Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

SERDOLECT 4 MG 30X4MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14578

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY
Kód výrobku: 14578
Kód EAN: 5702157185252
Kód SÚKL: 13039
Držitel rozhodnutí: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY
K čemu se Serdolect používá Serdolect je určen k léčbě schizofrenie. Váš lékař může předepsat Serdolect k léčbě jiného onemocnění. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého lékaře.

Příbalový leták

příloha č.1 k rozhodnutím o změně registrace sp.zn.sukls263968/2011, 263969/2011, 263970/2011 a
263971/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
SERDOLECT 4 mg
SERDOLECT 12 mg
SERDOLECT 16 mg
SERDOLECT 20 mg
potahované tablety
sertindolum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři či lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Serdolect a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Serdolect užívat
3. Jak se Serdolect užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Serdolect uchovávat
6. Další informace
1. CO JE SERDOLECT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Jaký je mechanismus účinku přípravku Serdolect
Serdolect patří do skupiny léčivých přípravků označovaných jako antipsychotika. Tyto přípravky
pomáhají upravit chemickou nerovnováhu v mozku, která způsobuje příznaky Vaší nemoci.
K čemu se Serdolect používá
Serdolect je určen k léčbě schizofrenie.
Váš lékař může předepsat Serdolect z jiného důvodu. V případě jakýchkoli nejasností se zeptejte
svého lékaře, proč Vám byl Serdolect předepsán.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SERDOLECT UŽÍVAT
Neužívejte Serdolect
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sertindol nebo na kteroukoli další složku přípravku
Serdolect (viz bod 6).
jestliže trpíte neléčenou poruchou rovnováhy vody či minerálů (příliš nízká hladina draslíku
nebo hořčíku v krvi).
jestliže trpíte vážným onemocněním cév nebo srdce, jako je městnavé srdeční selhání, srdeční
hypertrofie (zbytnění srdečního svalu), nepravidelný srdeční rytmus (arytmie) nebo neobvykle
pomalý srdeční rytmus (méně než 50 tepů za minutu).
pokud Vám lékař během vyšetření EKG zjistil prodloužení QT intervalu (určité části EKG
křivky). Tato odchylka může být vrozená, někdy však vzniká v průběhu života.
pokud trpíte závažným onemocněním jater.
pokud užíváte léky prodlužující QT interval nebo léky, které mohou ovlivnit hladinu
přípravku Serdolect v krvi, jako jsou:
- přípravky používané k léčbě nepravidelného srdečního rytmu (např. chinidin,
amiodaron, sotalol, dofetilid).
- antipsychotika (např. thioridazin).
- makrolidová antibiotika (např. erythromycin, clarithromycin).
- chinolonová chemoterapeutika (např. gatifloxacin, moxifloxacin).
- antihistaminika, které se užívají k léčbě senné rýmy nebo jiných alergií (např.
terfenadin, astemizol).
- imidazolová antimykotika (např. ketokonazol, itrakonazol).
- přípravky známé jako blokátory kalciových kanálů používané k léčbě vysokého
krevního tlaku nebo bolesti na hrudi (např. diltiazem, verapamil).
- přípravky jako lithium (léčba maniodepresivní poruchy), cisaprid (léčba žaludečních
obtíží), cimetidin (léčba žaludečních vředů) a indinavir (léčba HIV).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Serdolect je zapotřebí
jestliže se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními
sraženinami. Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních
sraženin v cévách.
Než začnete užívat přípravek Serdolect a během léčby tímto přípravkem Vám Váš lékař provede určitá
vyšetření aby zjistil, zda je pro Vás tento přípravek bezpečný. Tato vyšetření mohou zahrnovat:
elektrokardiogram (EKG) z důvodu kontroly délky QT intervalu (zdali není tento interval
prodloužen). Toto vyšetření se obvykle opakuje po 3 týdnech léčby nebo pokud Vaše denní
dávka přípravku Serdolect dosáhla 16 mg. Další vyšetření se opět provádí po uplynutí 3
měsíců. Toto vyšetření se opakuje každé 3 měsíce, nebo po zvýšení dávky přípravku Serdolect
nebo změně dávkování jiných léků, které užíváte.
odběr vzorků krve a následná kontrola hladiny draslíku a hořčíku v krvi. Pokud lékař zjistí, že
hladina draslíku nebo hořčíku je nižší, bude tento stav léčit.
sledování krevního tlaku.
U dementních pacientů užívajících antipsychotika je zvýšené riziko cévní mozkové příhody. U těchto
pacientů by měl být Serdolect užíván pouze s opatrností.
Pokud trpíte diabetem užívejte Serdolect s opatrností.
Pokud užíváte přípravek Serdolect, vyhledejte lékaře:
jestliže se u Vás vyskytne zvýšená tělesná teplota, svalová ztuhlost a poruchy vědomí, obzvláště
pokud se vyskytnou současně se zvýšeným pocením a zrychlením srdečního rytmu, které mohou
být příznakem tzv. maligního neuroleptického syndromu. V takovém případě neprodleně
kontaktujte svého lékaře. Váš lékař pravděpodobně ukončí léčbu přípravkem Serdolect.
pokud se u Vás vyskytnou mimovolní pohyby trupu, úst nebo jazyka, které mohou být časným
příznakem tardivní dyskineze. V takovém případě ihned kontaktujte svého lékaře. Váš lékař
pravděpodobně sníží dávku nebo ukončí léčbu přípravkem Serdolect.
pokud se u Vás v minulosti nebo v nedávné době vyskytly záchvaty (křeče), je třeba při léčbě
přípravkem Serdolect zvýšené opatrnosti.
jestliže se u Vás vyskytne bušení srdce (abnormální srdeční rytmus), slabost nebo záchvat, Váš
lékař Vás pravděpodobně bude potřebovat během léčby více sledovat a může Vám provést
vyšetření EKG.
pokud se u Vás vyskytne zvracení nebo průjem, nebo pokud užíváte diuretika - léky používané
k léčbě vysokého krevního tlaku nebo otoků (stavů, kdy se Vám v těle zadržuje nadměrné
množství vody). Váš lékař Vám může stanovit hladinu draslíku v krvi.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Některé léky mohou ovlivňovat hladinu přípravku Serdolect v krvi.
Níže uvedené léky užívejte současně s přípravkem Serdolect pouze se zvýšenou opatrností:
účinek agonistů dopaminu (užívaných k léčbě Parkinsonovy choroby) může být snížen
některými léky ze skupiny antipsychotik.
fluoxetin a paroxetin (užívané k léčbě deprese) mohou zvyšovat hladinu přípravku Serdolect
v krvi.
karbamazepin, fenytoin a fenobarbital (užívané k léčbě epilepsie) stejně tak jako rifampicin
(antibiotikum nejběžněji užívané k léčbě tuberkulózy) mohou snižovat účinek přípravku
Serdolect.
Pokud Vám Váš lékař mění dávkování kteréhokoli léku, který užíváte, může Vám současně změnit
dávkování přípravku Serdolect nebo provést EKG vyšetření.
Užívání přípravku Serdolect s jídlem a pitím
Serdolect se užívá jednou denně společně s jídlem nebo nalačno.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Bezpečnost přípravku Serdolect užívaného v průběhu těhotenství nebyla stanovena. Serdolect by proto
neměl být během těhotenství užíván. Pokud plánujete těhotenství nebo pokud jste otěhotněla a užíváte
Serdolect, poraďte se svým lékařem.
U novorozenců, jejichž matky užívaly Serdolect v posledním trimestru (poslední tři měsíce
těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid,
problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto
příznaků, prosím, kontaktujete dětského lékaře.
Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Serdolect se vylučuje do mateřského mléka. Jestliže je léčba přípravkem Serdolect nevyhnutelná,
kojení byste měla přerušit.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Serdolect nezpůsobuje ospalost; avšak podobně jako při zahájení léčby jinými dosud neužívanými
léky, musíte věnovat řízení dopravních prostředků a obsluze strojů vyšší pozornost, dokud nezjistíte,
jak na Vás Serdolect působí.
Důležité informace o některých složkách přípravku Serdolect
Tento přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE SERDOLECT UŽÍVÁ
Dávkování
Vždy užívejte Serdolect přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Úvodní dávka
Obvyklá úvodní dávka je 4 mg denně.
Dávka se zvyšuje postupně každých 4-5 dní o 4 mg, dokud není dosaženo udržovací dávky.
Udržovací dávka
Obvyklá udržovací dávka je 12-20 mg přípravku Serdolect jednou denně. Velikost dávky předepsané
Vaším lékařem závisí na Vaší léčebné odpovědi. Výjimečně Vám může lékař předepsat maximální
dávku 24 mg přípravku Serdolect denně.
Starší pacienti
Je pravděpodobné, že Vám lékař bude zvyšovat dávku pomaleji než obvykle. Vaše udržovací dávka
bude pravděpodobně také nižší než obvyklá udržovací dávka.
Děti a mladiství (do 18 let)
Serdolect se obvykle nepodává dětem ani mladistvým.
Pacienti s onemocněním ledvin
Pacienti s onemocněním ledvin mohou Serdolect užívat v obvyklých dávkách.
Pacienti se zvláštním rizikem
V případě mírného až středně závažného onemocnění jater bude Váš lékař pečlivě sledovat Váš
zdravotní stav a dávka přípravku Serdolect bude zvyšována mnohem pomaleji než obvykle. Lékař
Vám pravděpodobně také předepíše nižší udržovací dávku než je obvyklá udržovací dávka.
Jak a kdy se Serdolect užívá
Serdolect se užívá jednou denně společně s jídlem nebo nalačno. Tablety polkněte a zapijte
dostatečným množstvím vody.
Délka léčby
O délce léčby rozhodne Váš lékař. Pokračujte v užívání přípravku dle pokynů Vašeho lékaře.
Nepřerušujte léčbu, ani v případě, že se cítíte lépe, pokud Vám to neřekl Váš lékař. Nemoc může
přetrvávat delší dobu a pokud by byla léčba předčasně ukončena, může dojít k návratu příznaků
Vašeho onemocnění.
Nikdy neměňte dávkování bez vědomí lékaře.
Jestliže jste užil/a více přípravku Serdolect, než jste měl/a
Příznaky nadměrného užití přípravku Serdolect mohou zahrnovat:
zvýšenou únavu
setřelou řeč
zrychlený puls
pokles krevního tlaku.
Pokud si myslíte, že Vy nebo kdokoli jiný jste užil/a vyšší dávku přípravku Serdolect, než jste měl/a,
uvědomte okamžitě svého lékaře nebo lékárníka nebo neprodleně vyhledejte nejbližší zdravotnické
zařízení. Učiňte tak i v případě, že se předávkování neprojevuje žádnými příznaky. Obal přípravku
Serdolect vezměte k lékaři nebo do nemocnice s sebou.
Jestliže jste zapomněl/a užít Serdolect
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Pokud zapomenete užít předepsanou dávku přípravku Serdolect, informujte svého lékaře. Váš lékař se
ujistí, aby léčba pokračovala správně.
Jestliže jste přestal/a užívat Serdolect
Váš lékař rozhodne, kdy a jakým způsobem ukončíte léčbu. Náhlé ukončení léčby může být
doprovázeno nepříjemnými příznaky.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Na počátku léčby přípravkem Serdolect můžete pociťovat závratě při vstávání z postele nebo když
stojíte. Tyto pocity většinou pominou v průběhu krátké doby léčby. Váš lékař sníží pravděpodobnost
jejich výskytu tím, že začne léčbu s nízkou úvodní dávkou, kterou bude postupně zvyšovat během
několika týdnů.
Podobně jako všechny léky, může mít i Serdolect nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého. Nežádoucí účinky se obvykle vyskytují na počátku léčby a odezní v jejím průběhu.
Pokud Vám nežádoucí účinky způsobují obtíže nebo trvají déle než 1-2 týdny, informujte svého lékaře.
Nežádoucí účinky, které se objevily během léčby přípravkem Serdolect jsou následující:
Velmi časté (více než u 1 pacienta z 10):
zánět nosní sliznice (překrvení nosní sliznice)
Časté (více než u 1 pacienta ze 100):
závratě včetně stavů při náhlé změně polohy
sucho v ústech
zvýšení tělesné hmotnosti
zkrácení dechu
zvýšené pocení na rukou či nohou
pocity brnění a mravenčení
snížený objem ejakulátu
prodloužení QT intervalu (změna křivky EKG)
zvýšené množství červených a bílých krvinek v moči
Méně časté (méně než u 1 pacienta ze 100 ale více než u 1 pacienta z 1000):
zvýšená hladina krevního cukru
mdloby
záchvaty nebo křeče
neobvyklé pohyby trupu, úst nebo jazyka (může se jednat o příznak tardivní dyskineze)
nepravidelný srdeční rytmus známý jako torsade de pointes
Vzácné (méně než u 1 pacienta z 1000 ale více než u 1 pacienta z 10 000):
zvýšená tělesná teplota, neobvyklá svalová ztuhlost a poruchy vědomí, zvýšené pocení a
zrychlení srdečního rytmu (neuroleptický maligní syndrom viz Zvláštní opatrnosti při
použití přípravku Serdolect je zapotřebí)
Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí
dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a
dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou
pomoc.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři či
lékárníkovi.
5. JAK SERDOLECT UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Serdolect nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Serdolect obsahuje
Léčivou látkou je sertindolum.
Jedna potahovaná tableta obsahuje 4 mg, 12 mg, 16 mg nebo 20 mg léčivé látky.
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, hyprolosa, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl
kroskarmelosy a magnesium-stearát.
Obal tablety: hypromelosa, makrogol 400, oxid titaničitý a
4 mg: žlutý oxid železitý
12 mg: žlutý oxid železitý, červený oxid železitý
16 mg: červený oxid železitý
20 mg: žlutý oxid železitý, červený oxid železitý, černý oxid železitý
Jak Serdolect vypadá a co obsahuje toto balení
Serdolect je ve formě potahovaných tablet o síle 4 mg, 12 mg, 16 mg a 20 mg.
Popis tablet:
Serdolect 4 mg: oválné, bikonvexní potahované tablety žluté barvy, na jedné straně označené S4
Serdolect 12 mg: oválné, bikonvexní potahované tablety oranžové barvy, na jedné straně označené
S12
Serdolect 16 mg: oválné, bikonvexní potahované tablety tmavě růžové barvy, na jedné straně označené
S16
Serdolect 20 mg: oválné, bikonvexní potahované tablety světle růžové barvy, na jedné straně označené
S20.
Serdolect je dostupný v následujících velikostech balení
Serdolect 4 mg: 30 potahovaných tablet
Serdolect 12, 16 a 20 mg: 28 potahovaných tablet
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Valby
Dánsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Lundbeck Česká republika s.r.o.
Bozděchova 7
150 00 Praha 5
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
29.2.2012

Recenze

Recenze produktu SERDOLECT 4 MG 30X4MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SERDOLECT 4 MG 30X4MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám