Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SEPTODONT, SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Kód výrobku: 21629
Kód EAN:
Kód SÚKL: 20150
Držitel rozhodnutí: SEPTODONT, SAINT-MAUR-DES-FOSSES
K lokální a regionální anestezii ve stomatologii a stomatochirurgii u dospělých a dětí od 4 let.

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls42195/2007
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
NÁZEV PŘÍPRAVKU
SEPTANEST S ADRENALINEM 1 : 200 000
Injekční roztok
SLOŽENÍ
Articaini hydrochloridum 68 mg, Epinephrini hydrogenotartras (adrenalini tartras) 15,47 g (odpovídá
Epinephrinum(adrenalinum) 8,5 g) v 1 předplněném zásobníku (1,7 ml injekčního roztoku).
Pomocné látky: chlorid sodný, disiřičitan sodný, dinatrium-edetát, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l
na úpravu pH, voda na injekci.
LÉKOVÁ FORMA
Injekční roztok
INDIKAČNÍ SKUPINA
Lokální anestetikum
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE
SEPTODONT
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
FRANCIE
INDIKACE
K lokální a regionální anestezii ve stomatologii a stomatochirurgii u dospělých a dětí od 4 let.
KONTRAINDIKACE
Přípravek NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN v případě známé přecitlivělosti na některou ze složek přípravku
nebo na lokální anestetika a dále v těchto případech: přecitlivělost na sloučeniny síry (bývá častěji u
pacientů s bronchiálním astma), poruchy převodního systému srdce, kardiální dekompenzace,
paroxysmální tachykardie a glaukom s uzavřeným komorovým úhlem.
Přípravek nemá být používán v kombinaci s gaunetidinem a léky podobného typu (antiglaukomatika).
UPOZORNĚNÍ
PŘÍPRAVEK OBSAHUJE ADRENALIN 1:200 000
Výjimečně může dojít k místní nekróze tkáně v místě vpichu u pacientů s hypertenzí nebo u diabetiků.
Vzhledem k možnosti útlumu polykacího aktu způsobeného anestezií (znecitlivění úst, tváří, sliznice,
jazyka) hrozí nebezpečí aspirace. Je nutné upozornit pacienta, že po dobu znecitlivění nesmí mít v
ústech žvýkačku nebo potravinu.
Tento přípravek může způsobit snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů.
Přípravek nemá být aplikován do infikované a zanícené tkáně, následkem by bylo snížení účinku
místního anestetika.

2/4
Přípravek obsahuje aktivní látku, která může vyvolat pozitivní reakci při testech používaných při
antidopingových kontrolách.
Pro vyloučení rizika alergické reakce na přípravek je nutné provést test na přecitlivělost aplikací cca 5
až 10 % dávky určené k místní anestezii.
Přípravek má být aplikován pomalu a zásadně extravazálně, za současné kontroly dýchání.
Zvýšený dohled je nutný u pacientů s antikoagulační léčbou (sledování INR).
Vzhledem k obsahu adrenalinu je nutná zvýšená opatrnost a pečlivý dohled v těchto případech:
- poruchy rytmu, s výjimkou bradykardie
- koronární insuficience
- vážná arteriální hypertenze.
V případě vážné hepatocelulární insuficience, vzhledem k převážně jaternímu metabolismu lokálních
anestetik amidového typu, je nutné snížit dávky artikainu. Dávku přípravku je nutné snížit i v případě
hypoxie, hyperkalémie nebo metabolické acidózy. Současné podání tohoto anestetika s jinými léky
(viz část lékové interakce) si vyžaduje pečlivé sledování klinického a biologického stavu pacienta.
Aktivní složka přípravku může vyvolat pozitivní reakci u testů prováděných v rámci antidopingových
kontrol u sportovců.
INTERAKCE
Lékové kombinace s gaunetidinem a léky podobného typu (antiglaukomatika) se zásadně
nedoporučují.
Lékové kombinace vyžadující upozornění a důslednou lékařskou kontrolu:
- s tricyklickými antidepresivy, inhibitory MAO (iproniazid, moklobemid, toloxaton), s antidepresivy
se serotoninergním a noradrenergním účinkem (minalcipran a venlafaxin) je nutné omezit přívod;
např. snížit dávku epinefrinu pod úroveň 0,1 mg za 10 minut nebo 0,3 mg za hodinu u dospělých.
- s volatilními halogenovanými anestetiky (senzibilizace myokardu), je rovněž nutné omezit přívod;
např. snížit dávku epinefrinu pod úroveň 0,1 mg za 10 minut nebo 0,3 mg za hodinu u dospělých.
-
O aplikaci přípravku při používání jiných léků a to na předpis i volně rozhoduje stomatolog.
TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ
Podávání léku v těhotenství se doporučuje jen v nezbytných případech.
Artikain nepřestupuje do mateřského mléka ve farmakologicky účinných koncentracích. V kojení je možné
po odeznění anestetických účinků pokračovat.
DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ
Pro dospělé a děti od 4 let.
dospělí :
Dávku přípravku lze přizpůsobit náročnosti a době trvání ošetření.
Obvykle se používá množství jedné až jedné a půl lahvičky při běžném zákroku.
Celková dávka na 1 ošetření nemá přesáhnout 7 mg artikainu na kilogram tělesné hmotnosti pacienta.
děti od 4 let :
Maximální dávka je 5 mg artikainu (0,125 ml anestetického roztoku) na kilogram tělesné hmotnosti.
3/4
Průměrnou dávku artikainu v mg, kterou lze u dítěte použít, je možné získat výpočtem: hmotnost
dítěte (v kg) x 1,33.
starší osoby :
Doporučuje se snížit dávku doporučenou pro dospělé osoby na polovinu.
Přípravek nelze aplikovat do zanícené tkáně. Před aplikací injekce je nutné provést aspirační test,
především při svodné anestesii.
Rychlost injekční aplikace nemá přesáhnout 1 ml roztoku za minutu.
NÁVOD K POUŽITÍ
Dezinfekce pryžové zátky se provádí až bezprostředně před použitím.
Lahvičky nesmí být ponořovány do žádného roztoku.
V injekční stříkačce nemíchejte injekční roztok s žádným dalším přípravkem.
Po otevření je nutné injekční roztok ihned spotřebovat, případný zbytek anestetika znehodnotit.
PŘEDÁVKOVÁNÍ
Při předávkování se může objevit toxická reakce dvojího typu: buď bezprostředně po aplikaci,
například při chybném intravenózním podání, nebo později, v důsledku skutečného předávkování
lokálního anestetika.
Léčba předávkování:
Při vzniku prvních příznaků okamžitě zajistit u pacienta hyperventilaci a položit ho do horizontální
polohy. V případě křečí je nutné zlepšit okysličování a ztlumit excitační příznaky intravenózním
podáním benzodiazepinu.
V závažných případech je indikována intubace s řízenou ventilací.
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Tak jako u všech lokálních anestetik používaných ve stomatochirurgii může dojít ke vzniku lipotymií
(krátká mdloba se ztrátou vědomí).
Přípravek obsahuje disiřičitan sodný, který může vyvolat nebo zhoršit různé alergické příhody.
Nežádoucí účinky mohou vzniknout při předávkování jako následek náhodné intraviální aplikace
nebo při nadměrném vstřebávání v zánětlivých nebo vaskularizovaných tkáních.
Při předávkování přípravku u predisponovaných pacientů byly pozorovány následující klinické
příznaky:
- centrální nervové soustavy:
nervozita, vzrušení, spavost, chvění, neklid, nystagmus, logorea, bolesti hlavy, nevolnost, hučení v
uších. Při těchto příznacích je nutné přimět pacienta k hyperventilaci. Je nutný pečlivý dohled, aby
nedošlo ke zhoršení stavu, konvulzím, případně útlumu CNS.
- dýchacího systému:
zrychlené dýchání (tachypnoe), zpomalené dýchání (bradypnoe), může dojít k zástavě dechu
(apnoe).
- kardiovaskulárního systému:
tachykardie, bradykardie, pokles krevního tlaku, kolaps, závažné srdeční arytmie (komorové
extrasystoly nebo komorová fibrilace), poruchy vedení srdečního vzruchu (síňo-komorový blok).
Tyto poruchy srdečního rytmu mohou vést až k srdeční zástavě.
4/4
UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem
Chraňte před mrazem.
VAROVÁNÍ
Přípravek nesmí být používám po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.
BALENÍ
50 x 1,7 ml v přeplněných lahvičkách
DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU: 29.12.2010.

Recenze

Recenze produktu SEPTANEST S ADRENAL.1:200 000 50X1.7ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu SEPTANEST S ADRENAL.1:200 000 50X1.7ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze