické poruchy (jako perfenazin, levomepromazin a olanzapin).
- Přípravky používané k úpravě srdečního rytmu (jako je flekainid, propafenon).
- Léky snižující funkci krevních destiček (tiklopidin).
- Fentanyl (užívaný jako anestetikum nebo k léčbě chronické bolesti).
- Léky k léčbě plísňových infekcí (např. ketokonazol, intrakonazol, posakonazol, vorikonazol,
flukonazol).
- Léky k léčbě bakteriálních infekcí (např. je klarithromycin, telithromycin, erythromycin, rifampicin).
- Léky k léčbě HIV/AIDS a hepatitidy C (inhibitory proteázy).
- Léky na vysoký krevní tlak a problémy se srdcem (např. verapamil, diltiazem).
- Léky na gastroezofageální refluxní chorobu (např. omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol).
- Aprepitant (užívaný k léčbě nevolnosti a zvracení)

Přípravek Sertralin Arrow s jídlem, pitím a alkoholem
Během léčby přípravkem Sertralin Arrow není vhodné pít alkoholické nápoje. Tablety mohou být
užívány s jídlem i mezi jídly.
Během užívání přípravku Sertralin Arrow není vhodné pít grapefruitovou šťávu, protože může zvýšit
hladinu sertralinu v těle.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Bezpečnost sertralinu nebyla u těhotných žen plně studována. Sertralin je možné podat
těhotným ženám pouze tehdy, usoudí-li lékař, že přínos pro matku převyšuje možné riziko pro
plod. Ženy ve věku, kdy mohou otěhotnět, by v období užívání sertralinu měly používat vhodnou
antikoncepci.

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte přípravek Sertralin Arrow.
Užívání látek podobných přípravku Sertralin Arrow během těhotenství, zvláště v posledních 3
měsících, může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní
hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se
5/10

obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte,
okamžitě kontaktujte dětského lékaře.

Existují údaje o tom, že sertralin proniká do mateřského mléka. Sertralin je možné podat
kojícím ženám pouze, usoudí-li lékař, že přínos pro matku převyšuje možné riziko pro dítě.

Některé léky, jako je sertralin, mohou ve studiích na zvířatech snižovat kvalitu spermií. Teoreticky by
to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

Řízení motorových vozidel a obsluha strojů
Sertralin může ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud
nebudete vědět, jak tento lék ovlivňuje Vaši schopnost tyto činnosti vykonávat.

Ovlivnění výsledků močových testů
Sertralin může způsobit falešně-pozitivní výsledky močových testů na přítomnost benzodiazepinů.


3. Jak se Sertralin Arrow užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud je to nutné, tableta s půlicí rýhou může být rozdělena na
poloviny.

Užívejte svůj lék 1x denně buď ráno, nebo večer.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí:
Deprese a obsedantně-kompulzivní porucha
U deprese a obsedantně-kompulzivní poruchy je obvyklá zahajovací dávka 50 mg denně. Tato denní
dávka může být zvyšována po 50 mg v alespoň jednotýdenních intervalech až na maximální
doporučenou dávku 200 mg denně.

Panická porucha, sociální úzkostná porucha a posttraumatická stresová porucha
U panické poruchy, sociální úzkostné poruchy a posttraumatické stresové poruchy se léčba zahajuje
dávkou 25 mg denně a po týdnu se zvyšuje na 50 mg denně. Denní dávka může být poté zvyšována po
50 mg v alespoň jednotýdenních intervalech až na maximální doporučenou dávku 200 mg denně.

Použití u dětí a dospívajících
Přípravek Sertralin Arrow lze užít pouze k léčbě dětí a dospívajících s obsedantně-kompulzivní
poruchou ve věku 6-17 let.

Obsedantně-kompulzivní porucha:
Děti ve věku 6-12 let: doporučená zahajovací dávka je 25 mg denně. Po týdnu může lékař dávku
zvýšit na 50 mg denně. Denní dávka může být poté zvyšována po 50 mg během několika týdnů na
maximální možnou dávku 200 mg.

Dospívající ve věku 13-17 let: doporučená zahajovací dávka je 50 mg denně. Denní dávka může být
zvyšována po 50 mg během několika týdnů na maximální možnou dávku 200 mg.

Trpíte-li onemocněním jater nebo ledvin, sdělte to svému lékaři a řiďte se jeho instrukcemi.

Váš lékař určí, jak dlouho máte tento lék užívat. To záleží na charakteru Vašeho onemocnění a na Vaší
odpovědi na léčbu. Může trvat i několik týdnů, než se Vaše příznaky začnou zlepšovat. Léčba deprese
by měla obvykle pokračovat dalších 6 měsíců od zlepšení příznaků.
6/10


Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Sertralin Arrow než jste měl(a)
Kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení s pohotovostí. Vezměte s
sebou tuto příbalovou informaci a zbývající tablety.
Příznaky předávkování mohou zahrnovat ospalost, nevolnost, zvracení, rychlý tep, třes, neklid, závratě
a ve vzácných případech bezvědomí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sertralin Arrow
Neznepokojujte se a pokračujte v obvyklém dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste
doplnil(a) vynechanou dávku. Pokud zapomenete užít více než jednu dávku, musíte se poradit s
lékařem

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Sertralin Arrow
I když se cítíte lépe, nepřerušujte léčbu přípravkem Sertralin Arrow bez porady s lékařem. Váš lékař
Vám pravděpodobně stanoví postupné snižování dávkování, které bude trvat několik týdnů.

Pokud byste náhle přerušili léčbu náhle, mohly by se u Vás objevit závratě, otupělost, poruchy spánku,
neklid nebo úzkost, bolest hlavy, nevolnost, zvracení a třes. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli z těchto
nežádoucích účinků nebo jiný nežádoucí účinek při ukončení léčby přípravkem Sertralin Arrow,
prosím, oznamte to svému lékaři.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

Nejčastějším nežádoucím účinkem je nevolnost (pocit na zvracení). Nežádoucí účinky jsou závislé na
dávce a často s pokračující léčbou vymizí.

Okamžitě informujte lékaře:
pokud se u Vás při užívání přípravku vyskytne jakýkoli z následujících nežádoucích účinků, jelikož
tyto příznaky mohou být závažné.
- Alergická reakce. Okamžitě informujte lékaře, pokud zpozorujete sípání, potíže s dýcháním, oteklá
víčka, tvář nebo rty, vyrážku nebo svědění (zvláště po celém těle).
- Sebepoškozující nebo sebevražedné myšlenky po užití léku. Okamžitě informujte lékaře nebo
navštivte nemocnici, pokud se u Vás objeví (viz bod 2).
- Objeví-li se u Vás závažná kožní vyrážka způsobující puchýře (erythema multiforme), (může
postihnout ústa a jazyk). Toto může být příznakem stavů zvaných Stevens-Johnsonův syndrom nebo
toxická epidermální nekrolýza (TEN). V těchto případech Vám Váš lékař ukončí léčbu.
- Zežloutne-li Vám kůže nebo oči, což může znamenat poškození jater.
- Začnete-li mít po zahájení léčby přípravkem Sertralin Arrow pocit neklidu a nejste schopen(schopna)
klidně stát nebo sedět. Kontaktujte svého lékaře, začnete-li se cítit neklidný(á).
- Pokud se u Vás objeví vysoká teplota nebo zvýšený krevní tlak, průjem, nadměrné pocení, rychlý
srdeční tep, svalová ztuhlost nebo záškuby, zmatenost, podrážděnost a mimořádná agitovanost
(pohybový neklid), ihned to sdělte Vašemu lékaři, protože tyto projevy mohou být příznakem tzv.
serotoninového syndromu nebo neurologické poruchy zvané neuroleptický maligní syndrom. Ačkoliv
7/10

se tyto syndromy objevují pouze vzácně, můžou být život ohrožující a můžou vyžadovat vysazení
přípravku Sertralin Arrow.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny s níže uvedenou četností:

Velmi časté (mohou se objevit u více než 1 z 10 pacientů)
- Nespavost, závratě, ospalost, bolest hlavy, průjem, nevolnost, sucho v ústech, porucha ejakulace,
únava.

Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů):
- Bolest v krku
- Nechutenství, zvýšená chuť k jídlu
- Deprese, zvláštní pocity, noční můry, úzkost, agitovanost (pohybový neklid), nervozita, pokles
sexuální touhy, skřípání zubů
- Otupělost a brnění, třes, svalové napětí, neobvyklá chuť, nedostatek pozornosti
- Poruchy zraku,
- Zvonění v uších
- Bolest na hrudi, palpitace (pocit nepravidelného nebo prudkého bušení srdce)
- Zvýšené pocení, vyrážka, návaly horka
- Zívání
- Zácpa, bolesti břicha, zvracení, podrážděný žaludek, plynatost
- Bolest svalů
- Sexuální porucha, porucha erekce

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů):
- Infekce horních cest dýchacích, rýma
- Halucinace, pocit nadměrného štěstí, nedostatek zájmu, neobvyklé myšlení
- Křeče, neovladatelné stahy svalů, abnormální koordinace, nadměrné pohyby, ztráta paměti,
snížená citlivost, porucha řeči, závrať při vstávání, migréna
- Bolest ucha
- Zrychlený srdeční tep, vysoký krevní tlak, návaly
- Potíže s dýcháním, sípání, pocit krátkého dechu, krvácení z nosu
- Zánět jícnu, obtížné polykání, hemoroidy, nadměrná produkce slin, porucha jazyka, říhání
- Otok tkání kolem očí, červené skvrny na kůži, ztráta vlasů, studený pot, suchá kůže, kopřivka
- Zánět kloubů, svalová slabost, bolest zad, svalové záškuby
- Močení v noci, neschopnost se vymočit, zvýšený objem moči, zvýšená četnost močení, potíže
s močením
- Krvácení z pochvy, ženská sexuální porucha
- Celkový pocit nemoci, malátnost, třesavka, horečka, slabost, žízeň
- Snížení tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné hmotnosti

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 z 1 000 pacientů):
- Střevní potíže/zánět, infekce ucha
- Rakovina
- Otok uzlin
- Vysoká hladina krevního cholesterolu, nízká hladina krevního cukru
- Fyzické příznaky v důsledku stresu nebo emocí, léková závislost, psychotické poruchy, agrese,
paranoia, sebevražedné myšlenky a chování, náměsíčnost, předčasná ejakulace
- Kóma (bezvědomí), neobvyklé pohyby, potíže s pohybem, zvýšená citlivost, porucha smyslového
vnímání
- Zelený zákal, porucha slzení, tečky v zorném poli, dvojité vidění, bolestivost očí ze světla,
překrvené oči, zvětšené zornice
- Srdeční infarkt, pomalý srdeční tep, srdeční poruchy
- Slabý krevní oběh v horních a dolních končetinách
- Potíže s dýcháním nebo sípání, stažení hrdla, potíže s mluvením, škytavka
8/10

- Krev ve stolici, zánět sliznice dutiny ústní, vředy na jazyku, poruchy zubů, poruchy jazyka, vředy
v ústech
- Porucha funkce jater
- Puchýře na kůži, vyrážka ve vlasech, změna struktury vlasu, změna pachu kůže
- Poruchy kostí
- Snížený objem moči, únik moči, opožděný začátek močení
- Silné krvácení z pochvy, sucho v oblasti pochvy, zarudlý bolestivý penis a předkožka, výtok z
genitálu, prodloužená erekce, výtok z prsů
- Kýla, jizva v místě vpichu, snížená léková tolerance, poruchy chůze
- Neobvyklé laboratorní testy, abnormání sperma
- Zranění
- Roztažení srdečních cév
- Během léčby sertralinem nebo krátce po ukončení léčby byly hlášeny případy sebevražedných
představ a chování (viz bod 2).

Byly hlášeny také následující nežádoucí účinky (četnost není známo):
- Pokles počtu bílých krvinek a krevních destiček
- Nízká hladina hormonů štítné žlázy, endokrinní potíže, cukrovka, vysoká hladina cukru v krvi,
nízká hladina sodíku v krvi
- Děsivé neobvyklé sny
- Potíže s pohyby svalů (jako jsou nadměrné pohyby, svalové napětí, potíže s chůzí a abnormální
držení těla)
- Závažná bolest hlavy, která může být následkem problémů s cévami v mozku
- Mdloby, poruchy vidění, nestejné zornice
- Neobvyklé krvácení (jako je krvácení z nosu, žaludku, nebo krev v moči)
- Onemocnění plic s příznaky jako je dušnost nebo suchý kašel
- Zánět slinivky břišní
- Závažné onemocnění jater
- Žlutá kůže a oči (žloutenka), otok kůže, citlivost kůže na světlo, svědění
- Bolest kloubů, svalové křeče
- Zvětšení prsů, nepravidelná menstruace
- Otok nohou
- Porucha srážlivostí, noční pomočování
- Závažné alergické reakce

U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících:
V klinických studiích u dětí a dospívajících byly nežádoucí účinky obecně podobné těm pozorovaným
u dospělých (viz výše). Nejčastější nežádoucí účinky u dětí a dospívajících byly bolesti hlavy,
nespavost, průjem a nevolnost.

Při ukončení léčby se u Vás mohou objevit příznaky z vysazení, které zahrnují závratě, poruchy
vnímání (mravenčení a pocity elektrického šoku), poruchy spánku (včetně nespavosti a intenzivních
snů), pocit agitovanosti (pohybový neklid), úzkost, nevolnost a/nebo zvracení, třes a bolest hlavy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. Jak přípravek Sertralin Arrow uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

9/10

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na blistru a krabičce za: Použ. do:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Sertralin Arrow obsahuje
Léčivá látka je sertralinum (sertralin): jedna potahovaná tableta obsahuje sertralinum 50 mg nebo 100
mg (ve formě sertralini hydrochloridum)

Pomocné látky:
Jádro tablety:
mikrokrystalická celulosa, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, hyprolosa, sodná sůl
karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát.

Potahová vrstva:
hypromelosa, makrogol, oxid titaničitý (E171), polysorbát 80

Jak přípravek Sertralin Arrow vypadá a co obsahuje toto balení
Setralin Arrow jsou potahované tablety.
Sertralin Arrow 50 mg jsou podlouhlé, bikonvexní bílé tablety s označením "SR 50" na jedné straně a
půlicí rýhou na straně druhé
Sertralin Arrow 100 mg jsou podlouhlé, bikonvexní bílé tablety s označením "SR 100" na jedné straně
a bez označení na straně druhé

Velikost balení: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 35, 49, 50, 50x1 (jednodávkové balení), 98, 100, 250 nebo 294
potahovaných tablet v blistru.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Držitel rozhodnutí o registraci
Arrow Generics Limited
Whiddon Valley, Barnstaple, Devon, EX32 8NS Velká Británie

Výrobce:
Arrow Generics Limited
Unit 2, Eastman Way
Stevenage, Hertfordshire
Velká Británie

Arrow Pharm (Malta) Limited
62 Hal Far Industrial Estate
Birzebbugia BBG06
Malta

Juta Pharma GmbH
Gutenbergstrasse 13, 24941 Flensburg
Německo
10/10


Medicofarma SA
Ul. Kozienicka 97
26-600 Radom
Polsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Česká republika: Sertralin Arrow 50 mg
Sertralin Arrow 100 mg
Německo: Sertra-Q 50 Filmtabletten
Sertra-Q 100 Filmtabletten
Maďarsko: Sertraline Arrow 50 mg filmtabletta
Itálie: Sertralina Arrow 50 mg compresse rivestite con film
Sertralina Arrow 100 mg compresse rivestite con film
Malta: Sertraline 50 mg Film-Coated Tablets
Sertraline 100 mg Film-Coated Tablets
Nizozemsko: Sertraline Arrow 50 mg filmomhulde tabletten
Polsko: Sertraline Arrow 50 mg tabletki powlekane
Sertraline Arrow 100 mg tabletki powlekane
Slovinsko: Sertralin Arrow 50 mg filmsko obložene tablete
Sertralin Arrow 100 mg filmsko obložene tablete
Velká Británie: Sertraline 50 mg Tablets
Sertraline 100 mg Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23.10.2013

Recenze

Recenze produktu SERTRALIN ARROW 50 MG 50X1X50MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SERTRALIN ARROW 50 MG 50X1X50MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze