Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

SERETIDE DISKUS 50/500 1X28X50/500MCG Prášek k inhal.

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15618

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Kód výrobku: 15618
Kód EAN: 8590335502826
Kód SÚKL: 42955
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Lékař Vám tento lék předepsal, aby pomohl předejít dechovým problémům, jako jsou: - bronchiální astma; - chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Seretide Diskus v dávce 50/500 mikrogramů redukuje počet znovuvzplanutí příznaků CHOPN. Přípravek Seretide musíte užívát pravidelně každý den dle doporučení Vašeho lékaře. Lékař se ujistí, zda je Seretide účinný v kontrole Vašeho astmatu, nebo CHOPN. Seretide pomáhá zastavit nastupující dušnost. Přípravek nepomáhá, jakmile jste dušný nebo sípete. Jestliže se tyto příznaky objeví, musíte užít přípravky s rychlým a krátkodobým účinkem, jako např. salbutamol.

Příbalový leták

sp.zn.sukls262968/2016 
 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Seretide Diskus 50 mikrogramů/100 mikrogramů 
Seretide Diskus 50 mikrogramů/250 mikrogramů 
Seretide Diskus 50 mikrogramů/500 mikrogramů 

 
 

dávkovaný prášek k inhalaci 

salmeterolum/flutikasoni propionas 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Seretide a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Seretide užívat 

3. 

Jak se přípravek Seretide užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Seretide uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Seretide a k čemu se používá 

 
Seretide obsahuje dvě léčivé látky, salmeterol a flutikason-propionát: 
 

  Salmeterol je bronchodilatátor s dlouhodobým účinkem. Bronchodilatátor pomáhá udržet 

dýchací cesty průchodné (rozšířené). Toto usnadňuje proudění vzduchu do průdušek a ven 
z průdušek. Tyto účinky trvají alespoň 12 hodin. 

   Flutikason-propionát je kortikosteroid, který snižuje otok a dráždění v plicích. 

 
Lékař Vám tento lék předepsal, aby pomohl předejít dechovým problémům, jako jsou: 

  bronchiální astma; 

  chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Seretide Diskus v dávce 50/500 mikrogramů 

redukuje počet znovuvzplanutí příznaků CHOPN. 

 
Přípravek Seretide musíte užívat pravidelně každý den dle doporučení svého lékaře. Lékař se ujistí, 
zda je Seretide účinný v kontrole Vašeho astmatu nebo CHOPN. 
 
Seretide pomáhá zastavit nastupující dušnost a sípání. Avšak přípravek se nepodává, jakmile 
vznikne náhlá dušnost nebo náhlé sípání. Jestliže se tyto příznaky objeví, musíte užít přípravky 
s rychlým a krátkodobým účinkem („záchranná léčba“), jako například salbutamol. Vždy mějte 
svůj „záchranný“ inhalační přípravek s rychlým, krátkodobým účinkem s sebou. 
 
 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Seretide užívat 

 
Neužívejte přípravek Seretide: 

  Jestliže jste alergický(á) na salmeterol xinafoát nebo flutikason-propionát nebo na další složku 

tohoto přípravku, tj. monohydrát laktosy. 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Seretide se poraďte se svým lékařem, jestliže se léčíte s: 

  Onemocněním srdce, včetně nepravidelností srdečního rytmu nebo rychlého srdečního pulzu. 

  Zvýšenou činností štítné žlázy. 

  Vysokým krevním tlakem. 

  Cukrovkou (diabetes mellitus) (Seretide může zvýšit hladinu cukru v krvi). 

  Nízkou hladinou draslíku v krvi. 

  Byl(a) jste, nebo jste nyní léčen(a) pro tuberkulózu nebo jinou plicní infekci. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Seretide 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Zahrnuje to léčiva k léčbě astmatu, a to i léky, které jsou 
dostupné bez lékařského předpisu. Je to proto, že v některých případech není vhodné užívat Seretide 
s jinými přípravky. 
 
Než začnete přípravek Seretide užívat, informujte svého lékaře, jestliže užíváte následující přípravky: 

 

 blokátory (jako např. atenolol, propranolol a sotalol). 

 blokátory se většinou užívají k léčbě 

vysokého krevního tlaku nebo jiných nemocí srdce. 

  Přípravky proti virům a plísním (jako např. ritonavir, ketokonazol, itrakonazol 

a erythromycin). Některé z těchto přípravků mohou zvýšit množství flutikason-propionátu 
nebo salmeterolu ve Vašem těle. Toto může zvýšit riziko výskytu nežádoucích účinků při 
užívání přípravku Seretide, včetně nepravidelnosti srdečního rytmu, nebo může dojít ke 
zhoršení vedlejších účinků. 

  Kortikosteroidy (podávané ústy nebo injekčně). Jestliže jste v nedávné době tato léčiva 

užíval(a), mohou zvýšit riziko ovlivnění Vašich nadledvin. 

  Diuretika, léčiva ke zlepšení močení (léky na odvodnění), užívaná k léčbě vysokého krevního 

tlaku. 

  Jiné bronchodilatační přípravky (jako je salbutamol). 

  Xantiny, které se rovněž často užívají k léčbě astmatu. 

 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Seretide neovlivňuje Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Seretide obsahuje laktosu 
Seretide Diskus obsahuje v jedné dávce až 12,5 miligramů laktosy. Toto množství laktosy v přípravku 
však běžně nezpůsobuje problémy osobám s nesnášenlivostí laktosy. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Seretide užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

  Přípravek Seretide užívejte každý den, dokud Vám lékař nedoporučí léčbu ukončit. Neužívejte 

více, než máte doporučenou dávku. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 

  Bez porady se svým lékařem podávání doporučené dávky přípravku Seretide sám(sama) 

nepřerušujte nebo dávku nesnižujte. 

  Přípravek Seretide má být inhalován ústy do plic. 

 
Bronchiální astma 
 
Dospělí, dospívající a děti ve věku 12 let a starší 

  Seretide Diskus 50/100 

jedna inhalace dvakrát denně. 

  Seretide Diskus 50/250 

jedna inhalace dvakrát denně. 

  Seretide Diskus 50/500 

jedna inhalace dvakrát denně. 

 
Děti od 4 do 12 let 

  Seretide Diskus 50/100 

jedna inhalace dvakrát denně 

  Podávání přípravku Seretide dětem mladším než 4 roky se nedoporučuje. 

 
Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) u dospělých 

  Seretide Diskus 50/500 

jedna inhalace dvakrát denně. 

 
Vaše příznaky mohou být při užívání přípravku Seretide dvakrát denně optimálně kontrolované. 
V tomto případě může Váš lékař rozhodnout o snížení Vaší dosavadní dávky na dávku jednou denně. 
Dávka se může změnit na: 

  jednou večer, trpíte-li nočními příznaky; 

  jednou ráno, v případě, že se příznaky vyskytují během dne. 

Je velmi důležité přesně dodržovat pokyny Vašeho lékaře týkající se množství inhalovaných dávek 
a jak často přípravek podávat. 
 
Užíváte-li přípravek Seretide k léčbě astmatu, Váš lékař bude chtít pravidelně kontrolovat Vaše 
příznaky. 
 
Dojde-li ke zhoršení Vašeho astmatu nebo dýchání, ihned o tom informujte svého lékaře. 
Můžete zjistit, že se více zadýcháváte, více než obvykle cítíte stísněnost na hrudi, nebo užíváte častěji 
přípravek s rychlým nástupem účinku. Dojde-li k něčemu z výše uvedeného, měl(a) byste pokračovat 
v léčbě přípravkem Seretide, ale nezvyšujte počet vdechů (dávek). Stav Vašeho dýchání se může 
zhoršovat a můžete vážně onemocnět, proto vyhledejte svého lékaře, protože můžete potřebovat další 
léčbu. 
 
Pokyny pro použití 

  Před použitím přípravku Vás o správném zacházení poučí Váš lékař, zdravotní sestra nebo 

lékárník, kteří občas posoudí, jak přípravek užíváte. Nebudete-li užívat přípravek Seretide 
Diskus správně nebo přesně podle doporučení, nemusí Vám při léčbě bronchiálního astmatu 
nebo CHOPN pomoct. 

  Diskus je inhalační pomůcka z umělé hmoty, která je nosičem blistrů obsahujících léčivé látky 

přípravku Seretide v práškové formě. 

  Na vrchní části má Diskus počítač dávek, který ukazuje, kolik dávek ještě zbývá. Počítá 

směrem dolů k číslu 0. Číslice 5 až 0 jsou červené, abyste byl(a) upozorněn(a) na to, že zbývá 
už jen malý počet dávek. Ukáže-li počítač dávek číslo 0, znamená to, že je již prázdný. 

 
Použití Vašeho inhalátoru 
1. Diskus otevřete tak, že ho držíte v jedné ruce za vnější kryt, palec druhé ruky vložíte do jezdce 
a zatlačíte jezdec co nejdále. Zatlačte páčku co nejdále směrem od sebe, až uslyšíte cvaknutí. Otevře se 
malý otvor s náustkem. 
 

 

 

2. Diskus natočte tak, aby náustek směřoval k Vám. Můžete ho držet buď v pravé nebo v levé ruce. 
Zatlačte páčku co nejdále směrem od sebe. Uslyšíte cvaknutí. Toto umístí dávku Vašeho léku do 
náustku. 
 

 

 
Po každém zatlačení páčky se připraví dávka přípravku k vdechnutí. Nemanipulujte s páčkou 
zbytečně, protože se tím uvolní dávka a vyplýtvá se bez užitku. 

 

3. Zatím nevkládejte náustek do úst. Vydechněte, jak nejvíce bez námahy dokážete. Nikdy 
nevydechujte do Diskusu. 
 
4. Přiložte náustek k ústům. Začněte zvolna a zhluboka vdechovat přes pomůcku, ne nosem. 

Vyjměte Diskus z úst. 

Zadržte dech asi na 10 sekund nebo na tak dlouho, jak to bez námahy vydržíte. 

Pomalu vydechněte. 

 

 

 
5. Později vypláchněte ústa vodou a pak ji vyplivněte a/nebo si vyčistěte zuby. Toto může pomoci 
předejít vzniku moučnivky a chrapotu. 
 
6. Diskus zavřete tak, že palec vložíte do jezdce a posunete jím co nejvíce směrem k sobě. Uslyšíte 
cvaknutí. 
 
Páčka se automaticky vrátí do původní polohy a je znovu nastavena k aplikaci další dávky. 
 

 

 
Diskus je nyní připraven k opětovnému použití. 
 
Stejně jako u ostatních inhalerů by se dohlížející osoba měla ujistit, že dítě, kterému byl předepsán 
přípravek Seretide Diskus, má správnou inhalační techniku, jak je popsáno výše. 

 

Čištění inhalátoru 
Při čištění otřete náustek Diskusu suchým kapesníkem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Seretide, než jste měl(a) 
Je důležité, abyste používal(a) inhalátor přesně podle pokynů. Užijete-li náhodně větší množství 
přípravku, než je doporučeno, ihned o tom informujte svého lékaře nebo lékárníka. Můžete 
zaznamenat zrychlení srdeční akce, která je vyšší než obvykle, a proto máte pocit nejistoty. Rovněž 
můžete pociťovat závrať, bolest hlavy, svalovou slabost a bolest kloubů. 
 
Jestliže jste užíval(a) vyšší dávky dlouhodobě, musíte o tom informovat svého lékaře nebo lékárníka. 
Vyšší dávky přípravku Seretide mohou snižovat množství steroidních hormonů v nadledvinkách. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Seretide 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) zapomenutou dávku. Dále pokračujte 
v původním sledu užívání. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Seretide 
Je velmi důležité, abyste přípravek užíval(a) každodenně, jak je doporučeno. Přípravek užívejte tak 
dlouho, dokud Vám lékař nedoporučí ukončit léčbu. Podávání přípravku Seretide nikdy 
nepřerušujte nebo náhle nesnižujte svou dávku. 
Mohlo by dojít ke zhoršení Vašich dechových 
potíží. 
 
Pokud užívání přípravku Seretide Disku náhle ukončíte nebo dávku přípravku Seretide snížíte, můžete 
(velmi vzácně) mít problémy s nadledvinkami (adrenální nedostatečnost), což může někdy způsobit 
nežádoucí účinky. 
 
Nežádoucí účinky mohou být následující: 
 

  Bolest žaludku. 

  Únava a ztráta chuti k jídlu, pocit nevolnosti. 

  Nevolnost a průjem. 

  Redukce váhy. 

  Bolest hlavy nebo ospalost. 

  Snížení hladiny cukru v krvi. 

  Snížení krevního tlaku a záchvaty (křeče). 

 
Pokud jste vystaven(a) stresové situaci, jako je horečka, trauma (jako je dopravní nehoda), infekce, 
nebo chirurgickému zákroku, adrenální nedostatečnost se může zhoršovat a mohou se u Vás 
vyskytnout nežádoucí účinky uvedené výše. 
 

Vyskytne-li se u Vás nějaký nežádoucí účinek, ihned o tom informujte svého lékaře nebo lékárníka. 
K předejití výskytu těchto příznaků Váš lékař může předepsat dodatečně kortikosteroidy ve formě 
tablet (jako například prednisolon). 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, nebo 
lékárníka nebo zdravotní sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Ke snížení výskytu případných nežádoucích účinků Vám Váš lékař předepíše 
nejnižší dávku přípravku Seretide, která udržuje Vaše astma nebo CHOPN na optimální úrovni. 
 
Alergická reakce: Můžete zpozorovat, že se po užití přípravku Seretide Vaše dušnost náhle 
rychle zhorší.
 Můžete sípat a mít kašel nebo zkrácený dech. Rovněž můžete pozorovat svědění 
a vyrážku (obvykle obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla), nebo můžete pozorovat, že Vaše srdce bije velmi 
rychle nebo máte pocit na omdlení a závrať (stav může vést ke kolapsu nebo ztrátě vědomí). 
Pozorujete-li tyto příznaky nebo se příznaky objevily náhle po užití přípravku Seretide, přerušte 
užívání přípravku Seretide a ihned o tom informujte svého lékaře. 
Výskyt alergické reakce na 
přípravek Seretide je méně častý (výskyt je menší než u 1 pacienta ze 100). 
 
Pneumonie (infekční onemocnění plic) u pacientů s CHOPN (častý nežádoucí účinek) 

Pokud se u Vás při používání přípravku Seretide objeví následující příznaky, sdělte to svému lékaři, 
mohou to být příznaky plicní infekce: 

  horečka nebo zimnice; 

  zvýšená tvorba hlenu, změna barvy hlenu; 

  zhoršení kašle nebo zhoršení dýchacích obtíží. 

 
Ostatní nežádoucí účinky jsou uvedeny níže: 
 
Velmi časté (výskyt u více než 1 pacienta z 10) 

  Bolest hlavy - tento nežádoucí účinek se obvykle zlepšuje při pokračující léčbě. 

  U pacientů s CHOPN byl hlášen zvýšený výskyt nachlazení. 

 
Časté (výskyt je menší než u 1 pacienta z 10). 

  Moučnivka (nažloutlý bolestivý povlak) dutiny ústní a hrdla, rovněž bolestivost jazyka, hrdla 

a chrapot a podráždění hrdla. Abyste předešel(předešla) výskytu těchto příznaků, vypláchněte 
si ústa vodou a/nebo vyčistěte zuby po každém podání dávky tohoto přípravku. K léčbě 
moučnivky Vám lékař může předepsat přípravek proti plísním. 

  Bolest, otok kloubů a svalová bolest. 

  Svalové křeče. 

 
U pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) byly rovněž hlášené následující 
nežádoucí účinky: 

  Podlitiny a zlomeniny. 

  Zánět dutin (pocity tlaku nebo plnosti v nose, tváři a za očima, někdy s pulsující bolestí). 

  Snížení množství draslíku v krvi (můžete mít nepravidelný srdeční rytmus, svalovou slabost, 

křeče). 

 
Méně časté (výskyt u méně než 1 pacienta ze 100

  Zvýšení hladiny cukru (glukosy) v krvi (hyperglykémie). Jste-li diabetikem, bude Vám častěji 

odebírána krev ke sledování hladiny cukru a tento stav si může vyžádat úpravu dosavadní 
léčby cukrovky. 

  Katarakta (šedý zákal oka). 

  Velmi rychlá srdeční akce (tachykardie). 

  Pocit třesu (třes) a zrychlené nebo nepravidelné srdeční akce (palpitace) - nejsou obvykle 

závažné a zmenšují se při pokračování léčby. 

  Bolest na hrudi. 

  Pocit úzkosti (tento pocit se hlavně vyskytuje u dětí). 

  Porucha spánku. 

  Alergická kožní vyrážka. 

 
Vzácné (výskyt u méně než 1 pacienta z 1 000) 

  Zhoršení dýchání nebo sípání, které se zhoršuje okamžitě po užití přípravku Seretide. 

Dojde-li k tomuto stavu, přestaňte přípravek Seretide užívat. Užijte přípravek 
s krátkodobým nástupem účinku, který Vám pomůže zlepšit Vaše dýchání, a ihned o tom 
informujte svého lékaře. 

  Přípravek Seretide může ovlivnit normální produkci hormonu kůry nadledvin, zvláště užíváte-li 

vysoké dávky přípravku dlouhodobě. Projeví se to: 

Zpomalením růstu u dětí a dospívajících. 

Poklesem minerální kostní hustoty. 

Zeleným zákalem (glaukom). 

Nárůstem tělesné hmotnosti. 

Kulatým obličejem (měsíčkovitý obličej), (Cushingův syndrom). 

 

Váš lékař Vás bude pravidelně sledovat s ohledem na možný výskyt těchto nežádoucích 
účinků a ujistí se, že užíváte nejnižší dávku přípravku Seretide, která udrží Vaše astma pod 
kontrolou. 

  Změny chování jako například neobvyklé zvýšení aktivity a podrážděnosti (tyto příznaky lze 

hlavně očekávat u dětí). 

  Nepravidelná srdeční akce nebo pocit přídatných úderů srdce (arytmie). Informujte o tom 

svého lékaře, ale dále pokračujte v léčbě přípravkem Seretide, pokud lékař nerozhodne 
o ukončení léčby. 

  Plísňové infekce jícnu, které mohou způsobit potíže při polykání. 

 
Četnost není známa, ale rovněž se mohou vyskytnout: 

  Deprese nebo agresivita. Tyto účinky se mohou pravděpodobněji vyskytnout u dětí. 

 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Pokud se u Vás/Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Seretide uchovávat 

 

  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na štítku a krabičce za 

„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

  Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Seretide obsahuje 

  Jedna odměřená dávka poskytuje salmeterolum 50 mikrogramů (jako salmeteroli xinafoas) 

a fluticasoni propionas 100, 250 nebo 500 mikrogramů. 

  Pomocnou látkou je monohydrát laktosy (obsahuje mléčné bílkoviny). 

 

Jak přípravek Seretide vypadá a co obsahuje toto balení 

  Seretide Diskus obsahuje foliový strip. Folie chrání prášek k inhalaci před vnějšími vlivy 

prostředí. 

  Každá dávka je oddělená. 

  Inhalátory jsou baleny v papírových krabičkách, které obsahují: 

1x Diskus s 28 dávkami 
nebo 1, 2, 3 nebo 10x Diskus, každý obsahuje 60 dávek. 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Glaxo Group Ltd., 
980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 
Velká Británie. 
 
Výrobci 
Glaxo Operations UK Ltd (obchodní název Wellcome Operations), 
Priority Street, Ware, Hertfordshire, SG12 ODJ, Velká Británie. 
 
Glaxo Wellcome Production, 
Zone Industrielle No.2, 

23 Rue Lavoisier, 

27000 Evreux, Francie. 

 
Aspen Bad Oldesloe GmbH, 
Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Německo. 
 
Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod těmito názvy: 
 
Rakousko 

 

Seretide Diskus 

Belgie   

 

Seretide Diskus 

Chorvatsko 

 

Seretide Diskus 

Kypr     

 

Seretide Diskus 

Česká republika  

Seretide Diskus 

Dánsko  

 

Seretide 

Estonsko 

 

Seretide Diskus 

Finsko   

 

Seretide Diskus 

Francie  

 

Seretide Diskus 

Německo 

 

atmadisc Diskus 

Řecko    

 

Seretide Diskus 

Maďarsko 

 

Seretide Diskus 

Island    

 

Seretide Diskus 

Irsko     

 

Seretide Diskus 

Itálie     

 

Seretide Diskus 

Lucembursko   

Seretide Diskus 

Malta    

 

Seretide Diskus 

Nizozemsko 

 

Seretide Diskus 

Portugalsko 

 

Seretaide Diskus 

Rumunsko 

 

Seretide Diskus 

Slovenská republika 

Seretide Diskus 

Španělsko 

 

Seretide Accuhaler 

Švédsko 

 

Seretide Diskus 

Velká Británie   

Seretide Accuhaler 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 29.12.2016  
 

Recenze

Recenze produktu SERETIDE DISKUS 50/500 1X28X50/500MCG Prášek k inhal.

Diskuze

Diskuze k produktu SERETIDE DISKUS 50/500 1X28X50/500MCG Prášek k inhal.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám