Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY
Kód výrobku: 15038
Kód EAN:
Kód SÚKL: 45559
Držitel rozhodnutí: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY
Seropram je určen k léčbě depresívních, panických a obsedantně kompulzívních poruch bez ohledu na jejich příčinu, formu a závažnost. Seropram je vhodný i pro udržovací léčbu, kdy příznaky jako jsou např. skleslost, smutek, ztráta schopnosti mít radost, strach, úzkost, bolesti jsou na ústupu nebo již zcela vymizely. V této fázi léčby Seropram působí preventivně a chrání před návratem nemoci. Seropram je určen pro dospělé.

Příbalový leták


Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls175787/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SEROPRAM 40 mg/ml
perorální kapky, roztok
(citaloprami hydrochloridum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři či lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Seropram a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Seropram užívat
3. Jak se Seropram užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Seropram uchovávat
6. Další informace

1. CO JE SEROPRAM A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Jaký je mechanismus účinku přípravku Seropram
Seropram patří do skupiny antidepresiv, nazývaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání
serotoninu (SSRI). Přípravky patřící do této skupiny ovlivňují serotoninový systém a zvyšují hladinu
serotoninu v mozku. Poruchy serotoninového systému jsou klíčovým faktorem v rozvoji deprese a
souvisejících onemocnění.
K čemu se Seropram používá
Seropram obsahuje citalopram a používá se k léčbě deprese. Jakmile se začnete cítit lépe, brání
návratu příznaků onemocnění.

Dlouhodobá léčba přípravkem Seropram brání výskytu další epizody deprese u pacientů, kteří trpí
rekurentní depresivní poruchou.

Seropram je také prospěšný při zvládání příznaků u pacientů se sklonem k záchvatům paniky a u
pacientů trpících obsedantně kompulzivní poruchou (OCD).

Je možné, že Vám Váš lékař předepsal Seropram z jiného důvodu. V případě nejasností se zeptejte
Vašeho lékaře, proč Vám byl Seropram předepsán.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SEROPRAM UŽÍVAT

Neužívejte Seropram
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na citalopram nebo na kteroukoli další složku přípravku
Seropram (viz bod 6 Další informace)
jestliže užíváte léčivý přípravek ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO). Mezi
IMAO patří přípravky jako je fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid, tranylcypromin,
selegilin (užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby), moklobemid (užívaný k léčbě deprese) a
linezolid (antibiotikum).
jestliže současně užíváte pimozid
jestliže máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo jestliže jste někdy v minulosti měl/a
poruchu srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření
vyhodnotí, jak srdce funguje)
jestliže užíváte léčivé přípravky na poruchu srdečního rytmu nebo léčivé přípravky, které
mohou srdeční rytmus ovlivnit (viz také bod níže Vzájemné působení s dalšími léčivými
přípravky)

V případě, že jste ukončil/a užívání přípravku patřícího mezi IMAO, je potřeba vyčkat 2 týdny než
začnete užívat Seropram.
Po ukončení užívání moklobemidu je zapotřebí vyčkat 1 den, než začnete užívat Seropram.
Po ukončení léčby přípravkem Seropram je nutno čekat 1 týden, než je možno zahájit léčbu jakýmkoli
přípravkem ze skupiny IMAO.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Seropram je zapotřebí

Oznamte, prosím, svému lékaři, pokud máte jakékoli další zdravotní problémy, o kterých by Váš lékař
měl vědět. Obzvláště sdělte svému lékaři:
pokud jste ve fázi mánie nebo panické ataky
pokud trpíte poruchou funkce jater nebo ledvin. Váš lékař Vám může upravit dávkování
přípravku.
pokud máte cukrovku. Léčba přípravkem Seropram může narušit rovnováhu glukosy. Může
být nutné upravit dávkování inzulinu a/nebo perorálních antidiabetik.
pokud máte epilepsii. Jestliže se při léčbě přípravkem Seropram objeví záchvaty nebo vzroste
jejich četnost, měla by být léčba přerušena (viz také bod 4 Možné nežádoucí účinky).
pokud trpíte některou poruchou srážlivosti krve
pokud máte sníženou hladinu sodíku v krvi
pokud podstupujete elektrokonvulzivní terapii
pokud máte nebo jste někdy v minulosti měl/a problémy se srdcem, nebo pokud jste v nedávné
době prodělal/a srdeční záchvat
pokud máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako
důsledek dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo jako důsledek používání diuretik
(močopudné přípravky)
pokud budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při
vstávání, může to ukazovat na poruchu srdečního rytmu

Prosím, informujte svého lékaře, pokud se u Vás některé z těchto onemocnění vyskytlo kdykoli v
minulosti.

Věnujte, prosím, pozornost tomuto sdělení
Někteří pacienti s bipolární afektivní poruchou mohou přejít do manické fáze, charakterizované
neobvyklým a rychlým sledem myšlenek, nepřiměřeně veselou náladou a nadměrnou tělesnou
aktivitou. Pokud se takové příznaky u Vás objeví, vyhledejte svého lékaře.

Během prvních týdnů léčby se u Vás mohou vyskytnout příznaky jako je neklid nebo obtíže zůstat
sedět či stát. Informujte neprodleně svého lékaře, pokud se takové příznaky u Vás objeví.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě.
Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž
určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:
jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu
jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko
sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými
onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte ihned
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo
úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl/a
požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-
li znepokojení změnami ve Vašem chování.

Použití u dětí a mladistvých do 18 let
Seropram by neměli běžně užívat děti a mladiství do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18
let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků,
jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita,
protichůdné chování a hněv). Váš lékař přesto může Seropram pacientům do 18 let předepsat, pokud
usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Seropram pacientovi do 18 let a
chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří
jsou léčeni přípravkem Seropram, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste
o tom informovat svého lékaře.

Zvláštní upozornění vztahující se k Vašemu onemocnění

Podobně jako u jiných přípravků používaných k léčbě depresí nebo jiných souvisejících onemocnění,
nedochází ke zlepšení příznaků okamžitě. Může trvat několik týdnů po zahájení léčby přípravkem
Seropram, než pocítíte zlepšení.
U léčby panické úzkostné poruchy nastává zlepšení po 2 až 4 týdnech léčby.
U některých pacientů může na začátku léčby nastat období zvýšené úzkosti, které zpravidla ustoupí
během pokračování léčby. Je proto velmi důležité, abyste se řídil/a pokyny lékaře a neměnil/a dávku
bez toho, abyste se poradil/a se svým lékařem.

Pokud budete mít úzkostné myšlenky nebo se u Vás vyskytne některý z výše uvedených příznaků,
vyhledejte okamžitě svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek jiných přípravků a toto působení může někdy
vyvolat vznik závažných nežádoucích účinků.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte kterýkoli z následujících přípravků:
neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) obsahující léčivou látku fenelzin,
iproniazid, isokarboxazid, nialamid a tranylcypromin. Pokud jste užíval/a kterýkoli z těchto
přípravků, je potřeba vyčkat 14 dní, než zahájíte léčbu přípravkem Seropram. Po ukončení
léčby přípravkem Seropram je nutno vyčkat 7 dní, než je možno zahájit léčbu kterýmkoli z
těchto přípravků.
reverzibilní selektivní inhibitory MAO-A obsahující moklobemid (užívaný k léčbě deprese)
antibiotikum linezolid
lithium (užívané k profylaxi a léčbě bipolární afektivní poruchy) a tryptofan
imipramin a desipramin (oba užívané k léčně deprese)
ireverzibilní inhibitory MAO-B obsahující selegilin (užívaný k léčbě Parkinsonovy
choroby). Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků. Dávka selegilinu nesmí
přesáhnout 10 mg denně.
metoprolol (užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku a/nebo onemocnění srdce); dochází ke
zvýšení plazmatické hladiny metoprololu, avšak zesílení účinku nebo výskyt nežádoucích
účinků v souvislosti s tímto zvýšením nebyly zaznamenány
sumatriptan a podobné přípravky (užívané k léčbě migrény) a tramadol (užívaný k potlačení
silné bolesti). Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků. Pokud se u Vás
projeví jakékoli neobvyklé příznaky při jejich současném užívání, měl/a byste navštívit
Vašeho lékaře.
cimetidin užívaný ve vysokých dávkách (k léčbě žaludečních vředů); může dojít ke zvýšení
plazmatických hladin přípravku Seropram, avšak vyšší výskyt jeho nežádoucích účinků nebyl
zaznamenán
přípravky ovlivňující funkci krevních destiček (např. antipsychotika, tricyklická antidepresiva,
kyselina acetylsalicylová (užívaná k tlumení bolesti), nesteroidní protizánětlivé léčivé
přípravky (užívané k léčbě artritidy); mírně zvyšují riziko výskytu poruch srážlivosti krve.
Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) rostlinný přípravek užívaný k léčbě deprese.
Současné podávání s přípravkem Seropram může zvýšit riziko nežádoucích účinků.
meflochin (užívaný k léčbě malárie), bupropion (užívaný k léčbě deprese) a tramadol (užívaný
k potlačení silné bolesti) kvůli možnému riziku snížení prahu pro vznik záchvatů
neuroleptika (přípravky k léčbě schizofrenie, psychózy) kvůli možnému riziku snížení prahu
pro vznik záchvatů a antidepresiva

Neužívejte Seropram, pokud užíváte přípravky na poruchu srdečního rytmu nebo přípravky, které
mohou srdeční rytmus ovlivnit, např. antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika (např. fenothiazinové
deriváty, pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky (např.
sparfloxacin, moxifloxacin, nitrožilní erythromycin, pentamidin, antimalarika, zejména halofantrin),
některá antihistaminika (astemizol, mizolastin).
Máte-li jakékoli další otázky, měl/a byste se poradit se svým lékařem.

Užívání přípravku Seropram s jídlem a pitím
Seropram může být užíván s jídlem nebo nalačno (viz bod 3 Jak se Seropram užívá).

Seropram neprohlubuje účinek alkoholu, nicméně se nedoporučuje požívat alkohol v průběhu léčby
přípravkem Seropram.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo pokud plánujete těhotenství, oznamte to svému lékaři. Pokud jste těhotná
nebo kojíte, neměla byste Seropram užívat, jestliže jste nekonzultovala možná rizika a přínos léčby se
svým lékařem.

Pokud jste užívala Seropram během posledního trimestru těhotenství nebo do porodu, měla byste
vědět, že se u Vašeho novorozence mohou vyskytnout následující příznaky: obtížné dýchání,
namodralé zabarvení kůže, záchvaty, změny tělesné teploty, obtíže s příjmem potravy, zvracení,
snížená hladina cukru v krvi, svalová ztuhlost nebo ochablost, zesílení reflexů, třes, neklid,
podrážděnost, letargie, neutišitelný pláč, ospalost a obtíže se spánkem. Pokud se u Vašeho
novorozence vyskytne kterýkoli z těchto příznaků, vyhledejte, prosím, neprodleně svého lékaře.

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Seropram. Užívání látek
podobných přípravku Seropram během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí
zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců,
který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během
prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte
dětského lékaře.
Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že citalopram snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to
mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Seropram obecně nezpůsobuje ospalost; avšak pokud se u Vás na počátku léčby vyskytnou příznaky
jako závratě nebo ospalost, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte nářadí nebo stroje, dokud tyto
příznaky nevymizí.

Důležité informace o některých složkách přípravku Seropram
Tento přípravek obsahuje methylparaben a propylparaben, které mohou způsobit alergické reakce
(většinou zpožděné).
Perorální roztok obsahuje 9,0 obj.% alkoholu (76 mg/ml).

3. JAK SE SEROPRAM UŽÍVÁ

Dávkování a způsob užití

Vždy užívejte Seropram přesně dle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým
lékařem či lékárníkem.

Dospělí
Deprese
Obvyklá dávka je 16 mg (8 kapek/0,4 ml) denně. Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 32 mg
(16 kapek/0,8 ml) denně.

Panická porucha
Úvodní dávka je 8 mg (4 kapky/0,2 ml) denně během prvního týdne, poté se dávka zvýší na 16 mg -
24 mg (8-12 kapek/0,4-0,6 ml) denně. Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 32 mg (16
kapek/0,8 ml) denně.

Obsedantně kompulzivní porucha (OCD)
Úvodní dávka je 16 mg (8 kapek/0,4 ml) denně. Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 32 mg
(16 kapek/0,8 ml) denně.

Starší pacienti (nad 65 let)
Zahajovací dávka by měla být snížena na polovinu doporučené dávky, tj. 8 - 16 mg denně. Starší
pacienti by obvykle neměli užívat dávky vyšší než 16 mg (8 kapek/0,4 ml) denně.

Pacienti se zvláštním rizikem
Pacienti s onemocněním jater by neměli užívat dávky vyšší než 16 mg (8 kapek/0,4 ml) denně.

Děti a mladiství (mladší 18 let)
Děti a mladiství by neměli užívat Seropram. Více informací viz bod 2 Čemu musíte věnovat
pozornost, než začnete Seropram užívat.

Jak a kdy užívat Seropram
Seropram se užívá každý den v jedné dávce.
Seropram je možné užít v kteroukoli denní dobu s jídlem nebo nalačno. Kapky se mohou mísit s
vodou, pomerančovým nebo jablečným džusem.

Odměřte přesné množství kapek do nápoje (voda, pomerančový nebo jablečný džus), krátce
zamíchejte a celý obsah vypijte.

Délka léčby
Stejně jako u jiných přípravků k léčbě deprese, panické poruchy a OCD může trvat několik týdnů, než
se začnete cítit lépe. Pokračujte v užívání přípravku Seropram, i když potrvá nějakou dobu, než se Váš
zdravotní stav zlepší.

Nikdy neměňte dávku bez vědomí lékaře.

Délka léčby je individuální, obvykle trvá nejméně 6 měsíců. V léčbě pokračujte tak dlouho, jak Vám
lékař doporučí. Léčbu bez vědomí svého lékaře nepřerušujte, ani když se začnete cítit lépe. Nemoc
může přetrvávat delší dobu, a pokud by léčba byla ukončena předčasně, může dojít k návratu příznaků
Vašeho onemocnění.

U pacientů s rekurentní depresivní poruchou je někdy prospěšné pokračovat v léčbě i několik let, z
důvodu zabránění vzniku nové epizody deprese.

Jestliže jste užil/a více přípravku Seropram, než jste měl/a
Pokud si myslíte, že Vy nebo kdokoli jiný jste užil/a více přípravku Seropram než jste měl/a,
neprodleně vyhledejte svého lékaře nebo navštivte nejbližší pohotovost. Učiňte tak i v případě, že se
předávkování neprojevuje žádnými příznaky. Obal přípravku Seropram vezměte k lékaři nebo do
nemocnice s sebou.

Některé příznaky předávkování by mohly být život ohrožující. Příznaky předávkování mohou být:
nepravidelný srdeční rytmus, křeče, změna srdečního rytmu, ospalost, kóma, zvracení, třes, snížení
krevního tlaku, zvýšení krevního tlaku, nevolnost (necítíte se dobře), serotoninový syndrom (viz bod
4), agitovanost, závratě, rozšířené zornice očí, pocení, namodralá kůže, zrychlené dýchání.

Jestliže jste zapomněl/a užít Seropram
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Pokud jste zapomněl/a užít
předepsanou dávku a vzpomenete si ještě před spaním, ihned dávku užijte. Další den užijte dávku v
obvyklou dobu. Pokud si vzpomenete v noci nebo během dalšího dne, vynechanou dávku nenahrazujte
a další dávku užijte v obvyklou dobu.

Jestliže ukončujete léčbu přípravkem Seropram
Neukončujte léčbu přípravkem Seropram, aniž by Vám to řekl Váš lékař. Pokud ukončíte léčebnou
kúru, doporučuje se vysazovat Seropram postupným snižováním dávky v období několika týdnů.

Při náhlém přerušení léčby se mohou objevit mírné a přechodné příznaky z vysazení jako jsou:
závratě, pocity brnění (mravenčení), poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost usnout),
pocity úzkosti, bolesti hlavy, necítíte se dobře (nevolnost), zvracení, pocení, pocity neklidu nebo
agitovanosti, třes, pocity zmatenosti nebo dezorientovanosti, pocity rozrušení nebo podrážděnosti,
průjem (řídká stolice), zrakové poruchy, bušení srdce (palpitace).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léčivé přípravky, může i Seropram způsobovat nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky zpravidla odezní během několika týdnů léčby. Mnohé nežádoucí účinky mohou být
také projevem nemoci samotné a v takovém případě postupně vymizí, jakmile se začnete cítit lépe.

U některých pacientů byly zaznamenány následující závažné nežádoucí účinky.
Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků, přestaňte Seropram užívat a neprodleně
navštivte svého lékaře:
vysoká horečka, agitovanost, zmatenost, třes a náhlé svalové záškuby, které mohou být
příznakem vzácně se vyskytujícího serotoninového syndromu, který byl zaznamenán při
kombinovaném užití různých antidepresiv

otok kůže, jazyka, rtů nebo kdekoli v obličeji, obtížné dýchání nebo polykání (alergická
reakce)

neobvyklé krvácení včetně krvácení z trávicího traktu

Vzácné, ale závažné nežádoucí účinky (u 1 až 10 pacientů z 10 000):
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících příznaků, přestaňte Seropram užívat a neprodleně
navštivte svého lékaře:
hyponatremie: nízká hladina sodíku v krvi, která může vyvolat únavu, zmatenost a třes svalů
rychlý, nepravidelný srdeční tep a mdloby, které mohou být příznaky život ohrožujícího stavu
známého jako torsade de pointes

Následující nežádoucí účinky jsou zpravidla mírné a většinou odezní po několika dnech léčby. Často
však mohou být projevem Vaší nemoci a v takovém případě ustupují, jakmile se začnete cítit lépe.
Pokud Vám nežádoucí účinky způsobují obtíže, nebo trvají déle než několik dní, kontaktujte svého
lékaře.

Sucho v ústech zvyšuje riziko výskytu zubního kazu, čistěte si zuby častěji než obvykle.

Velmi časté (u více než 1 pacienta z 10):
Ospalost
Poruchy spánku
Zvýšené pocení
Sucho v ústech
Nevolnost (necítíte se dobře)

Časté (u 1 až 10 pacientů ze 100):
Snížená chuť k jídlu
Agitovanost
Pokles sexuální aktivity
Úzkost
Nervozita
Stavy zmatenosti
Abnormální sny
Třes
Brnění nebo pocit necitlivosti v rukou nebo chodidlech
Závratě
Poruchy pozornosti
Zvonění v uších (tinitus)
Zívání
Průjem
Zvracení
Zácpa
Svědění
Bolesti svalů a kloubů
Problémy s ejakulací a erekcí u mužů
Neschopnost dosáhnout orgasmus u žen
Únava
Horečka
Píchavé pocity v kůži
Pokles tělesné hmotnosti

Méně časté (u 1 až 10 pacientů z 1000):
Podkožní krvácení (sklon k tvorbě modřin)
Zvýšená chuť k jídlu
Agresivita
Pocit odcizení a nepřirozenosti ve vztahu k okolí či k sobě samému
Halucinace
Mánie
Mdloby
Rozšířené zornice
Rychlý srdeční rytmus
Pomalý srdeční rytmus
Kopřivka
Ztráta vlasů
Kožní vyrážka
Přecitlivělost na světlo
Obtíže při močení
Poševní krvácení
Otoky rukou nebo nohou
Zvýšení tělesné hmotnosti

Vzácné (u 1 až 10 pacientů z 10 000):
Křeče
Mimovolní pohyby
Poruchy chuti
Krvácení
Zánět jater

U některých pacientů byly hlášeny (frekvence z dostupných údajů nelze určit):
Myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, viz také bod Zvláštní opatrnosti při použití přípravku
Seropram je zapotřebí
Snížený počet krevních destiček způsobující zvýšené riziko krvácení a tvorby modřin
Zvýšená přecitlivělost (kožní vyrážka)
Závažná alergická reakce způsobující obtíže s dýcháním nebo závratě
Zvýšené množství vyloučené moči
Snížená hladina sodíku v krvi způsobující svalovou slabost, záškuby nebo abnormální srdeční rytmus
Panická ataka
Skřípání zubů
Neklid
Neobvyklé svalové pohyby nebo ztuhlost
Akatizie (mimovolní pohyby svalů)
Zrakové poruchy
Nízký krevní tlak
Krvácení z nosu
Poruchy krvácení včetně krvácení do kůže a sliznic (ekchymóza)
Náhlý otok kůže nebo sliznic
Bolestivá erekce
Tvorba mléka u žen, které nekojí
Abnormální jaterní testy
U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.


Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. JAK SEROPRAM UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Přípravek Seropram nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření je doba použitelnosti přípravku Seropram kapky 16 týdnů, pokud jsou skladovány
při teplotě do 25°C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Seropram obsahuje

Léčivou látkou je citaloprami hydrochloridum.
1 ml přípravku Seropram perorální kapky, roztok obsahuje 44,48 mg citaloprami hydrochloridum, což
odpovídá citalopramum 40 mg
1 kapka = citalopramum 2 mg

Pomocnými látkami jsou: methylparaben, propylparaben, ethanol (96%), hyetelosa, čištěná voda.
Kapky obsahují 9,0 obj.% alkoholu (76 mg/ml).

Jak Seropram vypadá a co obsahuje balení
Seropram je čirý, téměř bezbarvý až nažloutlý roztok hořké chuti o koncentraci 40 mg/ml. Perorální
kapky, roztok jsou baleny v lahvičce z hnědého skla s kapací vložkou a šroubovacím uzávěrem
z umělé hmoty o obsahu 7 ml nebo 15 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Valby
Dánsko

Zastoupení v České republice
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Lundbeck ČR s.r.o., Bozděchova 7, 150 00 Praha 5
Tel:+420 225 275 600

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
5.9.2012

Recenze

Recenze produktu SEROPRAM 40 MG/ML 1X7ML Kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu SEROPRAM 40 MG/ML 1X7ML Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze