Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

SEROPRAM 40 MG/ML 1X15ML Kapky, roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15039

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY
Kód výrobku: 15039
Kód EAN: 5702157107353
Kód SÚKL: 45560
Držitel rozhodnutí: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY
Seropram je určen k léčbě depresívních, panických a obsedantně kompulzívních poruch bez ohledu na jejich příčinu, formu a závažnost. Seropram je vhodný i pro udržovací léčbu, kdy příznaky jako jsou např. skleslost, smutek, ztráta schopnosti mít radost, strach, úzkost, bolesti jsou na ústupu nebo již zcela vymizely. V této fázi léčby Seropram působí preventivně a chrání před návratem nemoci. Seropram je určen pro dospělé.

Příbalový leták

sp.zn. sukls134524/2013 
a sukls37877/2013 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

SEROPRAM 40 mg/ml 

perorální kapky, roztok 

(citaloprami hydrochloridum) 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Seropram a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Seropram užívat 

3. 

Jak se Seropram užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Seropram uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je Seropram a k čemu se používá 

 

Jaký je mechanismus účinku přípravku Seropram 
Seropram patří do skupiny antidepresiv, nazývaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání 
serotoninu (SSRI). Přípravky patřící do této skupiny ovlivňují serotoninový systém a zvyšují hladinu 
serotoninu v mozku. Poruchy serotoninového systému jsou klíčovým faktorem v rozvoji deprese a 
souvisejících onemocnění. 

K čemu se Seropram používá 
Seropram obsahuje citalopram a používá se k léčbě deprese. Jakmile se začnete cítit lépe, brání 
návratu příznaků onemocnění. 
 
Dlouhodobá léčba přípravkem Seropram brání výskytu další epizody deprese u pacientů, kteří trpí 
rekurentní (opakovanou) depresivní poruchou. 
 
Seropram je také vhodný při zvládání příznaků u pacientů se sklonem k záchvatům paniky a u 
pacientů trpících obsedantně kompulzivní poruchou (OCD). 
 
Je možné, že Vám lékař předepsal Seropram z jiného důvodu. V případě nejasností se zeptejte svého 
lékaře, proč Vám byl Seropram předepsán. 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Seropram užívat 

 
Neužívejte Seropram: 

  jestliže jste alergický(á) na citalopram nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

  jestliže užíváte léčivý přípravek ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO). Mezi 

IMAO patří přípravky jako je fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid, tranylcypromin, 
selegilin (užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby), moklobemid (užívaný k léčbě deprese) a 
linezolid (antibiotikum). 

  jestliže máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo jestliže jste někdy v minulosti měl(a) 

poruchu srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření 
vyhodnotí, jak srdce funguje). 

  jestliže užíváte léčivé přípravky na poruchu srdečního rytmu nebo léčivé přípravky, které 

mohou srdeční rytmus ovlivnit (viz také bod níže „Další léčivé přípravky a Seropram”). 

 
V případě, že jste ukončil(a) užívání přípravku patřícího mezi IMAO, je potřeba vyčkat 2 týdny, než 
začnete užívat Seropram. 
Po ukončení užívání moklobemidu je zapotřebí vyčkat 1 den, než začnete užívat Seropram. 
Po ukončení léčby přípravkem Seropram je nutno čekat 1 týden, než je možno zahájit léčbu jakýmkoli 
přípravkem ze skupiny IMAO. 

 

Upozornění a opatření 
 
Před použitím přípravku Seropram se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Oznamte, prosím, 
svému lékaři, pokud máte jakékoli další zdravotní potíže nebo onemocnění, o kterých by Váš lékař 
měl vědět. Obzvláště sdělte svému lékaři: 

  pokud jste ve fázi mánie nebo panické ataky. 
  pokud máte poruchu funkce jater nebo ledvin. Váš lékař Vám může upravit dávkování 

přípravku. 

  pokud máte cukrovku. Léčba přípravkem Seropram může narušit rovnováhu glukosy. Může 

být potřeba upravit dávkování inzulinu a/nebo perorálních antidiabetik. 

  pokud máte epilepsii. Jestliže se při léčbě přípravkem Seropram objeví záchvaty nebo vzroste 

jejich četnost, měla by být léčba přerušena (viz také bod 4 „Možné nežádoucí účinky”). 

  pokud máte některou poruchu srážlivosti krve. 
  pokud máte sníženou hladinu sodíku v krvi. 
  pokud podstupujete elektrokonvulzivní terapii. 
  pokud máte nebo jste někdy v minulosti měl(a) problémy se srdcem, nebo pokud jste 

v nedávné době prodělal(a) srdeční záchvat. 

  pokud máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako 

důsledek dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo jako důsledek používání diuretik 
(močopudné přípravky). 

  pokud budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při 

vstávání, může to ukazovat na poruchu srdečního rytmu. 

  pokud máte problémy s rozšířením zornice oka (mydriáza) nebo máte glaukom (zelený oční 

zákal). 

 
Prosím, informujte svého lékaře, pokud se u Vás některé z těchto onemocnění vyskytlo kdykoli v 
minulosti. 
 
Věnujte, prosím, pozornost tomuto sdělení 
Někteří pacienti s bipolární afektivní poruchou mohou přejít do manické fáze, charakterizované 
neobvyklým a rychlým sledem myšlenek, nepřiměřeně veselou náladou a nadměrnou tělesnou 
aktivitou. Pokud se takové příznaky u Vás objeví, vyhledejte svého lékaře. 
 
Během prvních týdnů léčby se u Vás mohou vyskytnout příznaky jako je neklid nebo obtíže zůstat 
sedět či stát v klidu (akatizie). Informujte neprodleně svého lékaře, pokud se takové příznaky u Vás 
objeví.  
 
Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti 

 
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. 
Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž 
určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.  
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě: 

  jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu 
  jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko 

sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými 
onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy 

 

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte ihned 
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici

 
Možná bude užitečné, když řeknete příbuznému nebo blízkému příteli, že máte deprese nebo 
úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) 
požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-
li znepokojeni změnami ve Vašem chování. 
 
Děti a dospívající 
Seropram by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 
18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, 
jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, 
vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může Seropram pacientům do 18 let předepsat, pokud 
usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Seropram pacientovi do 18 let a 
chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří 
jsou léčeni přípravkem Seropram, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste 
o tom informovat svého lékaře. 
 
Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Seropram ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a 
rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.  
 
Zvláštní upozornění vztahující se k Vašemu onemocnění 
 
Podobně jako u jiných přípravků používaných k léčbě depresí nebo jiných souvisejících onemocnění 
nedochází ke zlepšení příznaků okamžitě. Může trvat několik týdnů po zahájení léčby přípravkem 
Seropram, než pocítíte zlepšení. 
U léčby panické úzkostné poruchy nastává zlepšení po 2 až 4 týdnech léčby. 
U některých pacientů může na začátku léčby nastat období zvýšené úzkosti, které zpravidla ustoupí 
během pokračování léčby. Je proto velmi důležité, abyste se řídil(a) pokyny lékaře a neměnil(a) dávku 
bez toho, abyste se poradil(a) se svým lékařem. 
 
Pokud budete mít úzkostné myšlenky nebo se u Vás vyskytne některý z výše uvedených příznaků, 
vyhledejte okamžitě svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

 

 

Užívání léků skupiny SSRI/SNRI (do které Seropram patří), bývá spojováno s rozvojem akatizie 
(nepříjemného vnitřního pocitu neklidu s neschopností sedět v klidu a zůstat v klidu). Tyto příznaky se 
projevují nejčastěji v prvních týdnech léčby. Pokud se u Vás některý z těchto příznaku objeví, měl(a) 
byste ihned informovat svého lékaře.  
 
Další léčivé přípravky a Seropram 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 

Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek jiných přípravků a toto působení může někdy 
vyvolat vznik závažných nežádoucích účinků. 
 

Informujte svého lékaře, pokud užíváte kterýkoli z následujících přípravků: 

  neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) obsahující léčivou látku fenelzin, 

iproniazid, isokarboxazid, nialamid a tranylcypromin. Pokud jste užíval(a) kterýkoli z těchto 
přípravků, je potřeba vyčkat 14 dní, než zahájíte léčbu přípravkem Seropram. Po ukončení 
léčby přípravkem Seropram je nutno vyčkat 7 dní, než je možno zahájit léčbu kterýmkoli z 
těchto přípravků. 

  reverzibilní selektivní inhibitory MAO-A obsahující moklobemid (užívaný k léčbě deprese) 
  antibiotikum linezolid 
  lithium (užívané k profylaxi a léčbě bipolární afektivní poruchy) a tryptofan 
  imipramin a desipramin (oba užívané k léčně deprese) 
  ireverzibilní inhibitory MAO-B obsahující selegilin (užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby). 

Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků. Dávka selegilinu nesmí přesáhnout 
10 mg denně. 

  metoprolol (užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku a/nebo onemocnění srdce); dochází ke 

zvýšení plazmatické hladiny metoprololu, avšak zesílení účinku nebo výskyt nežádoucích 
účinků v souvislosti s tímto zvýšením nebyly zaznamenány 

  sumatriptan a podobné přípravky (užívané k léčbě migrény) a tramadol (užívaný k potlačení 

silné bolesti). Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků. Pokud se u Vás 
projeví jakékoli neobvyklé příznaky při jejich současném užívání, navštivte svého lékaře. 

  cimetidin užívaný ve vysokých dávkách (k léčbě žaludečních vředů); může dojít ke zvýšení 

plazmatických hladin přípravku Seropram, avšak vyšší výskyt jeho nežádoucích účinků nebyl 
zaznamenán 

  přípravky ovlivňující funkci krevních destiček (např. antipsychotika, kyselina acetylsalicylová 

(užívaná k tlumení bolesti), nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky (užívané k léčbě zánětu 
kloubů) mírně zvyšují riziko výskytu poruch srážlivosti krve. 

  třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) – rostlinný přípravek užívaný k léčbě deprese. 

Současné podávání s přípravkem Seropram může zvýšit riziko nežádoucích účinků. 

  meflochin (užívaný k léčbě malárie), bupropion (užívaný k léčbě deprese) a tramadol (užívaný 

k potlačení silné bolesti) kvůli možnému riziku snížení prahu pro vznik záchvatů 

  antidepresiva a neuroleptika (přípravky k léčbě schizofrenie, psychózy) kvůli možnému riziku 

snížení prahu pro vznik záchvatů 

  přípravky, které snižují hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi, za těchto podmínek zvyšují 

riziko život ohrožujících poruch srdečního rytmu. 

 
Neužívejte Seropram, pokud užíváte přípravky na poruchu srdečního rytmu nebo přípravky, které 
mohou srdeční rytmus ovlivnit, např. antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika (např. fenothiazinové 
deriváty, pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky (např. 
sparfloxacin, moxifloxacin, nitrožilní erythromycin, pentamidin, antimalarika, zejména halofantrin), 
některá antihistaminika (astemizol, mizolastin). 
Máte-li jakékoli další otázky, měl(a) byste se poradit se svým lékařem. 
 
Seropram s jídlem, pitím a alkoholem 
Seropram může být užíván s jídlem nebo nalačno (viz bod 3 „Jak se Seropram užívá”). 
 
Seropram neprohlubuje účinek alkoholu, nicméně se nedoporučuje požívat alkohol v průběhu léčby 
přípravkem Seropram. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Pokud jste těhotná 

nebo kojíte, neměla byste Seropram užívat, jestliže jste nekonzultovala možná rizika a přínos léčby se 
svým lékařem. 
 
Pokud jste užívala Seropram během posledních 3 měsíců těhotenství nebo do porodu, měla byste 
vědět, že se u Vašeho novorozence mohou vyskytnout následující příznaky: obtížné dýchání, 
namodralé zabarvení kůže, záchvaty, změny tělesné teploty, potíže s příjmem potravy, zvracení, nízká 
hladina cukru v krvi, zvýšené nebo snížené svalové napětí, zesílení reflexů, třes, neklid, podrážděnost, 
netečnost, neutišitelný pláč, spavost a obtíže se spánkem. Pokud se u Vašeho novorozence vyskytne 
kterýkoli z těchto příznaků, vyhledejte, prosím, neprodleně lékaře.  
 
Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Seropram. Užívání látek 
podobných přípravku Seropram během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí 
zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, 
který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během 
prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte 
dětského lékaře. 
Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že citalopram snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to 
mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Seropram obecně nezpůsobuje ospalost; avšak pokud se u Vás na počátku léčby vyskytnou příznaky 
jako závratě nebo ospalost, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte nářadí nebo stroje, dokud tyto 
příznaky nevymizí. 
 
Seropram obsahuje methylparaben, propylparaben a alkohol 
Tento přípravek obsahuje methylparaben a propylparaben, které mohou způsobit alergické reakce 
(pravděpodobně zpožděné). 
Tento přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce. 
 
3. 

Jak se Seropram užívá 

 
Dávkování a způsob užití 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Dospělí 
Deprese 
Obvyklá dávka je 16 mg (8 kapek/0,4 ml) denně. Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 32 mg 
(16 kapek/0,8 ml) denně. 
 
Panická porucha 
Úvodní dávka je 8 mg (4 kapky/0,2 ml) denně během prvního týdne, poté se dávka zvýší na 16-24 mg 
(8-12 kapek/0,4-0,6 ml) denně. Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 32 mg (16 kapek/0,8 
ml) denně. 
 
Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) 
Úvodní dávka je 16 mg (8 kapek/0,4 ml) denně. Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 32 mg 
(16 kapek/0,8 ml) denně. 
 
Starší pacienti (nad 65 let) 
Zahajovací dávka by měla být snížena na polovinu doporučené dávky, tj. 8-16 mg denně. Starší 
pacienti by obvykle neměli užívat dávky vyšší než 16 mg (8 kapek/0,4 ml) denně. 

 
Pacienti se zvláštním rizikem 
Pacienti s onemocněním jater by neměli užívat dávky vyšší než 16 mg (8 kapek/0,4 ml) denně. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Děti a dospívající by neměli užívat Seropram. Více informací viz bod 2 „Čemu musíte věnovat 
pozornost, než začnete Seropram užívat”. 
 
Jak a kdy užívat Seropram 
Seropram se užívá každý den v jedné dávce. 
Seropram je možné užít v kteroukoli denní dobu s jídlem nebo nalačno. Kapky se mohou mísit s 
vodou, pomerančovým nebo jablečným džusem. 
 
Odměřte přesné množství kapek do nápoje (voda, pomerančový nebo jablečný džus), krátce 
zamíchejte a celý obsah vypijte. 
 

 

Délka léčby 
Stejně jako u jiných přípravků k léčbě deprese, panické poruchy a OCD může trvat několik týdnů, než 
se začnete cítit lépe. Pokračujte v užívání přípravku Seropram, i když potrvá nějakou dobu, než se Váš 
zdravotní stav zlepší. 
 
Nikdy neměňte dávku bez vědomí lékaře. 
 
Délka léčby je individuální, obvykle trvá nejméně 6 měsíců. V léčbě pokračujte tak dlouho, jak Vám 
lékař doporučí. Léčbu bez vědomí svého lékaře nepřerušujte, ani když se začnete cítit lépe. Nemoc 
může přetrvávat delší dobu, a pokud by léčba byla ukončena předčasně, může dojít k návratu příznaků 
Vašeho onemocnění. 
 
U pacientů s rekurentní depresivní poruchou je někdy prospěšné pokračovat v léčbě i několik let, z 
důvodu zabránění vzniku nové epizody deprese.  

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Seropram, než jste měl(a) 
Pokud si myslíte, že Vy nebo kdokoli jiný jste užil(a) více přípravku Seropram než jste měl(a), 
neprodleně vyhledejte lékaře nebo navštivte nejbližší pohotovost. Učiňte tak i v případě, že se 
předávkování neprojevuje žádnými příznaky. Obal přípravku Seropram vezměte k lékaři nebo do 
nemocnice s sebou. 
 
Některé příznaky předávkování by mohly být život ohrožující. Příznaky předávkování mohou být: 
nepravidelný srdeční rytmus, křeče, změna srdečního rytmu, ospalost, kóma, zvracení, třes, snížení 
krevního tlaku, zvýšení krevního tlaku, pocit na zvracenít, serotoninový syndrom (viz bod 4), neklid, 
závratě, rozšířené zornice očí, pocení, namodralá kůže, zrychlené dýchání. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Seropram 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud jste zapomněl(a) 
užít předepsanou dávku a vzpomenete si ještě před spaním, ihned dávku užijte. Další den užijte dávku 
v obvyklou dobu. Pokud si vzpomenete v noci nebo během dalšího dne, vynechanou dávku 
nenahrazujte a další dávku užijte v obvyklou dobu. 
 
Jestliže ukončujete léčbu přípravkem Seropram 
Neukončujte léčbu přípravkem Seropram, aniž by Vám to řekl Váš lékař. Pokud ukončíte léčebnou 
kúru, doporučuje se vysazovat Seropram postupným snižováním dávky v období několika týdnů. 
 
Při náhlém přerušení léčby se mohou objevit mírné a přechodné příznaky z vysazení jako jsou: 
závratě, pocity brnění (mravenčení), poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost usnout), 
pocity úzkosti, bolest hlavy, pocit na zvracení, zvracení, pocení, pohybový neklid, třes, pocity 

zmatenosti nebo dezorientovanosti, pocity rozrušení nebo podrážděnosti, průjem, zrakové poruchy, 
bušení srdce (palpitace). 
 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Nežádoucí účinky zpravidla odezní během několika týdnů léčby. Mnohé nežádoucí účinky mohou být 
také projevem nemoci samotné a v takovém případě postupně vymizí, jakmile se začnete cítit lépe. 
 
U některých pacientů byly zaznamenány následující závažné nežádoucí účinky. 
Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků, přestaňte Seropram užívat a neprodleně 
navštivte svého lékaře: 

  vysoká horečka, pohybový neklid (agitovanost), zmatenost, třes a náhlé svalové záškuby, 

které mohou být příznaky vzácně se vyskytujícího serotoninového syndromu, který byl 
zaznamenán při kombinovaném užití různých antidepresiv 

  otok kůže, jazyka, rtů nebo kdekoli v obličeji, obtížné dýchání nebo polykání (alergická 

reakce) 

  neobvyklé krvácení včetně krvácení z trávicího traktu 

 
Vzácné, ale závažné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob): 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících příznaků, přestaňte Seropram užívat a neprodleně 
navštivte svého lékaře: 

  hyponatremie: nízká hladina sodíku v krvi, která může vyvolat únavu, zmatenost a třes svalů 

 
Následující nežádoucí účinky jsou zpravidla mírné a většinou odezní po několika dnech léčby. Často 
však mohou být projevem Vaší nemoci a v takovém případě ustupují, jakmile se začnete cítit lépe.  
Pokud Vám nežádoucí účinky způsobují obtíže, nebo trvají déle než několik dní, kontaktujte svého 
lékaře. 
 
Sucho v ústech zvyšuje riziko výskytu zubního kazu, čistěte si proto zuby častěji než obvykle. 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): 
Spavost 
Nespavost 
Zvýšené pocení 
Sucho v ústech 
Pocit na zvracení (nauzea) 
Bolest hlavy 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 
Snížená chuť k jídlu 
Pohybový neklid 
Pokles sexuální aktivity 
Úzkost 
Nervozita 
Stavy zmatenosti 
Abnormální sny 
Třes 
Brnění nebo pocit necitlivosti v rukou nebo chodidlech 

Závratě 
Poruchy pozornosti 
Zvonění v uších (tinitus) 
Zívání 
Průjem 
Zvracení 
Zácpa 
Svědění 
Bolest svalů a kloubů 
Problémy s ejakulací a erekcí u mužů 
Problémy s orgasmem u žen 
Únava 
Pokles tělesné hmotnosti 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 
Podkožní krvácení (sklon k tvorbě modřin) 
Zvýšená chuť k jídlu 
Agresivita 
Pocit odcizení a nepřirozenosti ve vztahu k okolí či k sobě samému 
Halucinace 
Mánie 
Krátkodobá ztráta vědomí 
Rozšířené zornice 
Rychlý srdeční rytmus 
Pomalý srdeční rytmus 
Kopřivka 
Vypadávání vlasů 
Kožní vyrážka 
Přecitlivělost na světlo 
Obtíže při močení 
Nadměrné menstruační krvácení 
Otoky rukou nebo nohou 
Zvýšení tělesné hmotnosti 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob): 
Křeče (epileptický záchvat) 
Mimovolní pohyby 
Poruchy chuti 
Krvácení 
Zánět jater 
Horečka 
 

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit): 

Myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, viz také bod „Upozornění a opatření” 
Snížený počet krevních destiček způsobující zvýšené riziko krvácení a tvorby modřin 
Zvýšená přecitlivělost (kožní vyrážka) 
Závažná alergická reakce způsobující obtíže s dýcháním nebo závratě 
Zvýšené množství vyloučené moči 
Hypokalemie: snížená hladina draslíku v krvi způsobující svalovou slabost, záškuby nebo abnormální 
srdeční rytmus 
Záchvat paniky 
Skřípání zubů 
Neklid 
Neobvyklé svalové pohyby, ztuhlost nebo křeče 

Akatizie (mimovolní pohyby svalů) 
Zrakové poruchy 
Nízký krevní tlak 
Krvácení z nosu 
Náhlý otok kůže nebo sliznic 
Bolestivá erekce 
Tvorba mléka u mužů a u žen, které nekojí 
Krvácení mimo menstruační cyklus 
Abnormální jaterní testy 
Změny na EKG (prodloužení tzv. QT intervalu), ventrikulární arytmie (nepravidelný srdeční rytmus) 
včetně torsade de pointes 
U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo 

na níže uvedenou adresu

. Nahlášením 

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
5. 

Jak Seropram uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Po prvním otevření je doba použitelnosti přípravku Seropram kapky 16 týdnů, pokud jsou skladovány 
při teplotě do 25°C. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Seropram obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je citalopramum (ve formě citaloprami hydrochloridum). 
-  1 ml přípravku Seropram perorální kapky, roztok obsahuje citalopramum 40 mg (ve formě 

citaloprami hydrochloridum 44,48 mg). 
1 kapka = citalopramum 2 mg 

Dalšími pomocnými látkami jsou: methylparaben, propylparaben, ethanol 96% (v/v), hyetelosa, 
čištěná voda.  
 
Jak Seropram vypadá a co obsahuje toto balení 
Seropram je čirý, téměř bezbarvý až nažloutlý roztok hořké chuti o koncentraci 40 mg/ml. Perorální 
kapky, roztok jsou baleny v lahvičce z hnědého skla s kapací vložkou a šroubovacím uzávěrem 
z umělé hmoty o obsahu 7 ml nebo 15 ml. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
H. Lundbeck A/S 
Ottiliavej 9 
DK-2500 Valby 
Dánsko 
 
Zastoupení v České republice 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 
Lundbeck Česká republika s.r.o., Bozděchova 7, 150 00 Praha 5 
Tel:+420 225 275 600 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8.10.2014. 

 

Recenze

Recenze produktu SEROPRAM 40 MG/ML 1X15ML Kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu SEROPRAM 40 MG/ML 1X15ML Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám